Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 13.05.2022 - 10:25  //  aktualizácia: 11.07.2022 - 09:36  //  zobrazené: 1297

04/2022 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 12/05/2022

číslo: 04/2022  |  dátum konania: 12.05.2022  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam


Hlasovanie č. 1
Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta):
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Mgr. Dominika Jarošová, Peter Szalay, 

Hlasovanie č. 2
Návrhová komisia
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Mgr. Mária Farkašová, Ing. Peter Jaroš, 
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Mgr. Dominika Jarošová, Peter Szalay, 

Hlasovanie č. 3
Overovatelia zápisnice
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Gabriela Lacková, 
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Mgr. Dominika Jarošová, Peter Szalay, 


Materiál číslo A 1/4/2022 – Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
Uznesenie č. 4/2022 – I.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B.    berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 4
Za hlasovalo: 15
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, 
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Peter Andráši, 
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Mgr. Dominika Jarošová, PaedDr. Danica 
Lehocká, PhD., Peter Szalay, 
Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo A 2/4/2022 – Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 30. 04. 2022
Uznesenie č. 4/2022 – II.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A.    prerokovalo    
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 30. 04. 2022,
B.    berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 30. 04. 2022.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Mgr. Dominika Jarošová, PaedDr. Danica 
Lehocká, PhD., Peter Szalay, 
Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo A 3/4/2022 – Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ - v znení Dodatku č. 24 – 25
Uznesenie č. 4/2022 – III.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo    
informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ v znení Dodatku č. 24 – 25, 
B.    berie na vedomie
informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ v znení Dodatku č. 24 – 25.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Mgr. Dominika Jarošová, PaedDr. Danica 
Lehocká, PhD., Peter Szalay, 
Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo B 1/4/2022 – Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 (v znení Doplnenia a aktualizácie č. 1 na obdobie rokov 2021 a 2022) za rok 2021 a vstupná správa pre spracovanie strategického dokumentu PHRSR mesta Šaľa na obdobie 
2023 – 2030
Uznesenie č. 4/2022 – IV.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
a)    správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa 
2015 – 2020 (v znení Doplnenia a aktualizácie č. 1 na obdobie rokov 2021 a 2022) 
za rok 2021, 
b)    vstupnú správu pre spracovanie strategického dokumentu PHRSR mesta Šaľa na obdobie 2023 – 2030,
B.    berie na vedomie
správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa 
2015 – 2020 (v znení Doplnenia a aktualizácie č. 1 na obdobie rokov 2021 a 2022) za 
rok 2021,
C.    schvaľuje
vstupnú správu pre spracovanie strategického dokumentu PHRSR mesta Šaľa na obdobie 2023 – 2030.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Mgr. Dominika Jarošová, PaedDr. Danica 
Lehocká, PhD., Peter Szalay, 
Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo C 1/4/2022 – Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií 
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2021; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2021
Uznesenie č. 4/2022 – V.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2021,
B.    schvaľuje
záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2021 nasledovne:
1.    Plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31.12.2021 bez finančných operácií :
plnenie bežných príjmov vo výške    20 389 361 EUR
čerpanie bežných výdavkov vo výške    19 076 711 EUR
prebytok bežného rozpočtu    1 312 650 EUR

plnenie kapitálových príjmov vo výške    844 959 EUR
čerpanie kapitálových výdavkov vo výške                 2 465 491 EUR
schodok kapitálového rozpočtu    -1 620 532 EUR

bežné a kapitálové príjmy vo výške           21 234 320 EUR
bežné a kapitálové výdavky vo výške    21 542 203 EUR
schodok rozpočtu    -307 883 EUR

2.    Plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31.12.2021 s finančnými operáciami: 
bežné a kapitálové príjmy vo výške           21 234 320 EUR
bežné a kapitálové výdavky vo výške    21 542 203 EUR
schodok rozpočtu    -307 883 EUR

plnenie príjmových finančných operácií vo výške    2 210 581 EUR
čerpanie výdavkových finančných operácií vo výške      212 560 EUR
prebytok finančných operácií    1 998 021 EUR

plnenie celkových príjmov vo výške    23 444 901 EUR  
čerpanie celkových výdavkov vo výške    21 754 762 EUR
prebytok rozpočtového hospodárenia celkom    1 690 139 EUR

3.    Vylúčenie účelovo viazaných finančných prostriedkov z rozpočtového hospodárenia vo výške 689 729,06 EUR nasledovne: 
* 6 547,58 EUR - nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku Obvodného úradu v Nitre na dopravné žiakov za rok 2021,
* 240 474,40 EUR – nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku na stravné žiakov za rok 2021,
* 103 488 EUR - nevyčerpaná časť finančných prostriedkov z  MŠVV SR na odmeny zamestnancov školstva, 
* 946 EUR- nevyčerpaná časť finančných prostriedkov z  MŠVV SR na odmeny zamestnancov školského úradu,
* 946,40 EUR- nevyčerpaná časť finančných prostriedkov z  MŠVV SR na odmeny terénneho sociálneho pracovníka, 
* 36 707,33 EUR – finančné prostriedky na účtoch školských jedální na zakúpenie potravín,
* 8 866,16 EUR – finančné prostriedky na účte jedálne domova dôchodcov na zakúpenie potravín, 
* 1 751,80 EUR – nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté z MŠVV SR na inklúziu v  ZŠ s MŠ Bernolákova so ŠJ a ŠKD,
* 30 905,10 EUR – účelovo viazané prostriedky na tvorbu fondu opráv a údržby, ktorý je mesto povinné tvoriť v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. 
* 1 650 EUR – nevyčerpaný sponzorský príspevok na turnaj MsP,
* 14 636,09 EUR nevyčerpané prostriedky z dotácie na sčítanie obyvateľstva, bytov a domov,
* 34 500 EUR - nevyčerpané prostriedky poskytnuté MPSV SR na výstavbu ihriska,
* 170 062,80 EUR – nevyčerpané prostriedky poskytnuté z Nórskych fondov na rekonštrukciu ZŠ Ľ. Štúra a revitalizáciu lesoparku,
* 33 300 EUR –  nevyčerpaný grant z Audiovizuálneho fondu na výmenu sedadiel 
v kinosále, 
* 4 947,40 EUR - účelovo určené prostriedky v príjmových finančných operáciách na zábezpeky, ktoré uhradili nájomníci v mestských bytoch a pri ukončení nájomného vzťahu im budú vrátené,

4.    Schodok rozpočtu vo výške 307 882,61 EUR vykryť z kladného zostatku finančných operácií. Zostatok finančných prostriedkov (po vylúčení účelovo určených prostriedkov uvedených v bode 3) sa vo výške 1 000 409,81 pridelí do rezervného fondu. 
5.    Vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie OSS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa nasledovne:
a)    prerokovalo rozbor hospodárenia a účtovnú závierku OSS mesta Šaľa za rok 2021,
b)    schvaľuje ročnú účtovnú závierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31.12.2021,
c)    berie na vedomie výsledok hospodárenia OSS za rok 2021 zisk vo výške    10 712,60 EUR a v súlade s ustanovením § 24 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov zúčtovanie finančných vzťahov OSS za rozpočtový rok 2021 s rozpočtom zriaďovateľa použitím kladného hospodárskeho výsledku v čiastke 10 712,60 EUR na vysporiadanie záporného hospodárskeho výsledku predchádzajúcich účtovných období.
C.    berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2021,
D.    schvaľuje
celoročné hospodárenie mesta Šaľa za rok 2021 bez výhrad.
Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Mgr. Dominika Jarošová, PaedDr. Danica 
Lehocká, PhD., Peter Szalay, 
Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo C 2/4/2022 – Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2022 pre oblasť športu
Uznesenie č. 4/2022 – VI.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo 
žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2022 pre oblasť športu,
B.    schvaľuje
dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2022 pre žiadateľov o dotáciu v celkovej výške 
8 900,- Eur nasledovne:
-    RADA ŠPORT o. z., IČO 42366411, na Beh nočnou Šaľou 2022 - na účastnícke medaily, časomieru a štartovacie čísla s čipom, na výrobu a tlač plagátov a diplomov, prenosné toalety vo výške 650,- Eur
-    Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa, IČO 17 642 868, na podporu činnosti mládežníckych družstiev od 6 do 13 rokov – na MTZ jednotlivých kategórií, štartovné na turnajoch, občerstvenie, na nákup trofejí, prenájom športovej haly na usporiadanie turnajov vo výške 900,- Eur
-    Telovýchovná jednota Slávia Stredné odborné učilište poľnohospodárske Šaľa, 
IČO 31824480, na podporu tréningovej a súťažnej činnosti klubu – na veterinárnu službu, kutie športových koní, krmivo a výživové doplnky pre kone a na náklady súvisiace so starostlivosťou o kone, na nákup výstroja pre kone a potrieb pre lonžéra, na nákup a výrobu dresov, na prenájom priestorov na tréningy, štartovné poplatky, na ustajnenie koní, výrobu a tlač plagátov, ubytovanie športovcov počas pretekov vo výške 800,- Eur
-    TJ Slovan Duslo Šaľa, IČO 17643953, na nákup športového vybavenia (bežeckej obuvi) pre členov klubu a na Memoriál zakladateľov atletiky v Šali profesormi Melicherčíka a Mutkoviča 2022 - na MTZ a zabezpečenie občerstvenia na podujatí vo výške 300,- Eur
-    TJ Slovan Duslo Šaľa, IČO 17643953, na 14. ročník Vianočného turnaja v kolkoch - na MTZ a zabezpečenie občerstvenia vo výške 300,- Eur
-    TJ Slovan Duslo Šaľa, IČO 17643953, na 9. ročník celoslovenského turnaja v kolkoch zrakovo postihnutých športovcov - na poháre, gravírovanie, na MTZ a zabezpečenie občerstvenia vo výške 300,- Eur
-    LUIGINO.sk, IČO 42207258, na Slovenský Inline pohár 2022 – na ceny a trofeje pre víťazov, medaily, značkovače cesty a občerstvenie vo výške 300,- Eur
-    Veslársky klub Šaľa, IČO 53287606, na nákup plávajúceho móla vo výške 300,- Eur
-    Klub vodných športov BARAKUDA, o.z., IČO 42371856, na  podporu činnosti klubu - na prenájom bazéna vo výške 500,- Eur
-    HŠK Legends Šaľa, o.z., IČO 52765962, na podporu činnosti klubu – na nákup športového náradia pre hádzanársku mládež, dopravu autobusom na turnaje, prenájom športovej haly, honoráre pre rozhodcov, prenájom časomiery, zdravotnú službu, ubytovanie a dopravu na letné sústredenie vo výške 450,- Eur
-    EUREKO bowling o. z., IČO 53533941, na podporu mladého bowlingového hráča zo Šale Dávida Baraka - na Majstrovstvá sveta juniorov v bowlingu vo Francúzsku – na nákup profesionálnych bowlingových gúľ vo výške 450,- Eur
-    OZ LeGrácia, IČO 50438018, na podporu projektu "Hravo a zábavne" pre deti od 2 do 12 rokov – na nákup jednotlivých prvkov detskej prekážkovej dráhy vo výške 
250,- Eur
-    HKM Slovan Šaľa, IČO 52671666, na podporu činnosti klubu – na nákup tréningových pomôcok a športového oblečenia pre členov klubu, na podporu účasti na mládežníckom turnaji Prague Handball Cup – na štartovné poplatky, ubytovanie 
a stravu vo výške 450,- Eur
-    Tanečný klub JUMPING, IČO 36107921, na podporu činnosti klubu - na Majstrovstvá sveta street dance show a disco show a Svetový pohár disco dance a hip hop v Poľsku – na autobusovú dopravu pre členov klubu vo výške 700,- Eur
-    Šaľania, IČO 42369584, na Run of Titans - beh pre deti cez prekážky – na nákup identifikačných náramkov pre účastníkov, recyklovaných pohárov, bannery a plagáty vo výške 800,- Eur
-    LUIGINO.sk, IČO 42207258, na Slovenský Inline pohár mládeže 2022 – na ceny 
a trofeje pre víťazov, medaily, značkovače cesty a občerstvenie vo výške 450,- Eur
-    Klub bojového umenia taekwon-do I.T.F. Šaľa, IČO 36107701, na podporu činnosti klubu – na nákup tatami - tréningovej pomôcky vo výške 1 000,- Eur

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Mgr. Dominika Jarošová, PaedDr. Danica 
Lehocká, PhD., Peter Szalay, 
Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo C 3/4/2022 – Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2022 pre oblasť kultúry
Uznesenie č. 4/2022 – VII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo 
žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2022 pre oblasť kultúry,
B.    schvaľuje
dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2022 pre žiadateľov o dotáciu v celkovej výške 
10 000,- Eur nasledovne:
-    VEČANIA, IČO 42202205, na Večianske hodové slávnosti – na honoráre účinkujúcim a MTZ vo výške 2 100,- Eur
-    VEČANIA, IČO 42202205, na 7. ročník Lečo festival – na honoráre účinkujúcim a MTZ vo výške 1 080,- Eur 
-    DIVADLO ASI, IČO 51296560, na prenájom webovej domény vo výške 220,- Eur
-    Spoločnosť Petra Pázmánya - Pázmány Péter Tudományos Társaság, IČO 36109100, na výstavu Pomáhať, chrániť a zachraňovať! – na dekoračný papier, nákup a tlačroll-upov, pomocný materiál na inštaláciu výstavy, na farebnú tlač dokumentov 
a propagačných materiálov vo výške 800,- Eur
-    Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole, IČO 37862251, na zakúpenie profesionálneho melodicko - rytmického nástroja - xylofónu – na skvalitnenie výučby 
v oddelení bicích nástrojov, speváckeho zboru a nástrojových komorných súborov vo výške 1 900,- Eur
-    Centrum nepočujúcich v Šali, IČO 52702821, na spoznávanie Slovenska – na návštevu Banskej Štiavnice – na ubytovanie vo výške 400,- Eur
-    Miestny odbor Matice slovenskej ŠAĽA, číselný identifikátor 001790270016, na 
28. ročník celonárodnej súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského – na nákup cien (kníh) pre súťažiacich vo výške 900,- Eur
-    Materské centrum Mamy mamám, IČO 37970330, na 4. ročník festivalu Rodina 
s láskou – na honoráre účinkujúcim, praky, MTZ pre tvorivé dielne, na kukuričný škrob ako pomôcka pre tvorivé dielne, občerstvenie pre deti vo výške 1 000,- Eur
-    Čajovňa na konci vesmíru s.r.o., IČO 47133996 – na multižánrový festival Tea Teepee Fest - 2 - dňový festival – na honoráre účinkujúcim vo výške 600,- Eur
-    Attila Mészáros, IČO 42367760 – na podporu Klubu fotografov Terra Wag - na hliníkové rámy na fotografie, pasparty, zobrazovaciu jednotku, ateliérové 
a exteriérové osvetlenie vo výške 1 000,- Eur

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 12
Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, 
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Peter Andráši,
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Marek Molnár, 
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Mgr. Dominika Jarošová, PaedDr. Danica 
Lehocká, PhD., Peter Szalay, 
Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo D 1/4/2022 – Martin Papp, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa a Roman Papp, 
L. Novomeského 765/9, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 4/2022 – VIII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.    konštatuje, že
1.    pozemok, novovytvorená parcela registra CKN číslo 1884/27, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra EKN číslo 1618, orná pôda o výmere 268 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266 v zmysle Geometrického plánu č. 09-01/2022, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o., dňa 
21. 01. 2022, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 
22. 04. 2022 pod č. G1-199/2022, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
2.    v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci vo vysporiadaní priľahlého pozemku k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov 
a zosúladení hraníc pozemkov, 
3.    zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 27. apríla 2022,
C.    schvaľuje
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, pozemok novovytvorená parcela registra CKN číslo 1884/27, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra EKN číslo 1618, orná pôda o výmere 268 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266 v zmysle Geometrického plánu č. 09-01/2022, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o., dňa 21. 01. 2022, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 22. 04. 2022 pod č. G1-199/2022, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 66 m2 
v celkovej kúpnej cene 726,00 EUR pre Martina Pappa, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½-ca v pomere k celku a pre Romana Pappa, 
L. Novomeského 765/9, 927 01 Šaľa, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½-ica 
v pomere k celku do ich podielového spoluvlastníctva.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, 
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Tibor Baran, 
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Mgr. Dominika Jarošová, PaedDr. Danica 
Lehocká, PhD., Peter Szalay, 
Uznesenie bolo prijaté. 
Materiál číslo D 2/4/2022 – Miloš Kalaba, Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 4/2022 – IX.  
A.    prerokovalo
prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.    konštatuje, že
1.    pozemok, parcela registra CKN číslo 3480/59, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
3 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
2.    v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku v dlhodobom užívaní žiadateľa, pričom tento pozemok tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa,
3.    zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený 
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 27. apríla 2022,
C.    schvaľuje
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, pozemok parcela registra CKN číslo 3480/59, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, v celkovej kúpnej cene 83,00 EUR pre Miloša Kalabu, Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Mgr. Dominika Jarošová, PaedDr. Danica 
Lehocká, PhD., Peter Szalay, 
Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo D 3/4/2022 – GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 426, 924 01 Galanta – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 4/2022 – X.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.    konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v užívaní nehnuteľností, na ktorých nájomca vybudoval spevnené plochy z prekladateľnej dlažby za účelom prístupových komunikácií, parkoviska a zásobovania predajne „LIDL“; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 27. apríla 2022,
C.    schvaľuje
    prenájom pozemkov vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre katastrálne územie a obec Šaľa v C registri KN na liste vlastníctva č. 1, parcela č. 1038/33 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 078 m2, parcela č. 1038/52 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 355 m2 a časť parcely č. 1032/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 178 m2, v cene 6,639 Eur/m2/rok, t. j. za celkovú výmeru 1 611 m2 
v celkovej cene 10 695,43 Eur/rok, na dobu určitú od 01. 09. 2022 do 31. 08. 2032, pre GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01  Galanta, IČO: 46 198 041.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Mgr. Dominika Jarošová, PaedDr. Danica 
Lehocká, PhD., Peter Szalay, 
Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo D 4/4/2022 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, 
927 01 Šaľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.    konštatuje, že
pozemok, časť parcely registra CKN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere cca 35 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C.    schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti v parku za bytovými domami na ulici 
P. J. Šafárika v Šali, pozemok časť parcely registra CKN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere cca 35 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v koherentnom zrovnaní cípu nízkej výmery, v cene 80,00 EUR/m2, t. j. pri výmere cca 35 m2 v celkovej kúpnej cene 2 800,00 EUR pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, 927 01 Šaľa.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 1
RSDr. Peter Gomboš, 
Proti hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Mgr. Dominika Jarošová, PaedDr. Danica 
Lehocká, PhD., Peter Szalay, 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.


Materiál číslo F 1/4/2022 – Zmluva o poskytovaní služieb č. 96/2022 na zabezpečenie externého riadenia projektu s názvom  „Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“ 
Uznesenie č. 4/2022 – XI.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
Zmluvu o poskytovaní služieb č. 96/2022 na zabezpečenie externého riadenia projektu 
s názvom „Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“,
B.    berie na vedomie
a)    výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou „Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART: Externé riadenie projektu “,
b)    Zmluvu o poskytovaní služieb č. 96/2022 uzatvorenú v zmysle § 269 ods. 2 zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov pre zabezpečenie externého riadenia projektu „Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“ s dodávateľom Ing. Tomáš Kozlík, Pri cvičisku 1767/8, 949 01 Nitra, 
IČO: 50 860 704, DIČ: 103 226 4376.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Mgr. Dominika Jarošová, PaedDr. Danica 
Lehocká, PhD., Peter Szalay, 
Uznesenie bolo prijaté. 

Materiál číslo F 2/4/2022 – Rámcová dohoda č. 183/2022 „Nákup, servis, dodávka spotrebného materiálu – náplní do hygienických zariadení – papierové utierky do zásobníkov na utierky, toaletný papier, dávkovače mydla, osviežovače“
Uznesenie č. 4/2022 – XII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
Rámcovú dohodu č. 183/2022 „Nákup, servis, dodávka spotrebného materiálu – náplní do hygienických zariadení – papierové utierky do zásobníkov na utierky, toaletný papier, dávkovače mydla, osviežovače“,
B.    berie na vedomie
a)    výsledok verejného obstarávania s názvom „Nákup, servis, dodávka spotrebného materiálu – náplní do hygienických zariadení – zásobníky na utierky, toaletný papier, dávkovače mydla, osviežovače“,
b)    Rámcovú dohodu č. 183/2022 „Nákup, servis, dodávka spotrebného materiálu – náplní do hygienických zariadení – papierové utierky do zásobníkov na utierky, toaletný papier, dávkovače mydla, osviežovače“ uzatvorenú s dodávateľom Creator Slovakia s.r.o., Zámocká 3, 811 01 Bratislava, IČO: 45950903, IČ DPH: SK2023164627.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Mgr. Dominika Jarošová, PaedDr. Danica 
Lehocká, PhD., Peter Szalay, 
Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo H 1/4/2022 – Návrh na predloženie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zaradenie Výdajnej školskej jedálne, Hollého 1950/48, Šaľa, ako súčasť Materskej školy, Hollého 40, Šaľa, do siete škôl a školských zariadení 
Uznesenie č. 4/2022 – XIII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo 
návrh na predloženie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zaradenie Výdajnej školskej jedálne, Hollého 1950/48, Šaľa, ako súčasť Materskej školy, Hollého 40, Šaľa do siete škôl a školských zariadení,
B.    schvaľuje 
návrh na predloženie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zaradenie Výdajnej školskej jedálne, Hollého 1950/48, Šaľa, ako súčasť Materskej školy, Hollého 40, Šaľa do siete škôl a školských zariadení.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Gabriela Lacková, 
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Dominika Jarošová, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Peter Szalay, 
Uznesenie bolo prijaté. 


Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, OOaS, v. r.