Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 05.05.2016 - 08:16  //  aktualizácia: 05.05.2016 - 08:16  //  zobrazené: 2402

VV - COV Večierka s.č. 373, na Ul. P. J. Šafárika v Šali

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v kolaudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorý dňa 02.03.2016 podal stavebník

 

Kamil Dobiš, trvale bytom Ul. Rokošová I. 218/33, 951 31 Močenok

 

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto preskúmania podľa § 82, § 85 ods. 1 stavebného zákona v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 20, 21 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e

stavby

COV Večierka s.č. 373,  na Ul. P. J. Šafárika v Šali

na nové účely Polyfunkčnej budovy

/I. NP Obchod a služby, II. NP Bytová jednotka/

na pozemku register "C" parc. č. 590/6 v katastrálnom území Šaľa.

Stavba obsahuje:

 • Nadstavbou jestvujúceho objektu s.č. 373 sa vytvorilo: na 1. NP samostatný priestor pre obchod a služby a na 2. NP samostatná bytová jednotka, ktorá je prístupná samostatným vstupom prestrešeným schodiskom, zo závetria z Ul. P.J. Šafárika,

 • na 1. NP je samostatný priestor pre obchod a služby, dispozičné riešenie v zmysle projektovej dokumentácie,

 • na 2. NP je bytová jednotka pozostávajúca: zo závetria zo schodiskom, zádveria, obývacej izby, loggie, kuchyne, kúpeľne, WC, 3x izba, šatník,

 • objekt je napojený na verejné rozvody inžinierskych sietí – vodovod, kanalizáciu, plynovod a elektrickú energiu existujúcimi prípojkami, súčasťou stavby sú inštalácie: zdravotechnická, plynová, ústredné kúrenie, elektrická a bleskozvod,

 • vykurovanie a príprava teplej úžitkovej vody v priestore pre obchod a služby na 1. NP je ústredné  plynovým kotlom umiestneným v miestnosti 1.14 miestnosť pre kotol,

 • vykurovanie a príprava teplej úžitkovej vody bytovej jednotky na 2. NP je ústredné plynovým kotlom umiestneným v miestnosti 2.02 zádverie a doplnkové vykurovanie je krbom umiestneným v obývacej izbe 2.03.

   

  Pre užívanie stavby stavebný úrad určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona tieto podmienky:

   

 • Stavba bude užívaná na účely vymedzené týmto rozhodnutím.

 • Užívateľ stavby zabezpečí pravidelné kontroly a revízie technických zariadení v zmysle platných technických predpisov, ako aj príslušných STN.

 • Stavbu je potrebné udržiavať v riadnom stavebno-technickom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických nedostatkov, aby neohrozovala životné prostredie, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť. Užívateľ stavby zabezpečí jej riadnu údržbu a včasné opravy v súlade s ustanovením § 86 ods. 1 stavebného zákona.

 • Zdroj znečisťovania ovzdušia bude prevádzkovaný v súlade so zákonom č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia a s ďalšími súvisiacimi predpismi a tiež s ustanoveniami VZN mesta Šaľa č. 6/2014O ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.

 • Pri každej zmene technológií s vplyvom na množstvo a zloženie emisií stavebník požiada o súhlas orgán ochrany ovzdušia.

 • Počas užívania stavby budú dodržané ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov a s ním súvisiace platné právne predpisy.

 • Vlastník stavby je povinný dokumentáciu stavby a príslušné rozhodnutia uchovávať po celý čas jej užívania, pri zmene vlastníctva ju odovzdá novému nadobúdateľovi.

 • Stavba bude užívaná tak, že budú zabezpečené záujmy na starostlivosti o životné prostredie, hygienu, zdravie a bezpečnosť osôb, požiarnu bezpečnosť a pod.

 • Prevádzkovateľ je povinný podľa § 52 ods.1 písm. b) zák. č. 355/2007 Z. z. pred začatím činnosti v prevádzke predložiť orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie z hľadiska vplyvu na zdravie návrh na uvedenie priestorov do prevádzky.

   

Pri miestom zisťovaní v kolaudačnom konaní boli zistené na stavbe drobné nedostatky, ktoré musia byť odstránené v týchto lehotách (podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona):

 • V termíne do 15.05.2016 stavebník zabezpečí odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce v Nitre č. IPNR/IPNR_OBOZP/KON/2016/1308 zo dňa 29.04.2016 a ich splnenie oznámi na príslušný Inšpektorát práce a príslušný stavebný úrad.

  Stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní a v súlade s projektovou dokumentáciou zmeny v užívaní stavby.

V priebehu konania neboli vznesené námietky.

 

Odôvodnenie:

Dňa 02.03.2016 podal Kamil Dobiš, trvale bytom Ul. Rokošová I. 218/33, 951 31 Močenok, návrh návrh na kolaudáciu stavby Nadstavba bytovej jednotky objektu s.č. 373  na  Ul. Dolnej v Šali, na pozemku  parc. č. 590/6 kat. územie Šaľa spojenú  so zmenou v užívaní stavby COV Večierka s.č. 373, na Ul. Dolnej v Šali, na pozemku parc. č. 590/6 kat. územie Šaľa, na nové účely Polyfunkčnej budovy.

Na kolaudovanú stavbu bolo vydané dodatočné stavebné povolenie Mestom Šaľa pod                                     č. sp. 3112/2011-3 zo dňa 27.09.2011, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 02.11.2011.

Stavebný úrad oznámil začatie kolaudačného konania spojeného so zmenou v užívaní stavby známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 19.04.2016, o jeho výsledkoch bol spísaný záznam.

Podľa ustanovenia § 81 ods. 1 stavebného zákona, v kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä skúma, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a či sa dodržali zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky určené v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Ďalej skúma, či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní bolo zistené, že stavba nie je zrealizovaná v celom rozsahu podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní.

Stavebný úrad v uskutočnenom kolaudačnom konaní preskúmal predložený návrh na kolaudáciu, prejednal ho s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že stavba je uskutočnená v súlade s § 81 ods. 1 stavebného zákona, jej užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho realizáciu a osobitnými predpismi.

Stavebný úrad v konaní zistil, že nové využitie stavby na účel navrhovaný jej vlastníkom, je možné povoliť za podmienok, ktoré vyplynuli zo všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä ochrana životného prostredia, ochrana zdravia osôb a pod.).

Zmena účelu užívania stavby je v súlade so záväznou časťou ÚP mesta Šaľa.

Z hľadiska užívateľnosti stavby bolo v konaní na podklade dokladov predložených navrhovateľom preukázané, že stavba je spôsobilá riadneho a bezpečného užívania. Stavba je zrealizovaná tak, že počas jej užívania bude vyhovovať základným požiadavkám podľa ustanovenia § 43d stavebného zákona, čo bolo dosvedčené správami o vykonaných skúškach, osvedčeniami o použitých materiáloch, stavebných výrobkoch, postupe prác. Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie. V konaní boli predložené: zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, predloženie dokladov o uložení odpadu zo stavby (vážne lístky), doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov podľa § 43f stavebného zákona, licencie a oprávnenia, revízne správy, stavebný denník.

Stanoviská oznámili:

 • Inšpektorátu práce v Nitre,záväzné stanovisko č. IPNR/IPNR_OBOZP/KON/2016/1308 zo dňa 29.04.2016,

 • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, zo dňa 19.04.2016 súhlasom do záznamu z priebehu ústneho pojednávania,

 • Mestský úrad Šaľa, referát životného prostredia, súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia č. 01342/2016/OSaKČ/01884 zo dňa 21.04.2016.

  Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok rozhodnutia.

  V konaní bolo zistené, že stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní a v súlade s projektovou dokumentáciou zmeny v užívaní stavby.

  Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu užívania stavby, z toho dôvodu rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

  Podanie bolo naposledy doplnené dňa 29. 04. 2016 o záväzné stanovisko                                                        č. IPNR/IPNR_OBOZP/KON/2016/1308.

  Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

   

   

   

  Upozornenie:

  S užívaním predmetnej stavby sa nesmie začať skôr, ako kolaudačné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

  Poučenie o odvolaní:

  Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

  Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.

  Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

  Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných  prostriedkov.

   

  Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

   

  Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta.

  Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia.

   

  Rozhodnutie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

   

   

  Rozhodnutie vyvesené dňa: .....................           Rozhodnutie zvesené dňa: ..............................

  Pečiatka, podpis                                                   Pečiatka, podpis

   

   

  Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

   

   

  Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................        

   

  Poplatok:

  Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 62 písm. a)  položka 1. vo výške 30.00 € bol zaplatený dňa 02.03.2016.

   

  Doručí sa:

   účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

 1. Kamil Dobiš, Ul. Rokošová I. 218/33, 951 31 Močenok
 2. Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 590/5, 587/2 v kat. území Šaľa a stavieb na nich:
 3. Mesto Šaľa – primátor,

 4. Kertész Jozef, 925 84 Vlčany č. 155

 1. Bytový dom  súp. č. 376, na Ul. Dolnej, na pozemku register "C" parc. č.  524/8, kat. územie Šaľa
 2. Bytový dom  súp. č. 377, na Ul. Dolnej, na pozemkoch register "C" parc. č.  524/7, 524/6, 524/5 kat. územie Šaľa

 

 1. Ing. Ivan Tamaškovič, P. Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa
 2. Miroslav Lóži, M.R. Štefánika 467, 951 31 Močenok

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63  Nitra
 2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11  Nitra
 3. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38  Nitra
 4. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa
 5. MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností
 6. MsÚ Šaľa, referát životného prostredia

 

 na vedomie

      Kamil Dobiš, Ul. Rokošová I. 218/33, 951 31 Močenok

 • k spisu