Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 25.10.2019 - 09:56  //  aktualizácia: 04.02.2020 - 18:50  //  zobrazené: 2402

08/2019 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 24/10/2019

číslo: 08/2019  |  dátum konania: 24.10.2019  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta):

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Peter Hlavatý, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

 

Hlasovanie č. 2

stiahnuť z programu rokovania z časti B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení materiál číslo B 3/8/2019 - Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7 územného plánu mesta Šaľa – doplnenie návrhov

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Peter Hlavatý, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

 

Hlasovanie č. 3

doplniť do programu rokovania do časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 11/8/2019 - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „VN prípojka a trafostanica“

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Peter Hlavatý, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

 

Hlasovanie č. 4

Návrhová komisia

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 2

Mgr. Mária Farkašová, Róbert Tölgyesi,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Peter Hlavatý, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

 

Hlasovanie č. 5

Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 2

Ing. Tibor Baran, Ing. Peter Jaroš,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Peter Hlavatý, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

 

Materiál číslo A 1/8/2019 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

správu z kontroly príjmov, výdavkov a finančných operácií v spojitosti s poskytovaním sociálnych služieb v Krízovom centre na Ul. Partizánskej 1032/1 v Šali (v nocľahárni, v útulku, v nízkoprahovom dennom centre),

 1. berie na vedomie

správu z kontroly príjmov, výdavkov a finančných operácií v spojitosti s poskytovaním sociálnych služieb v Krízovom centre na Ul. Partizánskej 1032/1 v Šali (v nocľahárni, v útulku, v nízkoprahovom dennom centre).

 

Hlasovanie č. 6

Za hlasovalo: 10

Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 8

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár,

Zdržalo sa: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Róbert Tölgyesi,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Peter Hlavatý,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 2/8/2019 -

Uznesenie č. 8/2019 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,

 1. berie na vedomie

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

 

Hlasovanie č. 7

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Peter Hlavatý,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 1/8/2019 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa

 

Hlasovanie o prvom poslaneckom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení:

 • pripraviť návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým by sa výber poplatku za komunálny odpad preniesol na správcov bytov, spoločenstvá vlastníkov, stavebné bytové družstvo, správcov mestských nájomných budov.

 

Hlasovanie č. 8

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 5

Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Prvý poslanecký návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.

 

Hlasovanie o druhom poslaneckom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení:

 • navrhol upraviť sadzby dane z nehnuteľnosti na rok 2020:
 1. Sadzba dane z pozemkov:
 1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
  z 0,00306 Eur/m2 znížiť na sumu 0,00261 Eur/m2,
 2. záhrady z 0,05 Eur/m2 znížiť na sumu 0,042 Eur/m2,
 3. lesné pozemky ponechať v hodnote, akej boli,
 1. Sadzba dane zo stavieb:
  • v bode f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou ponechať na súčasnej výške, t.j. 0,764 Eur,
  • body g) a h) ponechať,
 2. Sadzba dane z bytov:
  • v bode c) nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť z 1,50 Eur navýšiť na sumu 1,90 Eur.

 

Hlasovanie č. 9

Za hlasovalo: 7

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Marián Krištof,

Proti hlasovalo: 11

Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 2

Marek Molnár, Peter Szalay,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Peter Hlavatý,

Druhý poslanecký návrh Ing. Petra Andrášiho nebol prijatý.

 

Uznesenie č. 8/2019 – II.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa,

B.schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa,

 1. žiada

pripraviť návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým by sa výber poplatku za komunálny odpad preniesol na správcov bytov, spoločenstvá vlastníkov, stavebné bytové družstvo, správcov mestských nájomných budov.

Hlasovanie č. 10

Za hlasovalo: 12

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 8

Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Peter Hlavatý,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 2/8/2019 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
o miestnom poplatku za rozvoj

 

Hlasovanie o poslaneckom návrhu MUDr. Jozefa Grella v znení:

 • navrhol , aby v rámci VZN bola schválená sadzba v § 2 bod:
 1. stavby na bývanie  z 3 EUR na 10 EUR,
 2. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu z 10 EUR na 20 EUR,
 3. priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu z 10 EUR na 20 EUR,
 4. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou z 10 EUR na 20 EUR,
 5. ostatné stavby z 10 EUR na 20 EUR.

 

Hlasovanie č. 11

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 5

Mgr. Mária Farkašová, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Poslanecký návrh MUDr. Jozefa Grella bol prijatý.

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 8/2019 – III.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o miestnom poplatku za rozvoj,

B.schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2019 o miestnom poplatku za rozvoj.

 

Hlasovanie č. 12

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 3

Mgr. Mária Farkašová, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 1/8/2019 - Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat

 

Uznesenie č. 8/2019 – IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat,

 1. schvaľuje

dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre O.Z. O psíčkovi a mačičke pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat vo výške 40,- Eur na jednu odchytenú a sterilizovanú mačku vrátenú do pôvodného revíru, maximálne však do výšky 2 000,- Eur na rok 2019 podľa zmluvy.

 

Hlasovanie č. 13

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 2/8/2019 - Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2020

 

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Bc. Dominiky Jarošovej v znení:

 • navrhla program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok – Starostlivosť o zvieratá navýšiť položku o 3 750 Eur.

Hlasovanie č. 14

Za hlasovalo: 5

Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Gabriela Lacková,

Proti hlasovalo: 12

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 4

Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Slavomír Kališ,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Poslanecký návrh Bc. Dominiky Jarošovej nebol prijatý.

 

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Petra Jaroša v znení:

 • navrhol v programe 7. Komunikácie - chodníky navýšiť položku o 10 000 Eur a presunúť ich z programu 2. Propagácia a marketing. 

Hlasovanie č. 15

Za hlasovalo: 7

Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,

Proti hlasovalo: 11

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 3

RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Poslanecký návrh Ing. Petra Jaroša nebol prijatý.

 

Hlasovanie o prvom poslaneckom návrhu Ing. Gabriely Lackovej v znení:

 • navrhla v programe 11. Kultúra – Starostlivosť o kultúrne pamiatky navýšiť o 6 630 Eur a presunúť ich v rámci programu.

Hlasovanie č. 16

Za hlasovalo: 6

Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Proti hlasovalo: 12

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 3

Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Prvý poslanecký návrh Ing. Gabriely Lackovej nebol prijatý.

 

Hlasovanie o druhom poslaneckom návrhu Ing. Gabriely Lackovej v znení:

 • navrhla v programe 1. Program Plánovanie, manažment a kontrola vyčleniť sumu
  2 500 Eur na činnosti pre mládežnícky parlament na vytvorenie strategického dokumentu v rámci Islandského projektu.  

Hlasovanie č. 17

Za hlasovalo: 11

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 8

Ing. Peter Andráši, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 2

MUDr. Jozef Grell, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Druhý poslanecký návrh Ing. Gabriely Lackovej bol prijatý.

 

Uznesenie č. 8/2019 – V.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2020,

B.odporúča

pripraviť návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2020 vychádzajúc z predloženého návrhu výdavkov programového rozpočtu na rok 2020.

 

Hlasovanie č. 18

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 3

Mgr. Mária Farkašová, Bc. Dominika Jarošová, Marek Molnár,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 1/8/2019 - Matúš Matula a Ivana Vríčanová – prevod pozemku na
Ul. P. J. Šafárika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Tibora Barana v znení:

 • navrhol o materiáloch D1 – D5 diskutovať spoločne a hlasovať o nich samostatne.  

Hlasovanie č.19

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Slavomír Kališ,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,

Počet neprítomných: 0

Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.

 

Uznesenie č. 8/2019 – VI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod pozemku na Ul. P. J. Šafárika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zosúladení právneho a faktického stavu užívaného pozemku a v korekcii geometrického tvaru pozemku
v spoluvlastníctve žiadateľov za zníženú cenu; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta
9. októbra 2019,

 1. schvaľuje

zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemku na Ul. P. J. Šafárika v Šali, ako novovytvorená parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 524/35, ostatná plocha o výmere 23 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere 9 420 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa  geometrického plánu č. 68/2019 vyhotoveného Geodetickou kanceláriou Geo Advice, s.r.o. dňa 10. 06. 2019, za zníženú cenu 11,00 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 253,00 Eur,
do podielového spoluvlastníctva Ing. Matúša Matulu, trvale bytom kpt. Jaroša 1304/35, 927 01 Šaľa v podiele ½ k celku a Ivany Vríčanovej, trvale bytom Hollého 1844/16,
927 05 Šaľa –Veča v podiele ½ k celku.

 

Hlasovanie č. 20

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 2/8/2019 - Agáta Ziliziová, bytom Gagarinova 445/17, Šaľa – prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 8/2019 – VII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní užívaného pozemku priľahlého ku záhrade v spoluvlastníctve žiadateľky za zníženú cenu; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 9. októbra 2019,

 1. schvaľuje

   zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemku na Záhradníckej ul. v Šali, ako novovytvorené parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 663/91, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 21 m2 a číslo 663/92, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2, odčlenené od pôvodnej parcely registra C KN číslo 663/1, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 36/2019 vyhotoveného geodetkou Natáliou Petríkovou, Topoľnica 250, dňa 25. 05. 2019, úradne overeného  katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-263/2019 dňa 05. 06. 2019, spolu výmera 110 m2 za zníženú cenu 11,00 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 1 210,00 Eur
pre Agátu Ziliziovú, trvale bytom Gagarinova 445/17, 927 01 Šaľa, v podiele 1/1.

 

Hlasovanie č. 21

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

Materiál číslo D 3/8/2019 - Alžbeta Hadnaďová, bytom Dózsova 1604/29, 927 05 Šaľa – prevod pozemku na Dózsovej ulici v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 8/2019 – VIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod pozemku na Dózsovej ulici v Šali – Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní priľahlého pozemku k záhrade pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľky v zníženej cene; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 9. októbra 2019,

 1. schvaľuje

zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemku na ulici Dózsovej v Šali - Veči, ako  novovytvorená parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 3480/55, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 5 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN číslo 3480/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 189 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa  geometrického plánu č. 54/2019  vyhotoveného spoločnosťou
Geo Advice, s.r.o. dňa 12. 05. 2019, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-221/2019 dňa 12. 05. 2019, za zníženú cenu 11,00 Eur/m2,
t. j. v celkovej cene 55,00 Eur, pre Alžbetu Hadnaďovú, trvale bytom Dózsova 1604/29, 927 05 Šaľa, v podiele 1/1.

 

Hlasovanie č. 22

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 4/8/2019 - DRAGSTOR HAS, s.r.o., Kukučínova 4, 940 01 Nové Zámky – prevod nebytového priestoru v budove COV z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 8/2019 – IX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod nebytového priestoru v budove COV z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v odpredaji nehnuteľnosti súčasnému nájomníkovi; zámer prevodu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa
9. októbra 2019,

 1. schvaľuje

   zmluvný odplatný prevod majetku mesta, nebytového priestoru č. 4 na poschodí vchodu B3 v budove COV s. č. 1854/9 na ulici Hollého v Šali, postavenej na parcele CKN 
č. 3080/18, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu s. č. 1854/9 v podiele 7446/544827-tin, ako aj spoluvlastnícky podiel na pozemku CKN parcela č. 3080/18, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 4348 m2 v podiele 7446/544827, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7012, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci v odpredaji nehnuteľnosti súčasnému nájomníkovi v kúpnej cene 32 500,00 EUR, podľa znaleckého posudku
č. 113/2019 vypracovaného znalcom, Ing. Kristiánom Szekeresom, PhD., uhradenej v troch rovnomerných splátkach:

 1. splátka vo výške 10 833,33 Eur do 31. 03. 2020
 2. splátka vo výške 10 833,33 Eur do 31. 07. 2020
 3. splátka vo výške 10 833,34 Eur do 30. 11. 2020

pre spoločnosť DRAGSTOR HAS, s.r.o., Kukučínova 4, 940 01 Nové Zámky,
IČO 44 779 208.

 

Hlasovanie č. 23

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 1

Marek Molnár,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 5/8/2019 - Zámena pozemkov v katastrálnom území Šaľa pod miestnou komunikáciou na Sadovej ulici, pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 1766/2 vo vlastníctve Tibora Sedláka, za pozemky registra C katastra nehnuteľností, časti parciel číslo 1330/1, 2879/6 a 2879/7, vo vlastníctve mesta, ktoré sú súčasťou záhrady a vstupu do garáže pri rodinnom dome súp. č. 705, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Uznesenie č. 8/2019 – X.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

zámenu pozemkov v katastrálnom území Šaľa pod miestnou komunikáciou na Sadovej ulici, pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 1766/2 vo vlastníctve Tibora Sedláka, za pozemky registra C katastra nehnuteľností, časti parciel číslo 1330/1, 2879/6 a  2879/7, vo vlastníctve mesta, ktoré sú súčasťou záhrady a vstupu do garáže pri rodinnom dome súp. č. 705, ako prípad hodný osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5a ods. 5 písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa
v znení neskorších dodatkov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní majetkových vzťahov k užívanému pozemku ako časť záhrady a vstup do garáže pri rodinnom dome a pod miestnou komunikáciou na Sadovej ulici; zámer zámeny  pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli
a webovej stránke mesta dňa 9. októbra 2019,

 1. schvaľuje

zámenu pozemkov v katastrálnom území Šaľa, nasledovne:

 1. vo vlastníctve mesta Šaľa

pozemok, novovytvorená parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 1330/17, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2, odčlenená od pôvodnej  parcely registra C KN číslo 1330/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4022 m2, novovytvorená parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 2879/25, ostatná plocha a nádvorie o výmere 160 m2 odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN číslo 2879/6, ostatná  plocha o výmere 2169 m2 a od pôvodnej parcely registra C KN číslo 2879/7, ostatná  plocha o výmere 3337 m2, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, spolu výmera 208 m2, podľa  geometrického plánu č. 72/2019 vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. dňa 25. 06. 2019, úradne overeného  katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom 330/2019 dňa 04. 07. 2019, hodnota pozemkov predstavuje 2288 Eur;

 1. vo vlastníctve Tibora Sedláka

pozemok, novovytvorená parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 1305/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 260 m2 od pôvodnej parcely registra E KN číslo

1766/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 270 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1412 (nesúlad doterajšieho a nového stavu v právnom stave), podľa  geometrického plánu
č. 72/2019 vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. dňa 25. 06. 2019, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom 330/2019 dňa 04. 07. 2019, hodnota pozemkov predstavuje 2860 Eur;

hodnota zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a 2. časti C. uznesenia je pre zmluvné strany porovnateľná a vzájomne si nič nevyplácajú.

 

Hlasovanie č. 24

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 6/8/2019 - Peter Dora a Mária Dorová, ul. Pozemky 33, Diakovce – žiadosť o prenájom pozemku na Nešporovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku na Nešporovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje

že v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení parkovacích miest pre klientov prevádzky a sadových úprav; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 09. októbra 2019,

C.schvaľuje

prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, na liste vlastníctva č. 1, časť parcely v registri C katastra nehnuteľností č. 2667/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 147 m2, z toho spevnená plocha o výmere 127 m2, v cene 4,647 Eur/m2/rok, v celkovej cene 590,17 Eur/rok a zeleň 20 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, v celkovej cene 13,26 Eur/rok, spolu 603,43 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Petra Doru a Máriu Dorovú, ul. Pozemky 33, Diakovce.

 

Hlasovanie č. 25

Za hlasovalo: 3

Mgr. Mária Farkašová, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková,

Proti hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 2

RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš,

Nehlasovalo: 1

Bc. Dominika Jarošová,

Počet neprítomných: 0

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 7/8/2019 - LEBECO s.r.o., Remeselnícka 4, Kolárovo – žiadosť
o prenájom pozemku na Nešporovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku na Nešporovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení prístupu
k prevádzke vo vlastníctve žiadateľa; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa
9. októbra 2019,

C.schvaľuje

prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, na liste vlastníctva č. 1, časť parcely v registri C katastra nehnuteľností č. 2663/1, ostatná plocha o výmere 82 m2, v cene 4,647 Eur/m2/rok,  v celkovej cene 381,05 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre LEBECO, s.r.o., Remeselnícka 4, Kolárovo, IČO 47 544 783.

 

Hlasovanie č. 26

Za hlasovalo: 2

Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč,

Proti hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 3

RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Róbert Tölgyesi,

Nehlasovalo: 1

Bc. Dominika Jarošová,

Počet neprítomných: 0

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 8/8/2019 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku pod garážou na Bottovej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Máriu Tranovú

Uznesenie č. 8/2019 – XI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku pod garážou na Bottovej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Máriu Tranovú,

 1. konštatuje, že

pozemok vo vlastníctve mesta Šaľa, parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 2645/58, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu pozemku pod garážou na Bottovej ulici v Šali, parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 2645/58, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
19 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho vo vysporiadaní užívaného pozemku pod garážou žiadateľkou, za zníženú cenu
11,00 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 209,00 Eur, pre Máriu Tranovú, trvale bytom Bottova 1021/6, 927 01 Šaľa, v podiele 1/1.

 

Hlasovanie č. 27

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Bc. Dominika Jarošová,

Počet neprítomných:

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 9/8/2019 - Ján Šilák, Cabaj - Čápor – zriadenie vecného bremena práva uloženia kanalizačnej, vodovodnej prípojky a vodomernej šachty na pozemku parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 3201/1 vo vlastníctve mesta Šaľa v katastrálnom území Šaľa

Uznesenie č. 8/2019 – XII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

      zriadenie vecného bremena práva uloženia kanalizačnej, vodovodnej prípojky
a vodomernej šachty na pozemku parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 3201/1
vo vlastníctve mesta Šaľa v katastrálnom území Šaľa,

 1. schvaľuje

      zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena in rem k nehnuteľnosti, pozemku registra C katastra nehnuteľností parcela číslo 3201/1,  ostatná plocha o výmere 1122 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a  katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva číslo 1, spočívajúceho v uložení, údržbe, oprave a iných súvisiacich prácach kanalizačnej, vodovodnej prípojky a vodomernej šachty vyhotovenej za účelom pripojenia na miestne rozvody kanalizácie  a  vody, vo vyznačenom rozsahu v zmysle geometrického plánu číslo 52/2019 vyhotoveného spoločnosťou GEOS-GEODETICKÉ SLUŽBY, s.r.o., v prospech každodobého vlastníka nehnuteľností vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a  katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva číslo 6708, a to pozemkov, novovytvorená parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 3206/2, záhrada o výmere 138 m2, novovytvorená parcela číslo 3206/3, zastavaná plocha o výmere 146 m2, novovytvorená parcela číslo 3206/4, zastavaná plocha o výmere 196 m2 a stavby, rodinný dom (v čase schválenia uznesenia bez prideleného súpisného čísla) na pozemku registra C katastra nehnuteľností novovytvorená parcela číslo 3206/3, zastavaná plocha, oddelených od pozemku registra C katastra nehnuteľností, pôvodnej parcely číslo 3206/2, záhrada o výmere 480 m2, podľa geometrického plánu č. 41/2019, overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pod číslom G1-436/2019 dňa 5.9.2019,
za jednorazovú odplatu vo výške 482,36 Eur.

 

Hlasovanie č. 28

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 2

Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof,

Zdržalo sa: 1

MUDr. Jozef Grell,

Nehlasovalo: 1

Bc. Dominika Jarošová,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 10/8/2019 - Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhod-nejšiu ponuku na kúpu 1-izbového bytu číslo 36 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na prízemí v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948, vchod 19, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parcelné číslo 3080/40-42 v k. ú. Šaľa“

Uznesenie č. 8/2019 – XIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

informáciu komisie o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 1-izbového bytu č. 36 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na prízemí v bytovom dome na ulici Narcisová, súp. č. 1948, vchod č. 19, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parcelné č. 3080/40-42, v k. ú. Šaľa“,

 1. schvaľuje

na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže a v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, zmluvný odplatný prevod nehnuteľností v k. ú. Šaľa vedených v KN C na liste vlastníctva č. 7212, a to:

 1. byt č. 36 (1-izbový) na prízemí (1. NP) , v bytovom dome na Narcisovej, súp. č. 1948, vchod č. 19, podlahová plocha bytu 34,97 m2, v podiele 1/1,
 2. podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp. č. 1948, vo
  veľkosti 79/10000-in
 3. podiel na pozemku parcelné č. 3080/40, zastavané plochy a nádvoria o výmere
  231 m²; parcelné č. 3080/41, zastavané plochy a nádvoria o výmere 229 m²; parcelné  č. 3080/42, zastavané plochy a nádvoria o výmere 231 m², na ktorom je dom postavený; veľkosť spoluvlastníckeho podielu je 79/10000-in,  

do výlučného vlastníctva Radovana Hanáka, Chalupy 152, 951 31 Močenok, za cenu
32 050,00 Eur.

 

Hlasovanie č. 29

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Bc. Dominika Jarošová,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

Materiál číslo D 11/8/2019 - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „VN prípojka a trafostanica“

Uznesenie č. 8/2019 – XIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

      žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „VN prípojka a trafostanica“,

 1. schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení časovo neobmedzených vecných bremien in personam na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa, parcela CKN č. 2706/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 913 m2, parcela č. 2684 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1803 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, ako aj parcela EKN č. 1320 zastavané plochy a nádvoria o výmere 156 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266, spočívajúcich v práve zriadiť a prevádzkovať stavbu elektroenergetického zariadenia „VN prípojka a trafostanica“ v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozsahu, ktorý bude po realizácii stavby stanovený geometrickým plánom, bezodplatne v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518.

 

Hlasovanie č. 30

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Bc. Dominika Jarošová,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 1/8/2019 -

Uznesenie č. 8/2019 – XV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

zmluvu č. 568/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a jeho zložkami,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania s názvom „Nakladanie s komunálnym odpadom a jeho zložkami v meste Šaľa“,
 2. Zmluvu č. 568/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a jeho zložkami.

 

 

Hlasovanie č. 31

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 5

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Bc. Dominika Jarošová, Miloš Rehák, JUDr. Anna Torišková,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 2/8/2019 -

Uznesenie č. 8/2019 – XVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

Zmluvu o dielo č. 483/2019 zo dňa 05. 08. 2019 na realizáciu diela „Rekonštrukcia chodníkov v meste Šaľa“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania s názvom „Rekonštrukcia chodníkov v meste Šaľa“,
 2. Zmluvu o dielo č. 483/2019 zo dňa 05. 08. 2019 na realizáciu diela „Rekonštrukcia chodníkov v meste Šaľa“ uzatvorenú s dodávateľom Krajčír, s.r.o., so sídlom Dlhoveská 1411/32, 927 05 Šaľa, IČO: 36276197.

 

Hlasovanie č. 32

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 5

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Bc. Dominika Jarošová, Miloš Rehák, JUDr. Anna Torišková,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 3/8/2019 -

Uznesenie č. 8/2019 – XVII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

Rámcovú dohodu č. 646/2019 zo dňa 13. 09. 2019 na realizáciu diela „Údržba a oprava chodníkov a cestných spomaľovačov“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania s názvom „Údržba a oprava chodníkov a cestných spomaľovačov“,
 2. Rámcovú dohodu č. 646/2019 zo dňa 13. 09. 2019 na realizáciu diela „Údržba a oprava chodníkov a cestných spomaľovačov“ uzatvorenú s dodávateľom Július Buch-BUCH, so sídlom Budovateľská 17, 927 01 Šaľa, IČO: 14132168.

 

Hlasovanie č. 33

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 6

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Bc. Dominika Jarošová, PaedDr. Danica
Lehocká, PhD., Miloš Rehák, JUDr. Anna Torišková,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 4/8/2019 -

Uznesenie č. 8/2019 – XVIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

Zmluvu o dielo č. 435/2019 na realizáciu diela „Rekonštrukcia elektroinštalácie Základných umeleckých škôl v Šali“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania s názvom „Rekonštrukcia elektroinštalácie Základných umeleckých škôl v Šali“,
 2. Zmluvu o dielo č. 435/2019 na realizáciu diela „Rekonštrukcia elektroinštalácie Základných umeleckých škôl v Šali“ uzatvorenú s dodávateľom EL.P.M, s.r.o., Vlčanská 6789/6A, 927 01 Šaľa, IČO: 36 815 535, DIČ: 2022429178.

 

Hlasovanie č. 34

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 4

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Bc. Dominika Jarošová, JUDr. Anna Torišková,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo H 1/8/2019 - Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2020

Uznesenie č. 8/2019 – XIX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo 

návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2020,

 1. súhlasí  

s termínmi zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2020 nasledovne:

  6. februára 2020

26. marca 2020

14. mája 2020

25. júna 2020

 

Hlasovanie č. 35

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 4

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Bc. Dominika Jarošová, JUDr. Anna Torišková,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r.