Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 28.10.2016 - 12:41  //  aktualizácia: 04.05.2017 - 08:51  //  zobrazené: 2729

Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy, 8. mája 2, Šaľa

 Mesto Šaľa
zastúpené štatutárnym orgánom, primátorom mesta, v zmysle zákona            č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

                                                                výberové konanie na obsadenie
                                 funkcie riaditeľa v

                Materskej škole, 8. mája 2, Šaľa

Kvalifikačné predpoklady:
- odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre
príslušný druh a typ školy a školského zariadenia v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov
      a  podľa vyhlášky MŠ SR   č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
      predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
      pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Osobitné kvalifikačné predpoklady:
- absolvovanie 1. atestácie najneskôr do 1. 1. 2017,
- najmenej päť rokov pedagogickej praxe.

Ďalšie požiadavky:
- zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods.1c) zákon č. 317/2009 Z. z.,
- znalosť legislatívy v oblasti školstva,
- komunikatívnosť a flexibilita,
- riadiace schopnosti a skúsenosti,
- občianska bezúhonnosť,
- osobné a morálne predpoklady,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
- užívateľské ovládanie práce s počítačom.

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- overené fotokópie dokladov o vzdelaní,
- doklad o absolvovaní prvej atestácie,
- doklad o pedagogickej praxi,
- profesijný životopis,
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
- návrh koncepcie rozvoja školy (rozsah 4 – 6 strán),
- výpis z registra trestov  nie starší ako 3 mesiace (najneskoršie pri výberovom konaní),
- súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania (§11 zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

 

 

Uchádzači zašlú požadované doklady v obálke s označením „Výberové konanie – Materská škola, 8. mája, Šaľa” poštou alebo do podateľne MsÚ v Šali

najneskôr do 30. novembra 2016 do 10.00 hod.

na adresu:
Mesto Šaľa
Spoločný školský úrad
Námestie Sv. Trojice 7
927 15  Šaľa

 


Šaľa 31. 10. 2016                                                                       


                                                                                                
                                                                          Mgr. Jozef Belický
                                                                        primátor