Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 03.02.2023 - 10:11  //  aktualizácia: 20.03.2023 - 08:48  //  zobrazené: 811

01/2023 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 02/02/2023

číslo: 01/2023  |  dátum konania: 02.02.2023  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č.1

stiahnuť z programu rokovania:

 • z časti B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení materiál číslo
  B 1/1/2023 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Marek Molnár,

Počet neprítomných: 1

Mgr. Dominika Jarošová,

 

Hlasovanie č.2

doplniť do programu rokovania:

 • do časti C. Hospodárenie mesta – Určenie platu primátora mesta

Za hlasovalo: 6

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Róbert Čibrik, Ing. Ingrid Kántorová,
Mgr. Miloslav Kollár, Peter Szalay,

Proti hlasovalo: 13

Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 1

Ing. Gabriela Lacková,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Mgr. Dominika Jarošová,

 

Hlasovanie č.3

doplniť do programu rokovania:

 • do časti A. Informačné materiály a správy – Návrh na vykonanie kontroly Dozornou radou spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o.
 • hlasovanie bolo zrušené (námietka z dôvodu nefunkčnosti technického zariadenia poslanca)

Za hlasovalo: 14

Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Róbert Čibrik, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 2

Mgr. Monika Budaiová, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Zdržalo sa: 3

RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Róbert Tölgyesi,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Peter Andráši, Mgr. Dominika Jarošová,

 

Hlasovanie č.4

 • skúšobné hlasovanie

Za hlasovalo: 12

Ing. Peter Andráši, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš,
Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár,
Ing. Gabriela Lacková, PhD., Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 2

Ing. Slavomír Kališ, Ing. Tomáš Mészáros,

Zdržalo sa: 5

Bc. Tomáš Benkovič, Peter Hlavatý, PaedDr. Danica Lehocká, Marek Molnár, Peter Szalay,

Nehlasovalo: 1

Ing. Róbert Andráši,

Počet neprítomných: 1

Mgr. Dominika Jarošová,

 

Hlasovanie č.5

doplniť do programu rokovania:

 • do časti A. Informačné materiály a správy – Návrh na vykonanie kontroly Dozornou radou spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o.

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Róbert Čibrik, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 2

Mgr. Monika Budaiová, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Zdržalo sa: 3

RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Róbert Tölgyesi,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Mgr. Dominika Jarošová,

 

Hlasovanie č.6

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta) bez stiahnutého materiálu B 1:

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Mgr. Dominika Jarošová,

 

Hlasovanie č. 7

Návrhová komisia

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 2

Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Mgr. Dominika Jarošová,

 

Hlasovanie č. 8

Volebná komisia

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Mgr. Dominika Jarošová,

 

Hlasovanie č. 9

Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová,
Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 2

Ing. Peter Jaroš, Peter Szalay,

Nehlasovalo: 1

Mgr. Monika Budaiová,

Počet neprítomných: 1

Mgr. Dominika Jarošová,

Materiál číslo A 1/1/2023 – Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 1/2023 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

správu z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Šali,

 1. berie na vedomie

správu z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Šali.

 

Hlasovanie č. 10

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 2/1/2023 – Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2022

Uznesenie č. 1/2023 – II.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2022,

 1. berie na vedomie

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2022.

 

Hlasovanie č. 11

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 3/1/2023 – Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. 1/2023 – III.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,

 1. berie na vedomie

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,

 1. schvaľuje

predĺženie termínu plnenia úlohy z Uznesenia č. 3/2022 – III. zo dňa 24. marca 2022 v spojení s Uznesením č. 5/2022 – VI. zo dňa 30. júna 2022 (zabezpečiť obstaranie spracovania obsahu a rozsahu zmien a doplnkov č. 8 územného plánu mesta Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek)

T: II. polrok 2023

 

Hlasovanie č. 12

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

RSDr. Peter Gomboš,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Bod číslo A 4/1/2023 – Návrh na vykonanie kontroly Dozornou radou spoločnosti
MeT Šaľa, spol. s r.o.

Uznesenie č. 1/2023 – IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo   

návrh na vykonanie kontroly Dozornou radou spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o.,

 1. ukladá

Dozornej rade spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. povinnosť vykonať kontrolu zákonnosti, hospodárnosti a transparentnosti poskytnutia pôžičiek spoločnosťou MeT Šaľa, spol. s r.o. v období rokov 2019 – 2022 a o svojich zisteniach vypracovať písomnú správu,
ktorú predloží Mestskému zastupiteľstvu v Šali na jeho nasledujúcom zasadnutí dňa
23. 03. 2023.

 

Hlasovanie č. 13

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

Materiál číslo B 2/1/2023 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Šaľa

Uznesenie č. 1/2023 – V.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa
a žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Šaľa,

 1. schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa
a žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Šaľa.

 

Hlasovanie č. 14

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 1/1/2023 – Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2023

Uznesenie č. 1/2023 – VI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo   

návrh plánu verejného obstarávania na rok 2023,

 1. schvaľuje

plán verejného obstarávania na rok 2023.

 

Hlasovanie č. 15

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 1/1/2023 – ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda – žiadosť o nájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 1/2023 – VII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o nájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v užívaní priestoru ako manipulačný priestor k stavbe – polyfunkčnému objektu v nájme žiadateľa; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 18. januára 2023,

 1. schvaľuje

nájom pozemku, parcela č. 2034/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa
v C registri KN na liste vlastníctva č. 1, v cene 8,298 Eur/m2/rok, t. j. za celkovú výmeru 89 m2 za cenu 738,52 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01  Dunajská Streda, IČO: 36277151.

 

Hlasovanie č. 16

Za hlasovalo: 16

Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 5

Ing. Peter Andráši, Mgr. Róbert Čibrik, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ingrid Kántorová,
Mgr. Miloslav Kollár,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 2/1/2023 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14,
927 01 Šaľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, časť parcely registra CKN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere cca 35 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 

 

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti v parku za bytovými domami na ulici
P. J. Šafárika v Šali, pozemok časť parcely registra CKN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere cca 35 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre
obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v koherentnom zrovnaní cípu nízkej výmery, v celkovej kúpnej cene 2 919,00 EUR pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, 927 01 Šaľa.

 

Hlasovanie č. 17

Za hlasovalo: 1

Mgr. Monika Budaiová,

Proti hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

 

 1. nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 3/1/2023 – Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „Obchodno -prevádzko-vý objekt – rozšírenie distribučných rozvodov“

Uznesenie č. 1/2023 – VIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

      žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na
pozemky vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „Obchodno-prevádzkový objekt – rozšírenie distribučných rozvodov“ v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,

 1. schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení časovo neobmedzených vecných
bremien in personam na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa – parcela CKN č. 3080/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20171 m2, parcela CKN č. 3201/1, ostatná plocha o výmere 1122 m2, parcela CKN č. 3201/4, ostatná plocha o výmere 561 m2, parcela CKN č. 3201/5, ostatná plocha o výmere 451 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 a parcela EKN
č. 311, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17069 m2 vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266 spočívajúcich v práve zriadiť a prevádzkovať stavbu elektroenergetického zariadenia „Obchodno-prevádzkový objekt – rozšírenie distribučných rozvodov“ a v práve vstupu, prechodu a prejazdu cez zaťažené nehnuteľnosti za týmto účelom v zmysle zákona
č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, v rozsahu, ktorý bude po realizácii stavby stanovený geometrickým plánom a za jednorazovú odplatu vo výške podľa znaleckého posudku, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO: 36361518.

 

Hlasovanie č. 18

Za hlasovalo: 20

Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 1

Ing. Peter Andráši,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 4/1/2023 – Razmuves trade s. r. o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava
– mestská časť Staré Mesto – výpoveď z nájomnej zmluvy

Uznesenie č. 1/2023 – IX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

výpoveď z nájomnej zmluvy uzatvorenej s Razmuves trade s. r. o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto,

 1. schvaľuje

výpoveď z Nájomnej zmluvy na pozemok č. 607/2011 zo dňa 01. 02. 2012 uzatvorenej
na dobu neurčitú s nájomcom Razmuves trade s. r. o., IČO: 45 001 049, so sídlom
Dunajská 8, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto.

 

Hlasovanie č. 19

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

Materiál číslo E 1/1/2023 – Návrh na zmeny delegovaných zástupcov zriaďovateľa – mesta Šaľa do rád škôl, školských zariadení a mestskej školskej rady

Uznesenie č. 1/2023 – X.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na zmeny delegovaných zástupcov zriaďovateľa – mesta Šaľa do rád škôl, školských zariadení a mestskej školskej rady,

 1. schvaľuje

delegovanie zástupcov zriaďovateľa – mesta Šaľa do rád škôl, školských zariadení
a mestskej školskej rady podľa predloženého návrhu.

  

Hlasovanie č. 20

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

JUDr. Anna Torišková,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo E 2/1/2023 – Voľba členov komisií mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. 1/2023 – XI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

voľbu členov komisií mestského zastupiteľstva,

 1. schvaľuje

počet a pomer členov jednotlivých komisií nasledovne:

 1. komisie uvedené v časti C. tohto uznesenia pod číslom 1. až 7.
 • počet členov 11, z toho 5 poslancov (vrátane predsedu) a 6 neposlancov
 1. komisia uvedená v časti C. tohto uznesenia pod číslom 8. t. j. komisia pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa
 • počet členov 5, z toho 3 poslanci (vrátane predsedu) a 2 neposlanci 

 

Hlasovanie č. 21

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Hlasovanie o členoch komisií z radu poslancov a neposlancov bolo uskutočnené tajným hlasovaním s nasledovným výsledkom:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. volí

členov komisií:

1.   komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

členovia – poslanci: RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Dominika Jarošová,

                                             Mgr. Ildikó Jarošová, PaedDr. Danica Lehocká PhD.

členovia – neposlanci: Silvia Braunová, RSDr. Ľubor Gáll,

                                     Mgr. MPA Eva Schmidtová, PhDr. Silvia Straňáková,

                                                 Mgr. Renáta Zelezníková, PhDr. Margaréta Zozuľáková

      2.   komisia kultúry a cestovného ruchu

členovia – poslanci: Bc. Tomáš Benkovič, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,

                                             PaedDr. Danica Lehocká PhD.

členovia – neposlanci: Mgr. Miriam Hambalková, Kristián Rehák,

                                                 Mgr. DiS. Art. Anikó Sárkányová, Ing. Alžbeta Sedliačiková,

                                                 Mgr. Ondrej Sirota, Lucia Zemková

      3.   komisia mládeže a športu

členovia – poslanci: Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Róbert Čibrik, Ing. Slavomír Kališ,

                                             Ing. Tomáš Mészáros

členovia – neposlanci: Jozef Holota, Ladislav Jaroš st., Ľuboš Káras, Jana Majdlenová,

                                                 Ing. Marián Miškovič, Ing. Karol Molnár

      4.   komisia ekonomická

členovia – poslanci: Ing. Peter Andráši, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik,

                                             Róbert Tölgyesi

členovia – neposlanci: Ing. Klaudia Antálková, Ing. Tibor Baran, Ing. Martin Gálik,

                                                Ing. Erika Sedlárová, Ing. Igor Valent, Samuel Zemko

      5.   komisia územného plánovania, výstavby a dopravy

členovia – poslanci: Mgr. Monika Budaiová, Ing. Ingrid Kántorová, Peter Szalay,

                                             JUDr. Anna Torišková

členovia – neposlanci: Ing. Marián Antal, Ing. arch. Viktor Becker, Ing. Ondrej Hanko

                                                Ing. Kristián Szekeres PhD., Ing. Vladimír Vicena,

                                                MA Simeon Vincze

      6.   komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

členovia – poslanci: Ing. Róbert Andráši, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Miloslav Kollár,

                                             Ing. Gabriela Lacková

členovia – neposlanci: Ing. Gabriela Braníková, Mgr. Ladislav Medveczký ,

                                                MVDr. Bohuslava Miškovičová, Ing. Oľga Móri,

                                                Ing. Peter Sűss, PhDr. Mgr. Marián Šperka

      7.   komisia školstva

členovia – poslanci: Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová,

         Ing. Slavomír Kališ, Marek Molnár

členovia – neposlanci: Mgr. Monika Hamarová, Ing. Michal Malárik,

                                          PaedDr. Dagmar Mesárošová, PhDr. Silvia Straňáková,

                                          PaedDr. Vladimír Takáč, Mgr. Nora Valentínová

      8.   komisia pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa

členovia – poslanci: Róbert Tölgyesi, Miloš Rehák

členovia – neposlanci: Ing. Tibor Baran, Mgr. Jozef Varsányi

 

 

Materiál číslo F 1/1/2023 – Zmluva o dodaní tovarov č. 852/2022 v rámci projektu „Nákup materiálno-technického vybavenia pre Domov sociálnych služieb KORY“

Uznesenie č. 1/2023 – XII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

zmluvu o dodaní tovarov č. 852/2022 v rámci projektu „Nákup materiálno-technického vybavenia pre Domov sociálnych služieb KORY“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou „Nákup materiálno-technického vybavenia pre Domov sociálnych služieb KORY“
 2. Zmluvu o dodaní tovarov č. 852/2022 uzatvorenú v zmysle § 269 a nasl. ods. 2 zákona             č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v rámci projektu „Nákup materiálno-technického vybavenia pre Domov sociálnych služieb KORY“ s dodávateľom BEGA s.r.o., Lehota PD, 951 36  Lehota, IČO: 36547654
 1. schvaľuje

odovzdanie nadobudnutého materiálno technického vybavenia do správy Domova sociálnych služieb KORY, Okružná 1026/11, Šaľa, ako zariadenia Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa so sídlom Šaľa, Horná ul. 11, IČO: 17641471, príspevkovej organizácie mesta Šaľa.

 

Hlasovanie č. 22

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Peter Jaroš,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 2/1/2023 – Zmluva o dielo č. 43/2023 na uskutočnenie stavebných prác
v rámci projektu „Výstavba detského inkluzívneho ihriska RODINKA“ na predmet zákazky „Detské inkluzívne ihrisko RODINKA v Šali“

Uznesenie č. 1/2023 – XIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

zmluvu o dielo č. 43/2023 na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu „Výstavba detského inkluzívneho ihriska RODINKA“ na predmet zákazky „Detské inkluzívne ihrisko RODINKA v Šali“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou „Detské inkluzívne ihrisko RODINKA v Šali“,
 2. Zmluvu o dielo č. 43/2023 uzatvorenú v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných
  prác Výstavba detského inkluzívneho ihriska RODINKA, na predmet zákazky
  „Detské inkluzívne ihrisko RODINKA v Šali“ s dodávateľom ALEXNIN, s. r. o. Hurbanovská cesta 812/27, 946 57 Svätý Peter, IČO: 54097401

 

Hlasovanie č. 23

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Peter Jaroš,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Andrea Súdorová, OOaS, v. r.