Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 30.11.2022 - 14:33  //  aktualizácia: 30.11.2022 - 14:34  //  zobrazené: 1446

Návrh rozpočtu mesta Šaľa - 2023

Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025;

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025

Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania mestom Šaľa

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025,

 1. schvaľuje
 1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2023 nasledovne:

Bežné príjmy:                                                                                                                                                                               24 709 550 EUR                                                                   

Bežné výdavky:                                                                                                                                                                               24 080 845 EUR

Rozdiel:                                                                                                                                                                                    628 705 EUR

Kapitálové príjmy:                                                                                                                                                                                 6 885 615 EUR                                                            

Kapitálové výdavky:                                                                                                                                                                                  8 701 200 EUR

Rozdiel:                                                                                                                                                                     -1 815 585 EUR

Spolu príjmy bez príjmových finančných operácií:                                                                                                                                                                               31 595 165 EUR

Spolu výdavky bez výdavkových finančných operácií:                                                                                                                                                                               32 782 045 EUR      

Rozdiel bez finančných operácií:                                                      -1 186 880 EUR

Príjmové finančné operácie:                                                                                                                                                                                              2 343 630 EUR

Výdavkové finančné operácie:                                                                                                                                                                                 1 156 750 EUR

Rozdiel:                                                                                                                                                                                 1 186 880 EUR

Rozpočet na rok 2023 celkom:

Príjmy celkom:                                                                                                                                                                               33 938 795 EUR                                                        

Výdavky celkom:                                                                                                                                                                               33 938 795 EUR

Rozdiel celkom:                                                                                                                                                                                               0 EUR

 1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2023 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:

100 Daňové príjmy                                                                                                                                                                              13 263 000 EUR

200 Nedaňové príjmy                                                                                                                                                                                 3 442 600 EUR

300 Granty a transfery                                                                                                                                                                              14 889 565 EUR

400 Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.                                                                                      439 130 EUR

500 Prijaté úvery a návratné fin. výpomoci                                                                                                                                             1 904 500 EUR

600 Bežné výdavky                                                                                                                                                                              24 080 845 EUR

700 Kapitálové výdavky                                                                                                                                                                                 8 701 200 EUR

800 Výdavky z transakcií s fin. akt. a pas.                                                                                                                                            1 156 750 EUR

 1. Výšku príspevku pre OSS na rok 2023 v celkovej sume 1 012 110 EUR, z toho dotácia z MPSVaR je vo výške 311 110 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške  701 000  EUR.
 2. Použitie kontokorentného úveru v maximálnej výške 500 000 EUR v rozpočte mesta na dobu neurčitú.
 3. Ručenie za prijatý kontokorentný úver blankozmenkou.
 4. Prijatie investičného úveru vo  výške 1 330 000 EUR v rozpočte mesta na rok 2023  a jeho viazanosť na financovanie investičných akcií.
 5. Ručenie za prijatý investičný úver blankozmenkou.

 1. berie na vedomie
 1. výhľadový rozpočet na rok 2024 a 2025,
 2. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025,
 3. stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania mestom Šaľa

Spracoval:                                                                            Predkladá:

Ing. Jana Kováčiková                                                            Ing. Jana Nitrayová

rozpočtárka a analytička                                                       prednostka MsÚ                                                                             

Ing. Alena Kiácová                                                               Ing. Martina Bartošovičová

vedúca OEaP                                                                         hlavná kontrolórka

Ing. Martina Bartošovičová

hlavná kontrolórka

Predložené mestskému zastupiteľstvu 15. decembra 2022

Prílohy