Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 04.04.2022 - 14:19  //  aktualizácia: 11.05.2022 - 09:58  //  zobrazené: 1196

03/2022 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 24/03/2022

číslo: 03/2022  |  dátum konania: 24.03.2022  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1
Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta):
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell,

Hlasovanie č. 2
Návrhová komisia
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Tibor Baran, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell,

Hlasovanie č. 3
Overovatelia zápisnice
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Miloš Rehák,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell,

Materiál číslo A 1/3/2022 – Správy z kontrol vykonaných ÚHK
Uznesenie č. 3/2022 – I.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
1.    Správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly dodržiavania VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej umeleckej škole v Šali
2.    Správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly čerpania výdavkov v rozpočtovej organizácii mesta v Materskej škole 
8. mája v Šali
3.    Správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly čerpania prevádzkových výdavkov v Základnej škole s materskou školou P. Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským v Šali
4.    Správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly čerpania výdavkov v rozpočtovej organizácii mesta Centrum voľného času v Šali
B.    berie na vedomie
1.    Správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly dodržiavania VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej umeleckej škole v Šali
2.    Správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly čerpania výdavkov v rozpočtovej organizácii mesta v Materskej škole 
8. mája v Šali
3.    Správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly čerpania prevádzkových výdavkov v Základnej škole s materskou školou P. Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským v Šali
4.    Správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly čerpania výdavkov v rozpočtovej organizácii mesta Centrum voľného času v Šali

Hlasovanie č. 4
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell,

Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo A 2/3/2022 – Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
Uznesenie č. 3/2022 – II.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A.    prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B.    berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell,

Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo B 1/3/2022 – Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 8 územného plánu mesta Šaľa

Hlasovanie č. 6
1. návrh zmeny (Spoločnosť SYNKLAD, s.r.o., Diakovská  cesta 15, 927 01 Šaľa)
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell,
Návrh zmeny bol prijatý.

Hlasovanie č. 7
2. návrh zmeny (Ing. arch. Pavol Kollár a manželka RNDr. Andrea Kollárová)
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 3
Marek Molnár, Miloš Rehák, JUDr. Anna Torišková,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell,
Návrh zmeny bol prijatý.

Hlasovanie č. 8
3. návrh zmeny (spoločnosť DUSLO, a.s.)
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 4
Peter Hlavatý, Marek Molnár, Miloš Rehák, JUDr. Anna Torišková,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell,
Návrh zmeny bol prijatý.

Hlasovanie č. 9
4. návrh zmeny (Požiadavky a odporúčania odborných zložiek mesta)
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell,
Návrh zmeny bol prijatý.

Hlasovanie č. 10
5. návrh zmeny (Požiadavky a odporúčania odborných zložiek mesta)
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Marián Krištof,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell,
Návrh zmeny bol prijatý.

Uznesenie č. 3/2022 – III.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 8 územného plánu mesta Šaľa, 
B.    schvaľuje
obstarať spracovanie návrhu zmien a doplnkov č. 8 územného plánu mesta Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu so schválenými lokalitami,
C.    odporúča
primátorovi zabezpečiť obstaranie spracovania obsahu a rozsahu zmien a doplnkov č. 8 územného plánu mesta Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek. 
T: II. polrok v roku 2022

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell,

Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo B 2/3/2022 – Návrh novelizácie interného predpisu mesta „Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Šali“
Uznesenie č. 3/2022 – IV.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
návrh novelizácie interného predpisu mesta „Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Šali“,
B.    schvaľuje
novelizáciu interného predpisu mesta „Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva 
v Šali“ v predloženom znení, s účinnosťou od 1. apríla 2022. 

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 1
Peter Hlavatý,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell,

Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo C 1/3/2022 – Vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2021
Uznesenie č. 3/2022 – V.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2021,
B.    berie na vedomie
vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2021.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell,

Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo C 2/3/2022 – Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa
Uznesenie č. 3/2022 – VI.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo   
návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa,
B.    schvaľuje
mesačnú odmenu vo výške 10 % z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie
od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 17
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Peter Andráši,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0 

Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell,

Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo D 1/3/2022 – Jozef Danada a manželka Alžbeta Danadová, Hliník 1896/34, 927 05 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 3/2022 – VII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.    konštatuje, že
1.    pozemok, parcela registra CKN číslo 3480/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
96 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
2.    v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v zosúladení faktického a právneho stavu užívania nehnuteľnosti, pričom táto nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov,
3.    zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený 
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 9. marca 2022,
C.    schvaľuje
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, pozemok parcela registra CKN číslo 3480/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 96 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 96 m2 v celkovej kúpnej cene 1 056,00 EUR pre Jozefa Danadu a manželku Alžbetu Danadovú, Hliník 1896/34, 927 05 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell,

Uznesenie bolo prijaté. 

Materiál číslo D 2/3/2022 – Eduard Rác a manželka Ružena Rácová, Železničná 498/40, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 3/2022 – VIII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.    konštatuje, že
1.    pozemok, parcela registra CKN číslo 663/94, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
66 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
2.    v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku v dlhodobom užívaní žiadateľov, pričom tento pozemok tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov,
3.    zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený 
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 9. marca 2022,
C.    schvaľuje
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, pozemok parcela registra CKN číslo 663/94, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 66 m2 v celkovej kúpnej cene 726,00 EUR pre Eduarda Ráca a manželku Ruženu Rácovú, Železničná 498/40, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell,

Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo D 3/3/2022 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Miloša Kalabu, Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa
Uznesenie č. 3/2022 – IX.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.    konštatuje, že
pozemok, parcela registra CKN číslo 3480/59, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
3 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C.    schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti na ulici Hliník v Šali - Veči, pozemok parcela registra CKN číslo 3480/59, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku v dlhodobom užívaní žiadateľa, pričom tento pozemok tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, v celkovej kúpnej cene 83,00 EUR pre Miloša Kalabu, Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell,

Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo D 4/3/2022 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Martina Pappa, Jazerná 585/32, 
927 01 Šaľa a Romana Pappa, Novomeského 765/9, 927 01 Šaľa
Uznesenie č. 3/2022 – X.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Martina Pappa, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa a Romana Pappa, Novomeského 765/9, 927 01 Šaľa,
B.    konštatuje, že
pozemok, novovytvorená parcela registra CKN číslo 1884/27, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 66 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra EKN číslo 1618, orná pôda o výmere 268 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266, podľa návrhu geometrického plánu č. 09-01/2022, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o., zo dňa 21. 01. 2022, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C.    schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti na ulici Švermova, pozemok novovytvorená parcela registra CKN číslo 1884/27, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m2, v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra EKN číslo 1618, orná 
pôda o výmere 268 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre 
obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266, podľa návrhu geometrického plánu č. 09-01/2022, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o., zo dňa 21. 01. 2022, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom vo vysporiadaní priľahlého pozemku k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov a zosúladení hraníc pozemkov, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 66 m2 v celkovej kúpnej cene 
726,00 EUR pre Martina Pappa, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½-ca v pomere k celku a pre Romana Pappa, Novomeského 765/9, 927 01 Šaľa, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½-ica v pomere k celku.

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell,

Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo D 5/3/2022 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, 
927 01 Šaľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.    konštatuje, že
pozemok, časť parcely registra CKN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere cca 35 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

C.    schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti v parku za bytovými domami na ulici 
P. J. Šafárika v Šali, pozemok časť parcely registra CKN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere cca 35 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v koherentnom zrovnaní cípu nízkej výmery, v cene 79,00 EUR/m2, t. j. pri výmere cca 35 m2 v celkovej kúpnej cene 2 765,00 EUR pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, 927 01 Šaľa.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 3
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš,
Proti hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica 
Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté. 


Materiál číslo D 6/3/2022 – MG DEVELOPMENT ZETA s. r. o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, mestská časť Staré Mesto – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta
Uznesenie č. 3/2022 – XI.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta, 
B.    schvaľuje
zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena in rem na pozemku vo vlastníctve mesta Šaľa – novovytvorená parcela registra CKN č. 3201/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 294 m2, ktorá vznikla odčlenením od pôvodných parciel registra CKN č. 3201/5, ostatná plocha o výmere 706 m2, parcela CKN č. 3202/3, ostatná plocha o výmere 327 m2, parcela CKN č. 3202/6, ostatná plocha o výmere 101 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 a pôvodnej parcely registra EKN č. 311, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17094 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266 podľa Geometrického plánu č. 145/2021 zo dňa 17. 12. 2021, vyhotoviteľ Geos-geodetické služby s.r.o., úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 24. 01. 2022 pod č. G1-16/2022, spočívajúcom v práve prechodu a prejazdu pešo a motorovými vozidlami cez zaťaženú nehnuteľnosť v prospech každodobého vlastníka nehnuteľnosti – pozemku parcela CKN č. 3203/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 894 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 9146, za jednorazovú odplatu v celkovej výške 1 951,80 EUR.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Peter Hlavatý,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell,
Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo F 1/3/2022 – Zmluva o poskytnutí služby „Zber, preprava, zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a prenájom zberných nádob“
Uznesenie č. 3/2022 – XII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
Zmluvu o poskytnutí služby zber, preprava, zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a prenájom zberných nádob,
B.    berie na vedomie
a)    výsledok verejného obstarávania – nadlimitná zákazka s názvom „Zber, preprava, zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a prenájom zberných nádob“, 
b)    zmluvu o poskytnutí služby č. 966/2021 zo dňa 26. 11. 2021 uzatvorenú  podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 269 ods. 2  zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka a v súlade s § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Peter Hlavatý,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell,
Uznesenie bolo prijaté. 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r.