Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.11.2016 - 12:15  //  aktualizácia: 06.11.2016 - 12:15  //  zobrazené: 1712

Sanácia základov bytového domu č. 65 na Ul. M. R. Štefánika v Šali

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov združení v Spoločenstve vlastníkov bytov a NP M. R. Štefánika 65, v konaní zastúpení Ing. Dušanom Horváthom, bytom 925 71 Trnovec nad Váhom č. 422

(ďalej len "stavebník") podali dňa 12.10.2016 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na  stavbu:

Sanácia základov bytového domu č. 65 na Ul. M. R. Štefánika v Šali

na pozemku register "C" parc. č. 41 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje:

 • sanácia základových pásov, navrhované sú základové pásy šírky 1200mm, s prehĺbením 400mm,

 • zhotoví sa okolo celého objektu vyspádovaný okapový chodník,

 • terénne úpravy.

  Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

  Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do

  7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,

  inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

   

  Poučenie:

  Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

  K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

  Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

  Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

  Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní.

  Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

   

   

   

  Oznámenie vyvesené dňa: .....................           Oznámenie zvesené dňa: ..............................

  Pečiatka, podpis                                                   Pečiatka, podpis

   

   

  Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

   

   

  Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................        

   

  Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, UL. M. R. Štefánika č. 65 na pozemku register "C" parc. č. 41 kat. územie Šaľa 

2. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa   

3. Ing. Ivan Tamaškovič, P. Pázmaňa č. 30, 927 01 Šaľa

4. INTEVO – SK, s.r.o., Nitrianska č. 1751/53, 927 05 Šaľa

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

5. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná súp. č. 2/1,     927 01  Šaľa

6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava

7. Salamon internet, s.r.o., Partizánska č. 18, 927 01 Šaľa

8. Michlovsky, spol. s.r.o., Letná č. 796/9, 921 01 Piešťany

9. CableNet, s.r.o., Slnečná č. 535/19, 924 01 Galanta

na vedomie:

10. Ing. Dušan Horváth, č. 422, 925 71 Trnovec nad Váhom