Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 24.03.2023 - 13:41  //  aktualizácia: 12.05.2023 - 13:22  //  zobrazené: 788

02/2023 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 23/03/2023

číslo: 02/2023  |  dátum konania: 23.03.2023  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č.1

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta):

Za hlasovalo: 15

 1. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik,
  RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová,
  Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica
  Lehocká, PhD., Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 6

Bc. Tomáš Benkovič, Peter Hlavatý, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay,

Hlasovanie č. 2

Návrhová komisia

Za hlasovalo: 16

 1. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik,
  RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová,
  Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica
  Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 5

Bc. Tomáš Benkovič, Peter Hlavatý, Mgr. Miloslav Kollár, Marek Molnár, Peter Szalay,

Hlasovanie č. 3

Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 16

 1. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik,
  RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová,
  Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica
  Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Bc. Tomáš Benkovič,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Peter Hlavatý, Mgr. Miloslav Kollár, Marek Molnár, Peter Szalay,

Materiál číslo A 1/2/2023 – Správy z kontrol vykonaných ÚHK

Uznesenie č. 2/2023 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo
 1. správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov
  z kontroly čerpania výdavkov v Domove dôchodcov Šaľa,
 2. správu z kontroly čerpania prevádzkových výdavkov v rozpočtovej organizácii mesta v Materskej škole P. J. Šafárika v Šali,
 1. berie na vedomie
 1. správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov
  z kontroly čerpania výdavkov v Domove dôchodcov Šaľa,
 2. správu z kontroly čerpania prevádzkových výdavkov v rozpočtovej organizácii mesta v Materskej škole P. J. Šafárika v Šali.

Hlasovanie č. 4

Za hlasovalo: 17

 1. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
  Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
  Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
  JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Peter Hlavatý, Mgr. Miloslav Kollár, Marek Molnár, Peter Szalay,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo A 2/2/2023 – Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. 2/2023 – II.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,

 1. berie na vedomie

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 5

Za hlasovalo: 17

 1. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
  Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
  Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
  JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Peter Hlavatý, Mgr. Miloslav Kollár, Marek Molnár, Peter Szalay,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo A 3/2/2023 – Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 28. 02. 2023

Uznesenie č. 2/2023 – III.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo   

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 28. 02. 2023,

 1. berie na vedomie

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 28. 02. 2023.

Hlasovanie č. 6

Za hlasovalo: 17

 1. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
  Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
  Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
  JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Peter Hlavatý, Mgr. Miloslav Kollár, Marek Molnár, Peter Szalay,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo A 4/2/2023 – Správa z kontroly vykonanej Dozornou radou spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. o zákonnosti, hospodárnosti a transparentnosti poskytnutia pôžičiek spoločnosťou MeT Šaľa, spol. s r.o. v období rokov 2019 – 2022

Uznesenie č. 2/2023 – IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

správu z kontroly vykonanej Dozornou radou spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o.
o zákonnosti, hospodárnosti a transparentnosti poskytnutia pôžičiek spoločnosťou
MeT Šaľa, spol. s r.o. v období rokov 2019 – 2022,

 1. berie na vedomie

správu z kontroly vykonanej Dozornou radou spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o.
o zákonnosti, hospodárnosti a transparentnosti poskytnutia pôžičiek spoločnosťou
MeT Šaľa, spol. s r.o. v období rokov 2019 – 2022.

Hlasovanie č. 7

Za hlasovalo: 14

 1. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, RSDr. Peter Gomboš,
  Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ,
  Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 3

Ing. Peter Andráši, Mgr. Róbert Čibrik, Ing. Ingrid Kántorová,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Peter Hlavatý, Mgr. Miloslav Kollár, Marek Molnár, Peter Szalay,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo B 1/2/2023 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

Uznesenie č. 2/2023 – V.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia,

 1. schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v predloženom znení.

Hlasovanie č. 8

Za hlasovalo: 18

 1. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
  Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Mgr. Miloslav Kollár, Marek Molnár, Peter Szalay,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo B 2/2/2023 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Šaľa v lokalite individuálnej bytovej výstavby „Obytná zóna – KÚRIA I.“

Uznesenie č. 2/2023 – VI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Šaľa v lokalite individuálnej bytovej výstavby „Obytná zóna – KÚRIA I.“,

 1. schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Šaľa v lokalite individuálnej bytovej výstavby „Obytná zóna – KÚRIA I.“

Hlasovanie č. 9

Za hlasovalo: 18

 1. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
  Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Mgr. Miloslav Kollár, Marek Molnár, Peter Szalay,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo C 1/2/2023 Vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2022

Uznesenie č. 2/2023 – VII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2022,

 1. berie na vedomie

vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2022.         

Hlasovanie č. 10

Za hlasovalo: 17

 1. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
  Mgr. Róbert Čibrik, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

RSDr. Peter Gomboš,

Počet neprítomných: 3

Mgr. Miloslav Kollár, Marek Molnár, Peter Szalay,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo C 2/2/2023 Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa

Uznesenie č. 2/2023 – VIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo  

návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa,

 1. schvaľuje

mesačnú odmenu vo výške 5 % z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie
od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022.

Hlasovanie č. 11

Za hlasovalo: 14

 1. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 3

Ing. Peter Andráši, Mgr. Róbert Čibrik, Ing. Ingrid Kántorová,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

RSDr. Peter Gomboš,

Počet neprítomných: 3

Mgr. Miloslav Kollár, Marek Molnár, Peter Szalay,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo C 3/2/2023 Úprava cenového výmeru v mestskej autobusovej doprave v meste Šaľa

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Róberta Tölgyesiho v znení:

 • zaradiť k bezplatnej preprave v MAD okrem detí do 6 rokov veku, držiteľov ŤZP
  a ŤZP-S vrátane sprievodcu, seniorov aj držiteľov plakety prof. MUDr. Jana Janského – Janského plaketa všetkých kategórií

Hlasovanie č. 12

Za hlasovalo: 16

 1. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
  RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
  Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 2

Mgr. Róbert Čibrik, Ing. Ingrid Kántorová,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Mgr. Miloslav Kollár, Marek Molnár, Peter Szalay,

Poslanecký návrh Róberta Tölgyesiho bol prijatý.

Uznesenie č. 2/2023 – IX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

úpravu cenového výmeru v mestskej autobusovej doprave v meste Šaľa,

 1. schvaľuje

úpravu cenového výmeru v mestskej autobusovej doprave v meste Šaľa.

Hlasovanie č. 13

Za hlasovalo: 16

 1. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
  RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
  Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 2

Mgr. Róbert Čibrik, Ing. Ingrid Kántorová,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Mgr. Miloslav Kollár, Marek Molnár, Peter Szalay,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 1/2/2023 Jozef Szabó, Hlavná 4/11, 927 01 Šaľa – žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v umiestnení stánku za účelom poskytovania služieb pre obyvateľov mesta Šaľa; zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 8. marca 2023,

 1. schvaľuje
  nájom pozemku, časť parcely č. 861/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2,
  vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie
  Šaľa v C registri KN na liste vlastníctva č. 1 t. j. vo vlastníctve mesta Šaľa, na dobu
  neurčitú pre Jozefa Szabóa, trvale bytom Hlavná 11/4, 927 01 Šaľa, v celkovej cene
  31,87 EUR/rok.

Hlasovanie č. 14

Za hlasovalo: 0

Proti hlasovalo: 18

 1. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
  Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Mgr. Miloslav Kollár, Marek Molnár, Peter Szalay,

 1. nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo D 2/2/2023 LIVA & ALP, s.r.o., Hollého 12, 927 05  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v skvalitnení služieb poskytovaných širokej verejnosti; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 8. marca 2023,

 1. schvaľuje

prenájom pozemku vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre katastrálne územie a obec Šaľa v C registri KN na liste vlastníctva č. 1, časť parcely č. 3080/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, v cene 3,983 Eur/m2/rok, t. j. za celkovú výmeru 20 m2 v celkovej cene 79,66 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre LIVA & ALP, s.r.o., Hollého 12, 927 05  Šaľa, IČO: 53484223.

Hlasovanie č. 15

Za hlasovalo: 0

Proti hlasovalo: 18

 1. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
  Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Mgr. Miloslav Kollár, Marek Molnár, Peter Szalay,

 1. nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo D 3/2/2023 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14,
927 01 Šaľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, časť parcely registra CKN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere cca 35 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti v parku za bytovými domami na ulici
P. J. Šafárika v Šali, pozemok časť parcely registra CKN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere cca 35 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa
v platnom znení, spočívajúcom v koherentnom zrovnaní cípu nízkej výmery, v celkovej kúpnej cene 2 926,00 EUR pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, 927 01 Šaľa.

Hlasovanie č. 16

Za hlasovalo: 0

Proti hlasovalo: 18

 1. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
  Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Mgr. Miloslav Kollár, Marek Molnár, Peter Szalay,

 1. nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo D 4/2/2023 Duslo, a.s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
– ponuka na kúpu stavby krytej plavárne, stavby čerpacej stanice ku krytej plavárni a pozemkov pod stavbami v k. ú. Močenok a návrh na uzatvorenie dohody o spolupráci

Uznesenie č. 2/2023 – X.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

ponuku na kúpu stavby krytej plavárne, stavby čerpacej stanice ku krytej plavárni
a pozemkov pod stavbami v k. ú. Močenok a návrh na uzatvorenie dohody o spolupráci,

 1. schvaľuje
 1. kúpu nehnuteľností vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre
  obec a katastrálne územie Močenok na liste vlastníctva č. 841 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 v pomere k celku:
 • stavba - krytá plaváreň, bez súpisného čísla, postavená na parcele číslo 6040/208,
 • stavba - čerpacia stanica, bez súpisného čísla, postavená na parcele číslo 6040/209,
 • pozemok, parcela registra CKN, parcelné číslo 6040/208, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 3 144 m2,
 • pozemok, parcela registra CKN, parcelné číslo 6040/209, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 832 m2,

od spoločnosti Duslo, a.s., so sídlom: Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487, v celkovej kúpnej cene 5,00 EUR za celý predmet kúpy,

 1. uzatvorenie dohody o spolupráci so spoločnosťou Duslo, a.s., so sídlom: Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487, predmetom ktorej bude možnosť užívania plavárne, najmä pre potreby zamestnancov, spriaznené osoby
  a partnerov spoločnosti  Duslo, a.s., so sídlom: Administratívna budova ev. č. 1236,
  927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487, za zvýhodnených podmienok.

Hlasovanie č. 17

Za hlasovalo: 17

 1. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik,
  RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 1

Ing. Peter Andráši,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Mgr. Miloslav Kollár, Marek Molnár, Peter Szalay,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 5/2/2023 MG DEVELOPMENT DELTA s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava-mestská časť Staré Mesto – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta

Uznesenie č. 2/2023 – XI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta,

 1. schvaľuje

zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena in personam na pozemky
vo výlučnom vlastníctve mesta Šaľa parcela registra CKN číslo 3201/6, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 294 m2 a parcela registra CKN číslo 3201/5, zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 451 m2, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 148/2022, vyhotoviteľ GEOS – geodetické služby, s.r.o., Jesenského 652/12, Šaľa, dňa 13.12.2022, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 28.12.2022 pod číslom G1-667/2022, spočívajúcom v práve zriadiť a prevádzkovať stavbu elektroenergetického zariadenia a v práve vstupu,
prechodu a prejazdu cez zaťažené nehnuteľnosti za týmto účelom v zmysle zákona
č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, za jednorazovú odplatu v celkovej výške 270,00 EUR v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518.

  

Hlasovanie č. 18

Za hlasovalo: 17

 1. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik,
  RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Peter Andráši,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Mgr. Miloslav Kollár, Marek Molnár, Peter Szalay,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 6/2/2023 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta

Uznesenie č. 2/2023 – XII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta,

 1. schvaľuje

zriadenie časovo neobmedzených vecných bremien in personam na pozemok vo
vlastníctve mesta Šaľa parcela registra EKN č. 68/200, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2844 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266 spočívajúcich v zriadení a uložení elektroenergetických zariadení, užívaní, prevádzkovaní, údržbe, opráv, úprav, rekonštrukciách, modernizáciách a akýchkoľvek iných stavebných úprav elektroenergetických zariadení a ich odstránení, vstup, prechod a prejazd peši,
motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z.
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
v rozsahu stanovenom podľa geometrického plánu č. 12/2023, vypracovaný vyhotoviteľom Geodetické služby s.r.o., Jesenského 652/12, 927 01 Šaľa, IČO: 36268186, úradne overený Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom dňa 09. 02. 2023 pod číslom G1-45/2023 za jednorazovú odplatu vo výške 3984,73 EUR v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518.

Hlasovanie č. 19

Za hlasovalo: 18

 1. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
  Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Mgr. Miloslav Kollár, Marek Molnár, Peter Szalay,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo F 1/2/2023 Zmluva o dielo č. 889/2022 na uskutočnenie stavebných prác „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“

Uznesenie č. 2/2023 – XIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

Zmluvu o dielo č. 889/2022 na uskutočnenie stavebných prác „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania na stavebné práce s názvom „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“,
 2. Zmluvu o dielo č. 889/2022 na realizáciu diela „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“, uzatvorenú dňa 14. 11. 2022 s dodávateľom
  MBM-GROUP, a.s., so sídlom ul. Miletičova 1, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36 740 519, DIČ: 2022337548, IČ DPH: SK2022337548.

Hlasovanie č. 20

Za hlasovalo: 18

 1. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
  Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Mgr. Miloslav Kollár, Marek Molnár, Peter Szalay,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo F 2/2/2023 Mandátna zmluva č. 461/2022 na poskytnutie služieb stavebného dozoru v rámci projektu „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“

Uznesenie č. 2/2023 – XIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

Mandátnu zmluvu č. 461/2022 na poskytnutie služieb stavebného dozoru v rámci projektu „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb „STAVEBNÝ DOZOR Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“,
 2. Mandátnu zmluvu č. 461/2022 na poskytnutie služieb stavebného dozoru v rámci projektu „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“ uzatvorenú podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s dodávateľom Ing. Jozefom Popaďákom, Nová 165/63, 094 14 Sečovská Polianka, IČO: 17290023.

Hlasovanie č. 21

Za hlasovalo: 17

 1. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
  Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Počet neprítomných: 3

Mgr. Miloslav Kollár, Marek Molnár, Peter Szalay,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo F 3/2/2023 Zmluvy uzatvorené ako výsledok verejného obstarávania s názvom „Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“

Uznesenie č. 2/2023 – XV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

zmluvy uzatvorené ako výsledok verejného obstarávania s názvom „Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania – nadlimitná zákazka s názvom „Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“,
 2. Zmluvu o dielo č. 950/2022 uzatvorenú podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na 1. časť zákazky dňa
  01.12.2022 s dodávateľom MAXNETWORK, s.r.o. so sídlom Kapitána Jána Nálepku 866/18,  925 22 Veľké Úľany, IČO: 36250481, DIČ: 2020192009,
 3. Zmluvu na dodávku softvérového diela č. 951/2022 uzatvorenú podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na
  2. časť zákazky dňa 01.12.2022 s dodávateľom MAXNETWORK, s.r.o. so sídlom Kapitána Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké Úľany, IČO: 36250481, DIČ: 2020192009.

Hlasovanie č. 22

Za hlasovalo: 17

 1. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
  Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Počet neprítomných: 3

Mgr. Miloslav Kollár, Marek Molnár, Peter Szalay,

Uznesenie bolo prijaté.

Za správnosť vyhotovenia: Andrea Súdorová, KPred, v. r. 

Prílohy

msz_02_2023_zvuk

(zip - 122.21 MB)