Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 26.03.2021 - 10:39  //  aktualizácia: 29.03.2021 - 12:23  //  zobrazené: 1428

01/2021 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 01/2021  |  dátum konania: 18.03.2021

Prítomní: Ing. Róbert Andráši, Ing. Marián Antal, Ing.arch. Andrea Belzárová,
Ing.arch. Viktor Becker, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tomáš Mészáros, Peter Szalay,
Ing. Peter Andráši, Ing. Kristián Szekeres, PhD, Mgr. Simeon Vincze.

Neprítomní: Ing. Vladimír Vicena

Hostia: Ing. Miroslav Bicek, Ladislav Jaroš, Miroslav Políček

 

 

Program:

 

1. Parkovanie v meste

2. Oprava miestnych komunikácií

3. Voľné témy a diskusia: Prezentácia pripravovaných investičných zámerov spoločnosti ewia: Centrum cirkulárnej ekonomiky a Obnova areálu letného kúpaliska

4. Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)

 

 

Bod č.1

Parkovanie v meste

M.Políček, referent dopravy, informoval členov komisie o pripravovaných činnostiach mesta v oblasti parkovania v meste. Tento rok bude mesto pokračovať vo vyznačovaní plôch na parkovanie obdobným spôsobom ako minulý rok na sídlisku vo Veči, čím sa usporiadajú plochy a spôsob parkovania. S vyznačovaním parkovacích miest by sa malo začať od mája tohto roku pri tých komunikáciách, ktoré nebudú zahrnuté do opráv. Nové parkoviská sa tento rok budovať nebudú, nie sú na to financie.

 

Bod č.2

Oprava miestnych komunikácií

M.Políček pokračoval v informovaní o pripravovanej oprave miestnych komunikácií. Je pripravený projekt – Rekonštrukcia povrchu miestnych komunikácií. Do projektu sú zahrnuté najviac poškodené úseky na 16. komunikáciách a vybudovanie komunikácie na Hospodárskej ul. Rekonštrukcie všetkých komunikácií budú pozostávať z výmeny obrusnej vrstvy a lokálnych opráv, t.j. odstráni sa súčasný asfaltový povrch, lokálne sa opravia poškodené časti podkladu a zrealizuje sa nový povrch z asfaltobetónu. V súčasnosti sú pripravené podklady na vyhlásenie súťaže o zhotoviteľa. Vysúťažený zhotoviteľ vykoná rekonštrukciu na vlastné náklady, ktoré bude mesto postupne splácať formou splátok niekoľko rokov. Na webovej stránke mesta sú uvedené ulice, na ktorých sa uskutoční kompletná výmena povrchu mestských komunikácií: Nešporova, Okružná, Partizánska, Vajanského, SNP, Murgašova, Jesenského, Krátka, Pionierska, B. Němcovej, Narcisová, G. L. Svobodu, Hollého, Cintorínska, Lúčna, Čs. Armády, Hospodárska. Ulice budú rekonštruované postupne.

Nové chodníky sa budovať nebudú, financie sú len na opravy existujúcich chodníkov.

Ďalšia informácia bola ohľadom pripravovaných opráv štátnych ciest I., II.triedy, ktoré sa týkajú Nitrianskej ul., od ČS PH Shell vrátane kruhového objazdu po Nivy, ďalšia oprava sa týka ul. Pázmáňa, úseku od mosta po Maďarskú školu a oprava  Dlhoveskej ul. Všetky by sa mali realizovať tento rok. Budúci týždeň sa uskutoční na MsÚ v Šali, rokovanie so zástupcami SSC ohľadom horeuvedených opráv. M.Políček prisľúbil, že bude členov komisie informovať o výsledkoch rokovania s SSC.

Na otázku komisie ohľadom zlého technického stavu existujúceho mosta, M.Políček povedal, že poslal na SSC žiadosť o informáciu na základe zákona č. 211. Má informácie, že SSC objedná expertízu technického stavu mosta a na základe posudku sa zvolí spôsob opravy mosta.

Ďalšia otázka členov sa týkala odťahovania vrakov z parkovacích miest v meste. Kompetenciu má M.Políček, je k tomu potrebná súčinnosť s mestskou políciou, napr. zaslaním fotografií, kde sa vrak nachádza a možnosť zistiť vlastníka vraku. Spolupráca s MsP je veľmi dôležitá. Autá sa potom po vybavení dosť náročného a dlhého procesu, odvezú do spoločnosti v Senci, ktorá má oprávnenie šrotovať vraky áut. Ďalej členovia upozornili na parkovanie nákladných áut za rampami na Diakovskej ceste. Odznela odpoveď, že na celom území mesta je zákaz parkovania nákladných áut.

 

Bod č. 3.

Voľná téma a diskusia: Prezentácia pripravovaných investičných zámerov spoločnosti ewia:
-Centrum cirkulárnej ekonomiky(CCE) a 

-Obnova areálu letného kúpaliska(OALK)

 

Na podnet člena Komisie P.Szalaya, na zasadnutie komisie bol pozvaný p. Ing. M. Bicek zo spoločnosti ewia. V prezentácii Ing. M.Bicek predstavil plánované investičné zámery (IZ) spoločnosti ewia.

IZ – Centrum Cirkulárnej ekonomiky (CCE) sa nachádza v procese posudzovania EIA. Predpokladajú, že do konca roku 2021 by mohli mať vyjadrenie Ministerstva životného prostredia. CCE - jedná sa komplexné centrum pre nakladanie s odpadom, kde sa odpad triedi, recykluje a nerecyklovateľná časť odpadu sa spaľuje - energeticky zhodnocuje. Súčasťouje aj výučbové centrum, re-use centrum pre opätovné využitie vyradených predmetov. Predpokladá sa, že CCEobslúži územie cca. do 35 km. Po prezentácii členovia komisie kládli otázky, ohľadom negatív a prínosov CCE. Projekt prináša negatíva aj pozitíva, ktoré je potrebné zvážiť. Negatíva CCE sú, že pribudnú emisie asi 1% oproti súčasnému stavu a doprava - pribudne cca. 121 nákladných áut rôznej nosnosti za 1 deň. Na druhej strane sú výhody a benefity. CCE regiónu prinesie dlhodobé riešenie problémov s odpadom, , nakoľko okolité skládky odpadu sa plnia, pričom 100% odpadu sa nevytriedi a nedá zrecyklovať. Skončí skládkovanie, ako neekologická  forma nakladania s odpadom. Cena za odpad v Šali môže byť nižšia, keďže nebude narastať zložka za dopravu, v budúcnosti je aj možnosť využívania tepla z procesu napr. na vykurovanie. Pribudne silný investor a potenciálny sponzor v regióne,vytvorí sa cca. 200 nových prac.miest., V prípade ak nebude obchvat, kým by sa začala prevádzka (predpoklad začatia CCE r.2026), alternatívne sa uvažuje aj so železničnou dopravou časti odpadov a materiálov.

IZ - OALK

Ďalším IZ spoločnosti ewia, je Obnova areálu letného kúpaliska. IZ predstavil Ing. M.Bicek a autor projektu, arch. V.Becker. Projekt je rozdelený na 3 etapy. V 1. etape chce spoločnosť ewia investovať 2 milióny eur do vybudovania letného kúpaliska s vonkajšími bazénmi, občerstvením a šatňami. V 2. a 3. etape, ktorá by bola vybudovaná ďalšími investormi, sa plánuje dobudovať wellness centrum s možnosťami ubytovania. Multifunkčná tréningová hala v blízkosti súčasnej haly, je predmetom plánovania športovej  komisie mesta z iných zdrojov. Nové prístupové komunikácie a riešenie statickej dopravy (parkovania) sa predpokladá prostredníctvom mesta, napr. získaním dotácií a grantov od štátu. Ing. M.Bicek potvrdil, že OALK je samostatný investičný zámer spoločnosti ewia a nie je závislý od vybudovania CCE. Kúpalisko by chceli vybudovať v horizonte cca do 2-3 rokov, v závislosti od stanoviska mesta a následných zmluvných dohôd.

 

Bod č. 4

Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)

 

4.a V zmysle prijatého Uznesenia na MsZ 3.12.2020, bola komisia informovaná o návrhu predloženého projekčného riešenia stavby Obchodného centra „RETAIL BOX ŠAĽA“ a jeho dopravného napojenia. Investor KLM Šaľa, a.s. zapracoval do projektu zaslané pripomienky mesta a Komisie UPVD, uvedené nižšie. Iné alternatívne riešenie dopravného napojenia obch.centra ako okružná križovatka nebolo spracované, nakoľko bolo vyhodnotené ako najlepšie. Mesto vydalo investorovi kladné vyjadrenie k umiestneniu stavby Obch. centra podľa PD z hľadiska podmienok Územného plánu (ÚPNO). ÚPNO presný typ križovatky neurčuje, avšak dopravné riešenie musí byť navrhnuté podľa platných noriem a technických predpisov. Investor podal na Stavebný úrad (SÚ) Šaľa,  Návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu OC RETAIL BOX, vrátane dopravného napojenia stavby. SÚ požiadal investora o doplnenie chýbajúcich stanovísk niektorých dotknutých orgánov a predloženie kladného Stanoviska Slovenskej správy ciest (SSC) a Okresného dopravného inšpektorátu Šaľa (ODI).

Pripomienky mesta a komisie UPVD, ktoré investor zapracoval do projektu:

-  doplnený jazdný pruh - zmena zelene na asfaltový povrch pri PROCs

-  zmena smeru zásobovania - navrhnuté priamo z Kráľovskej ul. popri Nájomnom bytovom dome 116 b.j., nie cez sídlisko ako bolo v pôvodnom návrhu, zrušilo sa zásobovanie z Feketeházyho ul.

-  pôvodný asfaltový chodník popri Kráľovskej ul. - je navrhnutý ako  Združený cyklo-chodník

-  doplnený je odbočovací pruh ku Polícii

-  upravená je poloha stykovej križovatky Kráľovská/SNP  v osi vjazdu k budove polície

-  do  Technickej správy bol doplnený limit - maximálna dĺžka nákladného automobilu  do 10,5m/2x za deň, predpokladá sa zásobovanie prevažne vozidlami do 3,5t/8x za deň

- požiadavka na možnosť zapracovanie „bajpas-u“ smerom na Železnicu – nebola zohľadnená, nakoľko „bajpas“ nie je možné zapracovať technicky,  ani priestorovo. Na žiadosť mesta, Projektant zakreslil do  výkresu Situácie „obalové krivky“, ktoré preukázali, že nenastane kolízny bod pri prejazde nákladných vozidiel križovatkou, pri výjazde z ul. SNP na Kráľovskú ul.

Ak nebude severný obchvat v dohľadnej dobe vybudovaný, jedným z riešení je možnosť
obnovenia obojsmernej dopravy na Kráľovskej a Štúrovej ul., inak je predpoklad, že bude doprava stále viac kolabovať a vytvárať zápchy.

 

4.b Komisia prerokovala Doplnenie a aktualizáciu č.1 PHSR na obdobie 2015-2020 na obdobie 2021-2022. Komisia s predloženým doplnením súhlasí. V bode 2.1.3 Rozšírenie počtu parkovacích miest,  odporúča ponechať možnosť riešenia parkovania progresívnou formou hromadného parkovania napr. parkovací dom, hromadné garáže (aspoň 1x Veča, 1x Šaľa), aj v tom prípade, že momentálne nie sú známe výzvy a spôsob prefinancovania investície v období do roku 2022.

 

4.c Komisia sa v krátkosti oboznámila s výberom vecne príslušných tém z materiálov prekladaných na MsZ,  ktoré sa týkali vybraných majetkových záležitostí.

1)Spoločnosť GTIS charging SK – opäť podala žiadosť  o prenájom parkovacích miest pre elektronabíjačky za 1€ po dobu 20 rokov. Členovia Komisie rovnako ako na predchádzajúcich zasadnutiach majú výhrady k  prenájmu parkovacích miest za 1€ na dobu 20 rokov. Jedná sa o 4 lokality x 2 parkovacie miesta (2x24m2).

Komisia voči navrhnutým lokalitám nemá výhrady.

2) Manželia Peter a Kristína Pónyoví a Katarína Pappová – požiadali o prenájom, spolu celkom o 214 m2 z parc.č.3080/15, pri ul. Slnečná, za účelom výstavby spoločnej prístupovej komunikácie k svojim pozemkom, ktorá bude napojená na už existujúcu prístupovú komunikáciu, ktorú vybudovali manž. Puskásoví a zatiaľ nie je skolaudovaná. Cez pozemok prechádzajú inžinierske siete, primárny teplovod, vodovod, elektrické vedenie, zatiaľ presné trasy sietí nie sú preverené.

Komisia odporúča  komplexnejšie, systémové riešenie prístupovej komunikácie. Ak to existujúce inžinierske siete umožnia, prístupová komunikácia by mala spĺňať potrebné technické požiadavky, tak aby bola prístupná aj pre zásahové vozidlá, údržbu a likvidáciu odpadov. Mala by byť verejná,  a ak to bude možné, budovať komunikáciu v celosti.

Komisia odporúča odsúhlasiť prenájmy žiadateľom po predložení jednoduchej štúdie  prepojenia prístupovej komunikácie na Narcisovú ul. Komisia odporúča túto podmienku uviesť v nájomnej zmluve.

 

3) Ervín Kuman, požiadal o prenájom 25 m2 z par.3080/15  za účelom výstavby garáže.

Vzhľadom na nesúlad s ÚPNO, keďže nie je povolené budovať nové radové garáže (postupne sa budú nahrádzať formou hromadných garáží), a  tiež pre kolíziu s umiestnením budúcej prístupovej komunikácie v potrebnom profile,

Komisia ÚPVD neodporúča prenájom pozemku na prístavbu ďalšej radovej garáže na uvedenom mieste.

 

 

 

Za správnosť zodpovedá: Ing. Róbert Andráši, Ing. Zuzana Hrubá