Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 03.07.2023 - 13:42  //  aktualizácia: 31.10.2023 - 11:00  //  zobrazené: 617

04/2023 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 29/06/2023

číslo: 04/2023  |  dátum konania: 29.06.2023  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1

doplniť do programu rokovania:

 • do časti A. Informačné materiály a správy

materiál číslo A 5/4/2023 - Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR – Zelená infraštruktúra v mestách a obciach

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková

Proti hlasovalo: 2

Mgr. Róbert Čibrik, Ing. Ingrid Kántorová

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Miloslav Kollár

 

Hlasovanie č. 2

doplniť do programu rokovania:

 • do časti A. Informačné materiály a správy

bod číslo A 6/4/2023 - Informácie z rokovania Komisie územného plánovania, výstavby a dopravy týkajúce sa parkovacej politiky a strategických dokumentov z oblasti dopravy (ústna informácia)

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák,
Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Miloslav Kollár

 

Hlasovanie č. 3

doplniť do programu rokovania:

 • do časti B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

materiál číslo B 2/4/2023 – Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2023 – 2027

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková

Proti hlasovalo: 2

Mgr. Róbert Čibrik, Ing. Ingrid Kántorová

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Miloslav Kollár

 

Hlasovanie č. 4

stiahnuť z programu rokovania:

 • z časti D. Majetkové záležitosti

materiál číslo D 3/4/2023 - Ing. Michal Takáč, Cintorínska 1938/8, 927 05 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák,
Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Miloslav Kollár

 

Hlasovanie č. 5

doplniť do programu rokovania:

 • do časti B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

materiál číslo B 3/4/2023 – Návrh na zrušenie uznesení mestského zastupiteľstva

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák,
Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Miloslav Kollár

 

Hlasovanie č. 6

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta):

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 2

Mgr. Róbert Čibrik, Ing. Ingrid Kántorová

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Miloslav Kollár

 

Hlasovanie č. 7

Návrhová komisia

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák,
Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Miloslav Kollár

 

Hlasovanie č. 8

Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák,
Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Miloslav Kollár

 

 

Materiál číslo A 1/4/2023 – Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 4/2023 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly stavu a nakladania s pohľadávkami mesta Šaľa,

 1. berie na vedomie

správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly stavu a nakladania s pohľadávkami mesta Šaľa.

 

Hlasovanie č. 9

Za hlasovalo: 18

Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš,
Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Peter Andráši

Počet neprítomných: 2

Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Miloslav Kollár

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 2/4/2023 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2023

 

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Róberta Čibrika:

 • navrhol doplniť do plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK  na II. polrok 2023 „Kontrolu súladu poskytovania pôžičiek konateľom Spoločnosti MeT Šaľa zamestnancom spoločnosti v rokoch 2019 – 2022 s § 15a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa – Podmienky výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia v spoločnosti  
  s ručením obmedzeným“. Kontrola by mala byť tiež zameraná na určenie zodpovedných osôb za prípadné porušenia Zásad hospodárenia, ako aj informáciu, kto o pôžičkách rozhodol a kto stanovil podmienky ich čerpania.

 

Hlasovanie č. 10

Za hlasovalo: 6

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš,
Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková,

Proti hlasovalo: 6

Bc. Tomáš Benkovič, Peter Hlavatý, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Róbert Tölgyesi,

Zdržalo sa: 7

Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár,
Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Miloslav Kollár

Poslanecký návrh Mgr. Róberta Čibrika nebol prijatý.

 

 1. č. 4/2023 – II.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2023,

 1. schvaľuje

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2023.

 

Hlasovanie č. 11

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková

Proti hlasovalo: 2

Mgr. Róbert Čibrik, Ing. Ingrid Kántorová

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Miloslav Kollár

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 3/4/2023 – Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

 1. č. 4/2023 – III.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,

 1. berie na vedomie

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,

 1. schvaľuje

predĺženie termínu plnenia úlohy z Uznesenia č. 7/2022 – IV. zo dňa 20. októbra 2022 (zabezpečiť obstaranie spracovania obsahu a rozsahu Zmien a doplnkov č. 5 územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek)

T: II. polrok 2024

 

Hlasovanie č. 12

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák,
Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Miloslav Kollár

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 4/4/2023 – Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za rok 2022  

 1. č. 4/2023 – IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

správu o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za
rok 2022,

 1. berie na vedomie

správu o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za
rok 2022.    

Hlasovanie č. 13

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák,
Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Miloslav Kollár

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 5/4/2023 – Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR – Zelená infraštruktúra v mestách a obciach

 1. č. 4/2023 – V.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

informáciu o výsledku kontroly NKÚ SR – Zelená infraštruktúra v mestách a obciach,

 1. berie na vedomie

informáciu o výsledku kontroly NKÚ SR – Zelená infraštruktúra v mestách a obciach.

 

Hlasovanie č. 14

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 2

Mgr. Róbert Čibrik, Ing. Ingrid Kántorová

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Miloslav Kollár

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Bod číslo A 6/4/2023 – Informácie z rokovania Komisie územného plánovania, výstavby a dopravy týkajúce sa parkovacej politiky a strategických dokumentov z oblasti dopravy

 1. č. 4/2023 – VI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

informácie z rokovania Komisie územného plánovania, výstavby a dopravy týkajúce sa parkovacej politiky a strategických dokumentov z oblasti dopravy,

 1. berie na vedomie

informácie z rokovania Komisie územného plánovania, výstavby a dopravy týkajúce sa parkovacej politiky a strategických dokumentov z oblasti dopravy.

Hlasovanie č. 15

Za hlasovalo: 18

Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš,
Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Peter Andráši

Počet neprítomných: 2

Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Miloslav Kollár

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 1/4/2023 – Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 – 2022 k 31. 12. 2022  

 1. č. 4/2023 – VII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 – 2022 k 31. 12. 2022,

 1. berie na vedomie

vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 – 2022 k 31. 12. 2022.

 

Hlasovanie č. 16

Za hlasovalo: 15

Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš,
Peter Hlavatý, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár,
Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Peter Szalay,

Počet neprítomných: 2

Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Miloslav Kollár

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 2/4/2023 – Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2023 – 2027

 •  
 1. o procedurálnom návrhu Mgr. Róberta Čibrika:
 •    aby prejednanie koncepcie bolo presunuté na ďalšie zastupiteľstvo septembrové
 •  
 1. č. 17
 1. hlasovalo: 5
 1. Peter Andráši, Mgr. Róbert Čibrik, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
  Ing. Ingrid Kántorová
 2. hlasovalo: 9
 3. Róbert Andráši, Peter Hlavatý, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ,
  Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, JUDr. Anna Torišková
 4. sa: 4
 1. Tomáš Benkovič, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi
 1. 1
 1. Peter Gomboš
 2. neprítomných: 2
 3. Monika Budaiová, Mgr. Miloslav Kollár
 1. návrh Mgr. Róberta Čibrika nebol prijatý.
 •  
 1. č. 4/2023 – VIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

Koncepciu prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2023 – 2027,

 1. schvaľuje

Koncepciu prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2023 – 2027.

 

Hlasovanie č. 18

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák,
Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková

Proti hlasovalo: 2

Mgr. Róbert Čibrik, Ing. Ingrid Kántorová

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

RSDr. Peter Gomboš

Počet neprítomných: 2

Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Miloslav Kollár

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 3/4/2023 – Návrh na zrušenie uznesení mestského zastupiteľstva

 

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Róberta Tölgyesiho:

 •   navrhol doplniť návrh na uznesenie o text „s účinnosťou od 01. 11. 2023“

 

Hlasovanie č. 19

Za hlasovalo: 15

Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák,
Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková

Proti hlasovalo: 3

Ing. Peter Andráši, Mgr. Róbert Čibrik, Ing. Ingrid Kántorová

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Bc. Tomáš Benkovič

Počet neprítomných: 2

Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Miloslav Kollár

Poslanecký návrh Róberta Tölgyesiho bol prijatý.

 

 1. č. 4/2023 – IX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo 

návrh na zrušenie uznesení mestského zastupiteľstva,

 1. ruší    
 1. Uznesenie č. 2/2015 – XI. z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa
  26. marca 2015,
 2. Uznesenie č. 8/2017 – IV. z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa
  26. októbra 2017,

s účinnosťou od 01. 11. 2023.

 

Hlasovanie č. 20

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková

Proti hlasovalo: 1

Ing. Róbert Andráši

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Bc. Tomáš Benkovič

Počet neprítomných: 2

Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Miloslav Kollár

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 1/4/2023 – Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2022; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2022

 1. č. 4/2023 – X.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2022,

 1. schvaľuje

záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2022 nasledovne:

 

 1. Plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31.12.2022 bez finančných operácií:

plnenie bežných príjmov vo výške                   22 156 124 EUR

čerpanie bežných výdavkov vo výške              21 624 169 EUR

prebytok bežného rozpočtu                                   531 955 EUR

 

plnenie kapitálových príjmov vo výške                 536 087 EUR

čerpanie kapitálových výdavkov vo výške              3 600 923 EUR

schodok kapitálového rozpočtu                         -3 064 837 EUR

 

bežné a kapitálové príjmy vo výške                 22 692 211 EUR

bežné a kapitálové výdavky vo výške              25 225 092 EUR

schodok rozpočtu                                            -2 532 882 EUR

 

 1. Plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31.12.2022 s finančnými operáciami:

bežné a kapitálové príjmy vo výške                 22 692 211 EUR

bežné a kapitálové výdavky vo výške              25 225 092 EUR

schodok rozpočtu                                              -2 532 882 EUR

 

plnenie príjmových finančných operácií vo výške 4 281 693 EUR

čerpanie výdavkových finančných operácií vo výške   993 542 EUR

prebytok finančných operácií                             3 288 151 EUR

 

plnenie celkových príjmov vo výške                26 973 904 EUR 

čerpanie celkových výdavkov vo výške           26 218 634 EUR

prebytok rozpočtového hospodárenia celkom  755 270 EUR

 

 1. Vylúčenie účelovo viazaných finančných prostriedkov z rozpočtového hospodárenia vo výške 297 877,68 EUR nasledovne:

* 6 697,04 EUR - nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku Obvodného úradu v Nitre na dopravné žiakov za rok 2022,

* 20 192,90 EUR – nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku na stravné žiakov za rok 2022,

* 57 840,98 EUR - nevyčerpaná časť finančných prostriedkov z  MŠVV SR na prenesené kompetencie školstva,  

* 28 800,00 EUR – nevyčerpaná dotácia z MPSVaR SR na dofinancovanie energií v Domove dôchodcov Šaľa,

* 34 930,44 EUR – finančné prostriedky na účtoch školských jedální na zakúpenie potravín,

* 8 244,71 EUR – finančné prostriedky na účte jedálne domova dôchodcov na zakúpenie potravín,

* 30,00 EUR - nevyčerpaná časť finančných prostriedkov z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky za výkon osobitného príjemcu z pozastavených rodinných prídavkov,

* 38 250,19 EUR – nevyčerpaná dotácia z Enviromentálneho fondu na výsadbu stromov,

* 7 118 EUR – nevyčerpané finančné prostriedky určené na pomoc pre Ukrajinu na transparentnom účte,

* 45 186,45 EUR – účelovo viazané prostriedky na tvorbu fondu opráv a údržby, ktorý je mesto povinné tvoriť v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z.

* 27 694 EUR – nevyčerpaná osobitná dotácia pre školy na špecifiká,

* 1 847,82 EUR – nevyčerpaná osobitná dotácia na pomocného vychovávateľa v MŠ,

* 12 142,26 EUR nevyčerpané prostriedky z dotácie na referendum,

* 6 657,90 EUR – nevyčerpané prostriedky poskytnuté z Nórskych fondov na revitalizáciu lesoparku,

* 2 244,99 EUR - účelovo určené prostriedky v príjmových finančných operáciách na zábezpeky, ktoré uhradili nájomníci v mestských bytoch a pri ukončení nájomného vzťahu im budú vrátené,

 1. Schodok rozpočtu vo výške 2 532 881,64 EUR vykryť z kladného zostatku finančných operácií 3 288 151,27 EUR. Zostatok finančných prostriedkov (po vylúčení účelovo určených prostriedkov uvedených v bode 3) sa vo výške 457 391,95 pridelí do rezervného fondu.
 2. Vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie OSS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa nasledovne:
  1. prerokovalo rozbor hospodárenia a účtovnú závierku OSS mesta Šaľa za rok 2022,
  2. schvaľuje ročnú účtovnú závierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31.12.2022,
  3. berie na vedomie výsledok hospodárenia OSS za rok 2022 zisk vo výške              17 009,84 EUR a v súlade s ustanovením § 24 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov zúčtovanie finančných vzťahov OSS za rozpočtový rok 2022 s rozpočtom zriaďovateľa použitím kladného hospodárskeho výsledku v čiastke 7 089,33 EUR na vysporiadanie záporného hospodárskeho výsledku predchádzajúcich účtovných období a čiastku 9 920,51 EUR vrátiť zriaďovateľovi.
 1. berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2022,

 1. schvaľuje

celoročné hospodárenie mesta Šaľa za rok 2022 bez výhrad.

 

Hlasovanie č. 21

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Peter Jaroš

Počet neprítomných: 2

Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Miloslav Kollár

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 2/4/2023 – Vývoj hospodárenia mesta k 30. 04. 2023

 1. č. 4/2023 – XI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

   1. prerokovalo

      vývoj hospodárenia mesta k 30. 04. 2023,

   1. berie na vedomie

      vývoj hospodárenia mesta k 30. 04. 2023.         

Hlasovanie č. 22

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák,
Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Miloslav Kollár

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 3/4/2023 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na
rok 2023

 1. č. 4/2023 – XII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2023,

 1. schvaľuje
  1. Úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2023 nasledovne:

Bežné príjmy:                                                   26 347 278 EUR

Bežné výdavky:                                               25 673 049 EUR

Rozdiel:                                                                  674 229 EUR

 

Kapitálové príjmy:                                              6 871 097 EUR

Kapitálové výdavky:                                           8 858 658 EUR

Rozdiel:                                                             -1 987 561 EUR

                                                                                                                                                                                                         

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií:                  33 218 375 EUR

Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:              34 531 707 EUR

Rozdiel bez finančných operácií:                     - 1 313 332 EUR

 

Príjmové finančné operácie:                               2 477 232 EUR

Výdavkové finančné operácie:                           1 163 900 EUR

Rozdiel:                                                               1 313 332 EUR

 

Rozpočet na rok 2023 celkom:

Príjmy celkom:                                                    35 695 607 EUR

Výdavky celkom:                                                35 695 607 EUR

Rozdiel celkom:                                                                  0 EUR

 

  1. Úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2023 podľa hlavných ekonomických kategórií  
         nasledovne:

100 Daňové príjmy                                           13 263 000 EUR

200 Nedaňové príjmy                                         3 341 200 EUR

300 Granty a transfery                                      16 614 175 EUR

400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas.          797 732 EUR

500 Prijaté úvery a fin. výpomoci                      1 679 500 EUR

600 Bežné výdavky                                          25 673 049 EUR

700 Kapitálové výdavky                                     8 858 658 EUR

800 Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas.    1 163 900 EUR

  1. Úpravu výšky príspevku pre OSS na rok 2023 v celkovej sume 1 001 340 EUR, z toho
         príspevok z MPSVaR je vo výške 386 840 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo
         výške 614 500 EUR.
  2. Použitie rezervného fondu vo výške 457 984 EUR vytvoreného z prebytku rozpočtu
         z roku 2022 nasledovne:
 • Modernizácia verejného osvetlenia 10 216 EUR
 • Splátky istiny 447 768 EUR

 

Hlasovanie č. 23

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák,
Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Miloslav Kollár

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 4/4/2023 – Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa

 1. č. 4/2023 – XIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa,

 1. schvaľuje

trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa voči dlžníčke Erike Karvaiovej vo výške 340,60 Eur a jej odpísanie z účtovnej evidencie.

 

Hlasovanie č. 24

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák,
Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

 

Počet neprítomných: 2

Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Miloslav Kollár

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 5/4/2023 – Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat

 1. č. 4/2023 – XIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť zabezpečovania zdravých       životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany       zvierat,

 1. schvaľuje

dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023 pre O. Z. O psíčkovi a mačičke pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom       zabezpečovaní ochrany zvierat vo výške 50,- Eur na jednu odchytenú a sterilizovanú mačku vrátenú do pôvodného revíru, maximálne však do výšky 3 000,- Eur na rok 2023 podľa zmluvy.

 

Hlasovanie č. 25

Za hlasovalo: 18

Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš,
Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková

Proti hlasovalo: 1

Ing. Peter Andráši

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Miloslav Kollár

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 1/4/2023 – Mgr. Csilla Molnárová, PhD., Hlavná 4/11, Šaľa a Roland Rapi, Dózsova 1626/60, Šaľa, mestská časť Veča – žiadosť o nájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 4/2023 – XV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

  1. prerokovalo

žiadosť o nájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 

  1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení vstupu do predajne a kancelárie v podielovom spoluvlastníctve žiadateľa; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 14. júna 2023,

 1. schvaľuje

nájom pozemku, časť parcely č. 925/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa
v C registri KN na liste vlastníctva č. 1, v cene 5,311 Eur/m2/rok, t. j. za celkovú výmeru 34 m2 za cenu 180,57 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Mgr. Csillu Molnárovú, PhD.,
Hlavná 4/11, Šaľa, v ½ a Rolanda Rapiho, Dózsova 1626/60, Šaľa, mestská časť Veča, v ½.

 

Hlasovanie č. 26

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák,
Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Miloslav Kollár

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 2/4/2023 - V. Šrobára 571, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, sídlo V. Šrobára 571/8, 927 01 Šaľa – žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 1. č. 4/2023 – XVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v rekonštrukcii a modernizácii vstupov do bytového domu V. Šrobára 571/8, 10 a 12 – vybudovanie bezbariérového vstupu; zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta dňa
14. júna 2023,

 1. schvaľuje

   nájom pozemku vo vlastníctve mesta nachádzajúceho sa na ulici V. Šrobára v Šali, časť parcely registra CKN č. 942/1, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle Geometrického plánu č. 67/2023, ktorý vyhotovil Ing. Juraj Krajmer dňa 17. 04. 2023 ako novovytvorená parcela registra CKN č. 942/104, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, novovytvorená parcela registra CKN č. 942/105, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
18 m2 a novovytvorená parcela registra CKN č. 942/106, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 18 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, pre spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov s názvom V. Šrobára 571, so sídlom V. Šrobára 571/8,
927 01 Šaľa, IČO: 36 101 001, v cene 50,00 EUR za celú výmeru 54 m2, na dobu neurčitú.

 

Hlasovanie č. 27

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák,
Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Miloslav Kollár

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 4/4/2023 – Dušan Demín, ul. Murgaša č. 10, 940 01  Nové Zámky – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 1. č. 4/2023 – XVII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení práva k pozemku z dôvodu rekonštrukcie prístupového schodiska k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 14. júna 2023,

 1. schvaľuje

nájom pozemku, novovytvorená parcela č. 3080/378 zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2, odčlenená geometrickým plánom č. 10-05/2023, vyhotovený spoločnosťou Geo Advice, s r.o., IČO: 50 448 129, overený katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali 18. 05. 2023 pod č. G1-207/2023 od parcely č. 3080/44 zastavané plochy a nádvoria o výmere 213 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu
v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa v C registri KN na liste vlastníctva č. 1, v cene 4,315 Eur/m2/rok, t. j. za celkovú výmeru 10 m2 za cenu 43,15 Eur/rok na dobu neurčitú pre Dušana Demína, ul. Murgaša č. 10, 940 01 Nové Zámky.

 

Hlasovanie č. 28

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák,
Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Miloslav Kollár

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 5/4/2023 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Tomáša Kemenského
a manželku Ing. Andreu Kemenskú, Záhradnícka 83, 927 01 Šaľa

 1. č. 4/2023 – XVIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemky, parcela registra CKN č. 663/67, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 76 m2 a parcela č. 663/97, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v C registri KN na liste vlastníctva č. 1 v celosti, sa stávajú pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností na ulici Železničná v Šali, parcely registra CKN číslo 663/67, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 76 m2 a parc. č. 663/97, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v C registri KN na liste vlastníctva č. 1 v celosti, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3
písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v zosúladení faktického a právneho stavu užívania nehnuteľnosti, pričom táto nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, v cene 11,00 Eur/m2, t. j. pri celkovej výmere 91 m2 v celkovej kúpnej cene 1 001,- Eur pre
Ing. Tomáša Kemenského a manželku Ing. Andreu Kemenskú, Záhradnícka 83, 927 01 Šaľa, v celosti do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Hlasovanie č. 29

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák,
Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Miloslav Kollár

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 6/4/2023 – Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta

 1. č. 4/2023 – XIX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

      žiadosť o zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta,

 1. schvaľuje

zriadenie časovo neobmedzených vecných bremien in personam na pozemky
vo vlastníctve mesta Šaľa, parcela registra EKN číslo 1478, ostatná plocha o výmere 11299 m2 a parcela registra EKN číslo 1320, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
156 m2, vedené  katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva číslo 7266, ako aj parcela registra CKN číslo 2437, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2604 m2, parcela registra CKN číslo 2684, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1803 m2, parcela registra CKN číslo 2704, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2403 m2 a parcela registra CKN číslo 2706/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 913 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva číslo 1, spočívajúcich
v zriadení a uložení elektroenergetických zariadení, užívaní, prevádzkovaní, údržbe, opráv, úprav, rekonštrukciách, modernizáciách a akýchkoľvek iných stavebných
úprav elektroenergetických zariadení a ich odstránení, vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozsahu stanovenom podľa geometrického plánu č. 37/2019, vypracovaný vyhotoviteľom SLEMI s.r.o., so sídlom Lachova 1599/2, Bratislava IČO: 48289337, úradne overený Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom dňa 20. 12. 2019, pod číslom G1-489/2019, bezodplatne v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518.

 

Hlasovanie č. 30

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák,
Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Miloslav Kollár

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 1. číslo F 1/4/2023 – Zmluva o dielo č. 201/2023 na uskutočnenie stavebných prác „Revitalizácia lesoparku“
 2. č. 4/2023 – XX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

Zmluvu o dielo č. 201/2023 na uskutočnenie stavebných prác „Revitalizácia lesoparku“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania na stavebné práce s názvom „Revitalizácia lesoparku“,
 2. Zmluvu o dielo č. 201/2023 na realizáciu diela „Revitalizácia lesoparku“, uzatvorenú dňa 24. 03. 2023 s dodávateľom AVA-stav, s.r.o., sídlo ul. Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, IČO: 43 989 268, DIČ: 2022539596, IČ DPH: SK2022539596.

 

Hlasovanie č. 31

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, RSDr. Peter Gomboš,
Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros,
Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková

Proti hlasovalo: 1

Ing. Ingrid Kántorová

Zdržalo sa: 1

Mgr. Róbert Čibrik

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Miloslav Kollár

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 2/4/2023 – Rámcová dohoda č. 228/2023 na zabezpečenie odbornej starostlivosti o dreviny – orezávanie a asanácia stromov v meste Šaľa

 1. č. 4/2023 – XXI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

  1. prerokovalo

Rámcovú dohodu č. 228/2023 na zabezpečenie odbornej starostlivosti o dreviny – orezávanie a asanácia stromov v meste Šaľa,

  1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou „Odborná starostlivosť o dreviny – orezávanie a asanácia stromov v meste Šaľa“,
 2. Rámcovú dohodu č. 228/2023 „Odborná starostlivosť o dreviny – orezávanie a asanácia stromov v meste Šaľa“ uzatvorenú v zmysle § 269 ods. 2 zákona
  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov pre zabezpečenie starostlivosti o dreviny s dodávateľom Zoltánom Bukovským, F. Kráľa 1862/4, Šaľa, IČO: 40513360.

 

Hlasovanie č. 32

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák,
Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

 

Počet neprítomných: 2

Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Miloslav Kollár

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 3/4/2023 – Návrh Stanov obchodnej spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o.

 •  

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Mgr. Róberta Čibrika:

 • návrh upraviť stanovy so zmenou článku 5, odsek 4, písmeno i) v znení:

„prevzatia alebo poskytnutia pôžičiek a úverov vynímajúc poskytnutie pôžičiek zo sociálneho fondu spoločnosti“.

 

 1. č. 33
 1. hlasovalo: 17
 1. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš,
  Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ,
  Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
  Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
  JUDr. Anna Torišková
 2. hlasovalo: 1
 3. Peter Andráši
 4. sa: 0
 5. 1
 1. Ildikó Jarošová
 2. neprítomných: 2
 3. Monika Budaiová, Mgr. Miloslav Kollár
 1. návrh Mgr. Róberta Čibrika bol prijatý.
 •  
 1. č. 4/2023 – XXII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh Stanov obchodnej spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o.,

 1. odporúča

primátorovi mesta schváliť Stanovy obchodnej spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. v pozmenenom znení.

 

Hlasovanie č. 34

Za hlasovalo: 18

Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš,
Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková

Proti hlasovalo: 1

Ing. Peter Andráši

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Miloslav Kollár

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo H 1/4/2023 – Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2023

 1. č. 4/2023 – XXIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo  

návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2023,

 1. súhlasí  

s termínmi zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2023 nasledovne:

21. septembra 2023

26. októbra 2023

30. novembra 2023

  7. decembra 2023 – slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva – Deň samosprávy,

                                   udeľovanie ocenení mesta Šaľa. 

 

Hlasovanie č. 35

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák,
Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Miloslav Kollár

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS, v. r. 

 • Záznam