Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 01.04.2021 - 07:52  //  aktualizácia: 13.05.2021 - 11:20  //  zobrazené: 2090

01/2021 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 25/03/2021

číslo: 01/2021  |  dátum konania: 01.04.2021  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta):

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Tomáš Mészáros,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý,

 

Hlasovanie č. 2

doplniť do programu rokovania:

 • do časti A. Informačné materiály a správy bod číslo A 4/1/2021 – Informácia komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti o činnosti skupiny „Spolu to dáme“.

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Tibor Baran,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý,

 

Hlasovanie č. 3

Návrhová komisia

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Róbert Tölgyesi,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý,

Hlasovanie č. 4

Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý,

 

 

Materiál číslo A 1/1/2021 - z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta určenými na školskú jedáleň a ich použitie v ZŠ Ľ. Štúra v Šali

Uznesenie č. 1/2021 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

správu z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta určenými na školskú jedáleň a ich použitie v ZŠ Ľ. Štúra v Šali,

 1. berie na vedomie

správu z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta určenými na školskú jedáleň a ich použitie v ZŠ Ľ. Štúra v Šali.

 

Hlasovanie č. 5

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 2/1/2021 -

Uznesenie č. 1/2021 – II.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2020,

 1. berie na vedomie

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2020.

 

 

 

Hlasovanie č. 6

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Mgr. Mária Farkašová,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 3/1/2021 -

Uznesenie č. 1/2021 – III.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,

 1. berie na vedomie

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

 

Hlasovanie č. 7

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 1/1/2021 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení podmienok predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v meste Šaľa

Uznesenie č. 1/2021 – IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo    

návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení podmienok predaja výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach v meste Šaľa,

 1. schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení podmienok predaja výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach v meste Šaľa.

 

 

 

Hlasovanie č. 8

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 2/1/2021 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trhový poriadok pre trhovisko „DOMÁCI TRH“ na ulici Hlavná 46/2, 927 01 Šaľa

Uznesenie č. 1/2021 – V.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo   

návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trhový poriadok pre trhovisko „DOMÁCI TRH“ na ulici Hlavná 46/2, 927 01 Šaľa,

 1. schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 Trhový poriadok pre trhovisko „DOMÁCI TRH“ na ulici Hlavná 46/2, 927 01 Šaľa.

 

Hlasovanie č. 9

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Peter Andráši, Peter Hlavatý,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,

Hlasovanie neplatné z dôvodu nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia.

 

Opakované hlasovanie:

Hlasovanie č. 10

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Ing. Peter Andráši, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 3/1/2021 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa

Uznesenie č. 1/2021 – VI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa a určení miesta a času zápisu,

B.schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2021 o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa a určení miesta a času zápisu.

 

Hlasovanie č. 11

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

JUDr. Anna Torišková,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 4/1/2021 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa

Uznesenie č. 1/2021 – VII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa,

 1. schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa.

 

Hlasovanie č. 12

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 5/1/2021 - Zmena Uznesenia č. 9/2020 – XVI. z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 3. decembra 2020

Uznesenie č. 1/2021 – VIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

zmenu Uznesenia č. 9/2020 – XVI. z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 3. decembra 2020,

 1. schvaľuje

zmenu Uznesenia č. 9/2020 – XVI. z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 3. decembra 2020 nasledovne:

 1. v Prílohe č. 1 k Uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Šali č. 9/2020 – XVI. zo dňa
  3. decembra 2020 sa ruší znenie písmena d) a nahrádza sa nasledovným znením:

„novovytvorený pozemok C-KN parc. č. 2667/49 o výmere 60 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom
č. 34125361-48/2021 úradne overeným dňa 17. 03. 2021 pod číslom G1-89/2021 z pozemku C-KN parc. č. 2667/2 o výmere 1673 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Šaľa v celosti“  

 1. v Prílohe č. 2 k Uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Šali č. 9/2020 – XVI. zo dňa
  3. decembra 2020 sa v tabuľke ruší znenie:

pozemky reg. C  KN  k.ú. Šaľa

geometrické plány

č. parcely

výmera v m2

od parcely

GP č.

overený KO

pod č.

    2667/48

60

2667/2

46/2020

24.02.2020

G1 - 83/2020

a nahrádza sa znením:

pozemky reg. C  KN  k.ú. Šaľa

geometrické plány

č. parcely

výmera v m2

od parcely

GP č.

overený KO

pod č.

    2667/49

60

2667/2

48/2021

17.03.2021

G1 - 89/2021

 

 

Hlasovanie č. 13

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Peter Hlavatý,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 1/1/2021 - Vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2020

Uznesenie č. 1/2021 – IX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.  prerokovalo

vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2020,

B.  berie na vedomie

      vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2020.

 

Hlasovanie č. 14

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 2/1/2021 - Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2021

Uznesenie č. 1/2021 – X.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo   

návrh plánu verejného obstarávania na rok 2021,

 1. schvaľuje

plán verejného obstarávania na rok 2021.

 

Hlasovanie č. 15

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál číslo D 1/1/2021 - Ján Fiala a manželka Ing. Ľubica Fialová, Kpt. Jaroša 1292/36, 927 01Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Tibora Barana v znení:

 • navrhol  o materiáloch D2 – D7 a o materiáloch D8 - D11 rokovať spoločne a hlasovať o nich samostatne. 

 

Hlasovanie č. 16

Za hlasovalo: 18

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 1

Ing. Peter Andráši,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Ivan Kováč,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.

 

 

Uznesenie č. 1/2021 – XI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že
 1. pozemok vo vlastníctve mesta Šaľa, časť parcely registra EKN číslo 3832/12, ostatná plocha, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266, v zmysle Geometrického plánu č. 106/2020 zo dňa 28. 12. 2020, vyhotoviteľ GEOS-geodetické služby, s.r.o., úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali dňa 21. 01. 2021 pod č. G1-07/2021 ako novovytvorená parcela registra CKN číslo 5509/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 200 m2, v celosti, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
 2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v zosúladení faktického a právneho stavu užívania nehnuteľnosti, pričom táto nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov,
 3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
  na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 10. marca 2021,
 1. schvaľuje

prevod vlastníckeho práva k pozemku vo vlastníctve mesta Šaľa, časť parcely registra EKN číslo 3832/12, ostatná plocha, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266, v zmysle Geometrického plánu č. 106/2020 zo dňa 28. 12. 2020, vyhotoviteľ GEOS-geodetické služby, s.r.o., úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali dňa 21.01.2021 pod
č. G1-07/2021 ako novovytvorená parcela registra CKN číslo 5509/2, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 200 m2, v celosti, v cene 4,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 200 m2 v celkovej kúpnej cene 800,00 EUR pre Jána Fialu a manželku Ing. Ľubicu Fialovú, obaja trvale bytom Kpt. Jaroša 1292/36, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Hlasovanie č. 17

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Ivan Kováč,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 2/1/2021 - Iveta Kubicová, Slnečná 2385/7A, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Slnečnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku na Slnečnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vykonaných stavebných úpravách na pozemku; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 10. marca 2021,

C.schvaľuje

prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, na liste vlastníctva č. 1, časť parcely v registri C katastra nehnuteľností č. 3080/15, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2, v cene
3,982 Eur/m2/rok,  v celkovej cene 127,42 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Ivetu Kubicovú, Slnečná 2385/7A, Šaľa.

 

Hlasovanie č. 18

Za hlasovalo: 11

Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 7

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Marián Krištof, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 1

Peter Hlavatý,

Nehlasovalo: 1

MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 3/1/2021 - Lenka Novosádová Braunová, Železničná 505/26, Šaľa a Miloslav Novosád, Diakovce 148 – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul.
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 1/2021 – XII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní vzťahov pri dlhodobom užívaní pozemku; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 10. marca 2021,

C.schvaľuje

prenájom pozemku parcely registra C katastra nehnuteľností č. 663/77, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 160 m2 , vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j.  v celkovej cene 26,40 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Lenku Novosádovú Braunovú, Železničná ul. 505/26, Šaľa a Miloslava Novosáda, Diakovce 148.

 

Hlasovanie č. 19

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 3

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, Marek Molnár,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 4/1/2021 - Ivana Pohlová, Budovateľská 8, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 1/2021 – XIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení vstupu do existujúcej predajne potravín a zabezpečení skladovacieho priestoru pre predajňu; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 10. marca 2021,

C.schvaľuje

prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, na liste vlastníctva č. 1, časť parcely v registri C katastra nehnuteľností č. 874, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2, v cene
5,311 Eur/m2/rok, v celkovej cene 26,55 Eur/rok pre  Ivanu Pohlovú, miesto podnikania Budovateľská 8, Šaľa, IČO 34 545 144, na dobu neurčitú.

 

Hlasovanie č. 20

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 5/1/2021 - Mgr. Peter Pónya, Letná 569/1, Šaľa a Mgr. Kristína Pónyová, Kráľovská 828/2, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 1/2021 – XIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení prístupu na pozemok vo vlastníctve žiadateľov; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa
10. marca 2021,

C.schvaľuje

prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1,  v registri C katastra nehnuteľností,  časť parcely číslo 3080/15 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 214 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene 141,88 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Mgr. Petra Pónyu, Letná 569/1, Šaľa a Mgr. Kristínu Pónyovú, Kráľovská 828/2, Šaľa v podiele ½, t. j. 107 m2 za cenu 70,94 Eur/rok.

 

Hlasovanie č. 21

Za hlasovalo: 15

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay,

Proti hlasovalo: 4

Ing. Peter Andráši, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 1

Róbert Tölgyesi,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 6/1/2021 -

Uznesenie č. 1/2021 – XV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení prístupu na pozemok vo vlastníctve žiadateľky; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa
10. marca 2021,

C.schvaľuje

prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1,  v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 3080/15, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 214 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene 141,88 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Michaelu Pappovú, Slnečná 1941/3, Šaľa, v podiele ½ , t.j. 107 m2 za cenu 70,94 Eur/rok.

 

Hlasovanie č. 22

Za hlasovalo: 14

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay,

Proti hlasovalo: 5

Ing. Peter Andráši, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Marek Molnár, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Róbert Tölgyesi,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 7/1/2021 - GTIS charging SK s.r.o., Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín – žiadosť o nájom pozemkov s právom stavby z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 1/2021 –XVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o nájom pozemkov s právom stavby vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v stavebných úpravách za účelom vybudovania a prevádzkovania elektrických nabíjacích staníc; zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 10. marca 2021,

 1. schvaľuje

   nájom pozemkov vo vlastníctve mesta s právom stavby elektrických nabíjacích staníc a to:

 1. ul. Fr. Kráľa – plocha pred nákupným centrom S1 časť parcely CKN č. 3080/324, zastavaná plocha a nádvorie - plocha na dve nabíjacie miesta o výmere 24 m2,
 2. ul. Lúčna – plocha vo vnútrobloku časť parcely CKN č. 3080/287, zastavaná plocha a nádvorie – plocha na dve nabíjacie miesta o výmere 24 m2,
 3. ul. Partizánska – plocha pri dome kultúry, časť parcely CKN č. 2752/1, zastavaná plocha a nádvorie – plocha na dve nabíjacie miesta o výmere 24 m2,
 4. ul. Orechová  – zelená plocha, časť parcely CKN č. 594/1, zastavaná plocha a nádvorie – plocha na dve zelené nabíjacie miesta o výmere 24 m2,

vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v cene 4,- EUR/m2/rok, t. j. pri celkovej výmere 96 m2 v cene 384,- EUR/rok, spolu s 2 % z tržieb bez DPH zo všetkých vybudovaných nabíjacích staníc, na dobu 20 rokov, pre spoločnosť GTIS charging SK s.r.o., so sídlom Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín, IČO: 45 425 183, s právom stavby a prevádzkovania elektrických nabíjacích staníc, pričom nájomné bude nájomca uhrádzať od 01. 01. 2022.

 

Hlasovanie č. 23

Za hlasovalo: 18

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 2

Ing. Peter Andráši, Marek Molnár,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 8/1/2021 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Katarínu Melegovú, s. č. 214, 925 71 Trnovec nad Váhom

Uznesenie č. 1/2021 – XVII.

 1.  

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, parcela registra C KN číslo 1142/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere
47 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1.  

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti, pozemok, parcela registra C KN číslo 1142/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 1 v celosti, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3
písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v zosúladení faktického a právneho stavu užívania nehnuteľnosti, pričom táto nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľky, v cene 43,152 EUR/m2, t. j. pri výmere 47 m2 v celkovej kúpnej cene 2028,14 EUR pre Katarínu Melegovú, trvale bytom s. č. 214, 925 71 Trnovec nad Váhom.

 

Hlasovanie č. 24

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 9/1/2021 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Eduarda Ráca a Ruženu Rácovú, Železničná 498/40, Šaľa

Uznesenie č. 1/2021 – XVIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, časť parcely registra CKN číslo 663/76, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 95 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1  sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Železničnej ul. v Šali, časť parcely
číslo 663/76, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 95 m2 (k samotnému prevodu bude doložený geometrický plán) vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúceho vo vysporiadaní užívaného pozemku, v cene 11,00 Eur/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene 1 045,00 Eur, pre Eduarda Ráca a Ruženu Rácovú, trvale bytom Železničná 498/40, Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Hlasovanie č. 25

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

Materiál číslo D 10/1/2021 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Radovana Pappa, Nešporova 1016/16, 927 01 Šaľa

Uznesenie č. 1/2021 – XIX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, parcela registra CKN číslo 2667/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
147 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 8939 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ¼-ina v pomere k celku sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti na ulici J. Kollára v Šali, pozemok parcela registra CKN číslo 2667/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 147 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na
liste vlastníctva č. 8939 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ¼-ina v pomere k celku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3
písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v majetkovoprávnom vysporiadaní vlastníckeho práva k pozemku, ktorý tvorí prístup do garáže vo vlastníctve žiadateľa v cene 5,50 Eur/m2, t. j. pri výmere spoluvlastníckeho podielu 36,75 m2 v celkovej kúpnej cene 202,13 EUR pre Ing. Radovana Pappa, trvale bytom Nešporova 1016/16, 927 01 Šaľa, do jeho podielového spoluvlastníctva.

 

Hlasovanie č. 26

Za hlasovalo: 19

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 1

Ing. Peter Andráši,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 11/1/2021 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod bytu č. 87 vo vchode č. 21 bytového domu s. č. 1948 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Gabriela Kováča, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa

Uznesenie č. 1/2021 – XX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod bytu č. 87 vo vchode č. 21 bytového domu s. č. 1948 z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

dvojizbový byt č. 87 vo vchode č. 21 bytového domu s. č. 1948 postavený na pozemkoch  parcela registra C KN číslo 3080/40, zastavané plochy a nádvoria o výmere 231 m2;  parcela číslo 3080/41, zastavané plochy a nádvoria o výmere 229 m2 ; parcela číslo 3080/42, zastavané plochy a nádvoria o výmere 231 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7212 
v celosti spolu s prislúchajúcim podielom na spoločným častiach, zariadeniach a príslušenstve bytového domu ako aj pozemkoch parcela č. 3080/40, parcela č. 3080/41, parcela č. 3080/42 vo veľkosti 100/10000-tin, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti, dvojizbový byt č. 87 vo vchode č. 21 bytového domu s. č. 1948 postavený na pozemkoch  parcela registra C KN číslo 3080/40, zastavané plochy a nádvoria o výmere 231 m2, parcela číslo 3080/41, zastavané plochy a nádvoria o výmere 229 m2, parcela číslo 3080/42, zastavané plochy a nádvoria o výmere 231 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7212 v celosti spolu s prislúchajúcim podielom na spoločných častiach, zariadeniach a príslušenstve bytového domu ako aj pozemkoch parcela č. 3080/40, parcela č. 3080/41, parcela č. 3080/42 vo veľkosti 100/10000-tin
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3
písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v odpredaji bývalému nájomníkovi za cenu 543,82 EUR pre Gabriela Kováča, trvale bytom Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa, ktorý súčasne uhradí celý svoj dlh na nájomnom spolu s 50 % úrokov z omeškania vo výške 29 151,19 EUR  t. j. v celkovej sume
29 695,01 EUR v termíne do 30. 05. 2021.

 

Hlasovanie č. 27

Za hlasovalo: 15

Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 5

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Marián Krištof,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 12/1/2021 - Návrh na schválenie úhrady technického zhodnotenia predmetu nájmu pre Ondreja Kožucha, miesto podnikania s. č. 463, 925 91 Kráľová nad Váhom

Uznesenie č. 1/2021 – XXI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na schválenie úhrady technického zhodnotenia predmetu nájmu pre Ondreja Kožucha, miesto podnikania s. č. 463, 925 91 Kráľová nad Váhom,

 1. schvaľuje
 1. predchádzajúci súhlas na vykonanie technického zhodnotenia predmetu nájmu – nebytových priestorov reštaurácie v budove Domu kultúry nachádzajúcej sa ulici SNP č. 955/16, v celkovej výmere podlahovej plochy 363,02 m2, ktoré na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 82/2004/DK zo dňa 04.10.2004, v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 31.08.2008, Dodatku č. 2 zo dňa 06.03.2014, Dodatku č. 3 zo dňa 20.01.2016 a Dodatku č. 4 zo dňa 26.07.2017 uzatvorenej na dobu neurčitú užíva nájomca Ondrej Kožuch, IČO: 41169123, miesto podnikania: č. 463, 925 91 Kráľová nad Váhom za účelom poskytovania reštauračných služieb,
 2. predpokladanú cenu technického zhodnotenia predmetu nájmu stanovenú na základe prieskumu trhu vykonaného nájomcom vo výške cca 27 033,41 EUR, pozostávajúcej z ceny rekonštrukcie vnútorných rozvodov vody, kúrenia a kanalizácie, výmena dlažby, obkladov a umývadiel, rekonštrukcia odsávacích zariadení a klimatizácie a ceny súvisiacich stavebných prác, pričom skutočná cena technického zhodnotenia predmetu nájmu bude určená na základe faktúr vystavených dodávateľmi prác spolu s potvrdením o ich úhrade zo strany nájomcu,
 3. vykonanie technického zhodnotenia predmetu nájmu na náklady a zodpovednosť nájomcu v lehote od 12.04.2021 do 30.06.2021; ukončenie rekonštrukcie klimatizácie do 31.12.2021,
 4. zápočet skutočnej ceny technického zhodnotenia voči jednotlivým splatným pohľadávkam nájomného zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 82/2004/DK zo dňa 04.10.2004 v znení neskorších dodatkov,
 5. nadobudnutie technického zhodnotenia predmetu nájmu do majetku mesta Šaľa po zániku pohľadávky podľa bodu 4. tohto uznesenia.

 

Hlasovanie č. 28

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 1

Ing. Marián Krištof,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

Materiál číslo F 1/1/2021 -

Uznesenie č. 1/2021 – XXII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

zmluvu o dielo č. 760/2020 na realizáciu stavebných prác „Výmena okien v budove kolkárne v meste Šaľa“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou „Výmena okien
  v budove kolkárne v meste Šaľa“,
 2. Zmluvu o dielo č. 760/2020 uzatvorenú v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov s dodávateľom MTM Plast s. r. o., Hlavná 73/A, 927 01  Šaľa, IČO: 35 552 186, DIČ: 2020191294.

 

Hlasovanie č. 29

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r.