Domov   >  Strategické dokumenty
publikované: 10.12.2020 - 12:34  //  aktualizácia: 12.02.2021 - 15:55  //  zobrazené: 1943

Koncepcia rozvoja športu v meste Šaľa na roky 2020 – 2025

Šport je integrálnou súčasťou života každého človeka, komunity aj samosprávy a svojimi aktivitami prekračuje nielen jej hranice, ale aj hranice krajín. Je globálnym fenoménom nielen z pohľadu aktérov, ale aj divákov športových dianí a je preň typická prepojenosť na dôležité oblasti života akými sú rodina, hospodárstvo a vybavenosť územia, ale aj politické či legislatívne smerovanie krajiny, ktoré sú základnými predpokladmi pre jeho etablovanie či rozvíjanie. Aktivity v oblasti športu majú celospoločenský význam smerujúci najmä k zdraviu a zdravému životnému štýlu obyvateľstva, ale aj zmysluplnému tráveniu voľného času, čo v konečnom dôsledku slúži ako prevencia voči nepriaznivým civilizačným aspektom vývoja jednotlivcov či spoločnosti. Smeruje na jednej strane k posilňovaniu súťaživosti, cieľavedomosti, správnej výchovy a disciplíny, na druhej strane k vytváraniu kolektívnej súdržnosti a zvyšovaniu národného povedomia. Tieto hodnoty pomáhajú k rozvoju samotnej osobnosti človeka, ale najmä jeho vedomostí a zručností, podporujú osobné úsilie a motiváciu, čo má osobitný význam najmä v živote detí a mládeže a upevňovaní ich zdravia.

Šport patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce odvetvia a je jedným z nástrojov propagácie územia mesta na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Špeciálne v podmienkach mesta Šaľa, ktoré sa považuje vo všeobecnosti za mesto mladých, sa už niekoľko desaťročí buduje najmä tradícia hádzanej, športovej streľby, futbalu či plávania. V posledných rokoch sa pridáva volejbal, ale aj vodné športy, založené na prítomnosti rieky Váh. Pokračovanie tradície, vytváranie nových a lepších podmienok pre športové aktivity v intenciách mesta Šaľa je však možné len za predpokladu spolupráce všetkých zainteresovaných nositeľov rozhodnutí na úrovni samosprávy a jej orgánov, správcov a vlastníkov infraštruktúry, športových klubov, telovýchovných jednôt, ich členov, hráčov, trénerov či kompetentných funkcionárov, súkromných vlastníkov športovej infraštruktúry, ale aj širokej verejnosti, divákov, rodičov detí a nadšencov športu v meste.

Spracovanie tejto Koncepcie rozvoja športu v meste Šaľa na roky 2020 - 2025 je založené na definovaní platnej legislatívy v oblasti športu, analýze súčasného stavu športovej infraštruktúry vo verejnom aj súkromnom sektore, nosných podujatí a činnosti jednotlivých aktérov v oblasti športu, najmä športových klubov. Na základe vyhodnotenia súčasných podmienok pre rozvoj športových aktivít v meste, zhromaždenia požiadaviek a námetov pre zlepšenie týchto podmienok do budúcnosti, ako aj posúdenia možností ich finančného zabezpečenia a zapojenia jednotlivých aktérov rozvoja, boli navrhnuté konkrétne ciele a opatrenia koncepcie rozvoja športu ako strednodobého dokumentu na nasledujúce roky.

Ciele a aktivity koncepcie rozvoja športu vychádzajú a nadväzujú na zadefinované priority mesta v rámci Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 – 2020 a ďalších strategických dokumentov.

Realizáciou navrhnutých opatrení a aktivít tejto koncepcie budú v Šali vytvorené podmienky pre udržateľný rast športu ako segmentu spoločenského života mesta Šaľa smerujúce k spokojnosti všetkých jeho aktérov.

Prílohy