Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 24.02.2016 - 08:44  //  aktualizácia: 12.04.2016 - 10:51  //  zobrazené: 1986

Informovanie verejnosti - nový zásobník DAM

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec, v zmysle § 29 ods. 8 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon“)

informuje verejnosť

o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, ktorou je

 

„Nový zásobník DAM”.

navrhovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa.

Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle ministerstva:

http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/novy-zasobnik-dam

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je verejnosti prístupné aj na referáte ŽP OSaKČ Mestského úradu v Šali na 3. poschodí v kancelárii č. 314 v čase úradných hodín.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, do 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia, t.j. do                       04. marca 2016.