Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 24.06.2021 - 08:15  //  aktualizácia: 24.06.2021 - 08:16  //  zobrazené: 1510

02/2021 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 02/2021  |  dátum konania: 21.06.2021

Zápisnica č. 14

 

zo zasadnutia ekonomickej komisie

 

zo dňa

 

21. júna 2021

 

 

 

Prítomní: Ing. Tibor Baran, Ing. Peter Andráši,  Ing. František Botka,  Ing. Roland Grédi, Robert Tölgyesi, Elza Melegová, Bc. Noémi Kubiková, Ing. Marián Krištof, Ing. Klaudia Antálková

 

 

Neprítomný:  Miroslav Gera

 

Ďalej boli prítomné: Ing. Alena Kiácová, JUDr. Ing. Margita Pekárová, Ing. Jana Nitrayová, Ing. Martina Bartošovičová

 

 

 

 

1. Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2020;

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2020

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2020;

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2020 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 200:

 

 • komisia odporúča MsZ schváliť

 

záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2020 nasledovne:

 

 1. Plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31.12.2020 bez finančných operácií :

 

plnenie bežných príjmov vo výške                     19 857 626 EUR

čerpanie bežných výdavkov vo výške                18 755 657 EUR

prebytok bežného rozpočtu                                 1 101 969 EUR

 

plnenie kapitálových príjmov vo výške               1 484 298 EUR

čerpanie kapitálových výdavkov vo výške              940 071 EUR

prebytok kapitálového rozpočtu                             544 227 EUR

 

bežné a kapitálové príjmy vo výške                   21 341 924 EUR

bežné a kapitálové výdavky vo výške                19 695 728 EUR

prebytok rozpočtu                                              1 646 196 EUR

 

 

 

 1. Plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31.12.2020 s finančnými operáciami:

 

bežné a kapitálové príjmy vo výške                   21 341 924 EUR

bežné a kapitálové výdavky vo výške                19 695 728 EUR

prebytok rozpočtu                                               1 646 196 EUR

 

plnenie príjmových finančných operácií vo výške 1 474 669 EUR

čerpanie výdavkových finančných operácií vo výške   226 299 EUR

prebytok finančných operácií                             1 248 370 EUR

 

plnenie celkových príjmov vo výške                  22 816 594 EUR 

čerpanie celkových výdavkov vo výške             19 922 027 EUR

prebytok rozpočtového hospodárenia celkom   2 894 566 EUR

 

 1. Vylúčenie účelovo viazaných finančných prostriedkov z prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 1 371 408,77 EUR z bežného a kapitálového rozpočtu a vylúčenie účelovo viazaných finančných prostriedkov z prebytku finančných operácií vo výške 32 219 EUR  nasledovne:

 

* 3 571,65 EUR - nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku Obvodného úradu v Nitre na dopravné žiakov za rok 2020,

* 155 228,40 EUR – nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku na stravné žiakov za rok 2020,

* 24,95 EUR - nevyčerpaná časť finančných prostriedkov z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky za výkon osobitného príjemcu z pozastavených rodinných prídavkov,

* 56 758,43 EUR – finančné prostriedky na účtoch školských jedální na zakúpenie potravín,

* 8 554,99 EUR – finančné prostriedky na účte jedálne domova dôchodcov na zakúpenie potravín,

* 15 000 EUR - nevyčerpané prostriedky poskytnuté MPSV SR na rekonštrukciu Krízového centra,

* 1 075 000 EUR – nevyčerpané prostriedky poskytnuté z Úradu vlády SR na rekonštrukciu strechy plavárne,

* 26 560,82 EUR – nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté z MŠVV SR na asistentov učiteľov v ZŠ J. C. Hronského so ŠJ a ŠKD, ZŠ Ľ. Štúra so ŠJ a ŠKD a ZŠ s MŠ Bernolákova so ŠJ a ŠKD,

* 8 958 EUR – nevyčerpaný grant z Fondu na podporu umenia pre MsKS,

* 1 787 EUR –  nevyčerpaný grant z Audiovizuálneho fondu,

* 19 964,53 EUR nevyčerpané prostriedky z dotácie na sčítanie obyvateľstva, bytov a domov,

* 4 919 EUR - účelovo určené prostriedky v príjmových finančných operáciách na zábezpeky, ktoré uhradili nájomníci v mestských bytoch a pri ukončení nájomného vzťahu im budú vrátené,

* 27 300 EUR - nevyčerpaná časť finančných prostriedkov v príjmových finančných operáciách kde mesto vystupuje ako osobitný príjemca a správca finančných prostriedkov občana mesta,

 

 

 1. Prebytok rozpočtu vo výške 274 787,30 EUR (po vylúčení účelovo určených prostriedkov bežného a kapitálového rozpočtu) a prebytok finančných operácií vo výške 1 216 151,17 EUR (po vylúčení účelovo určených prostriedkoch z finančných operácii) sa pridelí do rezervného fondu.

 

 1. Vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie OSS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa nasledovne:
 1. prerokovalo rozbor hospodárenia a účtovnú závierku OSS mesta Šaľa za rok 2020,
 2. schvaľuje ročnú účtovnú závierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31.12.2020,
 3. berie na vedomie výsledok hospodárenia OSS za rok 2020 zisk vo výške
  12 644,89 EUR a v súlade s ustanovením § 24 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov zúčtovanie finančných vzťahov OSS za rozpočtový rok 2020 s rozpočtom zriaďovateľa použitím kladného hospodárskeho výsledku v čiastke 12 644,89 EUR na vysporiadanie záporného hospodárskeho výsledku predchádzajúcich účtovných období.

 

 1. berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2020,

 

 1. schvaľuje

celoročné hospodárenie mesta Šaľa za rok 2020 bez výhrad.

 

 

 

 

2. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2021

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2021 a  schválila nasledovné uznesenie:

 

 

 • komisia neprijala žiadne uznesenie ( za: 3 členovia komisie, proti: 3 členovia komisie, zdržali sa: 3 členovia komisie )

 

 

 

 

 

 

 

3. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre oblasť športu

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre oblasť športu  a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 201:

 • komisia odporúča MsZ schváliť dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre žiadateľov o dotáciu v celkovej výške 7 100,- Eur nasledovne:

 

 • Športovo strelecký klub Šaľa, IČO 31196314, na nákup streliva vo výške 300,- Eur
 • Tanečný klub JUMPING, IČO 36107921, na zlepšenie techniky moderného tanca -
  na nákup zrkadla na kolieskach vo výške 350,- Eur
 • Telovýchovná jednota Slávia Stredné odborné učilište poľnohospodárske Šaľa,
  IČO 31824480, na
  Majstrovstvá západoslovenskej oblasti vo voltíži a Slovenský voltížny pohár Šaľa 2021 – na poháre, medaily, ceny pre deti, honoráre rozhodcom, výpočtovému stredisku, hlásateľovi, zdravotníkom, ozvučenie pretekov, krmivo, výživové doplnky, stužky a výstroj pre kone, ustajnenie a kutie koní, prenájom priestorov, veterinárnu službu a štartovné poplatky vo výške 800,- Eur
 • RADA ŠPORT o. z., IČO 42366411, na Beh nočnou Šaľou 2021 - na účastnícke medaily, časomieru a štartovacie čísla s čipom, výrobu a tlač plagátov a diplomov, prenosné toalety vo výške 600,- Eur
 • Klub rýchlostnej kanoistiky Šaľa, IČO 53168020, na posilňovanie tela vlastnou váhou a nácvik techniky pádlovania na suchu – na nákup záhradnej hrazdovej zostavy
  vo výške 300,- Eur
 • TJ Slovan Duslo Šaľa – Kolkársky oddiel, IČO 17643953, na 14. ročník Vianočného turnaja v kolkoch - na MTZ a zabezpečenie občerstvenia vo výške 250,- Eur
 • TJ Slovan Duslo Šaľa – Šachový oddiel, IČO 17643953, na nákup digitálnych hodín a demonštračnej šachovej zasúvacej súpravy ako pomôcky názornej výučby šachu
  vo výške 300,- Eur
 • TJ Slovan Duslo Šaľa – Oddiel nevidiacich a zrakovo postihnutých, IČO 17643953,
  na 8. ročník
  celoslovenského kolkárskeho turnaja pre nevidiacich a zrakovo postihnutých športovcov - na MTZ a zabezpečenie občerstvenia vo výške 300,- Eur
 • TJ Slovan Duslo Šaľa – Oddiel karate, IČO 17643953, na nákup tatami vo výške
  1 000,- Eur
 • TJ Slovan Duslo Šaľa – Atletický oddiel, IČO 17643953, na Atletickú olympiádu žiakov ZŠ - Memoriál zakladateľov atletiky v Šali profesormi Melicherčíka
  a Mutkoviča - na MTZ a zabezpečenie občerstvenia vo výške 300,- Eur
 • HŠK Legends Šaľa, o.z., IČO 52765962, na nákup športového vybavenia pre mládež, dopravu na turnaje a letné sústredenie, prenájom športovej haly a časomiery, honoráre rozhodcom a zdravotnú službu vo výške 400,- Eur
 • LUIGINO.sk, IČO 42207258, na Inline korčuliarske preteky 2021 –
  na ceny a poháre pre víťazov a zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov podujatia

  vo výške 400,- Eur
 • HKM Slovan Šaľa, IČO 52671666, na nákup tréningových pomôcok a kompletnej sady zápasových dresov s trenkami, na štartovné poplatky a účastnícke karty
  na mládežníckych turnajoch Mini Open Handball U10 a Slovak Open Handball U14 – U12 vo výške 400,- Eur
 • Klub vodných športov BARAKUDA, o.z., IČO 42371856, na prenájom bazéna
  vo výške 600,- Eur
 • Hokejový klub HK Mládež Šaľa, IČO 50809440, na nákup brankárskych výstrojov
  vo výške 400,- Eur
 • Šaľania, IČO 42369584, na podujatie pre deti Run of Titans – na nákup identifikačných náramkov pre účastníkov, recyklovaných pohárov, na výrobu a tlač bannerov a plagátov vo výške 400,- Eur

 

 

 

 

4. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre oblasť kultúry

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre oblasť kultúry k 31. 03. 2021  a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 202:

 • komisia odporúča MsZ schváliť dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre žiadateľov o dotáciu v celkovej výške 9 850,- Eur nasledovne:

 

 • VEČANIA, IČO 42202205, na 6. ročník Lečo festival – na honoráre účinkujúcim a MTZ vo výške 500,- Eur
 • VEČANIA, IČO 42202205, na Barbeque Party – na honoráre účinkujúcim a MTZ vo výške 500,- Eur - na honoráre pre účinkujúcich a MTZ vo výške 500,- Eur
 • VEČANIA, IČO 42202205, na Mikuláš v mestskej časti Veča – na honoráre  účinkujúcim a MTZ vo výške 500,- Eur
 • Čajovňa na konci vesmíru s.r.o., IČO 47133996 – na pásmo 4 podujatí s názvom Leto na Konci vesmíru – koncert, detské podujatie, workshop tradičných remesiel a prezentácia tvorby ľudových umelcov - na honoráre účinkujúcim vo výške 800,- Eur
 • Gabriela Ana Alföldiová – AG Z – TRAVEL, IČO 41168895 – na 3 pásma spoločenského posedenia Spomínanie na starú Šaľu – na prenájom priestorov a technického zariadenia, tlač propagačných materiálov a zabezpečenie občerstvenia vo výške 300,- Eur
 • DIVADLO ASI, IČO 51296560, na kultúrne a umelecké aktivity – na stavbu scény, nákup doplnkov, nábytku, rekvizít a kostýmov vo výške 1 500,- Eur
 • Spoločnosť Petra Pázmánya, IČO 36109100, na výstavu Hospodárstvo v dejinách regiónu – na nákup dekoračného materiálu, nákup a tlač roll-upov, farebnú tlač dokumentov a propagačných materiálov vo výške 800,- Eur
 • Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole, IČO 37862251, na mobilné vybavenie učebného priestoru na výučbu baletu – na baletné tyče, zrkadlá na kolieskach a cvičebné podložky vo výške 1 300,- Eur
 • Miestny odbor Matice slovenskej ŠAĽA, číselný identifikátor 001790270016, na
  27. ročník celonárodnej súťaže
  Šaliansky Maťko J. C. Hronského – na nákup cien (kníh) pre súťažiacich vo výške 550,- Eur
 • CSEMADOK - Základná organizácia Šaľa, IČO 37861832, na 19. ročník regionálnej prehliadky amatérskych spevákov maďarských ľudových piesní Nech znie pieseň – na honorár sprevádzajúcej hudobnej skupine a prenájom miestnosti vo výške 1 000,- Eur
 • Attila Mészáros, IČO 42367760 – na podporu Klubu fotografov Terra Wag – na hliníkové rámy na fotografie, pasparty, dataprojektor, premietacie plátno a x-banner vo výške 2 100,- Eur

 

 

5. Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2021

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2021 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 203

 

 

 

 

 

6. Juraj Szúdor, trvale bytom Železničná 516/4, 927 01 Šaľa; Zuzana Lindáková r. Szúdorová, Kukučínova 534/36, 927 01 Šaľa; Juraj Szúdor, Vinohradnícka 161/25, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prorokovala prevod pozemku vo vlastníctve mesta, parcela registra CKN číslo 663/56, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2,z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Juraj Szúdor, trvale bytom Železničná 516/4, 927 01 Šaľa; Zuzana Lindáková r. Szúdorová, Kukučínova 534/36, 927 01 Šaľa; Juraj Szúdor, Vinohradnícka 161/25, 927 01 Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 204:

 • komisia odporúča MsZ schváliť prevod vlastníckeho práva k pozemku vo vlastníctve mesta Šaľa, pozemok – parcela registra CKN číslo 663/56, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, v cene 11 EUR/m2, t. j. pri výmere 24 m2 v celkovej kúpnej cene 264,- EUR pre Juraja Szúdora, trvale bytom Železničná 516/4, 927 01 Šaľa v 1/3-ine v pomere k celku; Zuzanu Lindákovú r. Szúdorovú, Kukučínova 534/36, 927 01 Šaľa v 1/3-ine v pomere k celku; Juraja Szúdora, Vinohradnícka 161/25, 927 01 Šaľa v 1/3-ine v pomere k celku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Vladimír Bennár, L. Novomeského 770/12, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ulici, parc. č. 663/72 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 152 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Vladimír Bennár, L. Novomeského 770/12, Šaľa  a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 205:

·komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku parcela registra C katastra nehnuteľností č. 663/72, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 152 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j.  v celkovej cene 25,08 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Vladimíra Bennára. Trvale bytom L. Novomeského 770/12, Šaľa

 

 

8. Štefan Bondor a Veronika Bondorová, Železničná 500/36, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku, parc. č. 663/74 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 229 m2 , z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Štefan Bondor a Veronika Bondorová, Železničná 500/36, Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 206

·komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku parcela registra C katastra nehnuteľností č. 663/74, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 229 m2 vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa, na liste vlastníctva č. 1, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j.  v celkovej cene 37,79 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Štefana Bondora a Veroniku Bondorovú, trvale bytom Železničná 500/36, Šaľa

 

 

9. Ladislav Loži a Alžbeta Ložiová, Železničná 499/38, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prorokovala žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ulici v Šali, parc.č. 663/75 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 139 m2 ,z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ladislava Ložiho a Alžbetu Ložiová, Železničná 499/38, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 207

·komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku parcely registra C katastra nehnuteľností č. 663/75, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 139 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j.  v celkovej cene 22,94 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Ladislava Ložiho a Alžbetu Ložiovú, trvale bytom Železničná 499/38, Šaľa

 

10. GALVAN s.r.o., Hlavná 33/36, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku, časť parc. reg. C katastra nehnuteľností č. 1993/1 zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 30 m2 , z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre GALVAN s.r.o., Hlavná 33/36, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 208:

·komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, na liste vlastníctva č. 1, časť parcely v registri C katastra nehnuteľností č. 1993/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2, v cene 20,00 Eur/m2/rok, v celkovej cene 600,00 Eur/rok, pre spoločnosť GALVAN s.r.o., Hlavná 33/36, Šaľa, IČO 36 560 201, na dobu neurčitú

 

 

 

11. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hollého ul. v Šali pre Jána Kališa, bytom mesto Šaľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku na Hollého ul. V Šali, parc. registra C katastra nehnuteľností č. 3135/1 záhrada o výmere 696 m2 pre Jána Kališa, bytom mesto Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 209:

 • komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Hollého ul. v Šali, parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 3135/1, záhrada o výmere 696 m2, v katastrálnom území Šaľa, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci v dlhodobom užívaní pozemku a reprezentovaní mesta jednou z najväčších zbierok kaktusov a sukulentov na Slovensku, v cene 29,87 Eur/m2, v celkovej cene 20 789,52 Eur pre Jána Kališa, bytom mesto Šaľa, v celosti

 

 

12. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alexa Eliáša, trvale bytom Školská 351/8, 927 01 Šaľa; Darinu Százovú, r. Eliášovú, J. Palárika 399/16, 927 01 Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pre Alexa Eliáša, trvale bytom Školská 351/8, 927 01 Šaľa; Darinu Százovú, r. Eliášovú, J. Palárika 399/16, 927 01 Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 210:

 • komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností, parcela registra EKN číslo 1313/1 ostatná plocha o výmere 2790 m2 vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266, v zmysle geometrického plánu číslo 063/2019, vyhotoviteľom Róbert Benko – RB GEO geodetické práce, ul. Borzagoš 1070/47, 951 31 Močenok, IČO: 41168950, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa, dňa 10. 07. 2019 pod číslom G1-332/2019 ako novovytvorená parcela registra CKN číslo 403/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2
  a novovytvorená parcela registra CKN číslo 404/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3
  písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v zosúladení faktického a právneho stavu užívania nehnuteľnosti, pričom táto nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťou pozemok – parcela registra „E“, parcelné číslo 1034/1 orná pôda o výmere 1100 m2 vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7731
  v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov k celku, v cene 11 EUR/m2, pre žiadateľa Alexa Eliáša, trvale bytom Školská 351/8, 927 01 Šaľa vo výške spoluvlastníckeho podielu 268/288-tin v pomere k celku a Darinu Százovú, r. Eliášovú, J. Palárika 399/16, 927 01 Šaľa vo výške spoluvlastníckeho podielu 20/288 v pomere k celku.

 

 

 

 

13. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Danielu Herencsárovú, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku, parcely registra CKN číslo 2667/33 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Danielu Herencsárovú, Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 211:

 • komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností na nároží ulíc J. Kollára a Nešporova v Šali, pozemok parcela registra CKN číslo 2667/33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 168 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 8938 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/5-ín v pomere k celku; parcela registra CKN číslo 2667/46, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 v celosti a parcela registra CKN číslo 2667/44, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 v celosti, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v majetkovoprávnom vysporiadaní vlastníckeho práva k pozemku, ktorý tvorí prístup do garáží vo vlastníctve žiadateľky v cene
  5,50 Eur/m2, t. j. pri celkovej výmere spoluvlastníckeho podielu 71,2 m2 v celkovej kúpnej cene 391,60 EUR pre Danielu Herencsárovú, trvale bytom Čsl. armády 1020/2, 927 01 Šaľa, do jej výlučného vlastníctva

 

 

 

 

14. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Nikolu Kubicovú, Slnečná 6, Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“, pozemku registra CKN parcela číslo 789/120 ostatná plocha o výmere 404 m2 , z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Nikolu Kubicovú, Slnečná 6, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 212:

 • komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti v záhradkárskej osade „Pri železnici“, parcela registra CKN číslo 789/120 ostatná plocha o výmere 404 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v doterajšom užívaní nehnuteľnosti na záhradkárske účely, v celkovej kúpnej cene 2780,52 EUR, pre Nikolu Kubicovú, trvale bytom Slnečná 6, 927 05 Šaľa

 

 

 

 

 

15. Nájom pozemkov pod líniovou stavbou „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od Slovenskej republiky, zastúpenej Slovenskou správou ciest

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Nájom pozemkov pod líniovou stavbou „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od Slovenskej republiky, zastúpenej Slovenskou správou ciest a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 213:

 • parcela registra CKN č. 5798/79, ostatná plocha o výmere 107 m2,
 • časť parcely registra CKN č. 5798/78 orná pôda, v zmysle Geometrického plánu
  č. 41/2019, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. zo dňa 08.04.2019, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 26.04.2019 pod č. G1-183/2019 ako novovytvorená parcela registra CKN č. 5798/85 ostatná plocha o výmere 1 m2,
 • časť parcely registra CKN č. 5858/5 orná pôda v zmysle Geometrického plánu
  č. 44/2019, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. zo dňa 09.04.2019, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 26.04.2019 pod č. G1-182/2019 ako novovytvorená parcela registra CKN č. 5858/15 ostatná plocha o výmere 1 m2,
 • časť parcely registra CKN č. 5858/6 orná pôda v zmysle Geometrického plánu
  č. 44/2019, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. zo dňa 09.04.2019, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 26.04.2019 pod č. G1-182/2019 ako novovytvorená parcela registra CKN č. 5858/6 ostatná plocha o výmere 2 m2,
 • časť parcely registra CKN č. 5798/17 orná pôda v zmysle Geometrického plánu
  č. 44/2019, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. zo dňa 09.04.2019, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 26.04.2019 pod č. G1-182/2019 ako novovytvorená parcela registra CKN č. 5798/17 ostatná plocha o výmere 2 m2,

v cene 1,77 Eur/m2/rok, čo pri celkovej výmere 113 m2 predstavuje sumu 200,01 Eur/rok od Slovenskej republiky, zastúpenej Slovenskou správou ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00 003 328, na dobu určitú do 15.05.2024.

 

 

 

16. Návrh na zvýšenie ceny nájomného bytov v bytovom dome vo vlastníctve mesta Šaľa na ulici Hlavná v Šali

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na zvýšenie ceny nájomného bytov v bytovom dome vo vlastníctve mesta Šaľa na ulici Hlavná v Šali a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 214:

 

 

 

17. Návrh na zvýšenie ceny nájomného bytov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Šaľa na ulici Rímska v Šali - Veči

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala . Návrh na zvýšenie ceny nájomného bytov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Šaľa na ulici Rímska v Šali - Veči a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 215:

 • komisia odporúča MsZ schváliť výšku nájomného bytov v bytových domoch na ulici Rímska v Šali - Veči, bytový dom s. č. 2137, postavenom na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo 3198/311; bytový dom s. č. 2138, postavenom na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo 3198/312 a bytový dom s. č. 2139, postavenom na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo 3198/313, vedené katastrálnym odborom okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 vo výške 2,23 EUR/mesiac/m2 podlahovej plochy bytu podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení v spojení s ust. § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení, a z toho tvorbu fondu prevádzky údržby a opráv vo výške 0,70 EUR/mesiac/m2 od 01. 07. 2021.

 

 

 

18. Návrh na úpravu ceny nájmu za účelom zriadenia terasy pri jestvujúcej prevádzke

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala . Návrh na úpravu ceny nájmu za účelom zriadenia terasy pri jestvujúcej prevádzke a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 216:

 • komisia neodporúča MsZ schváliť úpravu ceny nájmu za účelom zriadenia terasy pri jestvujúcej prevádzke, ktorá je pre rok 2021 určená vo výške 1 Eur/rok.

 

 

 

19. MENERT – THERM, s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa – zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prorokovala Zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve města pre MENERT – THERM, s.r.o. Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 217

 • komisia odporúča MsZ schváliť zriadenie časovo neobmedzených vecných bremien in personam na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v registri CKN:
 • parcela č. 818/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3839 m2,
 • parcela č. 852/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2194 m2,
 • parcela č. 861/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1450 m2,
 • parcela č. 861/12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2,
 • parcela č. 861/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 m2,
 • parcela č. 861/16, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 87 m2,
 • parcela č. 865, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4157 m2,
 • parcela č. 868, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4044 m2,
 • parcela č. 871/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4085 m2,
 • parcela č. 874, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4475 m2,
 • parcela č. 878, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3978 m2,
 • parcela č. 879, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4056 m2,
 • parcela č. 888/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2562 m2,
 • parcela č. 915/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1110 m2,
 • parcela č. 920, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1688 m2,
 • parcela č. 922/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7098 m2,
 • parcela č. 928/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2612 m2

 

na liste vlastníctva č. 1 a pozemok parcela č. 918, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4894 m2, vedená na liste vlastníctva č. 8647,  spočívajúcich v zriadení a uložení tepelných zariadení, užívaní, prevádzkovaní, údržbe, opráv, úprav, rekonštrukciách, modernizáciách a akýchkoľvek iných stavebných úprav tepelných zariadení ako aj ich odstránení, vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným z vecného bremena za účelom výkonu povolenej činnosti v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 2-36/2017, ktorý vyhotovilaspoločnosť GEO-KOD s.r.o., Karloveská 24, 841 05 Bratislava dňa 19. 06. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 14. 07. 2017 pod číslom 260/2017 a za odplatu stanovenú na základe znaleckého posudku č. 80/2021 zo dňa 01. 06. 2021 vypracovaný odborne spôsobilou osobou Ing. Kristián Szekeres, PhD. v celkovej výške 9100,- EUR v prospech spoločnosti MENERT - THERM, s.r.o., so sídlom Hlboká 3, 927 01 Šaľa, IČO: 31420991.

 

 

 

 

20. Priority a návrh investičních akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Priority a návrh investičních akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a schválila nasledovné uznesenie:

 

 •  komisia neprijala žiadne uznesenie, predseda komisie vyzval všetkých členov, aby svoje Návrhy priorít a investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok predložili najneskôr do 30.6.2021 na e-mailovú adresu kiacova@sala.sk alebo petkovova@sala.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ing.Tibor Baran

                                                                                                          predseda komisie

 

 

 

Zapísala:

Anita Petkovová