Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 18.11.2022 - 08:11  //  aktualizácia: 18.11.2022 - 08:14  //  zobrazené: 1068

Výsadba zelene

 

 

Názov projektu

„Výsadba zelene“

Číslo zmluvy

 

Program

podpora formou dotácie pre rok 2022 z Environmentálneho fondu na oblasť: Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA, činnosť A3 činnosť Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia

Financovaný z

Environmentálny fond

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Začiatok realizácie aktivít projektu

10/2022

Ukončenie realizácie aktivít projektu

11/2022

Celkové náklady na projekt -  predpoklad podľa žiadosti

57691,28 EUR

Schválená dotácia

Max. 53332,00 EUR

Celkové náklady

37812,42 € bez DPH, t. j.  45374,90 EUR

(na rozsah výsadby po vyradení drevín, ktoré Envirofond neakceptoval pri určení predpokladanej hodnoty zákazky)

Celkové náklady po verejnom obstarávaní

40724,38 EUR, z toho neoprávnené: 461,02 EUR, oprávnené 40263,36 EUR, v tom dotácia 38250,19 EUR, vlastné zdroje 2013,17 EUR.

Dodávateľ:

GreenDream, s.r.o., Zmluva o dielo 850/2022 zo dňa 18.10.2022

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7010496/

Stručný popis projektu

Aktivita: Budovanie zelenej infraštruktúry pri dodržiavaní uplatňovania prírode blízkych riešení v súlade s legislatívou týkajúcou sa nepôvodných inváznych druhov (domáce dreviny v kombinácii s: kríkmi a trávou), (ďalej len „výsadba zelene“).

 

Predmetom projektu

Projekt s názvom VÝSADBA ZELENE, je výsadba v lokalitách V. Šrobára, Letná a Vlčanská ulica v meste Šaľa na parcelách č. 942/1, 985/1 na LV č. 1 vo vlastníctve mesta. Konkrétne ide o výsadbu vzrastlých drevín na verejných priestranstvách mesta Šaľa v 3 lokalitách - popri frekventovanom dopravnom koridore a vo vnútroblokoch za účelom zlepšenia kvality ovzdušia a klímy a podporu biodiverzity v urbanizovanom prostredí podľa výkresovej dokumentácie Mgr. art. Ondrej Pleidel, Jarmočná 1994/17, 927 01 Šaľa, vypracovali: Ing. arch. Imrich Pleidel, a. a., Mgr. art. Ondrej Pleidel, Ing. Miroslava Benčíková. Celková plocha riešeného územia je 7869 m2. Projektová dokumentácia pozostáva z SO 01 Výsadba zelene. Výsledkom projektu bude výsadba 58 ks listnatých stromov, výsadba 8 ks ihličnatých stromov, t. j. spolu 66 ks stromov a 400 ks krov a živých plotov.

 

Výsledky projektu:

V rámci projektu je navrhnutá nasledovná skladba drevín a krov- dreviny

Ozn. latinský názov slovenský názov počet kusov

1. Acer campestre ´Elsrijk´ javor poľný ´Elsrijk´ 11

2. Acer campestre ´Red shine´ javor poľný ´Red shine´ 14

3. Aesculus carnea ´Briotii´ pagaštan pleťový ´Briotii´ 2

4. Abies Concolor jedľa srienistá 3

5. Carpinus betulus ´Fastigiata´ hrab obyčajný ´Fastigiata´ 6

7. Fagus sylvatica ´Dawyck purple´ buk lesný ´Dawyck purple´ 8

8. Fraxinus ornus ´Meczek´ jaseň mannový ´Meczek´ 9

9. Fraxinus excelsior ´Atlas jaseň štíhly ´Atlas 1

10. Pinus sylvestris ´Fastigiata´ borovica lesná ´Fastigiata 5

13. Quercus robur ´Concordia dub letný ´Concordia 4

14. Tilia cordata ´Rancho lipa malolistá ´Rancho 3

Spolu 66 ks 

Ku každému stromu bude osadený zavlažovací vak o objeme 75l. Výsadba stromov, okrasných trvaliek, tráv a živých plotov a zakladanie trávnatých porastov resp. ich rekultivácia bude realizovaná odborne spôsobilým subjektom.

kry zn. latinský názov slovenský názov Počet kusov

6. Corylus avelana lieska obyčajná 4

15. Prunus laurocerasus ´Novita´ vavrínovec lekársky ´Novita 70

18. Ligustrum ovalifolium vtáčí zob vajcovitolistý 326

Spolu 400 ks  (

   

 

Tento projekt podporil

Environmentálny fond

 

www.envirofond.sk