Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 02.11.2018 - 13:13  //  aktualizácia: 10.01.2020 - 10:42  //  zobrazené: 2363

Učebňa fyziky v ZŠ s MŠ J. Murgaša, Šaľa

Názov Projektu

Učebňa fyziky v ZŠ s MŠ J. Murgaša, Šaľa

Operačný program

302000 - Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný z

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

 

2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ:

2.2.2. – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Kód výzvy

IROP-PO2-SC222-2016-13

Kód projektu:

302021K407

Kód žiadosti o NFP:

NFP302020K407

 

V zmysle zmluvy o poskytnutí NFP - ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: IROP-Z-302021K407-222-13

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3565866&l=sk

 

Začiatok realizácie aktivít projektu

10/2018

Ukončenie realizácie aktivít projektu

9/2019

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

12

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

60 065,74 EUR

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

57 062,45 EUR

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených

3 003,29 EUR

V zmysle  dodatku č. 1 k zmluve  o poskytnutí NFP - ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: IROP-D1- 302021K407-222-13 zo dňa 17.4.2019

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3992312&l=sk

Začiatok realizácie aktivít projektu

03/2019

Ukončenie realizácie aktivít projektu

2/2020

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

12

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

60 065,74 EUR

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

57 062,45 EUR

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených

3 003,29 EUR

 

V zmysle  dodatku č. 2  k zmluve  o poskytnutí NFP - ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo IROP-D2-302021K407-222-13 zo dňa 11.10.2019

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4258200&l=sk

 

Začiatok realizácie aktivít projektu

04/2019

Ukončenie realizácie aktivít projektu

02/2020

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

11

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

59115,87 EUR

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

56160,08 EUR

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených

2955,79 EUR

Stručný popis projektu

Predmetom projektu je modernizácia vybavenia učebne fyziky pre 30 žiakov a zlepšenie jej technického vybavenia v priestoroch Základnej školy s MŠ J. Murgaša v Šali na 2. poschodí budovy, ktoré bude spojené so stavebnými úpravami súvisiacimi s rekonštrukciou elektroinštalácie, opravou omietok a maľovkou. Cieľom projektu je investovaním do infraštruktúry vzdelávania vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie v rámci vzdelávania na základnej škole a posilnenie odborných kompetencií v rámci prírodných vied prostredníctvom obstarania vybavenia prírodovednej odbornej učebne zameranej na fyziku. Aktivitami projektu ako nástroja pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov príslušnej základnej školy sú: vybavenie a didaktické pomôcky pre učebňu fyziky a stavebné úpravy v učebni fyziky, ktoré sú v súlade s typmi aktivít c) obstaranie prírodovedných učební a f) stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební podľa výzvy. Cieľovou skupinou projektu sú žiaci v procese nižšieho sekundárneho vzdelávania.

 

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskej únie

vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

            

 

                      SO pre RO Nitriansky samosprávny kraj.

 

 

 

 

    www.partnerskadohoda.gov.skwww.mpsr.sk, www.unsk.sk