Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 15.06.2021 - 14:07  //  aktualizácia: 15.06.2021 - 14:08  //  zobrazené: 1161

03/2021 zasadnutie komisie školstva

číslo: 03/2021  |  dátum konania: 26.05.2021

ZÁPISNICA

ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠKOLSTVA PRI MsZ V ŠALI

 

Dátum konania: 26.05. 2021

Miesto konania: kongresová sála MsÚ, Šaľa

Začiatok konania: 16:00 hod

Koniec konania: 16:32 hod.

 

Prítomní :

Za KŠ – Ing. Marián Krištof, Mgr. Jarmila Husáriková, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Michal Malárik, PaedDr. Dagmar Mesárošová, Marek Molnár, Ing. Helena Psotová, Miloš Rehák, PaedDr. Vladimír Takáč, Mgr. Nora Valentínová DiS. art., Mgr. Mariana Takáčová, Mgr. Katarína Keselyová  

Neprítomní: PaedDr. Dagmar Mesárošová, Ing. Helena Psotová.

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Informácie o zápise do MŠ
 3. Výsledky kontrolnej činnosti
 4. Aktuálne informácie
 5. Záver

 

K bodu 1

Na úvod zasadnutia Ing. Marián Krištof – predseda Komisie školstva pri MsZ privítal prítomných a skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia. K predloženému programu neboli vznesené žiadne pripomienky. Členom komisie bola doručená pozvánka.

 

K bodu 2

Mgr. Mariana Takáčová - vedúca SŠÚ oboznámila prítomných s predbežným stavom o počte prijatých žiadostí o miesto v MŠ v Šali, o počte prijatých detí do MŠ, o počte detí mladších ako 3 roky k 1.9. 2021, o počte detí s odloženou PŠD a o počte odchádzajúcich detí do ZŠ k 1.9. 2021. Podrobnejšie údaje sú uvedené v tabuľke – príloha č.1.

 

K bodu 3

Mgr. Mariana Takáčová oboznámila prítomných členov KŠ s výsledkami kontrolnej činnosti za obdobie február – apríl 2021 podľa plánu kontrolnej činnosti na rok 2021.

V mesiaci február 2021 sa uskutočnila kontrola inventarizácie 2021 pre všetky ZŠ, MŠ v Šali a tiež aj pre ZUŠ a CVČ v Šali. Z jednotlivých dokladových inventúr Š a ŠZ bol vyhotovený inventúrny sumár majetku Š a ŠZ.

Ďalej SŠÚ vykonal kontrolu zverejnenia povinných dokumentov zameraných na pandémiu a prípravu postupu k návratu do škôl po pandémii na webových stránkach MŠ a ZŠ. Výsledky kontroly sú uvedené v prílohe č. 2.

Dňa 30.04. 2021 bola vykonaná kontrola dokumentácie k adaptačnému vzdelávaniu v ZŠ J.C. Hronského.

Skontrolovaná bola dokumentácia k adaptačnému vzdelávaniu začínajúcich PZ:

 

 • Prihláška na adaptačné vzdelávanie začínajúceho učiteľa
 • Menovacie dekréty pre uvádzajúcich pedagogických zamestnancov.
 • Oznámenie riaditeľa školy o zaradení na adaptačné vzdelávanie pre začínajúcich pedagogických zamestnancov.
 • Program adaptačného vzdelávania – harmonogram práce adaptačného vzdelávania pre uvádzajúceho a začínajúceho PZ.

 Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.

 

K výsledkom kontrolnej činnosti nikto z prítomných členov KŠ nevzniesol žiadne pripomienky.

 

 

K bodu 4

 • Mgr. Mariana Takáčová informovala prítomných o  počte detí zapísaných do 1. ročníka z iného obvodu mesta s konkrétnym počtom zapísaných detí z jednotlivých konkrétnych obcí – viď prílohu č. 3.

 

 • SŠÚ podpísal Dohodu o spolupráci  s MŠ na poskytovanie účtovníckych služieb a služieb na úseku miezd a personalistiky.

 

 • Na OÚ v Nitre boli podané dve žiadosti na riešenie havarijného stavu v ZŠ:
 1. Kanalizácia a sociálne zariadenia – ZŠ J. C. Hronského,
 2. Podlaha chodby a vykurovací systém – ZŠ Ľ. Štúra.

            Obe žiadosti boli postúpené do ďalšieho konania na ministerstvo.

 

 • Z MŠVVaŠ SR žiadame dotáciu na 35,8 asistentov učiteľa:

            ZŠ s MŠ Bernolákova – 3

            ZŠ J. Hollého – 2

            ZŠ J.C. Hronského – 13,5

            ZŠ s MŠ J. Murgaša – 7

            ZŠ Ľ. Štúra – 8

            ZŠ s MŠ s VJM P. Pázmánya – 1,8

 

 • Do projektu Modernejšia škola sa zapojili všetky naše základné školy.

 

 • Dňa 18.05.2021 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s riaditeľkami MŠ, JUDr. Ing. Pekárovou a s Ing. Nožičkovou. Cieľom stretnutia bolo vyriešenie problémov s evidenciou majetku a inventarizáciou. Dohodli sme sa, že SŠÚ zabezpečí zakúpenie programu od spoločnosti IVES na evidenciu a inventarizáciu majetku. Momentálne prebiehajú rokovania na  zakúpenie licencií.

                                                     

 

 

 

 

 

 

K bodu 5

Ing. Krištof – predseda KŠ poďakoval všetkým prítomným členom za aktívnu účasť na zasadnutí komisie školstva a skonštatoval, že zasadnutie skončilo o 16:32 hod.

 

 

                                                                                                           Ing. Marián Krištof                                                                

                                                                                                                 predseda KŠ                                                                           

           

     

 

 

 

 

Za správnosť: Mgr. Katarína Keselyová

                               Tajomníčka KŠ