Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 21.03.2016 - 19:49  //  aktualizácia: 12.04.2016 - 10:25  //  zobrazené: 1589

Zverejnený návrh všeobecne záväzného nariadenia

Zverejnený návrh všeobecne záväzného nariadenia:

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 1/2015

Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia
v písomnej forme, elektronicky (na adresu: mesto@sala.sk) alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.
Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.
Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli: 21.03.2016
Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienky k návrhu nariadenia: 21.03.2016
Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia: 31.03.2016
Vyhodnotenie pripomienok sa uskutoční: 01.04.2016