Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 30.04.2007 - 09:05  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:30  //  zobrazené: 2461

03/2007 zasadnutie komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie

číslo: 03/2007  |  dátum konania: 04.04.2007

Prítomní: MUDr. Grell, JUDr. Marinčák,  Mgr. Šperka, Ing. Vičíková, p. Veresová, Mgr. Zozuláková,  RSDr. Gomboš , MUDr. Kromerová, Ing.  Topercerová, Ing. Lužica, Mgr. Štefan Mika, p. Valent, 
Ospravedlnená: Ing. Galbavá
Hostia: p. Liptai, podpredseda Športového streleckého klubu v Šali,
p. Lajos Tuba, p. Tibor Vajda, p.Attila Takács – pracovníci z Regionálnej rozvojovej agentúry v Šali a okolia

Program: 
1. Otvorenie
2. Voľba podpredsedu komisie
3. Prerokovanie návrhu poradovníka uchádzačov o prenájom bytu
4. Charakteristika súčasnej situácie mesta v oblasti sociálnej sféry
5. Informácia o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a sociálnej pôžičke
6. Informácia o čerpaní z rozpočtu mesta na referátoch sociálnej starostlivosti za I. štvrťrok 2007
7. Prerokovanie žiadostí športových klubov
8. Šport a rekreácia -Charakteristika súčasnej situácie
9. Informácia o organizácií športu a informácia o športových kluboch v meste
10. Rôzne  
11. Záver

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie MUDr. Jozef Grell,  ktorý  privítal prítomných a pristúpil k rokovaniu. Program bol doplnený o jeden materiál: Šport a rekreácia 

Bod   č. 2
Voľba podpredsedu komisie

Rokovací poriadok komisií MsZ v Šali bol schválený uznesením MsZ ako interný právny predpis mesta Šaľa. Na čele komisie je predseda komisie. Podľa tohto interného predpisu je potrebné, aby si členovia komisie zvolili podpredsedu komisie, ktorý bude zastupovať v plnom rozsahu predsedu počas doby, keď tento zo závažných dôvodov nemôže funkciu vykonávať. Prítomní členovia navrhli za podpredsedu komisie Ing. Zuzanu Vičíkovú.
Hlasovanie:
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Členovia komisie jednohlasne zvolili za podpredsedu komisie Ing. Zuzanu Vičíkovú.

Bod č. 3
Prerokovanie návrhu poradovníka uchádzačov o prenájom bytu


P. Botková predložila Návrh – poradovník uchádzačov o prenájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade s VZN č.6 a Smernice MV a RR č.3/2002.
Členovia komisie uviedli, že poradovník spĺňa kritéria.
Hlasovanie:
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0

U z n e s e n i e č. 26/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť Návrh – poradovníka uchádzačov o prenájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade s VZN č.6 a Smernice MV a RR č.3/2002, ktorý vypracoval Bytkomfort s.r.o., na základe stanoviska komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie v Šali dňa 4.apríla 2007.

P. Botková oznámila prítomným, že uvoľnený dvojizbový byt na Rímskej ulici č.2138/3,
č. bytu 18, II. poschodie, ktorý bol na predchádzajúcom zasadnutí komisie uznesením
č. 8/2007 odporúčaný pre Martina Bórika je naďalej neobsadený z dôvodu, že p. Bórik dňa 19.03.2007 uzatvoril nájomnú zmluvu v Kráľovej nad Váhom. Z uvedeného dôvodu je potrebné dvojizbový byt znovu prideliť podľa poradovníka.
Členovia komisie  navrhli na obsadenie dvojizbového bytu na Rímskej ulici č. 2138/3, č. bytu 18, II. poschodie uchádzača Gabriela Ováriho a manželku Veroniku a   v prípade, že Gabriel Ovári odmietne podpísať nájomnú zmluvu  ako náhradníka odporučili Mareka Baka.

Hlasovanie:
Za :  12
Proti:   0
Zdržal sa: 0

U z n e s e n i e  č. 27/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča prideliť nájomný byt č.18, dvojizbový, na II. poschodí, v dome 2138 vo vchode 3 na Rímskej ulici v Šali Gabrielovi Ovárimu a manželke Veronike, bytom Šaľa,  ul. Orechová č.15  zo Zoznamu poradovníka uchádzačov o prenájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade s VZN č.6 a Smernice MV a RR č.3/2002, vypracovaný Byt komfortom s.r.o. v Šali, na základe stanoviská komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie pri MsÚ v Šali zo dňa 04.04.2007.

V prípade, že Gabriel Ovári odmietne podpísať nájomnú zmluvu,  komisia odporučila prideliť dvojizbový nájomný byt č. 18, na II. poschodí v dome 2138 vo vchode 3 na Rímskej ulici v Šali náhradníkovi  Marekovi Bakovi, bytom Šaľa, Bottova č. 16.

Hlasovanie:
Za :  12
Proti:   0
Zdržal sa: 0

U z n e s e n i e  č. 28/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča prideliť nájomný byt č.18, dvojizbový, na II. poschodí, v dome 2138 vo vchode 3 na Rímskej ulici v Šali Marekovi Bakovi, bytom Šaľa,  ul. Bottova č. 16  zo Zoznamu poradovníka uchádzačov o prenájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade s VZN č.6 a Smernice MV a RR č.3/2002, vypracovaný Byt komfortom s.r.o. v Šali, na základe stanoviská komisie sociálnej na základe stanoviská komisie sociálnej, zdravotnej a pre bytové otázky pri MsÚ v Šali zo dňa 30.08.2006 a schválený primátorom mesta.

Zoznam- poradovník uchádzačov o  prenájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade s VZN č.6 a Smernice MV a RR č.3/2002 tvorí prílohu zápisnice.

Bod  č. 4
Charakteristika súčasnej situácie mesta v oblasti sociálnej sféry

Materiál tvorí prílohu zápisnice.

Na rokovanie komisie k tomuto bodu boli prizvaní pracovníci Regionálnej rozvojovej agentúry Šaľa a okolie p. Vajda a p. Takács, ktorí vypracovali tento materiál a p. Tuba- realizátor PHSR Šaľa a okolie.
V úvode v krátkosti predstavili organizáciu, ktorá vznikla v decembri 2003 ako združenie právnických osôb pôsobiacich v Šalianskom regióne. Agentúra je členom integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr MVRR SR.
Uviedli, že Mesto Šaľa má vypracovaný Program sociálneho rozvoja v meste z roku 2004 ale tento materiál bolo potrebné prepracovať a rozšíriť, aby sa mesto mohlo uchádzať o fondy z EÚ. Členov komisie oboznámili s vypracovaným návrhom súčasnej situácie mesta v oblasti sociálnych služieb, predostreli analýzu realizovaných opatrení, kľúčové disparity, hlavné faktory rozvoja a rozdelenie finančných potrieb na opatrenia. Uviedli, že Mesto Šaľa je aktívnym členom a mesto dostalo grant z Ministerstva výstavby SR. Ďalej uviedli, že je potrebné vymedziť hlavné ciele mesta v oblasti sociálnej, pripraviť operačný plán spracovaný na  obdobie dvojročné, strategické veci plánovať do strednodobého až dlhodobého obdobia. Navrhli harmonogram realizácie aktivít počas rokov: 2007 – 2008, 2009- 2013 a roky 2014 – 2020 aby mesto malo vytvorený grantový systém.
Predkladatelia tohto materiálu uviedli, že  prítomní majú možnosť do 8 dní podávať návrhy k tomuto materiálu.

Hlasovanie:
Za :  12
Proti:   0
Zdržal sa: 0

U z n e s e n i e  č.29/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie súhlasí s vypracovaným materiálom a odporúča predložiť na rokovanie do MsZ.

Bod  č. 5
Informácia o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a sociálnej pôžičke


Informáciu o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a sociálnej pôžičke predložila p. Hamarová.
Občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa. Každý, kto je v hmotnej núdzi, má právo na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných podmienok.

Zákon č.599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi  upravuje právne vzťahy pri posudzovaní hmotnej núdze občana a poskytovaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke.
Druhy príspevkov k dávke v hmotnej núdzi:
- príspevok na zdravotnú starostlivosť,
- ochranný príspevok,
- aktivačný príspevok,
- príspevok na bývanie.

Dávku v hmotnej núdzi a príspevky poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
O jednorazovej dávke v hmotnej núdzi rozhoduje vo svojej samosprávnej pôsobnosti obec na základe žiadosti. Zákon ustanovil v prvom rade fakultatívnosť pre poskytovanie tejto jednorazovej dávky. To znamená, že dávku môže, ale nemusí poskytnúť. Určil taxatívne okruh subjektov, ktorým túto dávku možno poskytnúť( občan v hmotnej núdzi a fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, za podmienky, že sa im vypláca dávka a príspevky v hmotnej núdzi.
Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a spoločne posudzovaným osobám, ktorí sú poberateľmi dávky a príspevkov v hmotnej núdzi, najmä:
• na úhradu mimoriadnych výdavkov,
• na nevyhnutné ošatenie,
• na základné vybavenie domácnosti,
• na zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa,
• na mimoriadne liečebné náklady

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa môže poskytnúť do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky trojnásobku životného minima ( t. č. 4.980,-x3 = 14.940,-Sk)
Mesto Šaľa má vypracovanú Smernicu primátora mesta, ktorá bola prerokovaná aj v komisii sociálnej, zdravotnej a pre bytové otázky. Účinnosť  Smernice o poskytovaní jednorazových dávok občanom v hmotnej núdzi je  od septembra 2005.
Mesto popri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rieši hmotnú núdzu občanov aj poskytovaním sociálnej pôžičky.
Sociálnu pôžičku možno poskytovať občanovi, ktorému sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi, na úhradu výdavkov na:
a) kúpu základného vybavenia domácnosti ( posteľ, stôl, sporák, chladnička a pod.)
b) opravu strechy, rozvodu elektrickej energie, rozvodu vody a rozvodu plynu
Sociálna pôžička je bezúročná.
Mesto poskytuje aj príspevok na  stravovanie pre občanov /dôchodcov/ v sociálnej núdzi.

Členovia komisie vzali informáciu na vedomie.

Bod  č. 6
Informácia o čerpaní z rozpočtu za I. štvrťrok  2007 na úseku sociálnej starostlivosti


Starostlivosť o rodinu a deti.

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi pre rodiny s nezaopatrenými maloletými deťmi

rozpočet: 150.000,-Sk
čerpanie za I. štvrťrok: 32.000,-Sk
V prvom štvrťroku 2007 bolo poskytnutá JD v HN pre 17 rodín s počtom  29 nezaopatrených detí .
Pre jedno dieťa bola poskytnutá suma vo výške 1.000,-Sk na základe žiadostí  a Internej smernice primátora mesta o poskytovaní jednorazovej dávky občanom  v hmotnej núdzi účinnej od septembra 2005. V jednom prípade bola poskytnutá suma vo výške 3.000,-Sk pre študenta denného štúdia, ktorý má ťažko zdravotne postihnutú matku, ktorá je umiestnená
v DD.
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi bola poskytnutá na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie pre nezaopatrené deti , na nákup liekov, obuvi a pod.. Finančné prostriedky boli rodinám poskytnuté  po predložení  preukázaných výdavkov. Všetky žiadostí spĺňali kritéria zákona NR SR č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi pre občanov vyžadujúcich osobitnú starostlivosť a pre občanov prepustených z výkonu trestu

rozpočet: 20.000,-Sk
čerpanie za I. štvrťrok: 800,-Sk
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi  vo výške 800,-Sk bola poskytnutá občanovi po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody na kúpu nevyhnutných prostriedkov na prežitie.

Starostlivosť o dôchodcov:

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi pre dôchodcov

rozpočet:310 tis. Sk
čerpanie: 62 tis Sk
Jednorazová dávka bola poskytnutá v 51 prípadoch vo výške  57 tis. Sk
Účelovo určené dávky  pri úmrtí člena rodiny /občana v hmotnej núdzi/ na pokrytie pohrebných a cintorínskych služieb bola poskytnutá v 1 prípade vo výške 5 000,-Sk.

Občania vyžadujúci osobitnú starostlivosť( bezdomovci)
rozpočet :50 tis. Sk
čerpanie: 44.150,-Sk
Občanom vyžadujúci osobitnú starostlivosť   bola poskytnutá jednorazová dávka v 4 prípadoch vo výške 3700,-Sk.
Podávanie teplého jedla / polievky, chlieb, čaj / od 0l.l2.2006 do 28.02.2007 /

Finančné príspevky boli čerpané vo výške 40 450,-Sk  za január a február / cena stravnej jednotky  24,-Sk +  umelé taniere, lyžičky a poháre/. Počet stravníkov bolo v rozpätí / 30 -10 /

Spoločné stravovanie pre občanov v sociálnej núdzi
rozpočet stravovanie: 20 tis.Sk
čerpanie: 770,-Sk
Na základe zmluvy medzi Mestom Šaľa a Organizáciou sociálnej starostlivosti mesta Šaľa o poskytovaní spoločného stravovania pre občanov/dôchodcovia/ v zmysle zák. č. 195/1998 Z. z § 71 o sociálnej pomoci mesto poskytuje príspevok na  stravovanie pre občanov /dôchodcov/ v sociálnej núdzi.(10,-Sk na jeden obed)
Stravovanie pre dôchodcov /príspevok/  2 prípady  poskytnutá pomoc 770,-Sk
Na účet MsÚ vrátené finančné prostriedky / dedičské konanie /  v 3 prípadoch celkove
35 745,50 Sk.

Členovia komisie vzali informáciu na vedomie.

Bod  č. 7
Prerokovanie žiadostí športových klubov


1. RC Model klub Šaľa – žiadosť o finančný príspevok vo výške 4.000,-Sk na podujatie 
2. Šaliansky zlet historických modelov, ktorý sa uskutoční dňa 14.04.2007- modelárske letisko pri obci Hetméň

Hlasovanie:
Za :  12
Proti:   0
Zdržal sa: 0

U z n e s e n i e č. 30/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť finančný príspevok vo výške 4.000,-Sk pre RC Model klub Šaľa na zakúpenie 12 spomienkových pohárov.

1. Športovo – strelecký klub Šaľa – žiadosť o dotáciu vo výške 8.400,-Sk na ceny Majstrovstvá kraja Nitra v streľbe zo vzduchových zbraní mládeže, ktoré sa uskutočnilo 31.03.2007 na ZŠ J. Hollého v Šali.

Hlasovanie:
Za :  12
Proti:   0
Zdržal sa: 0

U z n e s e n i e č. 31/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť finančný príspevok vo výške 5.400,-Sk pre Športovo – strelecký klub Šaľa na zakúpenie cien.

2. CVČ „ TIP-TOP“ – žiadosť o finančný príspevok vo výške 1.500,-Sk na ceny, podujatie „ Mládež na scénu “ - strelecký turnaj medzi strednými školami v meste Šaľa o pohár primátora mesta Šaľa

Hlasovanie:
Za :  12
Proti:   0
Zdržal sa: 0

U z n e s e n i e č. 32/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť finančný príspevok na ceny vo výške 1.500,-Sk  pre CVČ „ TIP-TOP“ na podujatie „ Mládež na scénu “ - strelecký turnaj medzi strednými školami v meste Šaľa o pohár primátora mesta Šaľa.

3.  CVČ „ TIP-TOP“ – žiadosť o finančný príspevok vo výške 1.500,-Sk na ceny, podujatie „ Mládež na scénu “ – súťaž v kolkoch medzi strednými školami v meste Šaľa o pohár primátora mesta Šaľa

Hlasovanie:
Za :  12
Proti:   0
Zdržal sa: 0

U z n e s e n i e č. 33/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť finančný príspevok na ceny vo výške 1.500,-Sk  pre CVČ „ TIP-TOP“ na podujatie „ Mládež na scénu “ - súťaž v kolkoch medzi strednými školami v meste Šaľa o pohár primátora mesta Šaľa.

4. CVČ „ TIP-TOP“ – žiadosť o finančný príspevok vo výške 2.500,-Sk na ceny, podujatie „ 3 ročník Mestskej šachovej súťaže pri príležitosti vstupu Slovenska do EU

Hlasovanie:
Za :  12
Proti:   0
Zdržal sa: 0

U z n e s e n i e č. 34/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť finančný príspevok na ceny vo výške 2.500,-Sk  pre CVČ „ TIP-TOP“ na podujatie „ 3 ročník Mestskej šachovej súťaže pri príležitosti vstupu Slovenska do EU“.

5. Spojená škola OZ Stredné odborné učilište chemické – žiadosť o finančné prostriedky vo výške 5.750,-Sk / 33 cien / na ceny na 24 hodinový turnaj stredných škôl v halovom futbale

Hlasovanie:
Za :  0
Proti:   12
Zdržal sa: 0

U z n e s e n i e č. 35/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie neodporúča poskytnúť finančný príspevok na ceny  pre Spojenú školu OZ Stredné odborné učilište chemické z dôvodu, že inštitúcia nie je mestskou organizáciou.

6.TJ Slovan Duslo Šaľa – žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 5.000,-Sk na ceny na podujatie „ Ľahkoatletická olympiáda detí šalianskych škôl “

Hlasovanie:
Za :  12
Proti:   0
Zdržal sa: 0

U z n e s e n i e č. 36/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť finančný príspevok na ceny vo výške 5.000,-Sk  pre TJ Slovan Duslo Šaľa na podujatie
„ Ľahkoatletická olympiáda detí šalianskych škôl “.

7.TJ Slovan Duslo Šaľa – žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 4.000,-Sk na ceny na podujatie „ Majstrovstvá kraja v kolkoch jednotlivcov – muži “, ktoré sa uskutoční 12. mája 2007

Hlasovanie:
Za :  12
Proti:   0
Zdržal sa: 0

U z n e s e n i e č. 37/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť finančný príspevok na ceny vo výške 4.000,-Sk  pre TJ Slovan Duslo Šaľa na podujatie „ Majstrovstvá kraja v kolkoch jednotlivcov – muži “.

8.  Klub športových potápačov TRITÓN Šaľa – žiadosť o príspevok vo výške 16.800,-Sk na nákup cien, diplomov pre víťazov medzinárodných pretekov TRITÓN CUP v plutvovom a rýchlostnom plávaní  pod vodou konaných dňa 28.04.2007

Hlasovanie:
Za :  12
Proti:   0
Zdržal sa: 0

U z n e s e n i e č. 38/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť finančný príspevok na nákup cien, diplomov vo výške 4.000,-Sk  pre Klub športových potápačov TRITÓN Šaľa.

10. Poľovnícke združenie Agačáreň Veča – žiadosť o dotáciu vo výške 20.000,-Sk na nákup šiestich hodnotných cien – O putovný pohár primátora mesta Šaľa III. ročník
Uvedené podujatie sa koná v čase Večianskych slávností a finančné prostriedky sú riadne plánované v rozpočte mesta.

Hlasovanie:
Za :  12
Proti:   0
Zdržal sa: 0

U z n e s e n i e  č.39 /2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť  finančnú dotáciu v čiastke 20.000,-Sk na zakúpenie cien O putovný pohár primátora mesta Šaľa III. ročník. 

Bod  č. 8
Šport a rekreácia -Charakteristika súčasnej situácie


Charakteristiku súčasnej situácie v oblasti športu a rekreácie vypracovali pracovníci Regionálnej rozvojovej agentúry Šaľa a okolie p. Vajda a p. Takács. Realizátorom tohto materiálu je  p. Tuba.
Členov komisie oboznámili s týmto materiálom. Uviedli, že  súčasné rekreačné možnosti sú nedostatočné a tiež, že športové zariadenia sú opotrebované. Je potrebné udržať a rozvíjať optimálne podmienky pre šport a voľnočasové aktivity. V tomto materiály je vypracovaná analýza realizovaných opatrení, kľúčové disparity, rozvojová stratégia a rozdelenie finančných prostriedkov na programovacie obdobie.
Predkladatelia tohto materiálu uviedli, že  prítomní majú možnosť do 8 dní podávať návrhy k tomuto materiálu.
Materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie:
Za :  12
Proti:   0
Zdržal sa: 0

U z n e s e n i e  č.40/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie súhlasí s vypracovaným materiálom a odporúča predložiť na rokovanie do MsZ.

Bod č. 9
Informácia o organizácií športu a informácia o športových kluboch v meste


Informáciu o organizácií športu na Slovensku a informácia o športových kluboch v meste
predložil JUDr. Ľudovít Marinčák. Materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.
Členovia komisie vzali informáciu na vedomie.

Na zasadnutie komisie boli pozvaní hostia p. Ľudovít Kováč,, predseda športového streleckého klubu v Šali a Ing. Miroslav Wöllner, prezident futbalového klubu Slovan Duslo Šaľa, aby podali informáciu o činnosti ich klubov.
Za športový strelecký klub sa zúčastnil zasadnutia p. František Liptai, podpredseda streleckého klubu v Šali, ktorý v krátkosti predstavil činnosť organizácie. Uviedol, že športový strelecký klub v Šali bol založený v šesťdesiatych rokoch. Športová strelnica je vybudovaná v lokalite Šaľa- Veča smerom na Dlhú nad Váhom. ŠSK je občianskym združením so zameraním na rekreačnú a výkonnostnú športovú streľbu. Občianske združenie má príjem z členského príspevku a štartovného a  sponzorských príspevkov. Členovia ŠSK sa pravidelne zúčastňujú najvyšších streleckých podujatí v SR ako je Extraliga z guľových aj vzduchových zbraní, Prvá slovenská liga, krajské ligy a postupové súťaže od krajských až po majstrovstvá SR. Uviedol, že mládežnícke podujatia sa organizujú na ZŠ J. Hollého  v Šali- Veči. Túžbou ŠSK je rozšíriť a zmodernizovať strelnicu. Mesto Šaľa na podujatia poskytuje finančné prostriedky na ceny.
O činnosti futbalového klubu v Šali informoval p. Ján Valent, člen komisie sociálnej, pre mládež a šport a NO pri MsZ v Šali a viceprezident futbalového klubu v Šali. Uviedol, že futbalový klub v Šali je občianskym združením, ktorý má 320 členov z radov mládeže, dospelých a žien. Futbalový klub má štyroch zamestnancov a 14 trénerov. Rozpočet na futbalový klub činí 13.5 mil. Sk. Sponzormi futbalového klubu sú mesta Šaľa, Levice, Bratislava. Futbalový klub v Šali sponzoroval školské ihriská, zrekonštruoval tribúnu a sedačky na futbalovom štadióne. Ďalej uviedol, že Šaľa má aj družstvo ženského futbalu. Kolektív žien vo futbale obhájil  majstrovský titul SR trikrát po sebe.

Členovia komisie vzali informácie na vedomie.

Bod č. 10
Rôzne


V bode Rôzne podal informáciu p. Attila Takács z Regionálnej rozvojovej agentúry v Šali, ktorý oznámil prítomným, že dňa 14.apríla 2007 v čase od 8,00 do 11,00 bude prebiehať výsadba stromčekov v parčíku vo Veči na ul. Rímskej a Slnečnej. Uviedol, že je to projekt mesta a žiada zabezpečiť informovanosť občanov, aby prišli pomôcť s výsadbou stromčekov.
Členovia komisie vzali informáciu na vedomie.

Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí komisie:

A: p. Valentovi a  JUDr. Marinčákovi, vypracovať kritéria- zásady pre jednotlivé kluby    z ktorých by komisia v budúcnosti  vybrala úspešného športovca. T: september 2007- trvá
B. p. Hamarovej, zabezpečiť pre členov komisie VZN č. 6 o zásadách hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Šaľa, smernicu primátora mesta o poskytovaní jednorazovej dávky pre občanov v hmotnej núdzi- splnené
C. p. Hlavatej, pripraviť tabuľku jednotlivých športových klubov, ktorým bola poskytnutá dotácia, odporúčať športovým klubom, aby zabezpečili propagáciu, plagáty v meste o pripravovaných podujatiach - splnené
D. p. Hlavatej, osloviť všetky športové kluby v meste, aby svoje žiadostí o dotáciu predkladali aspoň mesiac pred plánovaným podujatím - splnené

Členovia komisie vzali informáciu na vedomie.

Na záver rokovania  MUDr. Jozef Grell,  predseda komisie  uviedol, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 02. mája 2007 so začiatkom o 16,00 h na futbalovom štadióne Slovana Duslo Šaľa. Po informácii najbližšieho zasadnutia komisie, predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie ukončil.