Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 11.06.2014 - 16:43  //  aktualizácia: 18.07.2014 - 09:03  //  zobrazené: 2563

VZN č. 10/2014,ktorým sa zrušujú Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2004 zo dňa 09. 09. 2004 ...

číslo: 10/2014  |  dátum schválenia: 26.06.2014  |  dátum účinnosti: 16.07.2014  |  stav: účinné

MESTO   ŠAĽA

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie

 

10/2014,

 

ktorým sa zrušujú

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2004 zo dňa 09. 09. 2004,

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2009 zo dňa 12. 02. 2009,

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 10/2011 zo dňa 22. 09. 2011,

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2011 zo dňa 22. 09. 2011,

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2012 zo dňa 28. 06. 2012,

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2012 zo dňa 27. 09. 2012

 

 

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2014 – VIII. dňa 26. júna 2014
Vyvesené na úradnej tabuli 1. júla 2014
Účinnosť od 16. júla 2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatútu mesta Šaľa

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení mesta Šaľa

č. 10/2014,

ktorým sa zrušujú

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2004 zo dňa 09. 09. 2004,

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2009 zo dňa 12. 02. 2009,

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 10/2011 zo dňa 22. 09. 2011,

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2011 zo dňa 22. 09. 2011,

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2012 zo dňa 28. 06. 2012,

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2012 zo dňa 27. 09. 2012.

 

§ 1

Zrušovacie ustanovenie

 

(1)   Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2004 zo dňa 9. septembra 2004 o kontrole v podmienkach mesta Šaľa vykonávanej útvarom hlavného kontrolóra.

(2)   Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2009 zo dňa 12. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2004 o kontrole v podmienkach mesta Šaľa vykonávanej útvarom hlavného kontrolóra.

(3)   Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 10/2011 zo dňa 22. septembra 2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta.

(4)   Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2011 zo dňa 22. septembra 2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta.

(5)   Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2012 zo dňa 28. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta.

(6)   Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2012 zo dňa 27. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. 3/2012.

 

§ 2

Účinnosť

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v meste.

Martin Alföldi v. r.

primátor mesta Šaľa