Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 20.11.2013 - 13:30  //  aktualizácia: 24.07.2020 - 08:15  //  zobrazené: 2531

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 14/1993 o státí a státí vozidiel na parkoviskách, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel na území mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov

číslo: 15/2013  |  dátum schválenia: 20.11.2013  |  dátum účinnosti: 26.12.2013  |  stav: účinné

Všeobecne záväzné nariadenie

15/2013,

ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 14/1993 o státí a státí vozidiel na parkoviskách, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel na území mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 9/2013 – V. dňa 5. decembra 2013 Vyvesené na úradnej tabuli: 11. decembra 2013 Účinnosť od: 26. decembra 2013

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatútu mesta Šaľa

sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení č. 15/2013, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 14/1993 o státí a státí vozidiel na parkoviskách, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel na území mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov

§ 1 Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 14/1993 zo dňa 2. júla 1993 o státí a státí vozidiel na parkoviskách, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel na území mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov zo dňa 28. mája 1998.

§ 2 Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v meste.