Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 21.04.2023 - 10:50  //  aktualizácia: 21.04.2023 - 10:52  //  zobrazené: 648

Pozvánka na 3. zasadnutie ekonomickej komisie

P O Z V Á N K A

na 3. zasadnutie ekonomickej komisie, ktoré sa uskutoční dňa 26. apríla 2024
o 16:30 hod. v zasadačke MsÚ na 1. poschodí

 

  1. Otvorenie
  2. Návrhy

  • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

  • Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 (v znení Doplnenia a aktualizácie č. 1 na obdobie rokov 2021 a 2022) za rok 2022

  • Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť kultúry

  • Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť športu

  • Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – zriadenie vecného bremena na pozemok vo vlastníctve mesta

  1. Rôzne
  • Prijatá požiadavka od člena komisie pána Ing. Martina Gálika

  1. Záver

Šaľa, 21.04.2023

                                                                                                           JUDr. Anna Torišková
                                                                                                              predseda komisie