Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 23.09.2022 - 09:56  //  aktualizácia: 15.12.2022 - 11:46  //  zobrazené: 1062

06/2022 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 22/09/2022

číslo: 06/2022  |  dátum konania: 22.09.2022  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

M E S T O   Š A Ľ A

Uznesenia a hlasovania
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali
zo dňa 22. septembra 2022
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hlasovanie č.1
stiahnuť z programu rokovania:
-    z časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 15/6/2022 – MeT Šaľa, spol. s r.o., 
Kvetná 4, 927 01 Šaľa – návrh na uzatvorenie dodatku č. 4 k Mandátnej zmluve č. 209/2018 zo dňa 29. 03. 2018
Za hlasovalo: 15
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, 
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,

Hlasovanie č.2
doplniť do programu rokovania:
-    do časti H. Rôzne bod číslo H 1/6/2022 – Prehľad činnosti mesta Šaľa v období 
11/2018 – 8/2022
Za hlasovalo: 15
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, 
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,

Hlasovanie č.3
doplniť do programu rokovania:
-    do časti H. Rôzne bod číslo H 2/6/2022 – Informácia investora o zámere vybudovania kúpaliska v Šali
Za hlasovalo: 15 
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, 
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,

Hlasovanie č.4
Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta) bez stiahnutého materiálu D 15:
Za hlasovalo: 15
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, 
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,

Hlasovanie č. 5
Návrhová komisia
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, 
Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2 
Ing. Tibor Baran, Mgr. Dominika Jarošová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,

Hlasovanie č. 6
Overovatelia zápisnice
Za hlasovalo: 14
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. Peter Andráši, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., 
JUDr. Anna Torišková,

Materiál číslo A 1/6/2022 – Správa z kontroly vykonaná ÚHK
Uznesenie č. 6/2022 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
správu z kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Šaľa,
B.    berie na vedomie
správu z kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Šaľa.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 16
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, 
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. Peter Andráši, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., 
JUDr. Anna Torišková,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo A 2/6/2022 – Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
Uznesenie č. 6/2022 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B.    berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 16
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, 
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. Peter Andráši, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., 
JUDr. Anna Torišková,
Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo A 3/6/2022 – Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2022
Uznesenie č. 6/2022 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo    
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2022,
B.    berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2022.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 15
Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Tibor Baran,
Počet neprítomných: 5
Ing. Peter Andráši, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., 
JUDr. Anna Torišková,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo A 4/6/2022 – Hodnotiaca správa Akčného plánu plnenia aktivít koncepcie rozvoja športu za obdobie 2020 až 2022
Uznesenie č. 6/2022 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo 
hodnotiacu správu Akčného plánu plnenia aktivít koncepcie rozvoja športu za obdobie 
2020 až 2022,
B.    berie na vedomie
hodnotiacu správu Akčného plánu plnenia aktivít koncepcie rozvoja športu za obdobie 
2020 až 2022.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 14
Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, 
Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 5
Ing. Peter Andráši, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., 
JUDr. Anna Torišková,
Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo A 5/6/2022 – Informácia o návrhoch na prijatie opatrení na zníženie dopadu dôsledkov energetickej krízy v meste Šaľa
Uznesenie č. 6/2022 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
informáciu o návrhoch na prijatie opatrení na zníženie dopadu dôsledkov energetickej krízy v meste Šaľa,
B.    berie na vedomie
informáciu o návrhoch na prijatie opatrení na zníženie dopadu dôsledkov energetickej krízy v meste Šaľa.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 17
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo B 1/6/2022 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Hollého 1950/48, Šaľa ako súčasť Materskej školy Hollého 1850/40, Šaľa
Uznesenie č. 6/2022 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.    prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Hollého 1950/48, Šaľa ako súčasť Materskej školy Hollého 1850/40, Šaľa, 
B.    schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Hollého 1950/48, Šaľa ako súčasť Materskej školy Hollého 1850/40, Šaľa. 

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 17
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,
Uznesenie bolo prijaté.
Materiál číslo C 1/6/2022 – Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa 
za I. polrok 2022
Uznesenie č. 6/2022 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A.    prerokovalo
monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2022,
B.    berie na vedomie
monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2022.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 17
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo C 2/6/2022 – Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2022
Uznesenie č. 6/2022 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A.    prerokovalo    
návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2022,
B.    schvaľuje
doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2022.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 17
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo C 3/6/2022 – Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2022 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat
Uznesenie č. 6/2022 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A.    prerokovalo
žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2022 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat,
B.    schvaľuje
dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2022 pre O. Z. O psíčkovi a mačičke pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat vo výške 50,- eur na jednu odchytenú a sterilizovanú mačku vrátenú do pôvodného revíru, maximálne však do výšky 3 000,- Eur na rok 2022 podľa zmluvy.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 17
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo C 4/6/2022 – Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2023
Uznesenie č. 6/2022 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A.    prerokovalo
východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2023,
B.    odporúča
pripraviť rozpočet mesta Šaľa na rok 2023 vychádzajúci z predložených východísk.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 17
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0


Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 1/6/2022 – MEDIK Centrum Šaľa, s.r.o. – prevod spoluvlastníckych podielov na príslušenstve nebytových priestorov č. 10 a č. 15 vo vchode B3 v budove 
s. č. 1854 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 6/2022 – XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A.    prerokovalo
prevod spoluvlastníckych podielov na príslušenstve nebytových priestorov č. 10 a č. 15 vo vchode B3 v budove s.č. 1854,
B.    konštatuje, že
    1.    -    spoluvlastnícky podiel na príslušenstve nebytového priestoru č. 10 nachádzajúceho sa na 1. poschodí v budove s. č. 1854, príslušenstvo: miestnosť č. B1.14 predsieň o výmere podlahovej plochy 3 m2 vo veľkosti 1/13-ina v pomere k celku a miestnosť č. B1.15 WC o výmere podlahovej plochy 1,43 m2 vo veľkosti 
1/13-tina v pomere k celku nachádzajúce sa na prízemí vo vchode B3, 
            -    spoluvlastnícky podiel na príslušenstve nebytového priestoru č. 15 nachádzajúceho sa na 1. poschodí v budove s. č. 1854, príslušenstvo: miestnosť č. B1.14 predsieň o výmere podlahovej plochy 3 m2 vo veľkosti 1/13-ina v pomere k celku a miestnosť č. B1.15 WC o výmere podlahovej plochy 1,43 m2 vo veľkosti 
1/13-ina v pomere k celku nachádzajúce sa na prízemí vo vchode B3, sa stávajú pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z  dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním
    2.    v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci vo vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k príslušenstvu nebytových priestorov v prospech poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
    3.    zámer prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Šaľa dňa 7. septembra 2022,
C.    schvaľuje
-    prevod vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu na príslušenstve nebytového priestoru č. 10 nachádzajúceho sa na 1. poschodí v budove s. č. 1854 na ulici Hollého 
v Šali, príslušenstvo: miestnosť č. B1.14 predsieň o výmere podlahovej plochy 3 m2 
vo veľkosti 1/13-ina v pomere k celku a miestnosť č. B1.15 WC o výmere podlahovej plochy 1,43 m2 vo veľkosti 1/13-ina v pomere k celku nachádzajúce sa na prízemí vo vchode B3, 
-    prevod vlastníckeho práva k spoluvlastníckym podielom nebytového priestoru č. 15 nachádzajúceho sa na 1. poschodí v budove s. č. 1854 na ulici Hollého v Šali, príslušenstvo: miestnosť č. B1.14 predsieň o výmere podlahovej plochy 3 m2 
vo veľkosti 1/13-ina v pomere k celku a miestnosť č. B1.15 WC o výmere podlahovej plochy 1,43 m2 vo veľkosti 1/13-ina v pomere k celku nachádzajúce sa na prízemí 
vo vchode B3, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec 
a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7012 v celosti, v cene 125,08 EUR pre spoločnosť MEDIK Centrum Šaľa, s.r.o., IČO: 36 700 321, sídlo: Hollého 9, 927 05 Šaľa. 

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 13
Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Peter Hlavatý,
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, Ing. Peter Jaroš, Peter Szalay,
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 2/6/2022 – Ing. Tomáš Kemenský a manželka Ing. Andrea Kemenská, Záhradnícka 83, 927 01 Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 6/2022 – XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A.    prerokovalo
prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.    konštatuje, že
1.    pozemok, novovytvorená parcela registra CKN číslo 663/96, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 46 m2, odčlenená geometrickým plánom č. 45/2022 vyhotovený Ing. Jurajom Krajmerom, so sídlom Párovské Háje 22, 949 01 Nitra, IČO: 41821378, overený katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali dňa 31. 05. 2022 pod číslom G1-202/2022, od parcely č. 663/67 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 137 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
2.    v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa
v platnom znení ide o prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v zosúladení faktického a právneho stavu užívania nehnuteľnosti, pričom táto nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov,
3.    zámer prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Šaľa dňa 7. septembra 2022,
C.    schvaľuje
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na ulici Železničná v Šali, novovytvorená parcela registra CKN číslo 663/96, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 46 m2, odčlenená geometrickým plánom č. 45/2022 vyhotovený Ing. Jurajom Krajmerom, so sídlom 
Párovské Háje 22, 949 01 Nitra, IČO: 41821378, overený katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali dňa 31. 05. 2022 pod číslom G1-202/2022, od parcely č. 663/67 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 137 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, v cene 11,00 EUR/m2, t.j. pri výmere 46 m2 v celkovej kúpnej cene 506,- EUR pre Ing. Tomáša Kemenského a manželku Ing. Andreu Kemenskú, Záhradnícka 83, 927 01 Šaľa do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 15
Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Ing. Peter Jaroš,
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 3/6/2022 – Viera Sedláková, Jazerná 586/19, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 6/2022 – XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A.    prerokovalo
prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.    konštatuje, že
1.    pozemky, parcela registra CKN číslo 1142/5, záhrada o výmere 30 m2, a parcela registra CKN číslo 961/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 53 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, sa stávajú pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
2.    v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov v dlhodobom užívaní žiadateľa, pričom tieto nehnuteľnosti tvoria funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, 
3.    zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 7. septembra 2022,
C.    schvaľuje
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, pozemky parcela registra CKN číslo 1142/5, záhrada o výmere 30 m2, a parcela registra CKN číslo 961/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 53 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 83 m2 v celkovej kúpnej cene 913,00 EUR pre Vieru Sedlákovú, Jazerná 586/19, 927 01 Šaľa. 

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 17
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 4/6/2022 – Mário Ondriáš, Budovateľská 544/18, 927 01 Šaľa – žiadosť 
o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 6/2022 – XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A.    prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.    konštatuje, že 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v užívaní priestoru ako manipulačný priestor ku garáži vo vlastníctve žiadateľa a žiadateľ ho chce zveľadiť na svoje náklady; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 7. septembra 2022,
C.    schvaľuje
nájom pozemku, časť parcely č. 2476/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2 vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa v C registri KN na liste vlastníctva č. 1, v cene 2,987 Eur/m2/rok, t. j. za celkovú výmeru 16 m2 za cenu 47,79 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Mária Ondriáša, Budovateľská 544/18, 927 01 Šaľa.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 13
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 3
Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý,
Zdržalo sa: 1
Mgr. Mária Farkašová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,
Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 5/6/2022 – Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka – nájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 6/2022 – XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A.    prerokovalo
žiadosť o nájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
B.    konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení služby nájomcu – umiestnenie bezdotykových sebestačných výdajných miest, tzv. Z-BOXy, na poskytovanie doručovacej služby pre obyvateľov mesta Šaľa; zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 
7. septembra 2022,
C.    schvaľuje
nájom pozemkov vo vlastníctve mesta vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v C registri KN na liste vlastníctva č. 1., a to časť parciel registra C KN:
-    ul. B. Nemcovej, parcela č. 591, ostatná plocha o výmere 2,68 m2 v cene 
5,311 EUR/m2/rok,
-    ul. SNP, parcela č. 2811/5, ostatná plocha o výmere 2,68 m2 v cene 
6,639 EUR/m2/rok,
-    ul. Okružná, parcela č. 2692, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2,68 m2 v cene 4,647 EUR/m2/rok,
-    ul. L. Novomeského, parcela č. 1611/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
2,68 m2 v cene 4,979 EUR/m2/rok,
-    ul. Gen. L. Svobodu, parcela č. 3080/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
2,68 m2 v cene 3,983 EUR/m2/rok,
-    ul. Fr. Kráľa parcela č. 3080/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2,68 m2 v cene 3,983 EUR/m2/rok,
na dobu neurčitú pre spoločnosť Packeta Slovakia s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 48 136 999, v celkovej cene 
79,15 EUR/rok. 

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 16
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, 
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 1
Peter Hlavatý,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 6/6/2022 – Jozef Szabó, Hlavná 11/4, 927 01 Šaľa – žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A.    prerokovalo
žiadosť o nájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
B.    konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v umiestnení stánku za účelom poskytovania služieb pre obyvateľov mesta Šaľa; zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 
7. septembra 2022,
C.    schvaľuje
nájom pozemku, časť parcely č. 861/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa 
v C registri KN na liste vlastníctva č. 1. t. j. vo vlastníctve mesta Šaľa na dobu neurčitú pre Jozefa Szabóa, trvale bytom Hlavná 11/4, 927 01 Šaľa, v celkovej cene 31,87 EUR/rok.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 2
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, 
Proti hlasovalo: 12
Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, 
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
Zdržalo sa: 3
Ing. Róbert Andráši, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté. 


Materiál číslo D 7/6/2022 – Valter Gujber VALTY, Kráľovská 2551/4F, 927 01 Šaľa 
– žiadosť o prenájom pozemku na Hlbokej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 6/2022 – XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A.    prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku na Hlbokej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.    konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v rozšírení poskytovania služieb zákazníkov pri prevádzke; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 7. septembra 2022,
C.    schvaľuje
nájom pozemku časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 2181/15, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 45 m2, podľa návrhu geometrického plánu č. 08-08-/2022, vyhotoveného GEO ADVICE, s.r.o., sídlo Jazerná 585/30, Šaľa, IČO: 50 448 129, odčlenená od parcely č. 2181/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 294 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v cene 5,311 Eur/m2/rok, t. j. pri výmere 45 m2 v cene 239,00 EUR/rok, 
na dobu neurčitú pre podnikateľa podnikajúceho pod obchodným menom Valter Gujber VALTY, IČO: 44 769 831, miesto podnikania: Kráľovská 2551/4F, 927 01 Šaľa.

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 16
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, 
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Peter Hlavatý,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 8/6/2022 – BILLBOARDOVO s.r.o., Malá ulička 4721/2B, 926 01 Sereď a BRANMEDIA s.r.o., Malá ulička 4721/2B, 926 01 Sereď – žiadosť o zmenu nájomcu z Nájomnej zmluvy č. 976/2021 zo dňa 30. 12. 2021
Uznesenie č. 6/2022 – XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A.    prerokovalo
žiadosť o zmenu nájomcu z Nájomnej zmluvy č. 976/2021 zo dňa 30. 12. 2021,  
B.    schvaľuje
prevod práv a povinností z Nájomnej zmluvy č. 976/2021 zo dňa 30. 12. 2021 
z pôvodného nájomcu spoločnosť BILLBOARDOVO s.r.o., so sídlom Malá ulička 4721/2B, 926 01 Sereď, IČO: 47 999 691, na nového nájomcu spoločnosť BRANMEDIA s.r.o., so sídlom Malá ulička 4721/2B, 926 01 Sereď, IČO: 54 557 941.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 16
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Mgr. Dominika Jarošová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 9/6/2022 – BRANMEDIA s.r.o., Malá ulička 4721/2B, 926 01 Sereď 
– žiadosť o zmenu predmetu nájmu z Nájomnej zmluvy č. 976/2021 zo dňa 30. 12. 2021 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 6/2022 – XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A.    prerokovalo
žiadosť o zmenu predmetu nájmu z Nájomnej zmluvy č. 976/2021 zo dňa 30. 12. 2021 z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.    konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v skultúrnení verejného priestranstva odstránením a zlikvidovaním 7 ks opustených telefónnych búdok a ich nahradením 4 citylightami, pričom umiestnenie citylightov muselo byť z objektívnych príčin a zámerov mesta Šaľa zmenené; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 
7. septembra 2022,
C.    schvaľuje
zmenu Uznesenia č. 7/2021 – XII. zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa
2. decembra 2021 nasledovne: ruší sa znenie bodu číslo 2 v časti C Uznesenia 
č. 7/2021 – XII. zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 2. decembra 2021 a nahrádza sa nasledovným znením:
„2.    prenájom pozemkov:
-    časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 890/1, ostatná plocha o výmere 1 m2 nachádzajúca sa na ul. Hlavná, 
-    časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 8/15, ostatná plocha o výmere 1 m2 nachádzajúca sa na ul. P. Pázmaňa,
-    časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 796/1, zastavaná plocha a nádvorie   o výmere 1 m2 nachádzajúca sa na ul. Vlčanská,
-    časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 3080/212, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 1 m2 nachádzajúca sa na ul. Lúčna,
  vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, na dobu neurčitú, za účelom osadenia 4 ks dvojstranných citylightov, z ktorých jednu stranu bude bezodplatne používať mesto Šaľa na informovanie verejnosti, v cene 250 EUR/m2/rok, t. j. v celkovej cene 1 000,00 EUR/rok, pre spoločnosť BRANMEDIA s.r.o., so sídlom Malá ulička 4721/2B, 926 01 Sereď, IČO: 54 557 941.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 14
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, 
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 2
Peter Hlavatý, Mgr. Dominika Jarošová,
Zdržalo sa: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 10/6/2022 – Michal Krajčír a manželka Veronika Krajčírová, Kráľová nad Váhom 684, 925 91 Kráľová nad Váhom – žiadosť o vzájomnú výpožičku pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 6/2022 – XIX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A.    prerokovalo
žiadosť o vzájomnú výpožičku pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.    konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v prebudovaní existujúceho vjazdu k nehnuteľnostiam vo výlučnom vlastníctve žiadateľov, na ktorých žiadatelia plánujú výstavbu rodinného domu a v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku pod stavbou verejného chodníka na ulici Dolnej v Šali,
C.    schvaľuje
vzájomnú výpožičku nehnuteľností, pozemkov na dobu neurčitú nasledovne:
1.    pozemok vo výlučnom vlastníctve mesta Šaľa, časť parcely registra EKN č. 1323/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 55 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266 
v celosti, podľa návrhu geometrického plánu, ktorý vyhotovil Ing. Peter Petro,
2.    pozemok vo výlučnom vlastníctve (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov) Michala Krajčíra a manželky Veroniky Krajčírovej, Kráľová nad Váhom 684, 925 91 Kráľová nad Váhom, parcela registra EKN č. 728, orná pôda o výmere 152 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 9145 v celosti.

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 16
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, 
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Peter Hlavatý,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,
Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 11/6/2022 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Juraja Čopjana a Ing. Marcelu Čopjanovú, Železničná 501/34, 927 01 Šaľa
Uznesenie č. 6/2022 – XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A.    prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.    konštatuje, že
pozemok, novovytvorená parcela registra CKN č. 663/95, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 95 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra CKN číslo 663/73, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 219 m2, podľa geometrického plánu č. 16/2022 vyhotoveného GEOS-geodetické služby s.r.o., IČO: 36268186, so sídlom Jesenského 652/12 Šaľa dňa 
29. 01. 2022, overeného Okresným úradom v Šali katastrálnym odborom pod číslom 
G1 – 236/2022 zo dňa 12. 05. 2022, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C.    schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Železničnej ul. v Šali, a to novovytvorená parcela registra CKN č. 663/95, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 95 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra CKN číslo 663/73, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 219 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 16/2022 vyhotoveného 
GEOS-geodetické služby s.r.o., IČO: 36268186, so sídlom Jesenského 652/12 Šaľa dňa 
29. 01. 2022, overeného Okresným úradom v Šali katastrálnym odborom pod číslom 
G1 – 236/2022 zo dňa 12. 05. 2022, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle ust. 
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúcom v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov v dlhodobom užívaní žiadateľov, pričom tieto nehnuteľnosti tvoria funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, v cene 11,00 Eur/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene 1 045,- Eur, pre Ing. Juraja Čopjana a manželku Ing. Marcelu Čopjanovú, obaja bytom Železničná 501/34, 927 01 Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 17
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 12/6/2022 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Zoltána Takáča, SNP 997/17b, 924 01 Galanta
Uznesenie č. 6/2022 – XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A.    prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.    konštatuje, že
pozemok, novovytvorená parcela registra CKN číslo 1884/28, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 56 m2, odčlenená geometrickým plánom č. 09-08/2022 vyhotovený spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. so sídlom Jazerná 585/30, 927 01 Šaľa, IČO: 50 448 129, od pôvodnej parcely registra E KN č. 1618 orná pôda o výmere 202 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266 v celosti, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C.    schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti pozemok, novovytvorená parcela registra CKN číslo 1884/28, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2, odčlenená geometrickým plánom č. 09-08/2022 vyhotovený spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. so sídlom Jazerná 585/30, 927 01 Šaľa, IČO: 50 448 129, od pôvodnej parcely registra E KN č. 1618 orná pôda o výmere 202 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266 v celosti, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúcom v doterajšom užívaní nehnuteľnosti ako záhradu k rodinnému domu, pričom táto nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, v celkovej kúpnej cene 616,- EUR pre Zoltána Takáča, SNP 997/17b,924 01 Galanta.

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 15
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, 
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 2
Peter Hlavatý, Ing. Tomáš Mészáros,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,
Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 13/6/2022 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hollého ul. v Šali pre Jána Kališa, bytom mesto Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A.    prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hollého ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.    konštatuje, že
pozemok, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 3135/1, záhrada o výmere 
696 m2, v katastrálnom území Šaľa, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C.    schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Hollého ul. v Šali, parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 3135/1, záhrada o výmere 696 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 
písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v odpredaji pozemku v dlhodobom nájme žiadateľa a reprezentovaní mesta jednou 
z najväčších zbierok kaktusov a sukulentov na Slovensku, v cene 33,- Eur/m2, v celkovej cene 22 968,- Eur pre Jána Kališa, bytom mesto Šaľa, v celosti. 

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Gabriela Lacková,
Proti hlasovalo: 14
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, 
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Zdržalo sa: 1
Peter Hlavatý,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté. 

Materiál číslo D 14/6/2022 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre manželov 
Mgr. Antona Porhajaša a Mgr. Máriu Porhajašovú, Pažitná 625/2, 927 01 Šaľa
Uznesenie č. 6/2022 – XXII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A.    prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.    konštatuje, že
pozemok, parcela registra CKN číslo 1028/62 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
368 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C.    schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti – pozemok, parcela registra CKN číslo 1028/62, zastavané plochy a nádvoria o výmere 368 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 
písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúcom v doterajšom užívaní nehnuteľnosti ako záhradu k rodinnému domu, pričom táto nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, v celkovej kúpnej cene 6 730,- EUR pre manželov Mgr. Antona Porhajaša a Mgr. Máriu Porhajašovú, trvale bytom Pažitná 625/2, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 16
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, 
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Peter Hlavatý,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 16/6/2022 – LEBECO s.r.o., Remeselnícka 4, 946 03 Kolárovo – žiadosť o zriadenie vecných bremien na pozemku vo vlastníctve mesta
Uznesenie č. 6/2022 – XXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A.    prerokovalo
žiadosť o zriadenie vecných bremien na pozemku vo vlastníctve mesta, 
B.    schvaľuje
    zriadenie časovo neobmedzených vecných bremien in personam na pozemok vo výlučnom vlastníctve mesta Šaľa parcela registra CKN číslo 2663/1, ostatná plocha o výmere 
17381 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, spočívajúcich v zriadení a uložení prípojok inžinierskych sietí, užívaní, prevádzkovaní, údržbe, opráv, úprav, rekonštrukciách, modernizáciách a akýchkoľvek iných stavebných úprav prípojok inžinierskych sietí (prípojka plynovodu a vodovodná prípojka), v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 44538359-288/2022, ktorý vyhotovil Vörös Attila – geodet, Povodňová 529, Zlatná na Ostrove, dňa 18. 07. 2022, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 02. 08. 2022 pod číslom G1-394/2022a za jednorazovú odplatu v celkovej výške 
228,21 EUR v prospech spoločnosti LEBECO s.r.o., so sídlom Remeselnícka 4, 946 03 Kolárovo, IČO: 47544783.

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 17
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 17/6/2022 – Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže 
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prevádzkového objektu s. č. 32 s pozemkom parcela CKN č. 1076 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2 a pozemkom parcela CKN 
č. 1077 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2 na ulici Hlavná v Šali“
Uznesenie č. 6/2022 – XXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A.    prerokovalo 
informáciu komisie o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prevádzkového objektu s. č. 32 s pozemkom parcela CKN č. 1076 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2 a pozemkom parcela CKN č. 1077 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2 na ulici Hlavná v Šali“, 
B.    berie na vedomie 
informáciu, že na základe obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prevádzkového objektu s. č. 32 s pozemkom parcela CKN č. 1076 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2 a pozemkom parcela CKN č. 1077 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2 na ulici Hlavná v Šali“ bola uzatvorená kúpna zmluva so spoločnosťou OPTIKOM s.r.o., so sídlom Neded 979, IČO: 52 167 500, za kúpnu cenu 72 000,- EUR. 

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 17
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo F 1/6/2022 – Zmluva o dielo č. 256/2022 za účelom realizácie diela „Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľudovíta Štúra v Šali – SO 4 Jedáleň a družina, 
SO 5 Telocvičňa a dielne, PROGRAM SK-KLÍMA“
Uznesenie č. 6/2022 – XXV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A.    prerokovalo
zmluva o dielo č. 256/2022 za účelom realizácie diela „Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľudovíta Štúra v Šali – SO 4 Jedáleň a družina, SO 5 Telocvičňa a dielne, PROGRAM SK-KLÍMA“,
B.    berie na vedomie
a)    výsledok verejného obstarávania s názvom „Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľudovíta Štúra v Šali – SO 4 Jedáleň a družina, SO 5 Telocvičňa a dielne, PROGRAM SK-KLÍMA“
b)    Zmluvu o dielo č. 256/2022 za účelom realizácie diela „Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľudovíta Štúra v Šali – SO 4 Jedáleň a družina, SO 5 Telocvičňa a dielne, PROGRAM SK-KLÍMA“ uzatvorenú s dodávateľom STAVOMAL SLOVAKIA spol. s r.o., Z. Kodálya 779/9, 924 01 Galanta, IČO: 36 231 371, 
DIČ: 2020193615.

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 17
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo F 2/6/2022 – Zmluva o poskytovaní služieb č. 135/2022 na zabezpečenie starostlivosti o dreviny
Uznesenie č. 6/2022 – XXVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A.    prerokovalo
zmluvu o poskytovaní služieb č. 135/2022 na zabezpečenie starostlivosti o dreviny,
B.    berie na vedomie
a)    výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou „Pilčícke práce 
– zabezpečenie starostlivosti o dreviny a výruby“,
b)    Zmluvu o poskytovaní služieb č. 135/2022 uzatvorenú v zmysle § 269 ods. 2 zákona             č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov pre zabezpečenie starostlivosti o dreviny s dodávateľom Zoltánom Bukovským, F. Kráľa 1862/4, Šaľa IČO: 40513360.

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 17
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo F 3/6/2022 – Zmluva č. 450/2022 na dodanie tovaru s umiestnením 
a montážou „Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa prostredníctvom systému polo podzemných kontajnerov“
Uznesenie č. 6/2022 – XXVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A.    prerokovalo
zmluvu na dodanie tovaru s umiestnením a montážou „Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa prostredníctvom systému polo podzemných kontajnerov“,
B.    berie na vedomie
a)    výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s názvom „Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa prostredníctvom systému polo podzemných kontajnerov“,
b)    zmluvu na dodanie tovaru s umiestnením a montážou č. 450/2022 zo dňa 27. 05. 2022 uzatvorenú v súlade s ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 412 zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 17
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo F 4/6/2022 – Rámcová dohoda č. 235/2022 na realizáciu diela „Oprava 
a údržba spevnených plôch z betónovej a vegetačnej dlažby, inžinierskych sietí a zvislého dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Šaľa“
Uznesenie č. 6/2022 – XXVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A.    prerokovalo
Rámcovú dohodu č. 235/2022 na realizáciu diela „Oprava a údržba spevnených plôch z betónovej a vegetačnej dlažby, inžinierskych sietí a zvislého dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Šaľa“,
B.    berie na vedomie
a)    výsledok verejného obstarávania s názvom „Oprava a údržba spevnených plôch z betónovej a vegetačnej dlažby, inžinierskych sietí a zvislého dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Šaľa“,
b)    Rámcovú dohodu č. 235/2022 zo dňa 29. 03. 2022 na realizáciu diela „Oprava a údržba spevnených plôch z betónovej a vegetačnej dlažby, inžinierskych sietí a zvislého dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Šaľa“ uzatvorenú 
s dodávateľom Július Buch-BUCH, so sídlom Budovateľská 17, 927 01 Šaľa, 
IČO: 14132168, DIČ: 1020276422.

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 17
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo F 5/6/2022 – Zmluva o dielo č. 119/2022 za účelom realizácie rekonštrukcie strešnej konštrukcie mestskej plavárne Šaľa
Uznesenie č. 6/2022 – XXIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A.    prerokovalo
zmluvu o dielo č. 119/2022 za účelom realizácie rekonštrukcie strešnej konštrukcie mestskej plavárne Šaľa, 
B.    berie na vedomie
a)    výsledok verejného obstarávania s názvom ,,Rekonštrukcia strešnej konštrukcie mestskej plavárne Šaľa“,
b)    Zmluvu o dielo č. 119/2022 „Rekonštrukcia strešnej konštrukcie mestskej plavárne Šaľa“ uzatvorenú s dodávateľom VERÓNY OaS s.r.o., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina, IČO: 47210621, DIČ: 2023810382.

Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 17
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,
Uznesenie bolo prijaté.

Za správnosť vyhotovenia: Andrea Súdorová, OOaS, v. r.