Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 23.10.2013 - 15:18  //  aktualizácia: 24.07.2020 - 08:15  //  zobrazené: 2536

O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd podľa miestnych podmienok

číslo: 13/2013  |  dátum schválenia: 23.10.2013  |  dátum účinnosti: 29.11.2013  |  stav: účinné

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 8/2013 – VI. dňa 7. novembra 2013
Vyvesené na úradnej tabuli: 14. novembra 2013
Účinnosť od: 29. novembra 2013

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe ustanovenia § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a ustanovení § 36 ods. 7 písm. c) zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení
č. 13/2013
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd podľa miestnych podmienok

§ 1
Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd podľa miestnych podmienok.

§ 2
Spôsob náhradného zásobovania vodou

(1) Ak nemožno zabezpečiť dodávku vody verejným vodovodom, mesto Šaľa v spolupráci s prevádzkovateľom verejného vodovodu - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, OZ Galanta, so sídlom v Šali, ul. P. Pázmaňa 4, zabezpečí dodávku vody náhradným zásobovaním vodou pomocou cisternových vozidiel.
(2) Odberné miesta, miesta a čas pristavenia cisternových vozidiel s vodou oznámi mesto prostredníctvom webových stránok mesta Šaľa a vyvesením na úradnej tabuli mesta.
(3) Dodávky vody na sociálne a hygienické účely budú zabezpečené z prírodných zdrojov a z mestských studní na uliciach Horná, Hviezdoslavova, Námestie Sv. Trojice
a Pribinovo námestie, prostredníctvom techniky (cisternových vozidiel) a pracovníkov Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra, OZ Galanta, so sídlom v Šali,
ul. P. Pázmaňa 4, a jednotky Hasičského a záchranného zboru, so sídlom v Šali,
ul. Murgašova 25.  

§ 3
Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd 

Mesto Šaľa v spolupráci s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s  Nitra, OZ Galanta, so sídlom v Šali, ul. P. Pázmaňa 4, zabezpečí náhradné odvádzanie odpadových vôd prostredníctvom fekálnych vozidiel.

§ 4
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v meste.