Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 24.08.2022 - 08:14  //  aktualizácia: 24.08.2022 - 08:14  //  zobrazené: 902

Koľko finančných prostriedkov získalo mesto Šaľa z cudzích zdrojov (eurofondy, nórske fondy, envirofond, granty z ministerstiev, Úradu vlády, VÚC a pod.) od novembra 2018 až po jún 2022

číslo: I44/2022

Požadované informácie:

 1. Koľko finančných prostriedkov získalo mesto Šaľa z cudzích zdrojov (eurofondy, nórske fondy, envirofond, granty z ministerstiev, Úradu vlády, VÚC a pod.) od novembra 2018 až po jún 2022.
 2. Koľko projektov na získanie cudzích zdrojov podalo mesto Šaľa v období od novembra 2018 až po jún 2022. Koľko z nich bolo úspešných a koľko naopak, nie.
 3. Zoznam podporených a nepodporených projektov z cudzích zdrojov od novembra 2018 až po jún 2022.
 4. Koľkí zamestnanci, platení z verejných zdrojov majú v pracovnej náplni hľadanie cudzích zdrojov pre samosprávu.

Sprístupnené informácie:

 1. Prehľad získaných=čerpaných finančných prostriedkov za celé jednotlivé roky vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 5 strán A4. Za rok 2018 poskytujeme údaje v takej forme, akej ich máme k dispozícii, teda za celý rok. Rok 2022 ešte nie je spracovaný. Do konca júla je termín na uzávierku a potom bude vypracovaný materiál Monitorovacia správa k 30. 06. 2022. V tabuľke sme však na konci uviedli hodnoty zazmluvnených schválených projektov, ktorých realizácia sa v roku 2022 a neskorších rokoch bude konať. Teda tiež sú to získané=zazmluvnené prostriedky, ale zatiaľ nečerpané.

K bodom č. 2 a č. 3.

V zmysle uznesenia MsZ č. 6/2007  – VII. písmeno C. 2 zo dňa 6. septembra 2007 predkladá mestský úrad  pravidelne na každé rokovanie MsZ  informácie o všetkých predkladaných projektoch v členení:

 • výška požadovaného grantu
 • maximálna možná výška grantu
 • vyhodnotenie úspešnosti.

Vždy aktuálny zoznam nájdete v správe o plnení uznesení v rámci zverejnených materiálov k rokovaniu MsZ. V prílohe prikladáme zoznam predložených žiadostí o dotácie, granty, NFP atď. na realizáciu projektov vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 20 strán A4. 

 • Od novembra do konca roka 2018 – 3 predložené, z toho úspešné 2 projekty,
  1 neúspešný.
 • Rok 2019 – celkom 23 predložených žiadostí, z toho 13 úspešných, 10 neúspešných.
 • Rok 2020 – celkovo predložených 27 žiadostí (z toho dve žiadosti, kde bolo mesto ako partner a nie žiadateľ + projekt CAF, jedna späťvzatá), z toho 11 úspešných,
  16 neúspešných.
 • Rok 2021 – celkovo predložených 33 žiadostí, z toho 4 sú v posudzovaní, 8 úspešných,
  21 neúspešných.
 • Rok 2022 do júna - celkovo predložených 17 žiadostí, z toho  je  8 v posudzovaní, 
  3 úspešné, 6 neúspešných (späťvzaté či stiahnuté žiadosti sú započítané medzi neúspešné).

 1. Agendu hľadania cudzích zdrojov, prípravy projektových žiadostí, komunikácie s ministerstvami či inými poskytovateľmi dotácií, nenávratných finančných prostriedkov, či grantov, monitorovanie projektov, príprava podkladov pre verejné obstarávania k projektom, žiadosti o platbu atď. zastrešuje Referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy. Tento (takmer do konca roka 2021) bol vytvorený pre 2 referentské miesta na plný úväzok. Koncom roka 2021 bol doplnený o ďalšie miesto, avšak v súčasnosti je jedno z týchto miest neobsadené a na jednom mieste došlo k výmene z dôvodu zastupovania počas materskej dovolenky.

Je nutné uviesť, že pracovnou náplňou tohto referátu, okrem agendy získavania cudzích zdrojov, je aj agenda zahraničných vzťahov mesta a agenta strategického plánovania, cestovného ruchu a prípadnej komunikácie s investormi (ponuka voľných pozemkov pre investorov), podujatie-stretnutia s podnikateľmi, atď. Zároveň je nutné upresniť, že žiadosti týkajúce sa oblasti odbornej činnosti školstva sa vypracovávajú v súčinnosti so Spoločným školským úradom a žiadosti týkajúce sa činnosti kina a kultúrnych podujatí si vypracováva Mestské kultúrne stredisko (zdroj FPU, AVF), avšak projekty infraštruktúrne do objektu domu kultúry, kina – tiež zdroj aj AVF, rieši Referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy. Preto v tabuľke prehľadu projektov je vždy, ak žiadosť nespracoval Referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy, uvedené aj to, kto žiadosť spracoval (Mestské kultúrne stredisko, Spoločný školský úrad).

Prílohy