Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 10.05.2023 - 07:37  //  aktualizácia: 06.09.2023 - 07:20  //  zobrazené: 607

03/2023 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 04/05/2023

číslo: 03/2023  |  dátum konania: 04.05.2023  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1

doplniť do programu rokovania:

 • do časti B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení – materiál číslo  B 3/3/2023 Návrh novelizácie interného predpisu mesta „Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Šali“

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová,
Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 1

PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Zdržalo sa: 1

Róbert Tölgyesi,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Peter Hlavatý

Hlasovanie č. 2

doplniť do programu rokovania:

 • do časti C. Hospodárenie mesta – bod číslo C 4/3/2023 – Určenie platu primátora mesta

Za hlasovalo: 8

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Róbert Čibrik, Ing. Ingrid Kántorová,
Mgr. Miloslav Kollár, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 11

Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová,
Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Zdržalo sa: 1

RSDr. Peter Gomboš,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Peter Hlavatý

Hlasovanie č. 3

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta):

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová,
Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Peter Hlavatý

Hlasovanie č. 4

Návrhová komisia

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová,
Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 2

Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Peter Hlavatý

Hlasovanie č. 5

Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová,
Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Peter Hlavatý

Materiál číslo A 1/3/2023 – Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 3/2023 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov    z kontroly dodržiavania Prevádzkového poriadku pohrebísk mesta Šaľa,

 1. berie na vedomie

správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly dodržiavania Prevádzkového poriadku pohrebísk mesta Šaľa.

Hlasovanie č. 6

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová,
Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Peter Hlavatý

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo A 2/3/2023 – Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

Hlasovanie o poslaneckom návrhu JUDr. Anny Toriškovej

 • navrhla doplniť navrhované uznesenie o časť C. uznesenia v znení:
 1. ruší

časť C. Uznesenia č. 4/2010 – V. zo 4. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 1. júla 2010 (vo veci predkladania prehľadu o všetkých žiadostiach mesta o eurofondy).

Hlasovanie č. 7

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová,
Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Peter Hlavatý

Poslanecký návrh JUDr. Anny Toriškovej bol prijatý.

Uznesenie č. 3/2023 – II.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,

 1. berie na vedomie

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,

 1. ruší

časť C. Uznesenia č. 4/2010 – V. zo 4. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 1. júla 2010 (vo veci predkladania prehľadu o všetkých žiadostiach mesta o eurofondy).

Hlasovanie č. 8

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová,
Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Peter Hlavatý

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo A 3/3/2023 – Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2022

Uznesenie č. 3/2023 – III.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2022,

 1. berie na vedomie

správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2022.

Hlasovanie č. 9

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová,
Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Peter Hlavatý

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo B 1/3/2023 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

Uznesenie č. 3/2023 – IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa,

 1. schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.

Hlasovanie č. 10

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová,
Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Peter Hlavatý

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo B 2/3/2023 Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 (v znení Doplnenia a aktualizácie č. 1 na obdobie rokov 2021 a 2022) za rok 2022

Uznesenie č. 3/2023 – V.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa
2015 – 2020 (v znení Doplnenia a aktualizácie č. 1 na obdobie rokov 2021 a 2022)
za rok 2022,

 1. berie na vedomie

správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa
2015 – 2020 (v znení Doplnenia a aktualizácie č. 1 na obdobie rokov 2021 a 2022)
za rok 2022.

Hlasovanie č. 11

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová,
Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Peter Hlavatý

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo B 3/3/2023 Návrh novelizácie interného predpisu mesta „Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Šali“

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo   

návrh novelizácie interného predpisu mesta „Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Šali“,

 1. schvaľuje

novelizáciu interného predpisu mesta „Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Šali“ v predloženom znení, s účinnosťou od 10. mája 2023.

Hlasovanie č. 12

Za hlasovalo: 5

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Róbert Čibrik, Ing. Ingrid Kántorová,
Mgr. Miloslav Kollár,

Proti hlasovalo: 14

Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš,
Mgr. Ildikó Jarošová, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Marek Molnár,

Počet neprítomných: 1

Peter Hlavatý

 1. nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo C 1/3/2023 Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť kultúry

Uznesenie č. 3/2023 – VI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť kultúry,

 1. schvaľuje

dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023 pre žiadateľov o dotáciu v celkovej výške
10 000,- Eur nasledovne:

 • Občianske združenie GALANTA LITERÁRNA, IČO: 37990268, na publikáciu o tlačiarovi Dávidovi Kollmanovi – na preklady úvodu do maďarského, nemeckého a anglického jazyka a na polygrafické náklady (tlač publikácie) vo výške 0,- Eur
 • VEČANIA, IČO 42202205, na Večianske hody – na honoráre účinkujúcim a MTZ (zastrešenie a ozvučenie pódia, prenájom party stanu a pivných setov - montáž, demontáž a doprava) vo výške 1 000,- Eur
 • VEČANIA, IČO 42202205, na 8. ročník hudobného festivalu Veča Fest (Lečo festival) – na honoráre účinkujúcim a MTZ (ozvučenie a zastrešenie pódia, prenájom party stanu) vo výške 1 000,- Eur
 • VEČANIA, IČO 42202205, na podujatie Večianska letná párty – na honoráre účinkujúcim a MTZ vo výške 0,- Eur
 • OZ LeGrácia, IČO 50438018 – na 6. ročník detského festivalu Šaľa Maxi Festík 2023 – na honoráre účinkujúcim vo výške 450,- Eur
 • Spoločnosť Petra Pázmánya - Pázmány Péter Tudományos Társaság, IČO 36109100, na výstavu V zdravom tele, zdravý duch (dejiny športu v regióne) – na dekoračný papier a dekoračný materiál na inštaláciu výstavy, nákup a tlač veľkoplošných mobilných výstavných jednotiek (roll-up), tlač farebných kópií dokumentov a propagačných materiálov a pomocný materiál na inštaláciu výstavy vo výške 650,- Eur
 • Miestny odbor Matice slovenskej ŠAĽA, číselný identifikátor 001790270016, na
  28. ročník celonárodnej súťaže
  Šaliansky Maťko J. C. Hronského – na nákup cien (kníh) pre súťažiacich vo výške 900,- Eur
 • Čajovňa na konci vesmíru s.r.o., IČO 47133996 – na podujatie Svetlo na konci vesmíru (koncerty, prednášky a besedy, tvorivé dielne, súťaže a aktivity pre deti) – na honoráre účinkujúcim vo výške 0,- Eur
 • Centrum nepočujúcich v Šali, IČO 52702821, na spoznávanie kultúrnych hodnôt na Slovensku (návšteva kultúrnych pamiatok v regióne Vysokých Tatier) – na ubytovanie vo výške 700,- Eur
 • Dana Janebová, IČO 33891664, na knihu poézie Čítanie z očí – na tlač publikácie vo výške 0,- Eur
 • SRRZ - RZ pri Základnej umeleckej škole, IČO 37862251, na zakúpenie pedálového adaptéra (výškovo nastaviteľnej podložky) do klavírnych tried a koncertnej sály
  (9 kusov) vo výške 1 200,- Eur
 • Materské centrum Mamy mamám, IČO 37970330, na podujatie Míľa pre mamu (oslava Dňa matiek) – na nákup tvorivých stavebníc, pomôcok na tvorivé dielne, farieb, štetcov
  a športových pomôcok vo výške 500,- Eur
 • Meetpoint Šaľa, IČO 42334055, na premietanie festivalových filmov z programu Jeden svet pre komunity – na prenájom projektoru, plagáty a občerstvenie vo výške 300,- Eur
 • CSEMADOK - Základná organizácia Šaľa, IČO 37861832, na 15. ročník týždenného detského tábora Ostrov detí – na honoráre odbornému dozoru a MTZ vo výške
  0,- Eur
 • CSEMADOK - Základná organizácia Šaľa, IČO 37861832, na 20. ročník regionálnej prehliadky amatérskych spevákov maďarských ľudových piesní Nech znie pieseň – na honoráre účinkujúcim a prenájom miestnosti vo výške 500,- Eur
 • Attila Mészáros, IČO 42367760, na podporu Klubu fotografov Terra Wag - na fotografické pozadia, nosné tyče a uchytenia pre fotografické pozadia, štúdiové svetlá, modifikátory svetla k štúdiovým svetlám, statívy pre štúdiové svetlá a iné ateliérové príslušenstvo vo výške 800,- Eur
 • Meetpoint Šaľa, IČO 42334055, na podujatie Deň architektúry Šaľa 2023 – na digitalizáciu historických fotografií Šale, výtvarné pomôcky, tlač propagačných materiálov, veľkoplošnú tlač výstavných panelov, zdokumentovanie a pasport umeleckých diel vo verejnom priestore, digitálne mapy a 3D modely, premietanie (licencia na film, prenájom projektoru a ozvučovacej techniky), prenájom mobilných toaliet a stanov vo výške 1 000,- Eur
 • Šaľania, IČO 42369584, na podujatie EndlessFest (festival hudobnej tvorby ľudí zo Šale a okolia) – na MTZ (prenájom, ozvučenie, osvetlenie a zastrešenie pódia) vo výške 1 000,- Eur

Hlasovanie č. 13

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik,
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová, Mgr. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 3

Bc. Tomáš Benkovič, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár,

Nehlasovalo: 3

PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár,

Počet neprítomných: 1

Peter Hlavatý

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo C 2/3/2023 Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť športu

Uznesenie č. 3/2023 – VII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť športu,

 1. schvaľuje

dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023 pre žiadateľov o dotáciu v celkovej výške
8 600,- Eur nasledovne:

 • LUIGINO.sk, IČO 42207258, 3. ročník Inline korčuliarskych pretekov Šaľa inline na krátke trate 2023 - na ceny, medaily a trofeje pre víťazov, mobilné toalety, značkovače ciest, pásky a občerstvenie pre účastníkov podujatia vo výške 650,- Eur
 • LUIGINO.sk, IČO 42207258, 9. ročník Inline korčuliarskych pretekov Šaľa inline 2023 - na ceny, medaily a trofeje pre víťazov, prenájom časomiery, značkovače ciest
  a  občerstvenie pre účastníkov podujatia
  vo výške 650,- Eur
 • Tanečný klub JUMPING, IČO 36107921, Majstrovstvá Slovenska disco dance a street dance v Prešove - na ubytovanie pre členov klubu na majstrovstvách vo výške 700,- Eur
 • TJ Slovan Duslo Šaľa, IČO 17643953, Atletická olympiáda žiakov základných škôl okresu Šaľa – 20. ročník Memoriálu zakladateľov atletiky v Šali profesorov Melicherčíka a Mutkoviča 2023 - na občerstvenie detí a MTZ (toner, papier) vo výške 300,- Eur
 • TJ Slovan Duslo Šaľa, IČO 17643953, 10. ročník celoslovenského turnaja v kolkoch zrakovo postihnutých športovcov a 2. ročník Memoriálu Zlatice Harčárovej - na  poháre pre víťazov, štítky na poháre, gravírovanie, MTZ a občerstvenie pre  účastníkov turnaja vo výške 300,- Eur
 • TJ Slovan Duslo Šaľa - IČO 17643953, 15. ročník Vianočného turnaja v kolkoch - na MTZ a občerstvenie pre  účastníkov turnaja vo výške 300,- Eur
 • Klub vodných športov BARAKUDA, o.z., IČO 42371856, podpora tréningovej činnosti klubu - na prenájom plaveckých dráh vo výške 600,- Eur
 • Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa, IČO 17 642 868, podpora tréningovej a súťažnej činnosti klubu - na nákup a zabezpečenie športového oblečenia, technického vybavenia (tréningové pomôcky) a nákup športovej výbavy vo výške 400,- Eur
 • EUREKO bowling o. z., IČO 53533941, podpora mladého bowlingového hráča zo Šale Dávida Baraka - na štartovné poplatky a ubytovanie na národných a medzinárodných turnajoch v bowlingu vo výške 500,- Eur
 • Telovýchovná jednota Slávia Stredné odborné učilište poľnohospodárske Šaľa,
  IČO 31824480, podpora tréningovej a súťažnej činnosti klubu - na veterinárnu službu, kutie športových koní, krmivo a výživové doplnky pre kone a náklady súvisiace so starostlivosťou o kone, nákup výstroja na kone, nákup potrieb pre lonžéra, nákup
  a výroba dresov pre pretekárov, prenájom priestorov na tréningy, štartovné poplatky, ustajnenie koní, ubytovanie športovcov počas pretekov, drobné opravy krytej jazdeckej haly vo výške 800,- Eur
 • RADA ŠPORT o. z., IČO 42366411, 10. ročník Behu nočnou Šaľou 2023 - na účastnícke medaily, časomieru, štartovacie čísla s čipom, výrobu a tlač plagátov
  a diplomov, prenosné toalety vo výške 800,- Eur
 • FK Veča, IČO 00892301, Deň detí na štadióne FK Veča (priateľské futbalové zápasy detských tímov) - na MTZ, honoráre účinkujúcim, propagačné materiály, tlač plagátov, občerstvenie pre deti vo výške 500,- Eur
 • FK Veča, IČO 00892301, Memoriál Dušana Takácsa a Jozefa Kubíka (priateľské futbalové zápasy) - na MTZ, kytice na hroby a občerstvenie pre súťažné tímy vo výške 300,- Eur
 • Jazdecký klub RUSTY, IČO 42205751, voltížne preteky a tréningy na Slovensku
  a v zahraničí - na postroje na koňa (voltížny pás), nákup reprezentačného oblečenia, štartovné a ustajnenie koňa na pretekoch, doplnkové krmivo pre športové kone vo výške 300,- Eur
 • HKM Slovan Šaľa, IČO 52671666, na podporu činnosti klubu – hádzanársky turnaj pre prípravky v Šali (na prenájom športovej haly mimo Mestskej športovej haly v Šali, trofeje, medaily, diplomy), účasť na mládežníckom hádzanárskom turnaji (na štartovné, ubytovanie), účasť na Slovak Open Handball U12 v Žiline (na štartovné, účastnícke karty, ubytovanie), nákup tréningových pomôcok a športového oblečenia pre mládežnícke družstvá klubu vo výške 500,- Eur
 • HŠK Legends Šaľa, o.z., IČO 52765962, podpora činnosti klubu – letné sústredenie detí na Skalke (na dopravu a ubytovanie), účasť na ligových súťažných zápasoch a na domácich i medzinárodných turnajoch (na dopravu), na prenájom športovej haly pre tréningovú činnosť a súťažné zápasy a turnaje vo výške 500,- Eur
 • Veslársky klub Šaľa, IČO 53287606, podpora tréningovej činnosti klubu - na nákup materiálu na zváranie regálov do novo zakúpeného lodného kontajnera na skladovanie lodí a nákup detských veslárskych overalov vo výške 500,- Eur

Hlasovanie č. 14

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová, Mgr. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

RSDr. Peter Gomboš, Peter Szalay,

Počet neprítomných: 1

Peter Hlavatý

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo C 3/3/2023 Návrh na úpravu cenníka Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali

Uznesenie č. 3/2023 – VIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na úpravu cenníka Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali,

 1. schvaľuje

úpravu cenníka Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali.

Hlasovanie č. 15

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová, Mgr. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 2

Mgr. Róbert Čibrik, Mgr. Miloslav Kollár,

Zdržalo sa: 1

Ing. Ingrid Kántorová,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Peter Hlavatý

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 1/3/2023 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – zriadenie vecného bremena na pozemok vo vlastníctve mesta

Uznesenie č. 3/2023 – IX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

      zriadenie vecného bremena na pozemok vo vlastníctve mesta,

 1. schvaľuje

      zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena in personam
k pozemku parcela č. 2879/7 ostatná plocha o výmere 3335 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v C registri KN na liste vlastníctva č. 1 vo vlastníctve mesta Šaľa, predmetom ktorého je povinnosť mesta Šaľa strpieť v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 10-02/2023 vyhotovenom spoločnosťou Geo Advice s.r.o. IČO: 50 448 129, so sídlom Jazerná 585/30, 927 01 Šaľa, overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali dňa 11. 04. 2023 pod číslom
G1-138/2023, ako koridor vecných bremien:

 1. zriadenie a uloženie podzemného káblového NN (1 kV) vedenia vrátane zariadení        súvisiacich a potrebných na ich prevádzku,
 2. užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
  a akékoľvek iné stavebné úpravy podzemného káblového NN (1 kV) vedenia vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich prevádzku a ich odstránenie,

v prospech oprávneného z vecného bremena: spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518.

Hlasovanie č. 16

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová,
Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Peter Hlavatý

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo F 1/3/2023 Zmluvy uzatvorené ako výsledok verejného obstarávania s názvom „Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti mesta Šaľa“

Uznesenie č. 3/2023 – X.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

zmluvy uzatvorené ako výsledok verejného obstarávania s názvom „Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti mesta Šaľa“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s názvom „Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti mesta Šaľa“,
 2. Zmluvu o dielo č. 88/2023 uzatvorenú podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na 1. časť zákazky dňa
  25. 01. 2023 s dodávateľom airo, s. r. o., so sídlom Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 48286621, DIČ: 2120122488,
 3. Zmluvu o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti č. 92/2023 uzatvorenú podľa ust. § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
  v znení neskorších predpisov a ust. zákona NR SR č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie
  a obsah všeobecných bezpečnostných opatrení v znení neskorších predpisov na 2. časť zákazky dňa 30. 01. 2023 s dodávateľom auditori.it, s.r.o., so sídlom Bottova 2A,
  811 09 Bratislava, IČO: 53566114, DIČ: 2121410896.

Hlasovanie č. 17

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Bc. Tomáš Benkovič, Mgr. Monika Budaiová,
Mgr. Róbert Čibrik, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová,
Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ingrid Kántorová, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Peter Hlavatý

Uznesenie bolo prijaté.

Za správnosť vyhotovenia: Andrea Súdorová, KPred, v. r. 

 • Záznam