Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 03.12.2020 - 08:25  //  aktualizácia: 03.12.2020 - 08:26  //  zobrazené: 1568

08/2020 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 08/2020  |  dátum konania: 01.12.2020

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, Sylvia Braunová, PhDr. Margaréta Zozuľáková, RSDr. Ľubor Gáll, Bc. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, PhDr. Silvia Straňáková, Mgr. Irina Kostová, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Renáta Zelezníková

 

Neprítomná: PaedDr. Danica Lehocká, PhD. (ospravedlnená)

 

Za verejnosť: Róbert Takács

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
  3. Bytové otázky
  4. Rôzne
  5. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 10 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

 

 

  1.  

 

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie Mgr. Iveta Kminiaková.

Splnené uznesenia: uznesenie č. 23/2020, č. 24/2020

 

3. Bytové otázky

           

  1. Obsadenie uvoľneného 1 – izbového bytu č. 3 na prízemí, ul. Kráľovská 2489/4A.

 

K tomuto bodu predstúpil pred komisiu pán Róbert Takács, ktorý informoval členov komisie o svojej nepriaznivej sociálnej situácii, v ktorej sa aktuálne nachádza. Členovia komisie vzali informácie na vedomie a následne prešli k hlasovaniu.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní:10; za: 10.

 

Uznesenie č. 25/2020

  1.  komisia prerokovala žiadosť o obsadenie 1 – izbového bytu č. 3 na prízemí,  ul. Kráľovská 2489/4A  v Šali,
  2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačovi  z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Róbertovi Takácsovi,  trvale bytom Šaľa, Dlhoveská 49.

 

 

4. Rôzne

 

V tomto bode programu PhDr. Margaréta Zozuľáková, hlavná sociálna pracovníčka   Mestského úradu v Šali, informovala členov komisie o žiadosti Monika, o. z. Močenok o dofinancovaní sociálnej služby v zmysle zákona o sociálnych službách pre uvedeného neverejného poskytovateľa sociálnych služieb za rok 2020 a rovnako informovala o žiadosti uvedeného občianskeho združenia o dofinancovaní sociálnych služieb na rok 2021 vo výške 7 560,- Eur.

PhDr. Zozuľáková uviedla, že k dnešnému dňu neprišlo k uzatvoreniu zmluvy medzi mestom Šaľa a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Zmluvu navrhovanú mestom Šaľa neverejný poskytovateľ neakceptoval z dôvodu výšky navrhovaného finančného príspevku, kde pri určení výšky finančného príspevku mesto Šaľa postupovalo s poukazom na požiadavku zabezpečenia účelnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynakladania verejných prostriedkov.

Členovia komisie zobrali uvedené informácie na vedomie.

 

Uznesenie č. 26/2020

 

  1. Informáciu o poskytovaní finančného príspevku pre Monika, o. z. zobrala komisia   na vedomie.

 

 

5. Záver

 

    Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        MUDr. Jozef Grell

                                                                                                     predseda komisie

 

 

 

V Šali dňa 02. 12. 2020  Zapísala: Mgr. Iveta Kminiaková, tajomníčka komisie