Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 28.11.2022 - 12:48  //  aktualizácia: 20.03.2023 - 08:48  //  zobrazené: 1346

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva 24/11/2022

číslo:  |  dátum konania: 24.11.2022  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1

Skúšobné hlasovanie

Za hlasovalo: 18

Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 1

Marek Molnár,

Zdržalo sa: 1

Ing. Slavomír Kališ,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Peter Andráši,

Hlasovanie č.2

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta):

Za hlasovalo: 20

Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Peter Andráši,

Hlasovanie č. 3

Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 19

Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Miloš Rehák,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Peter Andráši,

Hlasovanie č. 4

Mandátová komisia

Za hlasovalo: 20

Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Peter Andráši,

Hlasovanie č. 5

Návrhová komisia

Za hlasovalo: 20

Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Gabriela Lacková,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Peter Andráši,

Hlasovanie č. 6

Volebná komisia

Za hlasovalo: 20

Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Peter Andráši,

Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie – bod číslo 10

Hlasovanie č. 7

Za hlasovalo: 20

Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Peter Andráši,

Znenie prijatého uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. berie na vedomie
 1. výsledky voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva,
 2. predloženú správu mandátovej komisie,
 1. konštatuje, že
 1. novozvolený primátor mesta Mgr. Jozef Belický zložil a podpisom potvrdil zákonom predpísaný sľub primátora mesta,
 2. novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva:

Ing. Róbert Andráši

Bc. Tomáš Benkovič

Mgr. Monika Budaiová

Mgr. Róbert Čibrik

RSDr. Peter Gomboš

Peter Hlavatý

Ing. Peter Jaroš

Mgr. Dominika Jarošová

Mgr. Ildikó Jarošová

Ing. Slavomír Kališ

Ing. Ingrid Kántorová

Mgr. Miloslav Kollár

Ing. Gabriela Lacková

PaedDr. Danica Lehocká, PhD.

Ing. Tomáš Mészáros

Marek Molnár

Miloš Rehák

Peter Szalay

Róbert Tölgyesi

JUDr. Anna Torišková

zložili a podpisom potvrdili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva.

Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov - bod číslo 11

Hlasovanie č. 8

Hlasovanie o zriadení komisií 1. – 8.

Za hlasovalo: 20

Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Peter Andráši,

Hlasovanie č. 9

Hlasovanie o určení náplne práce jednotlivých komisií

Za hlasovalo: 20

Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Peter Andráši,

Hlasovanie č. 10

Hlasovanie o procedurálnom návrhu Róberta Tölgyesiho v znení:

 • navrhol, aby sa o predsedoch komisií hlasovalo verejne a jednotlivo,

Za hlasovalo: 18

Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 2

Mgr. Róbert Čibrik, Mgr. Miloslav Kollár,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Peter Andráši,

Procedurálny návrh Róberta Tölgyesiho bol prijatý.

Hlasovanie č. 11

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Róberta Tölgyesiho na predsedu komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky (Peter Hlavatý):

Za hlasovalo: 19

Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Peter Hlavatý,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Peter Andráši,

Poslanecký návrh Róberta Tölgyesiho bol prijatý.

Hlasovanie č. 12

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Róberta Tölgyesiho na predsedu komisie kultúry a cestovného ruchu (Marek Molnár):

Za hlasovalo: 20

Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Peter Andráši,

Poslanecký návrh Róberta Tölgyesiho bol prijatý.

Hlasovanie č. 13

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Róberta Tölgyesiho na predsedu komisie mládeže a športu (Peter Szalay):

Za hlasovalo: 20

Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Peter Andráši,

Poslanecký návrh Róberta Tölgyesiho bol prijatý.

Hlasovanie č. 14

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Róberta Tölgyesiho na predsedu komisie ekonomickej (JUDr. Anna Torišková):

Za hlasovalo: 20

Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Peter Andráši,

Poslanecký návrh Róberta Tölgyesiho bol prijatý.

Hlasovanie č. 15

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Róberta Tölgyesiho na predsedu komisie územného plánovania, výstavby a dopravy (Ing. Tomáš Mészáros):

Za hlasovalo: 20

Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Peter Andráši,

Poslanecký návrh Róberta Tölgyesiho bol prijatý.

Hlasovanie č. 16

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Róberta Tölgyesiho na predsedu komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti (RSDr. Peter Gomboš):

Za hlasovalo: 20

Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Peter Andráši,

Poslanecký návrh Róberta Tölgyesiho bol prijatý.

Hlasovanie č. 17

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Róberta Tölgyesiho na predsedu komisie školstva (Miloš Rehák):

Za hlasovalo: 20

Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Peter Andráši,

Poslanecký návrh Róberta Tölgyesiho bol prijatý.

Hlasovanie č. 18

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Róberta Tölgyesiho na predsedu komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa (Ing. Gabriela Lacková):

Za hlasovalo: 20

Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Peter Andráši,

Poslanecký návrh Róberta Tölgyesiho bol prijatý.

Znenie prijatého uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľbu ich predsedov,

 1. zriaďuje
 1. komisiu pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
 2. komisiu kultúry a cestovného ruchu
 3. komisiu mládeže a športu
 4. komisiu ekonomickú
 5. komisiu územného plánovania, výstavby a dopravy
 6. komisiu životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti
 7. komisiu školstva
 8. komisiu pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa
 1. určuje

náplň práce jednotlivých komisií (podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou  uznesenia),

 1. volí
 1. predsedu komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky: Peter Hlavatý
 2. predsedu komisie kultúry a cestovného ruchu: Marek Molnár
 3. predsedu komisie mládeže a športu: Peter Szalay
 4. predsedu komisie ekonomickej: JUDr. Anna Torišková
 5. predsedu komisie územného plánovania, výstavby a dopravy: Ing. Tomáš Mészáros
 6. predsedu komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti: RSDr. Peter Gomboš
 7. predsedu komisie školstva: Miloš Rehák
 8. predsedu komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa: Ing. Gabriela Lacková
 1. žiada

pripraviť voľbu členov komisií

      T: prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2023

Hlasovanie č. 19

Hlasovanie o uznesení ako celku

Za hlasovalo: 20

Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Peter Andráši,

Uznesenie bolo prijaté.

Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov - bod číslo 12

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľbu jej členov,

 1. zriaďuje

komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,

 1. volí

členov a predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

členovia – poslanci: Ing. Ingrid Kántorová, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Róbert Tölgyesi, Peter Hlavatý, Marek Molnár, Ing. Peter Andráši, Ing. Peter Jaroš

predseda: Ing. Peter Jaroš

Hlasovanie č. 20

Za hlasovalo: 20

Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Peter Andráši,

Uznesenie bolo prijaté.

Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva - bod číslo 13

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva,

 1. poveruje

poslankyňu JUDr. Annu Toriškovú zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie č. 21

Za hlasovalo: 20

Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Peter Andráši,

Uznesenie bolo prijaté.

Poverenie poslancov pre výkon obradov (poverenie pre akt sobášenia) - bod číslo 14

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na poverenie poslancov pre výkon obradov (poverenie pre akt sobášenia),

 1. poveruje

vykonávaním aktu sobášenia pre volebné obdobie 2022 – 2026 poslancov Mestského zastupiteľstva v Šali:

 1. Petra Hlavatého
 2. PaedDr. Danicu Lehockú, PhD.
 3. Mgr. Dominiku Jarošovú
 4. Mgr. Moniku Budaiovú

Hlasovanie č. 22

Za hlasovalo: 20

Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Peter Andráši,

Uznesenie bolo prijaté.

Informácia o plate primátora mesta - bod číslo 15

Mestské zastupiteľstvo v Šali

berie na vedomie

informáciu o plate primátora mesta Šaľa Mgr. Jozefa Belického, ktorý má s účinnosťou
od 01. 01. 2022 v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z.
o  právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v  znení neskorších predpisov základný plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a násobku (podľa počtu obyvateľov) a zvýšený podľa § 4
ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z.
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov
o 50 %,  t. j. v celkovej výške 5 832,00 Eur.

Hlasovanie č. 23

Za hlasovalo: 16

Róbert Andráši, Mgr. Monika Budaiová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 2

Mgr. Róbert Čibrik, Mgr. Miloslav Kollár,

Zdržalo sa: 2

Bc. Tomáš Benkovič, Ing. Ingrid Kántorová,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Peter Andráši,

Uznesenie bolo prijaté.

Návrh na voľbu členov dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o. – bod č. 16

Hlasovanie č. 24

Hlasovanie o návrhu na člena dozornej rady MeT Šaľa spol. s r.o. (Peter Szalay - poslanec):

Za hlasovalo: 18

Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 1

Mgr. Róbert Čibrik,

Zdržalo sa: 1

Ing. Ingrid Kántorová,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Peter Andráši,

Návrh bol prijatý.

Hlasovanie č. 25

Hlasovanie o návrhu na člena dozornej rady MeT Šaľa spol. s r.o. (JUDr. Anna Torišková -poslanec):

Za hlasovalo: 18

Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 1

Mgr. Miloslav Kollár,

Zdržalo sa: 1

JUDr. Anna Torišková,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Peter Andráši, bol prijatý.

Hlasovanie č. 26

Hlasovanie o návrhu na člena dozornej rady MeT Šaľa spol. s r.o. (Róbert Tölgyesi - poslanec):

Za hlasovalo: 18

Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 2

Mgr. Róbert Čibrik, Ing. Ingrid Kántorová,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Peter Andráši,

Návrh bol prijatý.

Hlasovanie č. 27

Hlasovanie o návrhu na člena dozornej rady MeT Šaľa spol. s r.o. (Mgr. Monika Budaiová - poslanec):

Za hlasovalo: 20

Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Peter Andráši,

Návrh bol prijatý.

Hlasovanie č. 28

Hlasovanie o návrhu na člena dozornej rady MeT Šaľa spol. s r.o. (Erika Mareková – zástupca spoločnosti Met Šaľa spol. s r.o.):

Za hlasovalo: 19

Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Mgr. Róbert Čibrik,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Peter Andráši,

Návrh bol prijatý.

Hlasovanie č. 29

Hlasovanie o návrhu na predsedu dozornej rady MeT Šaľa spol. s r.o. (Peter Szalay - poslanec):

Za hlasovalo: 18

Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 1

Mgr. Róbert Čibrik,

Zdržalo sa: 1

Ing. Ingrid Kántorová,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Peter Andráši,

Návrh bol prijatý.

Znenie prijatého uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.  prerokovalo

návrh na voľbu členov dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o. ,

 1. volí

členov dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r.o.:

 1. Peter Szalay – poslanec mestského zastupiteľstva
 2. JUDr. Anna Torišková – poslanec mestského zastupiteľstva
 3. Róbert Tölgyesi – poslanec mestského zastupiteľstva
 4. Mgr. Monika Budaiová – poslanec mestského zastupiteľstva
 5. Erika Mareková – zástupca spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o.
 1. schvaľuje

Petra Szalaya za predsedu dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o.

Za správnosť vyhotovenia: Andrea Súdorová, OOaS, v. r.