Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 13.12.2012 - 11:29  //  aktualizácia: 04.01.2013 - 11:32  //  zobrazené: 3544

VZN ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov

číslo: 10/2012  |  dátum schválenia: 13.12.2012  |  dátum účinnosti: 03.01.2013  |  stav: účinné

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 7/2012 – IX. dňa 13. decembra 2012
Vyvesené na úradnej tabuli 19. decembra 2012
Účinnosť od 3. januára 2013
Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa podľa § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. h) a n) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom         č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o držaní psov) a Štatútu mesta Šaľa

sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení
č. 10/2012,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov
(ďalej len VZN)

§ 1
Účel úpravy

Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého spôsobu života obyvateľov a  zabezpečenie verejného poriadku.

§ 2
Predmet úpravy

Toto VZN sa vydáva s cieľom:
a) ustanoviť sumu úhrady za vydanie novej evidenčnej známky v prípade zničenia straty alebo odcudzenia,
b) ustanoviť podrobnosti o vodení psa,
c) ustanoviť podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev,
d) vymedziť miesta, kde je vstup so psom zakázaný.

§ 3
Ustanovenie sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky

(1) Mesto vedie evidenciu psov Oddelením ekonomiky a podnikania Mestského úradu v Šali.

(2) V prípade zničenia, straty alebo odcudzenia evidenčnej známky vydá mesto Šaľa držiteľovi psa zapísaného do evidencie psov náhradnú známku v pokladni Mestského úradu v Šali.

(3) Suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky sa stanovuje na 3,50 Eur.

§ 4
Ustanovenie podrobností o vodení psa

Vodiť psa na verejnom priestranstve je možné s vôdzkou, bezpečne pripevnenou na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.

§ 5
Vymedzenie miest, kde je vstup so psom zakázaný

(1) Na území mesta je vstup so psom zakázaný:
a) na detské ihriská,
b) na športoviská,
c) do areálov škôl a školských zariadení,
d) do areálov kostolov,
e) do areálov cintorínov,
f) do areálu nemocničného parku.

(2) Miesta uvedené v ods. 1 označí mesto tabuľou s piktogramom uvedeným v prílohe č. 1
do 4 mesiacov od schválenia tohto VZN.

§ 6
Ustanovenie podrobností  o znečisťovaní verejných priestranstiev

(1) Držitelia psov sú povinní po pozbieraní výkalov tieto zneškodňovať prostredníctvom špeciálnych zberných nádob s viditeľným označením účelu ich použitia, alebo                             prostredníctvom najbližšej zbernej nádoby na zber komunálneho odpadu (1100 litrové kontajnery, KUKA nádoby, malé smetné nádoby), okrem nádob na separovaný zber.

(2) Na území mesta sú špeciálne zberné nádoby so zásobníkom na zberné vrecká rozmiestnené v uvedených lokalitách:
      a)  Šaľa
aa)  vnútroblok ohraničený ul. Okružná, Partizánska (pri ihrisku),
ab)  Čsl. armády – zelená plocha za obytným domom,
ac)  Bottova – veľká zelená plocha pred obytným domom,
ad)  Vajanského – vnútroblok,
ae)  Mostová ul.,
af)   za budovou Merus-u ul. Hurbanova,
ag)  vnútroblok ul. 1. mája, Hurbanova, Hodžova,
ah)  ul. Hlavná pred predajňou Colins,
ai)   ul. Dolná pri Večierke,
aj)   ul. Dolná – Sad novorodencov,
ak)  park na rozhradní ulíc Vlčanská a Dolná,
al)   Vlčanská 2, 4, 6 – pri troch vysokých obytných domoch,
am) Vlčanská 21 – pri Techagre,
an)  ul. Novomeského – zelená plocha od Kráľovskej ulice,
b) Veča
ba) vnútroblok ohraničený ul. Narcisová a Nitrianska (pri výmenníkovej stanici),
bb)  vnútroblok ohraničený ul. Narcisová a Gen. L. Svobodu,
bc)  ul. Rímska pri detskom ihrisku,
bd)  pri budove COV zboku (medzi budovou COV a budovou TESCO),
be)  Cintorínska ul. – vedľa židovského cintorína,
bf)   ul. Nitrianska v parku pred kultúrnym strediskom,
bg)  Nitrianska ul. medzi dvoma činžiakmi,
bh)  Cintorínska za obytným domom 2, 4, 6,
bi)   ul. Fraňa Kráľa 2, za čerpacou stanicou Shell,
bj)   vnútroblok Hollého – Cintorínskej ul.,
bk)  ul. Nivy,
bl)   ul. Lúčna za činžiakom.

§ 7
Spoločné ustanovenia

(1) Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti držiteľov psov vyplývajúce zo zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov. 
(2) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva mestská polícia a poverení zamestnanci mesta.

§ 8
Záverečné a zrušovacie ustanovenia

(1) V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. 10/2012, ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov zverejnený na úradnej tabuli mesta Šaľa a na internetovej stránke mesta Šaľa dňa 28. novembra 2012.

(2) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 10/2012, ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov schválilo Mestské zastupiteľstvo Šaľa na svojom 7. zasadnutí dňa 13. decembra 2012 prijatím Uznesenia č. 7/2012 – IX..

(3) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 10/2012, ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 19. decembra 2012
a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli, t. j. dňa
3. januára 2013.

(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. 10/2012, ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov sa zrušujú:
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 35/2002 zo dňa 12. septembra 2002
o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mesta Šaľa,
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 10/2008 zo dňa 2. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 35/2002
o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mesta Šaľa.

Prílohy