Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 11.07.2022 - 09:27  //  aktualizácia: 15.12.2022 - 11:47  //  zobrazené: 1072

05/2022 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 30/06/2022

číslo: 05/2022  |  dátum konania: 30.06.2022  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1
Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta):
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, 
MUDr. Jozef Grell, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, 

Hlasovanie č. 2
Návrhová komisia
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, 
MUDr. Jozef Grell, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Slavomír Kališ, Róbert Tölgyesi
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, 

Hlasovanie č. 3
Overovatelia zápisnice
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, 
MUDr. Jozef Grell, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Peter Szalay
Počet neprítomných: 5
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, 


Materiál číslo A 1/5/2022 – Správa z kontroly vykonanej ÚHK
Uznesenie č. 5/2022 – I.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
správu z kontroly čerpania výdavkov v rozpočtovej organizácii mesta Domov dôchodcov Šaľa,
B.    berie na vedomie
správu z kontroly čerpania výdavkov v rozpočtovej organizácii mesta Domov dôchodcov Šaľa.

Hlasovanie č. 4
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 1
Mgr. Mária Farkašová
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Marek Molnár
Počet neprítomných: 5
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, 
Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo A 2/5/2022 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2022

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Márie Farkašovej v znení:
-    navrhla rozšírenie plánu kontroly – vykonanie kontroly na čerpanie mzdových nákladov a výdavkov v Domove Dôchodcov v Šali za obdobie roka 2021 

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, 
Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, 
Ing. Tomáš Mészáros, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
Proti hlasovalo: 1
Miloš Rehák
Zdržalo sa: 2 
MUDr. Jozef Grell, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Nehlasovalo: 2 
Marek Molnár, JUDr. Anna Torišková
Počet neprítomných: 5
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, 
Poslanecký návrh Mgr. Márie Farkašovej bol prijatý. 

Uznesenie č. 5/2022 – II.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A.    prerokovalo    
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2022,
B.    schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2022. 

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, 
MUDr. Jozef Grell, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 5
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, 
Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo A 3/5/2022 – Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva 
Uznesenie č. 5/2022 – III.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo    
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B.    berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, 
MUDr. Jozef Grell, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD,
Počet neprítomných: 5
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, 
Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo A 4/5/2022 – Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2021
Uznesenie č. 5/2022 – IV.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2021,
B.    berie na vedomie
správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2021.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, 
MUDr. Jozef Grell, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Peter Szalay,
Počet neprítomných: 5
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, 
Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo A 5/5/2022 – Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za rok 2021
Uznesenie č. 5/2022 – V.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
správu o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za 
rok 2021,
B.    berie na vedomie 
správu o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za 
rok 2021.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, 
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, 
Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo B 1/5/2022 – Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 8 územného plánu mesta Šaľa – doplnenie návrhov

Hlasovanie č. 10
6. návrh zmeny (SLOVKLIMA DEIMOS GROUP, s.r.o. Šaľa)
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 1
Mgr. Mária Farkašová,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Marek Molnár,
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, 
Návrh zmeny bol prijatý.

Hlasovanie č. 11
7. návrh zmeny (SLOVKLIMA DEIMOS GROUP, s.r.o. Šaľa)
Za hlasovalo: 13
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, 
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Marek Molnár,
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, 
Návrh zmeny bol prijatý.

Hlasovanie č. 12
8. návrh zmeny (COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo)
Za hlasovalo: 13
Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 2
Mgr. Mária Farkašová, Mgr. Dominika Jarošová,
Zdržalo sa: 1
Ing. Peter Andráši,
Nehlasovalo: 1
Marek Molnár,
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, 
Návrh zmeny bol prijatý.

Hlasovanie č. 13
9. návrh zmeny (požiadavky a odporúčania odborných zložiek mesta)
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, 
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Marek Molnár,
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, 
Návrh zmeny bol prijatý.

Hlasovanie č. 14
10. návrh zmeny (Margita Horváthová a spol.)
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, 
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 1
Mgr. Dominika Jarošová,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Marek Molnár,
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, 
Návrh zmeny bol prijatý.

Uznesenie č. 5/2022 – VI.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo 
návrh na doplnenie obsahu a rozsahu Zmien a doplnkov č. 8 územného plánu mesta Šaľa,
B.    schvaľuje
obstarať spracovanie obsahu a rozsahu Zmien a doplnkov č. 8 územného plánu mesta Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek, 
C.    odporúča
primátorovi zabezpečiť obstaranie spracovania obsahu a rozsahu zmien a doplnkov č. 8 územného plánu mesta Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek. 
T: II. polrok v roku 2022

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 3
Mgr. Mária Farkašová, Mgr. Dominika Jarošová, Marek Molnár,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, 
Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo C 1/5/2022 – Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2022
Uznesenie č. 5/2022 – VII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo 
vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2022,
B.    berie na vedomie
vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2022.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, 
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, 
Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo C 2/5/2022 – Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na 
rok 2022
Uznesenie č. 5/2022 – VIII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2022, 
B.    schvaľuje
1.    Úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2022 nasledovne: 
Bežné príjmy:    21 952 470 EUR
Bežné výdavky:    22 125 553 EUR
Rozdiel:    -173 083 EUR

Kapitálové príjmy:    1 290 210 EUR
Kapitálové výdavky:     4 540 123 EUR
Rozdiel:    -3 249 913 EUR
        
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií:    23 242 680 EUR
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:    26 665 676 EUR
Rozdiel bez finančných operácií:    - 3 422 996 EUR


Príjmové finančné operácie:    4 914 524 EUR
Výdavkové finančné operácie:    1 491 528 EUR
Rozdiel:    3 422 996 EUR

Rozpočet na rok 2022 celkom:
Príjmy celkom:    28 157 204 EUR
Výdavky celkom:    28 157 204 EUR
Rozdiel celkom:    0 EUR

2.    Úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2022 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne: 
100 Daňové príjmy    11 548 000 EUR
200 Nedaňové príjmy    3 433 080 EUR
300 Granty a transfery    8 261 600 EUR
400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas.    3 675 902 EUR
500 Prijaté úvery a fin. výpomoci    1 238 622 EUR
600 Bežné výdavky    22 125 553 EUR
700 Kapitálové výdavky    4 540 123 EUR
800 Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas.     1 491 528 EUR

3.    Úpravu výšky príspevku pre OSS na rok 2022 v celkovej sume 895 190 EUR, z toho príspevok z MPSVaR je vo výške 285 390 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške 609 800 EUR. 

4.    Použitie rezervného fondu vo výške 1 000 000 EUR vytvoreného z prebytku rozpočtu z roku 2021 nasledovne:
•    Server 34 940 EUR
•    Modernizácia verejného osvetlenia 115 000 EUR
•    Stanovištia kontajnerov 18 430 EUR
•    Rekonštrukcia mestských komunikácií 119 570 EUR
•    Germicídne žiariče 20 000 EUR
•    Rekonštrukcia DK Šaľa 380 000 EUR
•    Splátky istiny 312 060 EUR

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, 
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, 
Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo C 3/5/2022 – Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na 
rok 2022
Uznesenie č. 5/2022 – IX.  
A.    prerokovalo
návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2022,
B.    schvaľuje
doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2022.

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, 
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, 
Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo D 1/5/2022 – SVB „Slušné bývanie“, P. J. Šafárika 378/13, 15, 17, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na ulici P. J. Šafárika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 5/2022 – X.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku ulici P. J. Šafárika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.    konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení rekonštrukcie schodísk, chodníkov a vo vybudovaní bezbariérových prístupov pre jednotlivé vchody, ako aj v starostlivosti o okolitú zeleň prislúchajúcu k bytovému domu; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 15. júna 2022,
C.    schvaľuje
prenájom pozemku, časť parcely registra C KN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere 
378 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v cene 1,00 Eur/rok za celú výmeru, na dobu neurčitú, pre SVB „Slušné bývanie“, so sídlom P. J. Šafárika 378/13,15,17, 927 01 Šaľa, IČO: 37 856 961.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Tomáš Mészáros,
Zdržalo sa: 1
RSDr. Peter Gomboš,
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, 
Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo D 2/5/2022 – Mgr. Marek Belovič, Hlavná č. 45, 927 01 Šaľa – žiadosť 
o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 5/2022 – XI.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.    konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v skvalitnení služieb poskytovaných širokej verejnosti; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 
15. júna 2022, 
C.    schvaľuje
prenájom pozemku časť parcely registra CKN č. 2303/20, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2 a časť parcely registra CKN č. 1993/14, ostatná plocha o výmere 16 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu v Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, celková výmera 21 m2, v cene 20,00 Eur/m2/rok, v celkovej sume 420,00 Eur/rok, za účelom rozšírenia existujúcej letnej terasy na vlastné náklady žiadateľa, pre podnikateľa podnikajúceho pod obchodným menom Mgr. Marek Belovič, miesto podnikania Hlavná 45, 927 01 Šaľa, IČO 37512625, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 1
Mgr. Mária Farkašová,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, 
Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo D 3/5/2022 – KLM Šaľa a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves – žiadosť o nájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 5/2022 – XII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
žiadosť o nájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
B.    konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo výstavbe pozemných komunikácií na križovatke ulíc Kráľovská a SNP v súvislosti s výstavbou stavby „RETAIL BOX ŠAĽA“ nájomcom; zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 15. júna 2022,
C.    schvaľuje
    nájom pozemkov vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa na križovatke ulíc SNP a Kráľovská v Šali podľa prílohy č. 1 k tomuto uzneseniu, v celkovej výmere 5879 m2,  podľa Geometrického plánu č. 36648906-206/2021 zo dňa 01.06.2021, vyhotoviteľ 
ALL GEO Geodetická kancelária s.r.o., Š. Moyzesa 18, 960 01 Zvolen, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 23.07.2021, pod číslom G1-298/2021, pre spoločnosť KLM Šaľa a.s., so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO: 51411407, v cene 2,987 EUR/m2/rok, t. j. pri celkovej výmere 
5879 m2 v cene 17 560,57 EUR/rok, na dobu určitú, počas doby výstavby stavby „RETAIL BOX ŠAĽA“.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 14
Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, 
Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Peter Andráši, Mgr. Mária Farkašová, Miloš Rehák,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, 
Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo D 4/5/2022 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod spoluvlastníckych podielov na príslušenstve nebytových priestorov č. 10 a č. 15 vo vchode B3 v budove s. č. 1854 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MEDIK Centrum Šaľa, s.r.o.
Uznesenie č. 5/2022 – XIII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
prevod spoluvlastníckych podielov na príslušenstve nebytových priestorov č. 10 a č. 15 vo vchode B3 v budove s. č. 1854 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 


B.    konštatuje, že 
-    spoluvlastnícke podiely na príslušenstve nebytového priestoru č. 10 nachádzajúceho sa na 1. poschodí v budove s. č. 1854, príslušenstvo: miestnosť č. B1.14 predsieň o výmere podlahovej plochy 3 m2 vo veľkosti 1/13-ina v pomere k celku a miestnosť č. B1.15 WC o výmere podlahovej plochy 1,43 m2 vo veľkosti 1/13-tina v pomere 
k celku nachádzajúce sa na prízemí vo vchode B3, 
-    spoluvlastnícke podiely na príslušenstve nebytového priestoru č. 15 nachádzajúceho sa na 1. poschodí v budove s. č. 1854, príslušenstvo: miestnosť č. B1.14 predsieň o výmere podlahovej plochy 3 m2 vo veľkosti 1/13-ina v pomere k celku a miestnosť č. B1.15 WC o výmere podlahovej plochy 1,43 m2 vo veľkosti  1/13-ina v pomere 
k celku nachádzajúce sa na prízemí vo vchode B3,  
sa stávajú pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním,
C.    schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu: 
-    spoluvlastníckych podielov na príslušenstve nebytového priestoru č. 10 nachádzajúceho sa na 1. poschodí v budove s. č. 1854 na ulici Hollého v Šali, príslušenstvo: miestnosť č. B1.14 predsieň o výmere podlahovej plochy 3 m2 vo veľkosti 1/13-ina v pomere k celku a miestnosť č. B1.15 WC o výmere podlahovej plochy 1,43 m2 vo veľkosti 1/13-ina v pomere k celku nachádzajúce sa na prízemí vo vchode B3, 
-    spoluvlastníckych podielov na príslušenstve nebytového priestoru č. 15 nachádzajúceho sa na 1. poschodí v budove s. č. 1854 na ulici Hollého v Šali, príslušenstvo: miestnosť č. B1.14 predsieň o výmere podlahovej plochy 3 m2 vo veľkosti 1/13-ina v pomere k celku a miestnosť č. B1.15 WC o výmere podlahovej plochy 1,43 m2 vo veľkosti 1/13-ina v pomere k celku nachádzajúce sa na prízemí vo vchode B3, 
vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7012 v celosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle 
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom vo vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k príslušenstvu nebytových priestorov v prospech poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, v cene 
125,08 EUR pre MEDIK Centrum Šaľa, s.r.o. IČO: 36 700 321, sídlo: Hollého 9, 927 05 Šaľa.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, 
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, 
Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo D 5/5/2022 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Tomáša Kemenského 
a manželku Ing. Andreu Kemenskú, Záhradnícka 83, 927 01 Šaľa
Uznesenie č. 5/2022 – XIV.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo 
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.    konštatuje, že
pozemok, novovytvorená parcela registra CKN číslo 663/96, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 46 m2, odčlenená podľa návrhu geometrického plánu č. 45/2022 vyhotoveného Ing. Jurajom Krajmerom, so sídlom Párovské Háje 22, 949 01 Nitra, IČO: 41821378, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C.    schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti na ulici Železničná v Šali, novovytvorená parcela registra CKN číslo 663/96, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 46 m2 podľa návrhu geometrického plánu vyhotoveného č. 45/2022 vyhotoveného Ing. Jurajom Krajmerom, so sídlom Párovské Háje 22, 949 01 Nitra, IČO: 41821378, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade 
s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v zosúladení faktického a právneho stavu užívania nehnuteľnosti, pričom táto nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 46 m2 v celkovej kúpnej cene 506,- EUR pre 
Ing. Tomáša Kemenského a manželku Ing. Andreu Kemenskú, Záhradnícka 83, 
927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 16
Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, 
Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Peter Andráši,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, 
Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo D 6/5/2022 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, 
927 01 Šaľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.    konštatuje, že
pozemok, časť parcely registra CKN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere cca 35 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C.    schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti v parku za bytovými domami na ulici 
P. J. Šafárika v Šali, pozemok časť parcely registra CKN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere cca 35 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v koherentnom zrovnaní cípu nízkej výmery, v cene 83,00 EUR/m2, t. j. pri výmere cca 35 m2 v celkovej kúpnej cene 2 905,00 EUR pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, 927 01 Šaľa.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Ing. Gabriela Lacková,
Proti hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, 
Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Zdržalo sa: 1
Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 2
Miloš Rehák, JUDr. Anna Torišková,
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, 

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté. 


Materiál číslo D 7/5/2022 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Vieru Sedlákovú, Jazerná 586/19, 927 01 Šaľa
Uznesenie č. 5/2022 – XV.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.    konštatuje, že
pozemky, parcela registra CKN číslo 1142/5, záhrada o výmere 30 m2, a parcela registra CKN číslo 961/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 53 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva 
č. 1 v celosti sa stávajú pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C.    schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností na ulici Jazernej v Šali, pozemky parcela registra CKN číslo 1142/5, záhrada o výmere 30 m2 a parcela registra CKN číslo 961/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 53 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 1 v celosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov v dlhodobom užívaní žiadateľa, pričom tieto nehnuteľnosti tvoria funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 83 m2 v celkovej kúpnej cene 913,00 EUR pre Vieru Sedlákovú, Jazerná 586/19, 927 01 Šaľa.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 13
Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, 
Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Peter Andráši,
Nehlasovalo: 3
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Miloš Rehák, JUDr. Anna Torišková,
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, 
Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo D 8/5/2022 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Imricha Tótha a manželku Jeanette Tóth, rod. Décsiová, Hrabová 2663/10, 927 01 Šaľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.    konštatuje, že
pozemky, novovytvorené parcely registra C KN č. 614/565 zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m2; parcela č. 614/566 zastavané plochy a nádvoria o výmere 104 m2; parcela č. 614/567 zastavané plochy a nádvoria o výmere 99 m2; parcela č. 614/568 zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m2; parcela č. 614/569 zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m2; ktoré boli odčlenené geometrickým plánom č. 18/2021 vyhotoveného spoločnosťou GEOAKTUÁL, s.r.o. so sídlom Bernolákova 13, 927 05 Šaľa, IČO: 36710954, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali dňa 18.11.2021 pod č. G1-567/2021 od pozemkov parcela registra C KN parcela č. 614/259 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1694 m2; parcela č. 614/260 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3777 m2; parcela č. 614/261 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1279 m2; parcela č. 614/262 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1509 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, sa stávajú pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C.    schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností na ulici Hrabová v Šali, novovytvorené parcely registra C KN č. 614/565 zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m2, parcela 
č. 614/566 zastavané plochy a nádvoria o výmere 104 m2, parcela č. 614/567 zastavané plochy a nádvoria o výmere 99 m2, parcela č. 614/568 zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m2, parcela č. 614/569 zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m2, ktoré boli odčlenené geometrickým plánom č. 18/2021 vyhotoveného spoločnosťou GEOAKTUÁL, s.r.o. so sídlom Bernolákova 13, 927 05 Šaľa, IČO: 36710954, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali dňa 18.11.2021 pod 
č. G1-567/2021 od pozemkov parcela registra C KN parcela č. 614/259 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1694 m2, parcela č. 614/260 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3777 m2, parcela č. 614/261 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1279 m2, parcela 
č. 614/262 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1509 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 
písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v zosúladení faktického a právneho stavu užívania nehnuteľnosti, pričom táto nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, v celkovej kúpnej cene 13 400,- EUR pre Imricha Tótha a manželku Jeanette Tóth, Hrabová 2663/10, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 5
MUDr. Jozef Grell, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 7
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár,
Zdržalo sa: 2
Mgr. Mária Farkašová, Peter Szalay,
Nehlasovalo: 3
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Miloš Rehák, JUDr. Anna Torišková,
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, 

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté. 
Materiál číslo D 9/5/2022 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prevádzkového objektu s. č. 32 s pozemkom parcela CKN č. 1076 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 176 m2 a pozemkom parcela CKN č. 1077 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 56 m2 na ulici Hlavná v Šali“
Uznesenie č. 5/2022 – XVI.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prevádzkového objektu s. č. 32 s pozemkom parcela CKN č. 1076 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2 a pozemkom parcela CKN č. 1077 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2 na ulici Hlavná v Šali“
B.    schvaľuje
1.    zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta – budovy prevádzkového objektu s. č. 32 na parcele CKN č. 1076, pozemku parcela registra CKN číslo 1076, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2 a pozemku parcela CKN č. 1077 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 formou obchodnej verejnej súťaže,
2.    vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prevádzkového objektu s. č. 32 s pozemkom parcela CKN č. 1076 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2 a pozemkom parcela CKN č. 1077 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2 na ulici Hlavná v Šali“, podľa predloženého návrhu
3.    podmienky OVS uvedené v prílohe č. 1 k tomuto uzneseniu  
4.    zloženie súťažnej komisie:
    člen - Ing. Peter Jaroš, poslanec
    člen - Róbert Tölgyesi, poslanec
    člen - Bc. Elza Melegová, člen komisie ekonomickej
    člen - MUDr. Jozef Grell, člen komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky 
    člen - Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
    zapisovateľka - JUDr. Ing. Margita Pekárová, zamestnanec MsÚ
C.    ukladá 
súťažnej komisii predložiť informáciu o výsledku OVS na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali v septembri 2022 

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Mgr. Mária Farkašová,
Nehlasovalo: 3
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Miloš Rehák, JUDr. Anna Torišková,
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, 
Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo E 1/5/2022 – Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na celé funkčné obdobie vo volebnom období 2022 – 2026
Uznesenie č. 5/2022 – XVII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na celé funkčné obdobie vo volebnom období 2022 – 2026,
B.    určuje    
na celé funkčné obdobie vo volebnom období 2022 – 2026 výkon funkcie primátora v celom rozsahu (na plný úväzok).  

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, 
Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo F 1/5/2022 – Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a združení finančných prostriedkov č. 751/2020 (Cyklotrasa Šaľa – Diakovce)
Uznesenie č. 5/2022 – XVIII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
návrh dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci a združení finančných prostriedkov č. 751/2020 zo dňa 30.11.2020 uzatvorenej medzi mestom Šaľa a obcou Diakovce za účelom zabezpečenia realizácie spoločnej komunikácie pre cyklistov a chodcov spájajúcej obec Diakovce a mesto Šaľa (Cyklotrasa Šaľa – Diakovce),
B.    schvaľuje 
dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a združení finančných prostriedkov č. 751/2020 zo dňa 30.11.2020 medzi mestom Šaľa a obcou Diakovce za účelom zabezpečenia realizácie spoločnej komunikácie pre cyklistov a chodcov spájajúcej obec Diakovce a mesto Šaľa  (Cyklotrasa Šaľa – Diakovce).

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, 
Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo H 1/5/2022 – Návrh na určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva, návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich na volebné obdobie 
2022 – 2026
Uznesenie č. 5/2022 – XIX.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
návrh na určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva, návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich na volebné obdobie 2022 – 2026,
B.    určuje
na volebné obdobie 2022 – 2026:
1)    počet poslancov mestského zastupiteľstva 21
2)    počet volebných obvodov 3 a počet poslancov v nich nasledovne:
-   volebný obvod č. 1 (Šaľa) 7 poslancov
      -   volebný obvod č. 2 (Šaľa) 7 poslancov
      -   volebný obvod č. 3 (Šaľa, mestská časť Veča) 7 poslancov,
s tým, že zoznam ulíc podľa jednotlivých volebných obvodov tvorí prílohu č. 1 tohto uznesenia.

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, 
Uznesenie bolo prijaté. 


Materiál číslo H 2/5/2022 – Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2022
Uznesenie č. 5/2022 – XX.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2022,
B.    súhlasí   
s termínmi zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2022 nasledovne:
22. septembra 2022,
20. októbra 2022,
  8. decembra 2022 – slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva – Deň samosprávy, 
                                   udeľovanie ocenení mesta Šaľa.  

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0 
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, 
Uznesenie bolo prijaté. 

Za správnosť vyhotovenia: Andrea Súdorová, OOaS, v. r.