Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.10.2022 - 09:29  //  aktualizácia: 14.10.2022 - 09:31  //  zobrazené: 1222

Ekonomická komisia pozýva

P o z v á n k a na zasadnutie ekonomickej komisie, ktoré sa uskutoční 19. októbra 2022 o 16:30  hod. v zasadačke MsÚ na 1. poschodí 


1.    Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2022 
2.    Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2023 
3.    Mgr. Anton Porhajaš a Mgr. Mária Porhajašová, Pažitná 625/2, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
4.    Ing. Juraj Čopjan a Ing. Marcela Čopjanová, Železničná 501/34, 927 01 Šaľa – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
5.    Zoltán Takáč, SNP 997/17b, 924 01 Galanta – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
6.    LEBECO s.r.o., Remeselnícka 4, 946 03 Kolárovo – žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
7.    LEBECO s.r.o., Remeselnícka 4, 946 03 Kolárovo – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta 
8.    Návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností nachádzajúcich sa pod plánovanou stavbou „Cyklotrasa Šaľa – Diakovce“ 


Ing. Tibor Baran
predseda komisie

Zapísala:
Anita Petkovová