Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 06.04.2021 - 14:50  //  aktualizácia: 06.04.2021 - 14:51  //  zobrazené: 1138

01/2021 zasadnutie komisie školstva

číslo: 01/2021  |  dátum konania: 10.03.2021

Dátum konania: 10.03. 2021

Miesto konania: kongresová sála MsÚ, Šaľa

 

 

Prítomní :

Za KŠ – Ing. Marián Krištof, Mgr. Jarmila Husáriková, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Michal Malárik, PaedDr. Dagmar Mesárošová, Marek Molnár, Miloš Rehák, PaedDr. Vladimír Takáč, Mgr. Nora Valentínová DiS. art., Mgr. Mariana Takáčová, Mgr. Katarína Keselyová 

Neprítomní: Ing. Helena Psotová – ospravedlnená.

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. VZN o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa
 3. Plán práce Komisie školstva na rok 2021
 4. Informácia o očkovaní
 5. Aktuálne informácie
 6. Diskusia
 7. Záver

 

K bodu 1

Na úvod zasadnutia Ing. Marián Krištof – predseda Komisie školstva pri MsZ privítal prítomných a skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia. K predloženému programu neboli vznesené žiadne pripomienky. Členom komisie bola doručená pozvánka a pracovné materiály elektronicky.

 

K bodu 2

Mgr. Mariana Takáčová - vedúca SŠÚ oboznámila prítomných so znením VZN o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa.

Účelom tohto nariadenia je určenie školských obvodov pre jednotlivé základné školy tak, aby zohľadňovali umiestnenie základnej školy v danom obvode, možnosť dochádzky žiakov, priestorové podmienky školy, možnosť vzdelávania v maďarskom jazyku, racionálne využitie kapacity škôl.

Mesto sa dohodlo na zriadení spoločného školského obvodu s obcami Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom a Diakovce.  Škola v meste, s ktorou má obec zriadený spoločný školský obvod a v ktorej žiak plní povinnú školskú dochádzku, je v zmysle § 4aa ods. 3, písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov v platnom znení povinná z prostriedkov štátneho rozpočtu uhradiť zákonnému zástupcovi žiaka cestovné náklady na dopravu žiaka do tejto školy a späť do miesta trvalého bydliska vo výške najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v pravidelnej hromadnej doprave do jeho najbližšej školy v meste, ak nezabezpečí dopravu inak.

 

K návrhu VZN neboli vznesené žiadne pripomienky.

 

Uznesenie č. 1/1/2021: KŠ pri MsZ v Šali prerokovala a odporúča schváliť VZN o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa na zasadnutí MsZ dňa 25.03. 2021.

Hlasovanie Komisia školstva:

Za: 10             Proti: 0                Zdržali sa: 0

 

K bodu 3

Mgr. Mariana Takáčová predložila prítomným členom KŠ Plán práce Komisie školstva na rok 2021.

K Plánu práce Komisie školstva na rok 2021 neboli vznesené žiadne pripomienky.

 

Uznesenie č. 2/1/2021: KŠ pri MsZ v Šali prerokovala a schválila Plán práce Komisie školstva na rok 2021.

Hlasovanie Komisia školstva:

Za: 10             Proti: 0                Zdržali sa: 0

 

K bodu 4

Mgr. Mariana Takáčová informovala prítomných o očkovaní pedagogických a nepedagogických zamestnancov v MŠ a ZŠ.

Zo 65 pedagogických zamestnancov v MŠ sa 42 PZ dalo zaočkovať, 22 PZ je ešte nezaočkovaných a z nich sa len 2 PZ nedajú zaočkovať – 20 PZ ešte čaká na registráciu alebo vakcináciu.

Z 35 nepedagogických zamestnancov v MŠ je 15 NPZ zaočkovaných, 20 NPZ je nezaočkovaných a z nich sa nedá zaočkovať 1 NPZ.

Z 212 pedagogických zamestnancov v ZŠ je 120 PZ zaočkovaných, 92 PZ je  nezaočkovaných a z nich sa  15 PZ nedá zaočkovať.

Zo 75 nepedagogických zamestnancov v ZŠ je 22 NPZ zaočkovaných, 53 NPZ je nezaočkovaných a z nich sa nedá zaočkovať 12 NPZ.

 

 

K bodu 5

 

Aktuálne informácie:

 • Od 15. 3. 2021 bude obnovená prevádzka MŠ a ZŠ 1. stupeň ( špeciálne triedy, ŠKD a ŠJ )

9. 3. 2021 bolo vydané rozhodnutie a usmernenie k nástupu detí a žiakov do ZŠ a MŠ.

 

 • Projekt Múdre hranie - MŠ Hollého získala 1000 eur a MŠ súkromná 500 eur.

Projekt Čítame radi 2 – ZŠ Pázmanya – 800 eur, ZŠ Hronského – 400 eur a ZŠ Štúra

 • 400 eur.

Všetky ŠJ v ZŠ sa zapojili aj do projektu na dovybavenie školských jedální – momentálne čakáme na vyhodnotenie.

 

 • Ministerstvo vydalo usmernenie k prijímaniu detí do materskej školy. V meste Šaľa budeme mať podľa evidencie obyvateľstva 171 detí, ktoré do 31. 8. 2021 dovŕšia 5 rokov – teda budúcich predškolákov. Nakoľko povinné predprimárne vzdelávanie môže prebiehať aj formou individuálneho vzdelávania, presný počet predškolákov budeme vedieť až po zápise.

 

 • Podali sme žiadosť na riešenie havarijnej situácie telocvične ZŠ s MŠ Bernolákova, ale nakoľko mesto požiadalo o dotáciu z envirofondu na rekonštrukciu a zateplenie celej budovy ZŠ vrátane telocvične, žiadosť sme stiahli.

 

 • Následne sme podali žiadosť na riešenie havarijnej situácie podlahy na prechodovej chodbe ZŠ Ľudovíta Štúra. Po dohode s OÚ Nitra sa momentálne rieši dopracovanie projektu, nakoľko v rámci rekonštrukcie podlahy, by sa malo pristúpiť aj k výmene radiátorov a príslušného potrubia, ktoré sa nachádza pod podlahou.

 

 • Komunikácia s Met nevyriešila neúmerné zvyšovanie fakturovanej sumy za dodávku tepla. Ohradili sa už aj základné školy. Napr. ZŠ Murgaša bola za mesiac január, kedy bola odstávka kvôli prázdninám a nedošlo k obnoveniu vyučovanie fakturovaná suma vyše 9 000 eur. Takéto navyšovanie financií za dodávku tepla spôsobuje, že financie chýbajú v inej oblasti školy. Napr. opravy alebo nákup pomôcok.

 

 • Zápis do 1. ročníka ZŠ by mal predbežne prebiehať 12.04.– 14.04. 2021, podľa VZN Mesta Šaľa, ak ministerstvo nevydá iné usmernenie. Bude prebiehať elektronickou formou, ale budú môcť prísť rodičia aj osobne, bez prítomnosti detí vo vyhradených hodinách za predpokladu prísneho dodržiavania hygienicko-epidemiologických pravidiel.

 

K bodu 6

 

Diskusia

 

Ing. Krištof – vzhľadom k pretrvávajúcemu problému neúmerného zvyšovania fakturovanej sumy za dodávku tepla navrhol vedúcej SŠÚ dohodnúť a zorganizovať opätovné stretnutie s vedením MeT Šaľa, spol. s r. o. , SŠÚ, riaditeľkami a riaditeľmi Š a ŠZ v meste Šaľa. Ing. Krištof sa tohto stretnutia tiež zúčastní.

PaedDr. Mesárošová – i napriek vlastnej regulácii odberu tepla v čase zimných prázdnin a vykurovaniu len 2 tried v období, keď MŠ je len v čiastočnej prevádzke,  sa fakturované sumy neznížili. Žiadny zamestnanec z MeT Šaľa, spol. s r. o. nebol v MŠ skontrolovať výmenníkovú stanicu a regulátory tak, ako to bolo dohodnuté na pracovnej porade riaditeliek MŠ  s vedením MeT Šaľa, spol. s r. o.  dňa 24.11. 2020.

Mgr. Husáriková – tento problém s vykurovaním a reguláciou dodávky tepla pre  Š a ŠZ je dlhodobý, pretrváva vyše 20 rokov, i po viacnásobných reklamáciách sú platby za dodávky tepla príliš vysoké.

PaedDr. Mesárošová – oboznámila prítomných, že do verejného hlasovania vo výzve Gesto pre mesto v Nitrianskom kraji postúpil ako jediný projekt MŠ na Družstevnej ulici. Touto cestou poprosila prítomných, aby túto informáciu tlmočili aj svojim známym a  svojím hlasom pomohli škôlke získať financie na ďalšie materiálno-technické dobudovanie MŠ a tak zvýšiť kvalitu vzdelávania detí.

Ing. Malárik – v priestoroch CVČ – v klubovni  bola vybudovaná AMAZON STEM KINDLOTÉKA. V tejto klubovni budú pracovať deti v rámci svojich rôznych záujmových útvarov a pripravia aj podujatia a aktivity z oblasti STEM vzdelávania pre deti, rodičov, verejnosť. Námety čerpajú aj z Poľska.  Počas jarných prázdnin sa deti mohli zúčastniť aj dvoch online bezplatných vzdelávacích webinárov: „Malí debrujári“ a „Hravý micro:bit“ . Záznamy z webinárov budú neskôr zverejnené na internete. V rámci súťaže „Poznaj svoje mesto“ pripravili krátke poznávacie videá. V priestoroch CVČ je nainštalovaná stála expozícia archeologického krúžku CVČ Šaľa.

Mgr. Valentínová DiS. art. – ku Dňu učiteľov pripravujú online program v spolupráci pedagógov ZUŠ a žiakov, ktorí ZUŠ navštevujú.

 


Ing. Marián Krištof                                                                
predseda KŠ                                                                           
            
Za správnosť: Mgr. Katarína Keselyová
Tajomníčka KŠ