Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 18.11.2020 - 10:28  //  aktualizácia: 18.11.2020 - 10:29  //  zobrazené: 1343

06/2020 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 06/2020  |  dátum konania: 09.11.2020

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

(06/2020)

 

Dátum: 9. 11. 2020

Miesto: Kongresová sála, Mestský úrad Šaľa

Prítomní: Peter Szalay, Ing. Ivan Kováč, Ing. Slavomír Kališ, Igor Bleho, Jozef Holota, Ing. Karol Molnár, Ing. Tomáš Mészáros, Ing. Ladislav Mitošinka

Neprítomní: Jana Majdlenová, Ladislav Jaroš, Ing. Patrik Ščasný,

Prizvané: Ing. Eliška Vargová, Ing. Petra Kárasová

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Koncepcia rozvoja športu v meste Šaľa na roky 2020 - 2025
  4. Rôzne
  5. Záver

 

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Szalay privítal na zasadnutí Ing. Elišku Vargovú a Ing. Petru Kárasovú z Mestského úradu Šaľa a všetkých prítomných členov komisie. Prezentovalo sa 8 členov, na základe čoho predseda skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Dňa 4. 11. 2020 tajomníčka komisie poslala elektronicky členom program rokovania, s ktorým komisia súhlasila.

K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení

Peter Szalay informoval o plnení úloh uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 12. 10. 2020 a dodal, že uznesenia 5/3/2020 a 5/4/2020 sú stále v plnení.

 

K bodu 3: Koncepcia rozvoja športu v meste Šaľa na roky 2020 – 2025

Na stretnutí sa zúčastnili aj Ing. Eliška Vargová a Ing. Petra Karasová z Oddelenia stratégií a komunálnych činností na MsÚ Šaľa, ktoré sa spolupodieľali na realizácii Koncepcie rozvoja športu v meste Šaľa na roky 2020 – 2025. Ing. Eliška Vargová, ktorá sa na koncepcii podieľala najviac, informovala komisiu, že tento strategický dokument má cca 70 strán, to ešte nie je konečné číslo, pretože bude ešte doložená fotodokumentácia. Stručne predstavila koncepciu, ktorá obsahuje hlavne právne normy upravujúce povinnosti a práva a strategické dokumenty v oblasti športu, analýzu súčasného stavu – podmienky športu v meste Šaľa, ktorá zahŕňa, napr. šport na materských, základných a stredných školách, komunálny šport – šport pre všetkých, výkonnostný a vrcholový šport a klubovú činnosť, ktorá je hlavne zameraná na prácu s deťmi a mládežou, aktivity pre seniorov a pre znevýhodnené skupiny obyvateľov, nosné športové podujatia, materiálno – technické zabezpečenie športu v našom meste a iné. Ďalej sú to východiská pre koncepčnú časť a SWOT analýza - návrhová a strategická časť koncepcie rozvoja športu v meste Šaľa a táto časť obsahuje vízie, ciele, opatrenia a aktivity, ukazovatele, financovanie aktivít koncepcie športu, nositeľov úloh a harmonogram plnenia úloh. Komisia si detailne prechádzala všetky časti a diskutovala o mnohých témach súvisiacich s koncepciou. Členovia, predovšetkým Jozef Holota, mali ešte návrhy ku koncepcii, aby boli doplnené, príp. vylúčené niektoré časti a nakoniec sa zhodli na konečnej verzii. Predseda Peter Szalay vyzval komisiu hlasovať o koncepcii a prítomní členovia jednohlasne odsúhlasili tento strategický dokument s tým, že navrhované zmeny budú zapracované a Ing. Eliška Vargová tieto zmeny zrealizuje.

Uznesenie 6/3/2020: Komisia mládeže a športu odporúča MsZ v Šali, aby na svojom decembrovom zasadnutí  schválilo Koncepciu rozvoja športu v meste Šaľa na roky 2020 – 2025 s navrhnutými a odsúhlasenými zmenami, ktoré budú zapracované do koncepcie.

K bodu 4: Rôzne

  1. Tajomníčka komisie informovala členov, že Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov za rok 2020 bola odsúhlasená a podpísaná primátorom mesta Jozefom Belickým a bude uverejnená na webovej stránke mesta Šaľa, na FB a na úradných tabuliach. Dodala, že bude uverejnená aj v mesačníku Slovo Šaľanov, nakoľko noviny ešte v novembri nemali uzávierku. Uviedla, že na základe výzvy budú môcť športové kluby na území mesta Šaľa predkladať svoje návrhy do
    18. 12. 2020 a konzultovala tento dátum s Jozefom Sklenárom z Asociácie telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa. Ing. Martina Čižmáriková podotkla, že čas a miesto slávnostného vyhodnotenia vo výzve nie sú uvedené, nakoľko podujatie bude organizované v závislosti od epidemiologických podmienok. Peter Szalay uviedol, že komisia sa pravdepodobne bude zaoberať návrhmi na januárovom stretnutí budúci rok.
  2. Tajomníčka komisie informovala členov o e-mailovej komunikácii s členkou komisie Janou Majdlenovou, ktorá odporúča komisii elektronickú komunikáciu vzhľadom k momentálnej situácii zapríčinenou Covid 19. Jana Majdlenová odporučila, že stretávanie komisie by sa mohlo na nejaký čas obmedziť, elektronická komunikácia už funguje vo viacerých športových federáciách, a tak by sa vyhlo k zbytočným zdravotným problémom. Navrhla, že takýmto spôsobom by komisia mohla diskutovať a odporúčať dokumenty, ktoré budú tajomníčkou zaslané jednotlivým členom komisie. Prítomní sa zhodli, že takýto spôsob komunikácie medzi nimi nie je vylúčený a v budúcnosti sa nebudú vyhýbať tejto možnosti.
  3. Igor Bleho informoval komisiu o petícii od kolektívu zamestnancov ZŠ Ľ. Štúra v Šali, ktorí žiadajú poslancov MsZ o pomoc pri záchrane celistvosti školského dvora na škole, pretože na najbližšom mestskom zastupiteľstve budú poslanci rozhodovať o tom, či z areálu ubudne cca 200 m2 pozemku v prospech súkromných osôb. V petícii je uvedené, že škola má naplánovaný projekt na vytvorenie atletického oválu a bežeckej dráhy, ktorý je možné vybudovať  okolo súčasného multifunkčného ihriska len v tom prípade, keď bude areál zachovaný v pôvodnom stave. V prípade odpredania uvedených parciel škola už nikdy nebude mať príležitosť vybudovať plánovanú bežeckú dráhu a atletický ovál, a tým umožniť svojim žiakom plnohodnotný rozvoj v športových aktivitách a podporiť ich zdravý vývoj. Peter Szalay vyzval členov komisie, aby hlasovali o uvedenom návrhu a tí jednohlasne neodporučili Mestskému zastupiteľstvu v Šali, aby bola časť školského areálu na ZŠ Ľ. Štúra odpredaná súkromným osobám.

K bodu 8: Záver

Predseda komisie Peter Szalay ukončil zasadnutie Komisie mládeže a športu a poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť.

 

 

Zapísala:           Ing. Martina Čižmáriková                                                  Peter Szalay

                            tajomníčka KMaŠ                                                                 predseda KMaŠ

 

 

Dátum:              12. 11. 2020