Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 25.05.2021 - 11:31  //  aktualizácia: 25.05.2021 - 11:32  //  zobrazené: 1077

Aké žiadosti o stavebné povolenie a/alebo územné rozhodnutia Vám boli doručené od 01. 03. 2021 ku dňu vybavenia tejto žiadosti, a to, pokiaľ je to možné, v rozsahu údajov

číslo: I26/2021

Požadované informácie citujeme:

 

„ Aké žiadosti o stavebné povolenie a/alebo územné rozhodnutia Vám boli doručené od
01. 03. 2021 ku dňu vybavenia tejto žiadosti, a to, pokiaľ je to možné, v rozsahu údajov

a)  žiadateľ/stavebník – len právnické osoby,

b) predmet žiadosti/identifikácia projektu, t. j. akej stavby sa žiadosť týka (názov stavby +
     názvy objektov),

c)  číslo parcely/parciel, ktorých sa žiadosť, resp. predmet žiadosti dotýka,

d) dátum vydania stavebného povolenia alebo predpokladaný dátum vydania stavebného
      povolenia, územného rozhodnutia a

e)  kontakt na žiadateľa/stavebníka alebo jeho splnomocneného zástupcu.

Postačujúce pre naše účely bude napr. ak:

  • poskytnete kópie predmetných žiadostí o stavebné povolenie a územné rozhodnutie, súvisiacich verejných vyhlášok a pod. alebo
  • poskytnete ohľadne všetkých relevantných žiadostí o stavebné povolenie a územné rozhodnutie informáciu, na základe ktorej sa vieme dopracovať k identifikácii príslušného stavebného projektu (napr. parcelné číslo, popis projektu ...), resp. žiadateľovi,

pričom formu vybavenia ponechávame v plnej miere na Vás (t. j. informácie nepožadujeme v žiadnej konkrétnej alebo štruktúrovanej forme).“

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Na Stavebný úrad v Šali  v období od 01. 03. 2021 do 10. 05. 2021 bol podaný jeden návrh
na vydanie územného rozhodnutia a jedna žiadosť o stavebné povolenie podaná právnickou osobou:

 

  1. G-G, s. r. o.  – návrh na vydanie územného rozhodnutia - vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 2 strany A4.
  2. SLOVNAFT, a. s.  -  žiadosť o  stavebné povolenie - vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 2 strany A4.

 

Rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácií.

Prílohy