Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 27.03.2007 - 09:15  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 14:10  //  zobrazené: 2431

Rozhodnutie č. 9 z roku 2004 o povolení výrubu drevín na ulici SNP v Šali.

číslo: I04/2006

Duslo, a.s. Šaľa, zastúpené Ing. Žigmundom Szegheö- PROfiS so sídlom v Nových Zámkoch, Považská 4, požiadalo dňa 09. 02. 2004 o súhlas na výrub drevín celkom v počte 96 ks. Dňa 15. 03. 2004 na ústnom pojednávaní bola žiadosť doplnená o 6 ks kríkových porastov rastúcich na verejnom priestranstve na pozemkoch vo vlastníctve mesta parc. č. 2338/1 a 2114.

Mesto Šaľa, zastúpené primátorom mesta, Ing. Tiborom Baranom, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 69 ods. 1 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, vydáva  podľa § 47 ods. 3, § 48 ods. 1 a § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  (správny poriadok)

s ú h l a s


žiadateľovi, Duslo, a.s. Šaľa, P.O. BOX 33, Šaľa (ďalej len žiadateľ) na výrub 71 ks stromov (s obvodmi kmeňov meranými vo výške 130 cm nad zemou- uvedenými v zátvorke v cm) nasledovného druhového zloženia: 1 ks lipa malolistá- Tilia plathyphilla (44), 2 ks agát biely- Robinia pseudoacacia (53, 104), 1 ks vŕba biely- Salix alba (402), 7 ks borovica čierna- Pinus nigra (41, 69, 51+12, 44+19, 47, 57, 44 ), 2 ks jaseň červený- Fraxinus pensylvanica (107, 113), 4 ks javor mliečny- Acer platanoides (91, 85, 53, 100), 39 ks javor horský- Acer pseudoplatanus (50, 50, 75, 69, 39+35+44+36, 36+42+36, 48+46+47, 58+56+60, 68+66, 66+46, 66+58, 45+36, 69, 69+44+45+48, 42+25+31+48, 47, 56+56, 63, 72, 110, 116, 110, 69+36+32+25, 58+59+18, 48+51, 46+76+52+36, 51+25, 72, 113, 94, 58+81, 68+48+56, 50, 44, 71+44, 53, 107, 82, 71+81), 14 ks breza previsnutá- Betula pendula (53, 53, 50, 53, 100, 47, 57, 75, 57, 88, 36+66, 50, 6 ks- skupina krovitá, 1 ks zrezaný kmeň), 1 ks slivka čerešňoplodá-  Prunus cerasifera (75), a 334 ks kríkov nasledovného druhového zloženia:
1 ks rakytník rešetliakový- Hiphophae rhammoides (3 ks - ker), dráč- Berberis thunbergii (21 ks- živý plot), pajazmín vencový- Philadelphus coronarius (19 ks živý plot), hlohyňa šarlátová- Pyracantha coccinea (99 ks- živý plot a skupina krov), zob vtáčí- Ligustrum vulgare (30 ks- živý plot), zlatovka prostredná- Forsythia intermedia (43 ks- živý plot), kalina obyčajná- Viburnum opulus (8 ks- živý plot), tavoľník van Houtteho- Spiraea x Vanhouttii (37 ks- živý plot), ríbezľa krvavá- Ribes sanguineum ( 33 ks živý plot), zemolez tatársky-
Lonicera tatarica (1 ks - ker), dulovec nádherný- Cheanomeles speciosa (2 ks- ker), javor- Acer negudo (výmladky- 15-20 ks), ruža-  Rosa x hybrida (23 ks záhon).
Dreviny rastú na pozemku parc. č. 2338/2,3 vo vlastníctve žiadateľa na Ulici SNP a na pozemkoch parc. č. 2338/1 a 2114 vo vlastníctve   mesta Šaľa.  Celková spoločenská hodnota drevín určených na výrub podľa Dendrologického prieskumu vypracovaného Ing. Annou Dobruckou, autorizovaným architektom, je 2 027 089,- Sk.

I. v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) určuje bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:
- výrub sa uskutoční v čase vegetačného pokoja,
- žiadateľ zabezpečí, aby sa pri výruboch nepoškodili okolité dreviny,

II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona  NR SR č. 543/2002 Z.z.  o ochrane  prírody a  krajiny ukladá žiadateľovi    náhradnú výsadbu   
žiadateľ:
a)  na svoje náklady uskutoční výsadbu drevín do konca roku 2006 podľa priložených
     návrhov vo výške  spoločenskej   hodnoty   vyrúbaných    drevín na nasledovných
     lokalitách:
1.  na pozemku parc. č. 3198/190, 3198/191 a 3198/192 k.ú. Šaľa vo vlastníctve Mesta   
    Šaľa:
  - borievka rozprestretá- Juniperus horizontalis: 12 ks (veľkosť rastliny 80/100 cm)
  - cypruštek Lawsonov- Chamaecyparis lawsoniana: 15 ks (veľkosť rastliny 150/170 cm)
  - tuja-Thuja occidentalis- kultivary globózneho tvaru: 20 ks (veľkosť rastliny 100/120 cm)
  - zob vtáčí - Ligustrum vulgare 240 ks v spone 40 cm.

2.  na  pozemku  parc. č.  3201 k.ú.   Šaľa  vo vlastníctve  Roľníckeho družstva  Šaľa,
    Hviezdoslavova, Šaľa:
   - javor mliečny (Acer platanoides): 12 ks (priemer kmeňa 8/10 cm)
   - smrek pichľavý (Picea pungens): 4 ks  (veľkosť rastliny 150/170 cm)
   - cypruštek Lawsonov (Chamaecyparis lawsoniana): 12 ks (veľkosť rastliny 150/170 cm)
   - dráč Thunbergov (Berberis thunbergii „Atropurpurea Nana“) 200 ks
   - borievka rozprestretá ( Juniperus horizontalis) 18 ks (veľkosť rastliny 80/100 cm)

3.  na pozemku  parc č.     k.ú. Šaľa vo vlastníctve  Nemocnice  s Poliklinikou v Šali (nemocničný park) na Nemocničnej ulici: 
- javor mliečny (Acer platanoides): 18 ks (priemer kmeňa 8/10 cm) striedať červené a zelené kultivary
- hrab obyčajný (Carpinus betulus) „Fastigiata“: 13 ks
- dráč Thunbergov (Berberis thunbergii): 56 ks (striedať červené a zelené kultivary)
- borovica lesná (Pinus sylvestris): 4 ks (veľkosť rastliny 130/150 cm)
- smrek pichľavý (Picea pungens): 4 ks (veľkosť rastliny 130/150 cm)
- cypruštek Lawsonov (Chamaecyparis lawsoniana): 3 ks (veľkosť rastliny 130/150 cm)
str. č. 3 k rozhodnutiu č. 810/2004-ŽP
- borievka rozprestretá (Juniperus horizontalis) 6 ks (veľkosť rastliny 80/100 cm)

4. na pozemkoch Pozemkového spoločenstva – Urbariát v Šali v k.ú. Šaľa  na jednotkách priestorového rozčlenenia lesa (lesov osobitného určenia zdravotne rekreačného významu) čísla: 521 b - medzihrádzový priestor- výmera 5,61 ha 521 c - medzihrádzový  priestor,  funkčná  plocha lesoparku - výmera  2,78 ha výsadba drevín v nasledovnej druhovej skladbe: dub letný (Quercus rubra)- 30 % (8415 ks), jaseň úzkolistý (Fraxinus angustifolia)- 40 % (11 220 ks) javor mliečny (Acer platanoides)- 19 % (5 329 ks), čerešňa vtáčia (Cerasus avium)- 10 % ( 2805 ks), čremcha obyčajná (Padus avium) 1 % (281 ks).
Termíny realizácie náhradnej výsadby na všetkých plochách dohodne žiadateľ pred zahájením výsadby so  zodpovedným pracovníkom Mesta Šaľa.

b) zabezpečí starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu 2 rokov odo dňa jej uskutočnenia; v prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu zrealizuje dosadbu,

c) žiadateľ doručí na konajúci správny orgán doklad o vykonaní náhradnej výsadby.

Z dôvodov uvedených v § 89 zákona môže konajúci správny orgán na návrh alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť.

Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu nedotknuté.

Odôvodnenie:

Listom zo dňa 09. 02. 2004 požiadalo Duslo, a.s.  Šaľa P.O.BOX 33, Šaľa o súhlas na výrub drevín rastúcich na pozemku p. č. 2338/2,3 vo vlastníctve žiadateľa a na pozemkoch parc. č. 2338/1 a 2114 k.ú. Šaľa vo vlastníctve Mesta Šaľa. K žiadosti bol priložený Dendrologický prieskum  uvedeného záujmového územia vypracovaného  Ing. Annou Dobruckou, autorizovaným architektom,  splnomocnenie  pre spoločnosť PROfiS so sídlom v Nových Zámkoch, Považská 4 na zastupovanie Duslo a.s. na úkony súvisiace s prejednávaním územného konania a stavebného povolenia, kópia z katastrálnej mapy predmetného územia a výpis z listu vlastníctva pozemkov predmetného územia.

Dôvodom výrubu drevín je realizácia výstavby „Výstavného a obchodného centra Duslo Šaľa“ v zmysle právoplatného územného rozhodnutia vydaného Mestom Šaľa dňa 07. 03. 2003 č. IV. 2003/00368-SP a V/2002/007653-Ga.

Mesto Šaľa zvolalo na 15. 03. 2004 ústne pojednávanie pre upresnenie niektorých skutočností potrebných pre vydanie rozhodnutia a dohodnutia podmienok  pre určenie náhradnej výsadby.
Na ústnom pojednávaní bol zo strany žiadateľa doplnený a upresnený zoznam drevín, ktoré je potrebné  v   súvislosti s budúcou    stavbou vyrúbať. Tieto    dreviny   rastú na pozemkoch parc. č. 2338/1 a 2114, ktoré sú vo vlastníctve mesta Šaľa. K žiadosti o výrub drevín na týchto pozemkoch dalo Mesto Šaľa súhlasné stanovisko.

Pracovníčka Mesta Šaľa uskutočnila dňa 16. 03. 2004 tvaromiestnu obhliadku, pri ktorej bolo zistené nasledovné: dreviny povolené v súvislosti s búracími prácami v predmetnom areáli MŠ boli už vyrúbané, v areáli prebiehali búracie práce. Ostatné dreviny v predmetnom území podľa územného rozhodnutia budú dotknuté stavbou „Výstavného a obchodného centra Duslo a.s. Šaľa“. Uvedené skutočnosti boli potvrdené aj pri tvaromiestnej obhliadke.

Pri povoľovaní  výrubov predmetných drevín a určovaní náhradnej výsadby postupoval orgán štátnej správy v ochrane prírody v súlade s  vyjadrením odborných pracovníkov zo ŠOP, CHKO Dunajské Luhy, ktorí uskutočnili tvaromiestnu obhliadku dňa 11. 12. 2003. Uvedená obhliadka sa týkala tak isto výrubov v predmetnom území v súvislosti so žiadosťou o súhlas na výrub drevín, ktoré bolo potrebné vyrúbať pri búracích prácach. Pracovníci ŠOP posudzovali areál MŠ ako celok a ich stanovisko je aktuálne aj pre toto rozhodnutie.

Odborné stanovisko vypracoval Ing. Izsák Gabriel. Z jeho stanoviska vyplýva nasledovné:
„Nakoľko z pohľadu MÚSES možno predmetnú plochu považovať za  prvok ekologickej stability, je potrebné určiť adekvátne opatrenia pri náhradnej výsadbe. Podľa § 3  zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, (ďalej len „zákon“), vytváranie a udržiavanie  územného  systému  ekologickej stability je  verejným   záujmom. Každý,  kto  zamýšľa  vykonať  činnosť,  ktorou  môže  ohroziť alebo   narušiť  územný  systém  ekologickej  stability, je   povinný zároveň navrhnúť  opatrenia, ktoré  prispejú   k jeho  vytváraniu  a udržovaniu. To znamená, že náhradná výsadbu môžeme chápať ako opatrenie na  vytváranie  a udržiavanie miestneho  územného  systému ekologickej stability, ako aj kompenzačné opatrenia za  odstránenú  časť prvkov MÚSES (vyrúbané stromy). Preto náhradnú výsadbu je potrebné uskutočniť  minimálne v rozsahu do výšky spoločenského ohodnotenia drevín určených na výrub.

Druhová skladba by mala pozostávať prevažne z domácich druhov ako lipa malolistá (Tilia cordata), javor poľný (Acer campestre), javor mliečny (Acer platanoides), breza previsnutá (Betula pendula), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia), borovica sosna (Pinus  silvestris), smreky (Picea pungens a P. omorika),  z krov zob vtáčí (Ligustum vulgare), svíb krvavý (Swida sanguinea), lieska obyčajná (Corylus colurna), ale aj iné zo sadovníckeho  hľadiska významné  druhy  stromov a kríkov. Na výsadbu  navrhujeme spracovať výsadbový plán a  použiť vzrastlé sadenice s balom a ukotviť ich troma kolíkmi. Najvhodnejší čas na výsadbu vzrastlých stromov je mimo vegetačné  obdobie, u kontajnerových kríkov jarné  alebo  jesenné obdobie.

Pri  určovaní  ceny  dodávky  treba započítať aj  minimálne  dvojročnú  údržbu s letnou zálievkou novozaloženej zelene.“

Mesto nedisponuje voľnými plochami pre určenie celej náhradnej výsadby vo výške spoločenskej hodnoty drevín určených na výrub, orgán ochrany prírody určil náhradnú výsadbu na pozemku parc. č. 3198/190, 3198/191 a 3198/192 k.ú. Šaľa vo vlastníctve mesta Šaľa, ako aj na pozemkoch iných vlastníkov. Dotknuté subjekty, na pozemkoch ktorých sa náhradná výsadba bude realizovať, doručili na Mesto Šaľa súhlasné stanoviská s jej uskutočnením. 

Ide o nasledovné pozemky:
- pozemok parc. č. 3201 k.ú. Šaľa vo vlastníctve Roľníckeho družstva v Šali v lokalite pred kultúrnym domom vo Veči, ktoré sú verejným priestranstvom (výsadba podľa priloženého návrhu)
- pozemok parc. č. k.ú. Šaľa vo vlastníctve Nemocnice s Poliklinikou v Šali, tzv.„nemocničná záhrada“ (výsadba podľa priloženého návrhu)
- pozemok vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva - Urbariát Šaľa, jednotky priestorového rozčlenenia lesa č. 521 b a 521 c (v lokalite v medzihrádzovom priestore podľa priloženej mapky) na založenie a vypestovanie lesov osobitného určenia v súlade s novým Lesohospodárskym plánom na roky  2004- 2013.

Náhradná výsadba sa vykoná podľa bodu II. písm. a) výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Vzhľadom na horeuvedené skutočnosti rozhodlo Mesto Šaľa tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Žiadateľ zaplatil správny poplatok 2000,- Sk dňa 09. 02. 2004.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Meste Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.

Žiadateľ:   Milena Verešová, Nešporova 12, 927 01  Šaľa