Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 01.04.2021 - 07:50  //  aktualizácia: 01.04.2021 - 07:51  //  zobrazené: 1913

02/2021 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 02/2021  |  dátum konania: 01.04.2021

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, Sylvia Braunová, PhDr. Margaréta Zozuľáková, RSDr. Ľubor Gáll, Mgr. Ildikó Jarošová, Mgr. Irina Kostová, RSDr. Peter Gomboš, Bc. Dominika Jarošová

 

Neprítomní: PaedDr. Danica Lehocká, PhD. (ospravedlnená), Mgr. Renáta Zelezníková (ospravedlnená), PhDr. Silvia Straňáková (ospravedlnená)

 

Za verejnosť: Miroslava Matúšová

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 3. Bytové otázky
 4. Rôzne
 5. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 8 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

 

 1.  

 

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie Mgr. Iveta Kminiaková.

Splnené uznesenia: uznesenie č. 1/2021, č. 2/2021.

3. Bytové otázky

           

 1. Obsadenie uvoľneného 1 – izbového bytu č. 10 na 2. poschodí, na ul. Kráľovská 2490/4B   v Šali.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní:8; za: 8.

 

Uznesenie č. 3/2021

 1.  komisia prerokovala žiadosť o obsadenie 1 – izbového bytu č. 10 na 2. poschodí,          na ul. Kráľovská 2490/4B v Šali,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačovi  z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Emme Kvaszovej, trvale bytom Šaľa, Cintorínska 9,
 3. komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníka pre pridelenie predmetného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa a to:
 1. Gabriel Sajko, trvale bytom Vrútky, Nábrežná 3.

 

 1. Obsadenie uvoľneného 2 – izbového bytu č. 26 na 3. poschodí, na ul. Rímska 2137/1 v Šali - Veči.

 

Komisia sa predmetnou žiadosťou zaoberala a prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 8; za: 8.

 

Uznesenie č. 4/2021

 1. komisia prerokovala žiadosť o obsadenie 2 – izbového bytu č. 26 na 3. poschodí,       na ul. Rímska 2137/1 v Šali - Veči,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačom  z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Želmíre Bujkovej a Jozefovi Bujkovi, trvale bytom Pata, Hlohovecká 42/48,
 3. komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníka pre pridelenie predmetného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu                    vo vlastníctve mesta Šaľa a to:
 1. Martin Kolenčík a Denisa Wiltschová, trvale bytom Hájske 187.

 

4. Rôzne

 

V tomto bode programu predstúpila pani Miroslava Matúšová so svojou žiadosťou o pridelenie nájomného bytu. Členom komisie objasnila svoje osobné dôvody pre prednostné pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve mesta Šaľa. Predseda komisie pani Matúšovej odporučil, aby svoju žiadosť v písomnej podobe adresovala na spoločnosť MeT Šaľa, spol. s.r.o.

 

5. Záver

 

    Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        MUDr. Jozef Grell

                                                                                                     predseda komisie

 

 

V Šali dňa 31. 03. 2021  Zapísala: Mgr. Iveta Kminiaková, tajomníčka komisie