Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 04.09.2023 - 11:00  //  aktualizácia: 25.10.2023 - 16:42  //  zobrazené: 382

05/2023 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 28/08/2023

číslo: 05/2023  |  dátum konania: 28.08.2023  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta):

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 7

Peter Hlavatý, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková

Hlasovanie č. 2

Návrhová komisia

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 7

Peter Hlavatý, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková

Hlasovanie č. 3

Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Gabriela Lacková

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 6

Peter Hlavatý, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková

Materiál číslo C 1/5/2023 – Návrh na navýšenie kontokorentného úveru

Uznesenie č. 5/2023 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

  1. prerokovalo

návrh na navýšenie kontokorentného úveru,

  1. schvaľuje
  1. navýšenie kontokorentného úveru o 700 000,- EUR,
  2. ručenie za prijatie kontokorentného úveru blankozmenkou.
  1. berie na vedomie

stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania mestom Šaľa.

Hlasovanie č. 4

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 6

Peter Hlavatý, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková

Uznesenie bolo prijaté.

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS, v. r.