Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 08.09.2023 - 10:34  //  aktualizácia: 08.09.2023 - 10:37  //  zobrazené: 496

Pozvánka na ekonomickú komisiu

P O Z V Á N K A

na 4. zasadnutie ekonomickej komisie, ktoré sa uskutoční dňa 13. septembra 2023 
o 16:30 hod. v zasadačke MsÚ na 1. poschodí 

1.    Otvorenie

2.    Návrhy
-    Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2023

-    Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2024

-    Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2023 

-    Mgr. Csilla Molnárová, PhD., Hlavná 4/11, Šaľa  a Roland Rapi, Dózsova 1626/60, Šaľa mestská časť Veča – žiadosť o nájom pozemku  z dôvodu hodného osobitného zreteľa

-    Slovenský skauting, 19. zbor Obojživelníkov Šaľa, Družstevná 369/3, 927 01 Šaľa - žiadosť o prenájom nebytového priestoru v Dome kultúry na ul. SNP  v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

-    Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa, za pozemky vo vlastníctve spoločnosti TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o. v lokalite pri čističke odpadových vôd v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

-    Ing. Tomáš Kemenský a manželka Ing. Andrea Kemenská, Záhradnícka 83, 927 01 Šaľa – návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa

-    NETKOM.SK s.r.o., Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa - žiadosť o nájom nebytového priestoru v Centre občianskej vybavenosti na ul. Hollého v Šali  v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

-    Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta   

-    Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2023 – XIX. zo dňa 29.06.2023 

-    V. Šrobára 571, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, sídlo: V. Šrobára 571/8, 927 01 Šaľa – žiadosť o zníženie ceny nájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa    

-    Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o zmenu priebehu vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „Šaľa Komenského NN rozvody“

-    Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta - návrh podmienok obchodnej verejnej    súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku v Šali, Kilič“


3.    Rôzne
-    Návrh termínov komisie

-    Pripomienky ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2023-2030


4.    Záver

Šaľa, 08.09.2023                                JUDr. Anna Torišková
                                        predseda komisie