Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 14.10.2011 - 13:14  //  aktualizácia: 14.10.2011 - 13:15  //  zobrazené: 3979

O informovaní verejnosti

číslo: 13/2011  |  dátum schválenia: 22.09.2011  |  dátum účinnosti: 14.10.2011  |  stav: účinné

§ 1
Účel úpravy

Toto nariadenie sa vydáva s cieľom zabezpečiť komunikáciu medzi obyvateľmi mesta            a mestskou samosprávou ako aj orgánmi samosprávy navzájom, určiť informačné prostriedky, upraviť spôsob ich používania, stanoviť využívanie iných foriem informovania a určiť minimálny rozsah informácií, ktoré majú poskytovať jednotlivé komunikačné nástroje.

§ 2
Informačné prostriedky

(1) Prenos informácií môže byť zabezpečovaný nasledovnými informačnými prostriedkami:
a) úradná tabuľa mesta,
b) informačné tabule mesta,
c) internetová stránka mesta, stránky organizácií zriadených mestom a sociálna sieť,
d) mestské informačné periodikum,
e) letáky, bulletiny a plagáty,
f) internetové terminály,
g) zhromaždenia obyvateľov mesta,
h) SMS centrum mesta,
i) pracovný portál eSAM.

Na informovanie verejnosti môže mesto využívať aj ďalšie prostriedky, napríklad tlačové besedy, obrazové, zvukové internetové prezentácie a ďalšie masovokomunikačné prostriedky.

(2) Lehota na zverejnenie jednotlivých informácií, v závislosti od druhu informácií, vyplýva  z rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, z rokovacieho poriadku komisií mestského zastupiteľstva, z ostatných platných právnych predpisov, Všeobecne záväzných nariadení mesta Šaľa, uznesení mestského zastupiteľstva, interných predpisov mesta a rozhodnutí primátora mesta.

(3) Výpočet možných informačných prostriedkov uvedených v § 2 ods. 1 tohto VZN nezakladá povinnosť informovania verejnosti všetkými ich druhmi súčasne, ale v závislosti od typu a druhu postupovanej informácie.

§ 3
Úradná tabuľa mesta

(1) Úradná tabuľa mesta sa nachádza pred budovou Mestského úradu v Šali. Na úradnej tabuli sú zverejňované informácie podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
a) návrh nariadenia a vyhlásenie nariadenia jeho vyvesením(1),
b) právoplatné rozhodnutie súdu o vyslovení nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mesta vo veciach územnej samosprávy a zákonom a vo veciach pri plnení úloh štátnej správy aj s nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy(2),
c) právoplatné uznesenie súdu o pozastavení účinnosti všeobecne záväzného nariadenia mesta(3),
d) oznámenie o vyhlásení miestneho referenda(4),
e) výsledky hlasovania obyvateľov pri miestnom referende(5),
f) návrh programu rokovania mestského zastupiteľstva(6),
g) vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra(7).

(2) Okrem informácií uvedených v bode 1 sú na úradnej tabuli zverejňované aj:
a) uznesenia mestského zastupiteľstva s hlasovaním jednotlivých poslancov,
b) zoznam poslancov s kontaktnými údajmi,
c) príslušné dokumenty súvisiace s verejným prerokovávaním,
d) verejné  vyhlášky, dražobné vyhlášky, oznámenia o doručení listových zásielok, parte,
e) informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám           a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
f) oznámenia o konaní kultúrnej akcie v Šali a v blízkom okolí,
g) ďalšie dokumenty, informácie a oznámenia.

(3) Zverejňovanie informácií na úradnej tabuli zabezpečuje Mestský úrad v Šali.

§ 4
Informačné tabule mesta

Na informačných tabuliach sú zverejňované, okrem iného, tie isté informácie ako na úradnej tabuli mesta. Informačné tabule sa nachádzajú pred budovou MsKS, pred budovou COV. Zverejňovanie informácií v informačných tabuliach zabezpečuje Mestský úrad v Šali.

§ 5
Internetová stránka mesta, organizácií zriadených mestom a sociálna sieť

(1) Internetové stránky mesta sú základným zdrojom informácií. Internetová stránka mesta www.sala.sk slúži okrem jednosmerného podávania informácií od orgánov mesta             k obyvateľom aj na diskusiu, kladenie dotazov a pripomienok. Internetová stránka mesta slúži na prezentáciu mesta pre návštevníkov mesta a smerom k občanom mesta má charakter informačno-komunikačno-edukačný vrátane zvyšovania úrovne participácie občanov na chode samosprávy.

(2) Na stránke mesta sú zverejňované nasledovné informácie:
 
A. Všeobecné informácie
    a)  štatút mesta a jeho symboly,
    b)  informácie poskytnuté v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.,
    c)  elektronická úradná tabuľa,
    d)  informácie o partnerských mestách,
    e)  elektronická kronika mesta,
    f)  história mesta,
    g)  zoznam kultúrnych pamiatok

B. Samospráva
a) všeobecne záväzné nariadenia mesta,
b) rokovací poriadok mestského zastupiteľstva, komisií,
c) termíny rokovaní mestského zastupiteľstva a výborov mestských častí,
d) fotografie, mená, funkcie volených orgánov mesta a kontaktné údaje,
e) dochádzka poslancov a občanov na rokovania mestského zastupiteľstva, výborov mestských častí a komisií,
f) zápisnice a zvukové záznamy z rokovaní mestského zastupiteľstva a archív zápisníc z predošlých funkčných období volených orgánov samosprávy,
g) zoznam a zloženie komisií mestského zastupiteľstva,
h) zápisnice z rokovaní komisií a výborov mestských častí,
i) materiály určené na rokovania mestského zastupiteľstva za podmienky dodržania ochrany osobných údajov,
j) územný plán mesta a ďalšie strategické dokumenty,
k) diskusné fórum filtrované o vulgarizmy a osočovanie,
l) archív samosprávy obsahujúci zoznam predchádzajúcich volených funkcionárov,
m) stručné záznamy zo služobných ciest poslancov, primátora, prednostu a vedúcich organizačných útvarov mestského úradu,
n) štruktúra mestského úradu so zoznamom všetkých zamestnancov vrátane mailových a telefonických kontaktov,
o) interpelácie poslancov a odpovede zodpovedných osôb.

C. Hospodárenie
a) zásady hospodárenia s majetkom mesta,
b) zásady rozpočtového hospodárenia mesta,
c) zoznam organizácií zriadených mestom s hlavným obsahom činnosti a menným  zoznamom funkcionárov delegovaných mestom,
d) hospodárenie organizácií zriadených mestom,
e) rozpočet mesta a správy o hospodárení mesta,
f) zoznam všetkých platných zmlúv, ktorých jednou zo zmluvných strán je mesto Šaľa alebo spoločnosť založená mestom Šaľa alebo s majetkovou účasťou mesta,
g) ponukové konania, verejné obstarávania, verejné súťaže a ich vyhodnotenie,
h) dotácie poskytnuté mestom,
i) plnenie rozpočtu mesta,
j) zoznam došlých faktúr na mesto,
k) zoznam služobných telefónov s mesačnými nákladmi na ich používanie,
l) zoznam budov v majetku mesta s fotografiou, momentálnym využitím a stručným popisom,
m) zoznam majetku mesta určeného na predaj, resp. prenájom,
n) zoznam miestnych komunikácií vrátane popisu ich technického stavu,
o) informácie pre podnikateľov vrátane možností investícií.

(3) Informácie podľa B f), o) a C d), f), h), j), k), n) sú aktualizované štvrťročne. Ostatné informácie sú aktualizované priebežne.

(4) Informácie podľa A a), d), f) a g) sú zverejnené v anglickom a maďarskom jazyku.

(5) Okrem internetovej stránky mesta (www.sala.sk) majú svoju internetovú prezentáciu aj:
a) mestská polícia     msp.sala.sk
b) mestské kultúrne stredisko    msks.sala.sk

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:
c) Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali  kniznica.sala.sk
d) Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa oss.sala.sk
e) sieť škôl a školských zariadení   skolstvo.sala.sk
f) centrum voľného času    www.cvcsala.sk

organizácie založené a spoluzaložené mestom:
g) MeT Šaľa, spol. s r.o.     www.metsala.sk
h) Aquasport, záujmové združenie právnických osôb www.aquasport.sk

(6) Mesto využíva na informovanie aj sociálnu sieť Facebook (www.facebook.com/sala).


§ 6
Mestské informačné periodikum

Mesto Šaľa vydáva periodikum samosprávy s názvom Šaľa, ktoré je apolitickým zdrojom informácií o dianí v samospráve mesta. Informačné periodikum je vydávané s mesačnou periodicitou. Za zostavenie printovej verzie zodpovedá 5-členná redakčná rada, z ktorej 3 členovia sú poslancami mestského zastupiteľstva. Redakčnú radu volí mestské zastupiteľstvo.

§ 7
Letáky, bulletiny a plagáty

Tieto informačné prostriedky sa používajú v prípadoch náhlej alebo významnejšej jednorazovej potreby (vydanie nariadení a pod.) alebo v prípade potreby masového informovania (kultúrno-spoločenské udalosti a pod.). Šírenie sa uskutočňuje rozmiestnením do miest s vyššou frekvenciou pohybu občanov, prípadne rozosielaním vybraným adresátom.

§ 8
Internetové terminály

Internetové terminály rozmiestnené na verejne dostupných miestach (pri budove mestského úradu, MsKS, COV a mestskej knižnice) slúžia bezplatne občanom mesta a jeho návštevníkom.

§ 9
Zhromaždenia obyvateľov mesta

Mesto je povinné organizovať zhromaždenia obyvateľov mesta v prípadoch, ktoré určujú platné právne predpisy. Mesto môže zorganizovať zhromaždenie obyvateľov mesta alebo mestských častí v prípade potreby na témy týkajúce sa samosprávy mesta.

§ 10
SMS Centrum mesta

Mesto využíva SMS Centrum mesta na informovanie občanov aj mobilnú komunikáciu. Ide najmä o informovanie o kultúrno-spoločenských udalostiach, dôležitých skutočnostiach ovplyvňujúcich každodenný život v prípade, ak ich má k dispozícii (odstávky elektrickej energie, výluky v doprave a pod.).

§ 11
Pracovný portál


Portál elektronickej samosprávy slúži na pracovnú komunikáciu mestského úradu, primátora, poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií zriadených pri mestskom zastupiteľstve.

§ 12
Záverečné a zrušovacie ustanovenia

(1) V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto VZN č. 13/2011 o informovaní verejnosti zverejnený na úradnej tabuli mesta Šaľa a na internetovej stránke mesta Šaľa dňa 7. septembra 2011.

(2) VZN č. 13/2011 o informovaní verejnosti schválilo Mestské zastupiteľstvo Šaľa na svojom 9. zasadnutí dňa 22. septembra 2011 prijatím Uznesenia č. 9/2011 – X.

(3) VZN č. 13/2011 o informovaní verejnosti bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa               29. septembra 2011 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli, t.j. dňa 14. októbra 2011.

(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN č. 13/2011 o informovaní verejnosti sa zrušuje VZN č. 1/2008 o informovaní zo dňa 27. marca 2008.

(1) § 6 ods. 3, 8 a 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov
(2) § 6a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov
(3) § 6b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov
(4) § 11a ods. 7 zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov
(5) § 11a ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov
(6) § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov
(7) § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov

Prílohy

O informovaní verejnosti

(pdf - 157.05 kB)