Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 27.04.2023 - 13:03  //  aktualizácia: 27.04.2023 - 13:04  //  zobrazené: 841

Fotovoltická elektráreň Amerika II v spojení s rekultiváciou odkaliska Amerika II

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec podľa § 30 ods.6 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

informuje verejnosť

o doručení rozsahu hodnotenia pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti  

„Fotovoltická elektráreň Amerika II v spojení s rekultiváciou odkaliska Amerika II ”

navrhovateľa  Duslo, a.s., Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa.

Zámer je verejnosti prístupný na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/fotovolticka-elektraren-amerika-ii-v-spojeni-s-rekultivaciou-odkaliska

Verejnosť môže podľa § 30 ods. 8 zákona predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia podľa § 30 ods. 7 zákona príslušnému orgánu (MŽP SR), ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi . Písomné stanovisko sa považuje za doručené aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom obce.

                                                                                                            Mgr. Jozef Belický  v.r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                 primátor