Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 16.12.2022 - 12:35  //  aktualizácia: 31.05.2023 - 14:46  //  zobrazené: 975

09/2022 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 15/12/2022

číslo: 09/2022  |  dátum konania: 15.12.2022  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č.1

doplniť do programu rokovania:

 • do časti A. Informačné materiály a správy bod číslo 1- Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 1

Bc. Tomáš Benkovič,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Miloš Rehák, Peter Szalay,

Hlasovanie č.2

stiahnuť z programu rokovania:

 • z časti B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení materiál číslo
  B 2/9/2022 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Miloš Rehák, Peter Szalay,

Hlasovanie č.3

doplniť do programu rokovania:

 • do časti C. Hospodárenie mesta (pred materiál číslo C 1/9/2022) – Určenie platu primátora mesta

Za hlasovalo: 6

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Róbert Čibrik, Ing. Ingrid Kántorová,
Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Tomáš Mészáros,

Proti hlasovalo: 12

Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 1

Mgr. Ildikó Jarošová,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Miloš Rehák, Peter Szalay,

Hlasovanie č.4

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta) bez stiahnutého materiálu B 2:

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Miloš Rehák, Peter Szalay,

Hlasovanie č. 5

Návrhová komisia

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 2

Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Miloš Rehák, Peter Szalay,

Hlasovanie č. 6

Mandátová komisia

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Miloš Rehák, Peter Szalay,

Hlasovanie č. 7

Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Miloš Rehák, Peter Szalay,

Bod číslo 1 – Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

Uznesenie č. 9/2022 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. berie na vedomie

predloženú správu mandátovej komisie,

 1. konštatuje, že

novozvolený poslanec mestského zastupiteľstva Ing. Peter Andráši zložil a podpisom potvrdil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 8

Za hlasovalo: 18

Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Peter Andráši,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Miloš Rehák, Peter Szalay,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo A 1/9/2022 – Správy z kontrol vykonaných ÚHK

Uznesenie č. 9/2022 – II.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo
 1. Správu z kontroly čerpania prevádzkových výdavkov v ZŠ J.C. Hronského v Šali
 2. Správu z kontroly čerpania mzdových nákladov a výdavkov v Domove dôchodcov Šaľa

 1. berie na vedomie
 1. Správu z kontroly čerpania prevádzkových výdavkov v ZŠ J.C. Hronského v Šali
 2. Správu z kontroly čerpania mzdových nákladov a výdavkov v Domove dôchodcov Šaľa

Hlasovanie č. 9

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Miloš Rehák, Peter Szalay,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo A 2/9/2022 – Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. 9/2022 – III.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,

 1. berie na vedomie

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 10

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Miloš Rehák, Peter Szalay,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo A 3/9/2022 – Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 30. 11. 2022

Uznesenie č. 9/2022 – IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo   

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 30. 11. 2022,

 1. berie na vedomie

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 30. 11. 2022.

Hlasovanie č. 11

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Miloš Rehák, Peter Szalay,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo A 4/9/2022 – Súhrnná správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2021/2022 a stave v školskom roku 2022/2023

Uznesenie č. 9/2022 – V.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo   

súhrnnú správu o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2021/2022 a stave v školskom
roku 2022/2023,

 1. schvaľuje

súhrnnú správu o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2021/2022 a stave v školskom
roku 2022/2023.

Hlasovanie č. 12

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Miloš Rehák, Peter Szalay,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo B 1/9/2022 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

Uznesenie č. 9/2022 – VI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa,

 1. schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.

Hlasovanie č. 13

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Mgr. Monika Budaiová,

Počet neprítomných: 2

Miloš Rehák, Peter Szalay,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo B 3/9/2022 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení:

 • navrhol sadzbu 2,80 Eur na 1m2 na všetky tri kategórie – stavby pre podnikateľov.

Hlasovanie č. 14

Za hlasovalo: 7

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár,

Proti hlasovalo: 9

Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 3

Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Miloš Rehák, Peter Szalay,

Poslanecký návrh Ing. Petra Andrášiho nebol prijatý.

Uznesenie č. 9/2022 – VII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa,

 1. schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa. 

Hlasovanie č. 15

Za hlasovalo: 14

Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 4

Ing. Róbert Andráši, Mgr. Róbert Čibrik, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár,

Zdržalo sa: 1

Ing. Peter Andráši,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Miloš Rehák, Peter Szalay,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo B 4/9/2022 Predĺženie platnosti PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 v znení doplnenia a aktualizácie č. 1 na obdobie rokov 2021 a 2022 do termínu schválenia nového PHRSR mesta Šaľa na obdobie do roku 2030

Uznesenie č. 9/2022 – VIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 – 2020 v znení doplnenia a aktualizácie č. 1 na obdobie rokov 2021 a 2022 do termínu schválenia nového PHRSR mesta Šaľa na obdobie do roku 2030,

 1. schvaľuje

predĺženie platnosti strategického dokumentu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 – 2020 v znení doplnenia a aktualizácie č. 1 na
obdobie rokov 2021 a 2022 do termínu schválenia nového PHRSR mesta Šaľa na obdobie do roku 2030.

Hlasovanie č. 16

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Peter Andráši, Mgr. Dominika Jarošová,

Počet neprítomných: 2

Miloš Rehák, Peter Szalay,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo C 1/9/2022 Návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2021

Hlasovanie o procedurálnom návrhu Mgr. Róberta Čibrika v znení:

 • navrhol stiahnuť materiál z rokovania, presunúť ho na ďalšie zasadnutie MsZ a doložiť stanovisko od novej dozornej rady

Hlasovanie č. 17

Za hlasovalo: 12

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik,
Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 1

Ing. Peter Jaroš,

Zdržalo sa: 6

Bc. Tomáš Benkovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Mgr. Dominika Jarošová, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Miloš Rehák, Peter Szalay,

 1. návrh Mgr. Róberta Čibrika bol prijatý.

Materiál číslo C 2/9/2022 Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2022

Uznesenie č. 9/2022 – IX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2022,

 1. berie na vedomie

vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2022.         

Hlasovanie č. 18

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Miloš Rehák, Peter Szalay,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo C 3/9/2022 Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025; Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania mestom Šaľa

Hlasovanie o 1. pozmeňujúcom návrhu Ing. Ingrid Kántorovej v znení:

 • navrhla:

a) navýšiť podprogram 7.2.2. Údržba a oprava chodníkov z 20 000,- Eur na 90 000,- Eur

b) vytvoriť podprogram 7.4. Cykloinfraštruktúra a vyčleniť naň 10 000,- Eur

c) znížiť podprogram 7.1.4. Oprava a údržba ciest zo 180 000,- Eur na 100 000,- Eur

Hlasovanie č. 19

Za hlasovalo: 6

Ing. Róbert Andráši, Mgr. Róbert Čibrik, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár,

Proti hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Miloš Rehák, Peter Szalay,

Poslanecký návrh Ing. Ingrid Kántorovej nebol prijatý.

Hlasovanie o 2. pozmeňujúcom návrhu Ing. Ingrid Kántorovej v znení:

 • navrhla presunúť 2 000,- Eur z podprogramu 2.1.8. Televízia (Program 2: Propagácia a marketing) a použiť ich na zabezpečenie živých video prenosov z mestských zastupiteľstiev a ich archiváciu

Hlasovanie č. 20

Za hlasovalo: 8

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Róbert Čibrik, Peter Hlavatý, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Tomáš Mészáros,

Proti hlasovalo: 8

Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 3

Mgr. Monika Budaiová, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Miloš Rehák, Peter Szalay,

Poslanecký návrh Ing. Ingrid Kántorovej nebol prijatý.

Hlasovanie o 1. pozmeňujúcom návrhu Mgr. Miloslava Kollára v znení:

 • navrhol:

a) vyčleniť 7 000,- Eur na odstránenie nelegálnych reklamných stavieb na území mesta
    (a následné vymáhanie nákladov na odstránenie)

b) o 2 000,- Eur znížiť sumu na podprogram 2.1.8. Televízia

c) o 5 000,- Eur znížiť sumu na podprogram 2.1.3. Propagačné materiály a predmety

Hlasovanie č. 21

Za hlasovalo: 8

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Róbert Čibrik, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár,

Proti hlasovalo: 10

Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 1

RSDr. Peter Gomboš,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Miloš Rehák, Peter Szalay,

Poslanecký návrh Mgr. Miloslava Kollára nebol prijatý.

Hlasovanie o 2. pozmeňujúcom návrhu Mgr. Miloslava Kollára v znení:

 • navrhol:

a) vytvoriť podprogram 6.1.3. Modernizácia odpadového hospodárstva a vyčleniť naň
     5 000,- Eur

b) znížiť podprogram 2.1.2. Medializácia mesta a prezentácie na výstavách o 5 000,- Eur

Hlasovanie č. 22

Za hlasovalo: 7

Ing. Róbert Andráši, Mgr. Róbert Čibrik, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Tomáš Mészáros,

Proti hlasovalo: 11

Ing. Peter Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 1

Mgr. Monika Budaiová,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Miloš Rehák, Peter Szalay,

Poslanecký návrh Mgr. Miloslava Kollára nebol prijatý.

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Mgr. Róberta Čibrika v znení:

 • navrhol:

a) zvýšiť podprogram 5.5. Bezpečnosť obyvateľov vo vzťahu k zvieratám na verejných
    plochách z 8 000,- Eur na 20 000,- Eur

b) znížiť podprogram 2.3. Vzťahy s partnerskými mestami o 3 000,- Eur

c) znížiť podprogram 2.1.3. Propagačné materiály a predmety o 5 000,- Eur

d) znížiť podprogram 2.1.7. Kronika mesta o 2 000,- Eur

e) znížiť podprogram 2.1.2. Medializácia mesta a prezentácie na výstavách o 2 000,- Eur

Hlasovanie č. 23

Za hlasovalo: 6

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Róbert Čibrik, Mgr. Dominika Jarošová,
Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár,

Proti hlasovalo: 12

Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ,  Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 1

Ing. Peter Jaroš,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Miloš Rehák, Peter Szalay,

Poslanecký návrh Mgr. Róberta Čibrika nebol prijatý.

Uznesenie č. 9/2022 – X.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025,

 1. schvaľuje
 1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2023 nasledovne:

Bežné príjmy:                                                                                    24 709 550 EUR                                                                  

Bežné výdavky:                                                                                24 080 845 EUR

Rozdiel:                                                                                                  628 705 EUR

Kapitálové príjmy:                                                                              6 885 615 EUR                                                            

Kapitálové výdavky:                                                                           8 701 200 EUR

Rozdiel:                                                                                             -1 815 585 EUR

Spolu príjmy bez príjmových finančných operácií:                         31 595 165 EUR

Spolu výdavky bez výdavkových finančných operácií:                   32 782 045 EUR      

Rozdiel bez finančných operácií:                                                      -1 186 880 EUR

Príjmové finančné operácie:                                                               2 343 630 EUR

Výdavkové finančné operácie:                                                           1 156 750 EUR

Rozdiel:                                                                                               1 186 880 EUR

Rozpočet na rok 2023 celkom:

Príjmy celkom:                                                                                33 938 795 EUR                                                        

Výdavky celkom:                                                                            33 938 795 EUR

Rozdiel celkom:                                                                                               0 EUR

 1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2023 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:

100 Daňové príjmy                                                                           13 263 000 EUR

200 Nedaňové príjmy                                                                          3 442 600 EUR

300 Granty a transfery                                                                      14 889 565 EUR

400 Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.                                                 439 130 EUR

500 Prijaté úvery a návratné fin. výpomoci                                         1 904 500 EUR

600 Bežné výdavky                                                                           24 080 845 EUR

700 Kapitálové výdavky                                                                      8 701 200 EUR

800 Výdavky z transakcií s fin. akt. a pas.                                          1 156 750 EUR

 1. Výšku príspevku pre OSS na rok 2023 v celkovej sume 1 012 110 EUR, z toho dotácia z MPSVaR je vo výške 311 110 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške 701 000 EUR.
 2. Použitie kontokorentného úveru v maximálnej výške 500 000 EUR v rozpočte mesta na dobu neurčitú.
 3. Ručenie za prijatý kontokorentný úver blankozmenkou.
 4. Prijatie investičného úveru vo výške 1 330 000 EUR v rozpočte mesta na rok 2023  a jeho viazanosť na financovanie investičných akcií.
 5. Ručenie za prijatý investičný úver blankozmenkou.
 1. berie na vedomie
 1. výhľadový rozpočet na rok 2024 a 2025,
 2. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025,
 3. stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania mestom Šaľa.

Hlasovanie č. 24

Za hlasovalo: 15

Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 3

Mgr. Róbert Čibrik, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár,

Zdržalo sa: 1

Ing. Peter Andráši,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Miloš Rehák, Peter Szalay,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 1/9/2022 PegyRehab s.r.o., Gaštanová 2017/6, Šaľa – žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 9/2022 – XI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že
 1. v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení vstupu k prevádzke rehabilitačných služieb vo vlastníctve žiadateľa,
 2. zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 30. novembra 2022,
 1. schvaľuje

   nájom pozemku vo vlastníctve mesta nachádzajúceho sa na ulici Gaštanová v Šali, časť parcely registra CKN č. 614/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 71 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, pre spoločnosť PegyRehab s.r.o., so sídlom Gaštanová 2017/6, 927 01 Šaľa, IČO: 54 907 381, v cene 4,31 EUR/m2/rok, t. j. pri celkovej výmere 71 m2 v cene
306,- EUR/rok, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 25

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 3

Mgr. Róbert Čibrik, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Peter Jaroš,

Počet neprítomných: 2

Miloš Rehák, Peter Szalay,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 2/9/2022 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Imricha Tótha a manželku Jeanette Tóth, rod. Décsiová, Hrabová 2663/10, 927 01 Šaľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemky, novovytvorené parcely registra C KN č. 614/565 zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m2, parc. č. 614/566 zastavané plochy a nádvoria o výmere 104 m2,  ktoré boli odčlenené geometrickým plánom č. 18/2021 vyhotoveného spoločnosťou GEOAKTUÁL, s.r.o. so sídlom Bernolákova 13, 927 05 Šaľa, IČO: 36710954, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali dňa 18. 11. 2021 pod
č. G1-567/2021 od pozemkov parc. registra C KN parc. č. 614/259 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1694 m2, parc. č. 614/260 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3777 m2, parc. č. 614/261 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1279 m2, parc.
č. 614/262 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1509 m2,
vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti sa stávajú pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností na ulici Hrabová v Šali, novovytvorené parcely registra C KN č. 614/565 zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m2, parc. č. 614/566 zastavané plochy a nádvoria o výmere 104 m2, ktoré boli odčlenené geometrickým plánom č. 18/2021 vyhotoveného spoločnosťou GEOAKTUÁL, s.r.o. so sídlom Bernolákova 13, 927 05 Šaľa, IČO: 36710954, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali dňa 18. 11. 2021 pod č. G1-567/2021 od pozemkov parc. registra C KN parc.
č. 614/259 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1694 m2, parc. č. 614/260 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3777 m2, parc. č. 614/261 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1279 m2, parc. č. 614/262 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1509 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade
s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v zosúladení faktického a právneho stavu užívania nehnuteľnosti, pričom táto nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, v celkovej kúpnej cene 5 502,30 EUR pre Imricha Tótha a manželku Jeanette Tóth, Hrabová 2663/10, 927 01 Šaľa do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Hlasovanie č. 26

Za hlasovalo: 8

Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 10

Ing. Peter Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik,
Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 1

Peter Hlavatý,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Miloš Rehák, Peter Szalay,

 1. nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo D 3/9/2022 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mgr. Bc. Samuela Bucha, Nad ihriskom 1755/3, 951 31 Močenok

Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Tomáša Mészárosa v znení:

 • navrhol stiahnuť predmetný materiál z rokovania

Hlasovanie č. 27

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 2

RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Miloš Rehák, Peter Szalay,

 1. návrh Ing. Tomáša Mészárosa bol prijatý.

Materiál číslo D 4/9/2022 Návrh o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik

Uznesenie č. 9/2022 – XII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik,

 1. schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa v E registri KN na liste vlastníctva č. 7369:

 • parcela registra KN E parcelné číslo 1313/102 ostatná plocha o výmere 59 m2,
 • parcela registra KN E parcelné číslo 1314/112 ostatná plocha o výmere 895 m2,
 • parcela registra KN E parcelné číslo 1314/212 ostatná plocha o výmere 630 m2,
 • parcela registra KN E parcelné číslo 1421/8 ostatná plocha o výmere 17950 m2,
 • parcela registra KN E parcelné číslo 1426/4 ostatná plocha  o výmere 4884 m2,

za účelom realizácie stavby „Revitalizácia lesoparku – SO 05 Prípojky IS a SO 02 Verejné osvetlenie“ za jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena vo výške 300,00 EUR bez DPH (slovom: tristo eur); k jednorazovej náhrade za zriadenie vecného bremena bude v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pripočítaná sadzba DPH vo výške podľa právnej úpravy platnej v čase uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech Mesta Šaľa, sídlo Námestie Sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa, IČO: 00 306 185.

Hlasovanie č. 28

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Miloš Rehák, Peter Szalay,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 5/9/2022 Peter Vincze, s. č. 436, 925 71 Trnovec nad Váhom – výpoveď z nájomnej zmluvy

Uznesenie č. 9/2022 – XIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

návrh na výpoveď zo Zmluvy o nájme pozemku č. 811/2017 zo dňa 20. 10. 2017 uzatvorenej na dobu neurčitú s nájomcom Peter Vincze, trvale bytom s. č. 436, 925 71 Trnovec nad Váhom,

 1. schvaľuje

výpoveď zo Zmluvy o nájme pozemku č. 811/2017 zo dňa 20. 10. 2017 uzatvorenej na dobu neurčitú s nájomcom Peter Vincze, trvale bytom s. č. 436, 925 71 Trnovec nad Váhom.

Hlasovanie č. 29

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Miloš Rehák, Peter Szalay,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 6/9/2022 Mgr. Bc. Samuel Buch, Nad ihriskom 1755/3, 951 31 Močenok – prevod podielu na stavbe garáží a pozemku pod stavbou

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

prevod podielu na stavbe garáží a pozemku pod stavbou,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 8 písm. c) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prevod podielu majetku mesta, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo,

 1. schvaľuje

zmluvný odplatný prevod spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa na ul. Dolná v Šali, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva číslo 6937, v registri C katastra nehnuteľností, parcela číslo 791/26, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 359 m2 v podiele ½-ina v pomere k celku, ako aj stavba garáží bez súpisného čísla, postavená na parcele číslo 791/26 v podiele ½-ina v pomere k celku, v kúpnej cene 20 200,- EUR, pre Mgr. Bc. Samuela Bucha, trvale bytom Nad ihriskom 1755/3, 951 31 Močenok.

Hlasovanie č. 30

Za hlasovalo: 7

RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 8

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Róbert Čibrik, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Tomáš Mészáros, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 4

Mgr. Monika Budaiová, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Miloš Rehák, Peter Szalay,

nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo D 7/9/2022 Dodatočné vysporiadanie pozemkov pod líniovou stavbou „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“

Uznesenie č. 9/2022 – XIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

dodatočné vysporiadanie pozemkov pod líniovou stavbou „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“,

 1. schvaľuje
 1. uzatvorenie dodatku k Nájomnej zmluve č. 556/2017 zo dňa 18. 06. 2017 s prenajímateľom ROĽNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA, so sídlom Hviezdoslavova 2,
  927 14 Šaľa, IČO: 00 192 180, predmetom ktorého bude nájom pozemkov – parcela registra CKN číslo 2910/45, ostatná plocha o výmere 5 m2, parcela registra CKN číslo 3554/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2 a parcela registra CKN číslo 3554/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7613, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/12-in v pomere k celku, v cene
  0,033 EUR/m2/rok, čo pri výmere spoluvlastníckeho podielu 5 m2 predstavuje sumu 0,17 EUR/rok, v rámci pôvodne dohodnutej doby nájmu do 17. 06. 2047,
 2. uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemky – parcela registra CKN číslo 2910/45, ostatná plocha o výmere 5 m2, parcela registra CKN číslo 3554/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2 a parcela registra CKN číslo 3554/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7613, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/12-in v pomere k celku, v cene 10,00 EUR/m2/rok, čo pri výmere spoluvlastníckeho podielu 5 m2 predstavuje sumu 50,00 EUR/rok, s prenajímateľom Mária Szabová, trvale bytom 8. mája 908/15, 927 01 Šaľa, na dobu určitú 10 rokov,
 3. uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemky – parcela registra CKN číslo 2910/45, ostatná plocha o výmere 5 m2, parcela registra CKN číslo 3554/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2 a parcela registra CKN číslo 3554/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7613, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/12-in v pomere k celku, v cene 10,00 EUR/m2/rok, čo pri výmere spoluvlastníckeho podielu 5 m2 predstavuje sumu 50,00 EUR/rok, s prenajímateľom Mgr. Zuzana Valeková, trvale bytom Okružná 762/31, 058 01 Poprad, na dobu určitú 10 rokov,
 4. zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena in personam spočívajúceho v práve právo oprávneného vybudovať a užívať líniovú stavbu
  „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“
  na pozemkoch – parcela
  registra CKN č. 5797/2, ostatná plocha o výmere 423 m2, parcela registra CKN číslo 5797/3, ostatná plocha o výmere 115 m2 a parcela registra CKN číslo 5920/8, ostatná plocha o výmere 21 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 9182, v podiele 1/1 v pomere k celku, v celom rozsahu ich výmery vo vlastníctve Mgr. Eriky Herákovej Novotnej, trvale bytom Orechová 401/7, 927 01 Šaľa, v prospech mesta Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO: 00 306 185.

Hlasovanie č. 31

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 2

Mgr. Róbert Čibrik, Mgr. Miloslav Kollár,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Miloš Rehák, Peter Szalay,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo F 1/9/2022 Zmluva o dielo a zmluva o poskytnutí služby č. 930/2022

Uznesenie č. 9/2022 – XV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

zmluvu o dielo a zmluvu o poskytnutí služby č. 930/2022,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania zákazky s názvom „Aktualizácia  GDPR/DPO  na podmienky mesta Šaľa a výkon zodpovednej osoby“
 2. Zmluvu o dielo a zmluvu o poskytnutí služby č. 930/2022 uzatvorenú s dodávateľom osobnyudaj.sk, s.r.o., so sídlom DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 50528041.

Hlasovanie č. 32

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Miloš Rehák, Peter Szalay,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo F 2/9/2022 Zmluva o dielo č. 850/2022 v znení dodatku č. 1 (934/2022) na poskytnutie služieb v rámci projektu „Výsadba zelene“

Uznesenie č. 9/2022 – XVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

Zmluvu o dielo č. 850/2022 v znení dodatku č. 1 (934/2022) na poskytnutie služieb
v rámci projektu „Výsadba zelene“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou „Výsadba zelene“,
 2. Zmluvu o dielo č. 850/2022 v znení dodatku č. 1 (934/2022) uzatvorenú v zmysle
  § 236 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na poskytnutie služieb v rámci projektu „Výsadba zelene“ s dodávateľom GreenDream s. r. o., Odborárov 34A, 945 01  Komárno, IČO: 47 958 383.

Hlasovanie č. 33

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Miloš Rehák, Peter Szalay,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo H 1/9/2022 Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2023

Uznesenie č. 9/2022 – XVII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo 

návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2023,

 1. súhlasí  

s termínmi zasadnutí mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2023 nasledovne:

  2. februára 2023

23. marca 2023

  4. mája 2023

29. júna 2023

Hlasovanie č. 34

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Miloš Rehák, Peter Szalay,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo C 1/9/2022 Návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o.
za rok 2021

Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Róberta Andrášiho v znení:

 • navrhol opätovné zaradenie materiálu C 1/9/2022 na prerokovanie

Hlasovanie č. 35

Za hlasovalo: 15

Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 4

Ing. Peter Andráši, Mgr. Róbert Čibrik, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Miloš Rehák, Peter Szalay,

Poslanecký návrh Ing. Róberta Andrášiho bol prijatý.

Uznesenie č. 9/2022 – XVIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2021 vo výške
760 703,43 EUR,

 1. odporúča

primátorovi mesta schváliť úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. vo výške 760 703,43 EUR nasledovne: 

 • 199 969,99 EUR Nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428),
 • 217 064,96 EUR Ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 427),
 •   17 175,88 EUR Tvorba  zákonného rezervného fondu (účet 421),
 •        331,94 EUR Zákonný rezervný fond z kapit. vkladov (účet 417),
 • 134 698,00 EUR Vl. imanie navýšené v r. 2012 (účet 413 240),
 • 191 462,66 EUR O.k.f. – fond tepelného hospodárstva (účet 413 220).

Hlasovanie č. 36

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 3

Mgr. Róbert Čibrik, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Miloš Rehák, Peter Szalay,

Uznesenie bolo prijaté.

Za správnosť vyhotovenia: Andrea Súdorová, OOaS, v. r.