Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 14.09.2009 - 08:11  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 09:02  //  zobrazené: 1900

07/2009 zasadnutie komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie

číslo: 07/2009  |  dátum konania: 09.09.2009

Prítomní: MUDr. Grell, MUDr. Bečár, RSDr. Gomboš, MUDr. Hikkel,  Ing. Galbavá,
                  p. Jaroš, Mgr. Šperka, p. Valent, Ing. Vičíková, Mgr. Zozuláková,  JUDr. Marinčák,
Ospravedlnení: Ing. Topercerová, Mgr. Mika
Ďalej prítomní : Rozália Botková
Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice.

Zasadnutie otvoril MUDr. Jozef Grell, predseda komisie. V úvode rokovania  privítal prítomných členov komisie. Skonštatoval, že účasť členov tvorí nadpolovičnú väčšinu, čím je zasadnutie komisie uznášania schopné.
Komisia rokovala podľa nasledujúceho programu:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie  žiadostí z bytového referátu
3. Prerokovanie žiadosti NsP Sv. Lukáša v Galante a.s. o poskytnutie dotácie
4. Prerokovanie návrhu VZN mesta Šaľa č....../09 o pomoci NO
5. Rôzne
6. Záver
k bodu č. 2
Žiadostí z referátu bytov predložila p. Botková.
1. Lucia Hubáčiková, bytom Šaľa,  Rímska  ul. č. 2137/1, 3- izbový byt a Norbert a Iveta
      Hojeroví, bytom  Šaľa, Rímska ul. č. 2138/3, 1- izbový byt - Žiadosť o schválenie
     dohody o  výmene bytov
Hlasovanie: Prítomní 9, Za: 9

U z n e s e n i e  č. 27/2009
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť vzájomnú výmenu bytov medzi Luciou Hubáčikovou, nájomníčkou trojizbového bytu
č. 30 na III. – IV poschodí v dome so súpisným číslom 2137 vo vchode č.1 na ulici Rímskej a manželmi Norbertom a Ivetou Hojerovou, nájomníkmi 1- izbového bytu č. 2 na prízemí v dome so súpisným číslom 2138 vo vchode č. 3 na Rímskej ulici.

2. Ing. Marek Sziarto, bytom Šaľa, Hlavná 2112/95, nájomník bytu č. 21, garsónka
       – Žiadosť o podnájom bytu pre Ing. Jaroslava Sťahela, nar. 10.03.1976, bytom Šaľa,
       ulica Boženy Nemcovej č.6
Menovaný žiada o schválenie prenajať nájomný byt pre Ing. Jaroslava Sťahela, nar. 10.03.1976, trvale bytom Šaľa, ulica Boženy Nemcovej č.6. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že je pracovne v zahraničí. Žiada  o   súhlas na prenajatie bytu na obdobie 1 roka. Správca neeviduje u menovaného  žiadny dlh.                                       
Hlasovanie: Prítomní 9, Za: 9

U z n e s e n i e  č. 28/2009
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť prenajatie nájomného bytu  Ing. Mareka Sziarta, nájomníka bytu č. 21,  garsónky v dome so súpisným číslom 2112 vo vchode č. 95 na ulici Hlavnej v Šali pre Ing. Jaroslava Sťahela, nar. 10. 3. 1976, trvale bytom Šaľa, Boženy Nemcovej č. 6 na obdobie jedného roka.

3. Radka Tabačeková, bytom Šaľa, Hlavná č. 2112/95, nájomníčka bytu č. 20, 2- izbový – Žiadosť o povolenie prenájmu bytu pre manželov Zoju Gerasimovú a Petra Gerasima, trvale bytom Šaľa, ul. L. Novomeského 771/10.
Hlasovanie: Prítomní 11, Za: 11

U z n e s e n i e  č. 29/2009
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť prenajatie nájomného bytu Radky Tabačekovej, nájomníčky bytu č. 20, 2- izbový, II. poschodie v dome so súpisným číslom 2112 vo vchode č. 95 pre manželov Zoju Gerasimovú a Petra Gerasima, trvale bytom Šaľa, ul. L. Novomeského 771/10 na obdobie jedného roka.

4. Uvoľnenie bytu č.4, garsónky, na prízemí v dome č.2139 vo vchode č.5 na ulici Rímskej
V aktuálnom poradovníku pre obsadenie garsónky sa nachádza 27 uchádzačov. Traja uchádzači a to pod poradovým číslom 65.,89 a 97 si bytovú otázku vyriešili.
Členovia komisie obsadenie garsónky vyberali z  aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájomný byt schváleného primátorom mesta zo dňa 10. 6. 2009. Zoznam tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie: Prítomní 11, Za: 8, Zdržali sa: 3

U z n e s e n i e  č. 30/2009
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča prideliť byt č.4 - garsónku  na prízemí v dome so súpisným číslom 2139 vo vchode č.5 na ulici Rímskej, Mgr. Martinovi Babincovi, trvale bytom Šaľa, Dolná 520/6 zo zoznamu poradovníka uchádzačov o prenájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostaveného v súlade s VZN č. 6/2002 a Smernice MV a RR č. 2/2003 vypracovaného Bytkomfortom s.r.o. v Šali na základe stanoviska Komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie, schváleného primátorom mesta dňa 10. 6. 2009.

5. Uvoľnenie bytu č.15, 3-izbový, na I. poschodí v dome 2138 vo vchode č.3 na ulici Rímskej s dlhom
Pani Botková uviedla, že v aktuálnom poradovníku pre obsadenie 3 izbového bytu sa nachádza 35 uchádzačov. Štyria uchádzači a to pod poradovým číslom 18.,36.,45 a 126 si bytovú otázku vyriešili. 31 uchádzačom bola písomnou formou oznámená celková pohľadávka  t.j. dlh na istine, poplatkoch z omeškania a trovy konania za uvoľnený byt.
Členovia komisie robili výber zo zoznamu, ktorý tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie: Prítomní 10, Za: 7, Zdržali sa: 3

U z n e s e n i e  č. 31/2009
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča prideliť byt č.15 – 3- izbový na I. poschodí v dome so súpisným číslom 2138 vo vchode č.3 na ulici Rímskej Beáte Runákovej a manželovi Romanovi, trvale bytom Šaľa, Orechová č.15 zo zoznamu poradovníka uchádzačov o prenájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostaveného v súlade s VZN č. 6/2002 a Smernice MV a RR č. 2/2003 vypracovaného Bytkomfortom s.r.o. v Šali na základe stanoviska Komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie, schváleného primátorom mesta dňa 10. 6. 2009. Celkovú pohľadávku  t.j. dlh na istine, poplatkoch z omeškania a trovy konania odporúča uhradiť formou splátkového kalendára na účet mesta.

k bodu č. 3
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. žiada o poskytnutie sponzorského príspevku na zakúpenie videoendoskopického systému pre oddelenie funkčnej diagnostiky, ktorý má prispieť na diagnostikovanie zápalových, vredových a nádorových ochorení hornej časti tráviacej trubice. Zakúpenie diagnostického zariadenia automaticky umožní zvýšenie počtu preventívnych vyšetrení.
Orientačná nákupná cena videoendoskopického systému sa pohybuje v sume cca 70.000 Eur.
Materiál k uvedenému bodu tvorí prílohu zápisnice.
V diskusii   členovia komisie spochybnili údaje, ktoré poskytla Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša v Galante ,a.s. s tým, že tieto čísla sú nereálne. Predseda komisie uviedol, že nemocnicu navštevuje veľa obyvateľov Šale, obyvatelia  sa sťažujú na poskytované služby a myslí si, že primátor mesta by mal nadviazať rokovanie s riaditeľom galantskej nemocnice. Členovia komisie po diskusii prijali nasledovné uznesenie.

Hlasovanie: Prítomní: 10, Za: 10
U z n e s e n i e  č. 32/2009
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie
a/  prerokovala žiadosť o poskytnutie dotácie na zakúpenie videoendoskopického systému
     pre oddelenie funkčnej diagnostiky,
b/ odporúča poskytnúť dotáciu na rok 2009 v sume 1500 Eur v zmysle VZN č. 2/2009
     o poskytovaní dotácií pre NsP Sv. Lukáša v Galante, a.s. na  zakúpenie
     videoendoskopického systému,
c/ odporúča primátorovi mesta nadviazať rokovanie s riaditeľom galantskej nemocnice.

k bodu č. 4
Členovia komisie prerokovali návrh VZN mesta Šaľa o pomoci neziskovým organizáciám. Väčšina členov sa zhodla na tom , že  v návrhu  chýbajú kritéria, na základe ktorých by bola poskytnutá pomoc neziskovým organizáciám a preto odporúčajú spracovateľovi vypracovať kritéria a zakomponovať ich do VZN o pomoci neziskovým organizáciám. Materiál k uvedenému bodu tvorí prílohu zápisnice.
U z n e s e n i e  č. 33/2009
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie
a/ prerokovala návrh VZN mesta Šaľa o pomoci neziskovým organizáciám,
b/ odporúča spracovateľovi  vypracovať kritéria o pomoci neziskovým organizáciám
    a zakomponovať ich do VZN.

k bodu č. 5
V bode „ Rôzne“  bola členom komisie predložená informácia o čerpanie dotácií v roku 2009, ktoré boli schválené  v MsR resp. v MsZ. Materiál k uvedenému bodu tvorí prílohu zápisnice.
Členovia komisie vzali informáciu na vedomie.

Na záver rokovania predseda komisie MUDr. Jozef Grell sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie. Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 10. októbra 2009 na štadióne FK Slovan Duslo Šaľa.