Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 28.01.2021 - 12:42  //  aktualizácia: 28.01.2021 - 12:43  //  zobrazené: 491

VV - Rodinné domy“ SA-11 a SA-12

V E R E J N Á       V Y H L Á Š K A

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

 

Ing. Tomáš Marek, Ul. Kukučínova 539/11, ktorého v konaní zastupuje spoločnosť PeTEXO, s.r.o. so sídlom ul. Kráľovská č. 796/43, 927 01 Šaľa, IČO: 46243551

(ďalej len "stavebník") dňa 11.12.2021 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

Rodinné domy“

SA-11 a SA-12

(ďalej len "stavba") na Ul. Sama Chalupku na pozemkoch register "C" parc. č. 5019/27, 5019/28 a 5019/78 v katastrálnom území Šaľa, (druh pozemkov ostatná plocha a záhrada), na účely bývania a garážovania motorových vozidiel.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

Stavba obsahuje:

 

SO 100 „SA-11“

 • Samostatne stojaci, murovaný, nepodpivničený jednopodlažný objekt s valbovou strechou, max. pôdorysných rozmerov 15,60m x 20,45m,
 • štvorizbový rodinný dom s príslušenstvom, so vstupom z čelnej strany objektu,  
 • súčasťou rodinného domu je garáž pre 2 osobné automobily,
 • objekt bude napojený na všetky verejné inžinierske siete vodu, kanalizáciu, plyn a elektrinu z Ul. Sama Chalupku,
 • súčasťou stavby budú spevnené plochy okolo objektu a parkovacie miesta v exteriéri.

 

 

SO 200 „SA-12“

 • Samostatne stojaci, murovaný, nepodpivničený dvojpodlažný objekt s valbovou strechou, max. pôdorysných rozmerov 12,95m x 7,35m,
 • Riešený objekt bude pozostávať z dvoch bytových jednotiek (byt A a byt B),

1. nadzemné podlažie (1.NP) bytová jednotka A /3 izbový byt,

2. nadzemné podlažie (2. NP) bytová jednotka B/ 3 izbový byt,

 • objekt bude napojený na verejné inžinierske siete vodu, kanalizáciu a elektrinu z Ul. Sama Chalupku,
 • poschodie bude prístupné oceľovým exteriérovým schodiskom.

 

SO 300 Oplotenie

 • Oplotenie je z časti existujúce a z časti navrhované.
 • Navrhované oplotenie je v kombinácii plotových tvárnic do výšky 1,8m a systémového pletivového oplotenia.

 

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby Mestom Šaľa pod                               č. 42002/2020/SU/3353 dňa 01.12.2020, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 04.01.2021.

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), oznamuje v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

 

19. 02. 2020 o 10.00 hodine

 

so stretnutím na Mestskom úrade v Šali, zasadacia miestnosť na 1. poschodí.

Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mestský úrad Šaľa, klientské centrum, úradné hodiny: Po - Pi: 8.00-12.00).

Stavebník najneskôr na ústnom pojednávaní návrh doplní v súlade s  § 8 a § 9 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, o:

 vyjadrenie MsÚ Šaľa, referátu dopravy k PD,

 rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy – Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a      § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty.

 

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

Vyvesené dňa: ............................................                 Zvesené dňa: ...........................................

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................     

  

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

 

Príloha:

 • situácia

 

Doručí sa:

účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

 

 1. PeTEXO, s.r.o., Kráľovská č. 796/43, 927 01 Šaľa

(splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 1. Mgr. Ladislav Szőcs, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 777
 2. Mgr. Alexia Zaťková, Narcisová č. 4, 927 05 Šaľa
 3. VASAK s.r.o., Dlhoveská 1384/19, 927 05 Šaľa
 4. Ervín Nagy, Priečna 1561/13, 924 00 Galanta
 5. Mgr. Eva Korimová, 925 81 Diakovce č. 549
 6. Judita Izsáková, Jánošíkova č. 1374/1, 927 01 Šaľa
 7. Ing. Juraj Kmotrík, Jánošíkova č. 1373/3, 927 01 Šaľa
 8. PharmDr. Alexander Kmotrík, MPH, Agátová 12, 927 01 Šaľa
 9. MUDr. Svetozár Hikkel, Murgašova 739/44, 927 01 Šaľa
 10. Mgr. Mária Hikkelová, Murgašova 739/44, 927 01 Šaľa
 11. Mikuláš Pozsonyi, 925 91 Kráľová nad Váhom 625
 12. Vlastníci pozemku parc. č. 4223/1 kat. uz. Šaľa

14. Ing. arch. Maroš Varga, M. Bela č. 4752/50, 921 01 Piešťany

 

dotknuté orgány
15. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra

16. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra

17. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa

18. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

19. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava
20. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmáňa č. 4, 927 01 Šaľa
21. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy č. 44b, 825 11 Bratislava

22. SALAMON INTERENT s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa

23. Michlovský spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany

24. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava

25. MsÚ v Šali, referát životného prostredia

26. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností

 

na vedomie:

27. PeTEXO, s.r.o. so sídlom ul. Kráľovská č. 796/43, 927 01 Šaľa

- k spisu

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Mgr. Eva Lukačovičová

                         vedúca stavebného úradu

             na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

 

Prílohy

Situacia

(pdf - 181 kB)