Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 12.02.2020 - 08:35  //  aktualizácia: 15.03.2020 - 17:47  //  zobrazené: 2137

1/2020 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 06/02/2020

číslo: 01/2020  |  dátum konania: 06.02.2020  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam
Hlasovanie č. 1
Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta) bez stiahnutého materiálu C 2/1/2020:
Za hlasovalo: 17
Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
 
Hlasovanie č. 2
Úprava programu rokovania:
- doplniť do programu rokovania do časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo 
D 13/1/2020 – Nájom pozemkov od spoločnosti Železnice Slovenskej republiky pre výstavbu diela „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor“,
- doplniť do programu rokovania do časti H. Rôzne materiál číslo H 1/1/2020 - Žiadosť o udelenie súhlasu Mesta Šaľa so zaradením Súkromnej základnej  školy, ktorej zriaďovateľom je spoločnosť Kreatívne centrum s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení,
- zmeniť poradie prerokovania materiálov – materiál číslo A 4/1/2020 prerokovať za materiálom číslo C 1/1/2020,
Za hlasovalo: 17
Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
 
Hlasovanie č. 3
Návrhová komisia
Za hlasovalo: 16
Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
 
Zdržalo sa: 1
Peter Szalay,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
 
Hlasovanie č. 4
Overovatelia zápisnice
Za hlasovalo: 14
Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Gabriela Lacková,
Nehlasovalo: 1
Peter Szalay,
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
 
 
Materiál číslo A 1/1/2020 - Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2019
Uznesenie č. 1/2020 – I.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2019,
B. berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2019.
 
Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 20
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Peter Andráši,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo A 2/1/2020 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
Uznesenie č. 1/2020 – II.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
C. ruší
časť C. Uznesenia č. 8/2019 – II. z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali 
v roku 2019 zo dňa 24. októbra 2019.
 
Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 20
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Peter Andráši,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo A 3/1/2020 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa 
k 31. 12. 2019
Uznesenie č. 1/2020 – III.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo    
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 12. 2019,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 12. 2019.
 
Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 20
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Peter Andráši,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo B 1/1/2020 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2019 o miestnom poplatku za rozvoj
Uznesenie č. 1/2020 – IV.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2019 o miestnom poplatku za rozvoj,
 
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2019 o miestnom poplatku za rozvoj.
 
Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 19
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Počet neprítomných: 1
Ing. Peter Andráši,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo B 2/1/2020 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa 
o podmienkach poskytovania dotácií
Uznesenie č. 1/2020 – V.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo    
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o podmienkach poskytovania dotácií,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií.
 
Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 20
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Peter Andráši,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo B 3/1/2020 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 4/2018
Uznesenie č. 1/2020 – VI.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 4/2018, 
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 4/2018. 
 
Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 20
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Peter Andráši,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo B 4/1/2020 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 12/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa – Veča, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 5/2018
Uznesenie č. 1/2020 – VII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 12/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa – Veča, 
v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 5/2018,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 12/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa – Veča, 
v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 5/2018.
 
Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 20
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Peter Andráši,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 
 
Materiál číslo B 5/1/2020 - Návrh na zmenu interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ v znení neskorších dodatkov, schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2014 – IX. zo dňa 26. júna 2014
Uznesenie č. 1/2020 – VIII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
návrh na zmenu interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ 
v znení neskorších dodatkov, schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali 
č. 4/2014 – IX. zo dňa 26. júna 2014,    
B. schvaľuje
Dodatok č. 8 k internému predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ v znení neskorších dodatkov, schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali 
č. 4/2014 – IX. zo dňa 26. júna 2014.
 
Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 15
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 4
Mgr. Mária Farkašová, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Marián Krištof,
Zdržalo sa: 1
Ing. Róbert Andráši,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Peter Andráši,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo C 1/1/2020 - Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2020
Uznesenie č. 1/2020 – IX.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo    
návrh plánu verejného obstarávania na rok 2020,
B. schvaľuje
plán verejného obstarávania na rok 2020.
 
Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 20
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Peter Andráši,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Materiál číslo A 4/1/2020 - Informácia o možnosti založenia sociálneho podniku 
Uznesenie č. 1/2020 – X.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo    
informáciu o možnosti založenia sociálneho podniku,
B. berie na vedomie
informáciu o možnosti založenia sociálneho podniku,
C. odporúča
primátorovi mesta pripraviť dokumenty k založeniu sociálneho podniku (spoločnosti s ručením obmedzeným) a predložiť ich na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva.
 
Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, 
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, Peter Hlavatý, Peter Szalay,
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 1/1/2020 - Zámena pozemkov v cintoríne v Šali – Veči a jeho okolí vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Šaľa – Veča, za pozemok v areáli Kostola Panny Márie pomocnice kresťanov a za pozemok mimo zastavaného územia (smerom na Duslo a.s.) vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Uznesenie č. 1/2020 – XI.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
      zámenu pozemkov v cintoríne v Šali – Veči a jeho okolí vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Šaľa – Veča, za pozemok v areáli Kostola Panny Márie pomocnice kresťanov 
a za pozemok mimo zastavaného územia (smerom na Duslo a.s.) vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5a ods. 5 písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa 
v znení neskorších dodatkov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v doriešení majetkových vzťahov k cintorínu a pozemkom pod verejnými chodníkmi a objektom Hasičskej zbrojnice v Šali-Veči; zámer zámeny  pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 22. januára 2020,
C. schvaľuje
zámenu pozemkov v katastrálnom území Šaľa nasledovne: 
1. vo vlastníctve mesta Šaľa:
pozemok registra C katastra nehnuteľností parcela č. 3198/113, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 4635 m2, odčlenená a novovytvorená od pôvodnej C KN parcely č. 3198/113, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5735 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu č. 92/2018, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 12. 09. 2018, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 18. 09. 2018 pod č. 455/2018, podiel 1/1; hodnota pozemku podľa znaleckého posudku č. 125/2019 vyhotoveného znalcom Ing. Jaromírom Pšenkom, predstavuje 212 329,40 Eur,
pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela č. 484, ostatná plocha o výmere  6342 m2, vedený na liste vlastníctva č. 7266, podiel 1/1; hodnota pozemku podľa znaleckého posudku č. 2/2019 vyhotoveného znalkyňou Ing. Máriou Suchou, predstavuje 16 823,00 Eur,
t. j. celková výmera zamieňaných pozemkov je 10 977 m2 a hodnota zamieňajúcich pozemkov vo vlastníctve mesta predstavuje spolu 229 152,40 Eur;
2. vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Šaľa -Veča:
pozemky vedené v registri C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 58
parcela číslo 3625/1, ostatná plocha o výmere 8351 m2, podiel 1/1,
parcela číslo 3625/2, ostatná plocha o výmere 330 m2, podiel 1/1,
parcela číslo 2910/44, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 221 m2, podiel 1/1,
pozemok vedený v registri E katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 58
parcela číslo 66, ostatná plocha o výmere 512 m2, podiel 1/1,
t. j. celková výmera zamieňaných pozemkov je 9414 m2 a hodnota zamieňajúcich pozemkov vo vlastníctve cirkvi podľa znaleckého posudku č. 125/2019 vyhotoveného znalcom Ing. Jaromírom Pšenkom predstavuje 230 360,60 Eur;
 
hodnota zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a 2. časti C uznesenia je pre zmluvné strany porovnateľná a vzájomne si nič nevyplácajú.
 
Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, 
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Peter Hlavatý,
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 2/1/2020 - Jednota dôchodcov na Slovensku, Mestská organizácia Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 1/2020 – XII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v sociálnej činnosti organizácie; zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený v zmysle § 9 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších dodatkov a zverejnený dňa 
22. januára 2020,
 
C. schvaľuje 
prenájom nebytových priestorov o výmere 45,57 m2 (1 miestnosť s označením P1.08 o výmere 32,25 m2 a príslušný podiel na spoločných priestoroch o výmere 13,32 m2), 
na prízemí objektu na ulici Dolnej 1959/5 v Šali, zapísané na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Šaľa ako časť nehnuteľnosti na parcele č. 791/17, za nájomné vo výške 1,00 Eur/rok/celá výmera 
a náklady za služby spojené s užívaním (režijné náklady vo výške 1,00 Eur/rok/celá výmera, pre Jednotu dôchodcov na Slovensku, Mestská organizácia Šaľa, IČO: 0089 7019 0471.
 
Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 3/1/2020 - Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa – prehodnotenie podmienok prenájmu Futbalového štadióna na Nitrianskej ulici v Šali-Veči
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Mariána Krištofa v znení:
-   navrhol o materiáloch D3 – D8 diskutovať spoločne a hlasovať o nich samostatne
 
Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
Procedurálny návrh Ing. Mariána Krištofa bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 1/2020 – XIII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prehodnotenie podmienok prenájmu Futbalového štadióna na Nitrianskej ulici v Šali-Veči pre Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa,  
B. konštatuje, že
bod č. 1. v časti D. Uznesenia č. 6/2016 – XVII. zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 23. júna 2016 zostáva v platnosti,
C. ruší
bod 2., bod 3. a bod 4. v časti D. Uznesenia č. 6/2016 – XVII. zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 23. júna 2016, 
D. schvaľuje
zmenu Uznesenia č. 6/2016 – XVII. zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 23. júna 2016 v časti D. nový bod 2., ktorý znie: „náklady za služby spojené s užívaním (kúrenie, príprava teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, elektrická energia) hradí v plnej výške prenajímateľ“ s účinnosťou od 01. 03. 2020.
 
Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 4/1/2020 - FK Veča – prehodnotenie podmienok prenájmu Futbalového štadióna na Hospodárskej ulici v Šali-Veči
Uznesenie č. 1/2020 – XIV.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prehodnotenie podmienok prenájmu Futbalového štadióna na Hospodárskej ulici 
v Šali-Veči pre FK Veča,  
B. konštatuje, že
bod č. 1. v časti D. Uznesenia č. 6/2016 – XX. zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 23. júna 2016 zostáva v platnosti,
C. ruší
bod 2. a bod 3. v časti D. Uznesenia č. 6/2016 – XX. zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 23. júna 2016, 
D. schvaľuje
zmenu Uznesenia č. 6/2016 – XX. zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 
23. júna 2016 v časti D. nový bod 2., ktorý znie: „náklady za služby spojené s užívaním (kúrenie, príprava teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, elektrická energia) hradí v plnej výške prenajímateľ“ s účinnosťou od 01. 03. 2020.
 
Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Materiál číslo D 5/1/2020 - Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa – prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov v Mestskej Športovej hale na ulici Hornej 
v Šali
Uznesenie č. 1/2020 – XV.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov v Mestskej Športovej hale na ulici Hornej v Šali pre Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa,  
B. konštatuje, že
bod 1. v časti D. Uznesenia č. 1/2017 – XIV. z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 26. januára 2017 zostáva v platnosti,
C. ruší
bod 2. v časti D. Uznesenia č. 1/2017 – XIV. z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 26. januára 2017, 
D. schvaľuje
zmenu Uznesenia č. 1/2017 – XIV. z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 
26. januára 2017 v časti D. nový bod 2., ktorý znie: „náklady za služby spojené s užívaním (kúrenie, príprava teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, elektrická energia) hradí v plnej výške prenajímateľ“ s účinnosťou od 01. 03. 2020.
 
Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 6/1/2020 - HKM Slovan Šaľa – prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov v Mestskej športovej hale na ulici Hornej v Šali
Uznesenie č. 1/2020 – XVI.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov v Mestskej Športovej hale na ulici Hornej v Šali pre HKM Slovan Šaľa,  
B. konštatuje, že
Uznesenie č. 9/2017 – XIII. z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 
30. novembra 2017 zostáva v platnosti,
C. ruší
bod 2. v časti C. Uznesenia č. 1/2017 – XV. z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 26. januára 2017, 
D. schvaľuje
úhradu nákladov za služby spojené s užívaním nebytových priestorov v Mestskej Športovej hale na ulici Hornej v Šali nájomcom HKM Slovan Šaľa, so sídlom Horná 921/30, 927 01 Šaľa, IČO: 52671666 nasledovne:
náklady za služby spojené s užívaním (kúrenie, príprava teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, elektrická energia) hradí v plnej výške prenajímateľ; s účinnosťou od 01. 03. 2020. 
 
Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 7/1/2020 - Prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov Kolkárne na ulici Hornej v Šali
Uznesenie č. 1/2020 – XVII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov Kolkárne na ulici Hornej v Šali,  
B. konštatuje, že
znenie bodu 1. v časti D. Uznesenia č. 6/2016 – XVIII. zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 23. júna 2016 zostáva v platnosti,
C. ruší
znenie bodu 2., bodu 3., a bodu 4. v časti D. Uznesenia č. 6/2016 – XVIII. zo 
6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 23. júna 2016, 
D. schvaľuje
zmenu Uznesenia č. 6/2016 – XVIII. zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 23. júna 2016 v časti D. nový bod 2., ktorý znie: „náklady za služby spojené s užívaním (kúrenie, príprava teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, elektrická energia) hradí v plnej výške prenajímateľ“ s účinnosťou od 01. 03. 2020. 
 
Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 
 
Materiál číslo D 8/1/2020 - TJ Slovan Duslo Šaľa – prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov v Mestskej športovej hale na ulici Hornej v Šali
Uznesenie č. 1/2020 – XVIII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov v Mestskej športovej hale na ulici Hornej v Šali pre TJ Slovan Duslo Šaľa,  
B. konštatuje, že
znenie bodu 1. v časti C. Uznesenia č. 1/2017 – XVI. z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 26. januára 2017 zostáva v platnosti,
C. ruší
znenie bodu 2. v časti C. Uznesenia č. 1/2017 – XVI. z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 26. januára 2017, 
D. schvaľuje
zmenu Uznesenia č. 1/2017 – XVI. z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 
26. januára 2017 v časti C. nový bod 2., ktorý znie: „náklady za služby spojené s užívaním (kúrenie, príprava teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, elektrická energia) hradí v plnej výške prenajímateľ“ s účinnosťou od 01. 03. 2020.
 
Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 9/1/2020 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemku parcely CKN č. 2504/2 v podielovom spoluvlastníctve Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa a Ing. Jána Gálla, Námestie SNP 478/19, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, za pozemok vo vlastníctve mesta, novovytvorenú parcelu CKN č. 2506/6 nachádzajúce sa na ulici Hornej v Šali, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 1/2020 – XIX.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemku parcely CKN č. 2504/2 
v podielovom spoluvlastníctve Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa 
a Ing. Jána Gálla, Námestie SNP 478/19, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, za pozemok vo vlastníctve mesta, novovytvorenú parcelu CKN č. 2506/6 nachádzajúce sa na ulici Hornej 
v Šali, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
B. konštatuje, že
pozemok, časť parcely CKN č. 2506/4, zastavaná plocha a nádvorie, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva 
č. 1, v zmysle Geometrického plánu č. 35/2019 zo dňa 20. 06. 2019, vyhotoviteľ GEOS – Geodetické služby s.r.o., úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 18. 10. 2019 pod č. G1-512/2019 ako novovytvorená parcela CKN č. 2506/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2, sa stáva trvale prebytočným majetkom 
z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejnenie zámeru zámeny pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. 
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci vo vysporiadaní majetkovoprávnych vzťahov k nehnuteľnostiam a ochrany majetku žiadateľov nasledovne: 
1. vo vlastníctve mesta Šaľa:
pozemok, časť parcely CKN č. 2506/4, zastavaná plocha a nádvorie, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva 
č. 1, v zmysle Geometrického plánu č. 35/2019 zo dňa 20. 06. 2019, vyhotoviteľ GEOS – Geodetické služby s.r.o., úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 18. 10. 2019 pod č. G1-512/2019 ako novovytvorená parcela CKN č. 2506/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2 v celosti,
2. v podielovom spoluvlastníctve Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2-ica v pomere k celku a Ing. Jána Gálla, Námestie SNP č. 478/19, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2-ica v pomere k celku:
pozemok, parcela CKN č. 2504/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 3987 v celosti,
 
nakoľko výmera zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a ods. 2. časti C. tohto uznesenia je rovnaká a nehnuteľnosti sa nachádzajú v približne rovnakej lokalite, ich hodnota je pre zamieňajúce strany porovnateľná a vzájomne si nič nevyplácajú.
 
Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Tibor Baran,
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 10/1/2020 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Švermovej v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre PhDr. Jozefa  Reháka a manželku PhDr. Klaudiu Rehákovú, bytom Liesková 2283/10,  927 01 Šaľa
Uznesenie č. 1/2020 – XX.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Švermovej v Šali 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre PhDr. Jozefa  Reháka a manželku PhDr. Klaudiu Rehákovú, bytom Liesková 2283/10,  927 01 Šaľa,
 
B. konštatuje, že
pozemok, novovytvorená parcela registra C katastra nehnuteľností č. 1884/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 52 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva 
č. 7266, podľa geometrického plánu č. 36/2019 vyhotoveného geodetkou Ing. Katarínou Szomolaiovou, ul. B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta dňa 10. 11. 2019, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod č. G1-555/2019 dňa  21. 11. 2019, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Švermovej ul. v Šali, ako novovytvorená parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 1884/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
52 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN číslo 1618, orná pôda o výmere 
320 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266, podľa geometrického plánu č. 36/2019 vyhotoveného geodetkou Ing. Katarínou Szomolaiovou, ul. B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta dňa 10. 11. 2019, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-555/2019 dňa 21. 11. 2019  z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho vo vysporiadaní užívaného pozemku priľahlého ku záhrade vo vlastníctve žiadateľov za zníženú cenu 11,00 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 572,- Eur pre PhDr. Jozefa Reháka a manželku PhDr. Klaudiu Rehákovú, obaja bytom Liesková 2283/10, 927 01 Šaľa, v podiele 1/1, v režime ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
 
Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, 
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 1
Peter Hlavatý,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Tibor Baran,
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 11/1/2020 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov v lesoparku v medzihrádzovom priestore vo vlastníctve ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA za pozemok mimo zastavaného územia vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Uznesenie č. 1/2020 – XXI.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov v lesoparku 
v medzihrádzovom priestore vo vlastníctve ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA za pozemok mimo zastavaného územia vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
 
 
B. konštatuje, že
      pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela č. 1838/1, orná pôda o výmere 
11804 m2 vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k. ú. Šaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v doriešení majetkových vzťahov k lesoparku v medzihrádzovom priestore a pod spevnenými plochami v rámci projektu „Revitalizácia lesoparku“, nasledovne: 
1. vo vlastníctve mesta Šaľa:
pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 1838/1, orná pôda o výmere  11804 m2, vedený na liste vlastníctva č. 7266, podiel 1/1; hodnota zamieňajúceho pozemku vo vlastníctve mesta predstavuje 39 177,50 Eur;
2. vo vlastníctve ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA, IČO 00 192 180, so sídlom Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa, vedených na liste vlastníctva č. 5823, a to:
pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 143/3, trvalý trávnatý porast  o výmere 547 m2, podiel 1/1,
pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 1421/7, ostatná plocha  o výmere 846 m2, podiel 1/1,
pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 1426/2, lesný pozemok o výmere 8 138 m2, podiel 1/1,
pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 1426/401, lesný pozemok  o výmere 1 352 m2, podiel 1/1,
t. j. celková výmera zamieňajúcich pozemkov je 10 883 m2 a hodnota zamieňajúcich pozemkov vo vlastníctve ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA predstavuje 36 120,70 Eur;
hodnota zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a 2. časti C uznesenia je pre zmluvné strany porovnateľná a vzájomne si nič nevyplácajú.
 
Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Peter Szalay,
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 12/1/2020 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Švermova v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Martina Černáka, ul. Kráľovská 17, 927 01 Šaľa
Uznesenie č. 1/2020 – XXII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Švermova v Šali 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Martina Černáka, ul. Kráľovská 17, 927 01 Šaľa,
B. konštatuje, že
pozemok, časť parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 4143/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 60 m2 (presnú výmeru určí geometrický plán), ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec 
a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, mesto nemôže inak účelne využiť, 
a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Šaľa na ul. Švermova v Šali, pozemok, časť parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 4143/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 60 m2 (presnú výmeru určí geometrický plán), vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho vo vysporiadaní priľahlého pozemku k pozemku vo vlastníctve žiadateľa za cenu 40,- Eur/m2, do výlučného vlastníctva Martina Černáka, trvale bytom Kráľovská 17, 927 01 Šaľa  v celosti.
 
Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 3
Ing. Marián Krištof, Miloš Rehák, JUDr. Anna Torišková,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 13/1/2020 - Nájom pozemkov od spoločnosti Železnice Slovenskej republiky pre výstavbu diela „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor“
Uznesenie č. 1/2020 – XXIII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
nájom pozemkov od spoločnosti Železnice Slovenskej republiky pre výstavbu diela „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor“,
B. schvaľuje
uzatvorenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Železnice Slovenskej republiky, 
IČO: 31 364 501, so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, ktorá vykonáva správu pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky vedené katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa v registri C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2214 a to:
- časť pozemku registra C KN parcela č. 1270, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
1 806,30 m², 
- pozemok registra C KN parcela č. 1339/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
66 m², 
- pozemok registra C KN parcela č. 1371/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
812 m², 
- pozemok registra C KN parcela č. 2874, orná pôda o výmere 870 m², 
- pozemok registra C KN parcela č. 2879/8, ostatná plocha o výmere 6 374 m², 
- časť pozemku registra C KN parcela č. 2897/1, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1 695,70 m², 
- časť pozemku registra C KN parcela č. 2897/62, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 751,40 m², 
- pozemok registra C KN parcela č. 2897/63, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
44 m², 
ako aj časť pozemku vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa, pre obec a katastrálne územie Šaľa v registri C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 7490:
- časť parcely registra E KN parcela č. 1848/102, o výmere 256,80 m2, druh pozemku ostatná plocha 
za cenu 0,22 EUR/m2/rok, t. j. v sume 3668,76 EUR (slovom: tritisícšesťstošesťdesiatosem eur a sedemdesiatšesť centov) spolu s nájomným vo výške dane z nehnuteľnosti za predmet nájmu v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, počas prípravy výstavby 
a počnúc dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na realizovanú výstavbu bude nájom podliehať zdaneniu DPH za účelom prípravy, realizácie a užívania stavby „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor“.
 
Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo F 1/1/2020 - Zmluva č. 913/2019 o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
Uznesenie č. 1/2020 – XXIV.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo
Zmluvu č. 913/2019 o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Dodávka elektrickej energie“,
b) Zmluvu č. 913/2019 o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku na dodávku elektrickej energie, uzatvorenú s dodávateľom MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany, 
IČO: 35743565, IČ DPH: SK2020230135
 
Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo F 2/1/2020 - Kúpna zmluva č. 28/2020 na dodanie kamier k vybraným stojiskám polopodzemných kontajnerov
Uznesenie č. 1/2020 – XXV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Kúpnu zmluvu č. 28/2020 na dodanie kamier k vybraných stojiskám polopodzemných kontajnerov,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou „Kamery ku stojiskám polopodzemných kontajnerov“,
b) Kúpnu zmluvu č. 28/2020 uzatvorenú v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení s dodávateľom SALAMON INTERNET, s. r. o., Partizánska 18, 92701  Šaľa, IČO: 34149139, DIČ: 2020371540.
 
Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo H 1/1/2020 - Žiadosť o udelenie súhlasu Mesta Šaľa so zaradením Súkromnej základnej školy, ktorej zriaďovateľom je spoločnosť Kreatívne centrum s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení
Uznesenie č. 1/2020 – XXVI.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
žiadosť o udelenie súhlasu Mesta Šaľa so zaradením Súkromnej základnej  školy, ktorej zriaďovateľom je spoločnosť Kreatívne centrum s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení,
B. schvaľuje 
žiadosť spoločnosti Kreatívne centrum s.r.o. o udelenie súhlasu so zaradením Súkromnej základnej školy do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
 
Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r.