Domov   >  Územné plány mesta
publikované: 05.03.2021 - 09:30  //  aktualizácia: 05.03.2021 - 09:11  //  zobrazené: 14244

Územný plán mesta - zmeny a doplnky č. 1 - 7

Územný plán mesta Šaľa bol schválený MsZ dňa 24.6.2004. Mesto Šaľa po posúdení a prehodnotení požiadaviek na zmenu funkčného využitia niektorých lokalít sa v roku 2006 rozhodlo zabezpečiť zmeny a doplnky č.1 územného plánu mesta.
Obstaraním zmien a doplnkov územného plánu obce (ďalej len ZaD ÚPNO) Šaľa bol u obstarávateľa organizačne a odborne gestorsky poverený hlavný architekt mesta Šaľa. Obstarávateľ zabezpečil formou výberového konania spracovateľa dokumentácie zmien a doplnkov. Spracovaním dokumentácie ZaD č.1 ÚPNO Šaľa poveril spoločnosť SAN – HUMA ´90 s.r.o. Nitra. Spôsob plnenia predmetu obstarania bol dohodnutý dodatkom k zmluve o dielo č. 24/2002. Obstarávateľ zabezpečil spracovanie zadania pre ZaD č.1 ÚPNO Šaľa. Zadanie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva. Schválené zadanie bolo pre spracovateľa podkladom pre vypracovanie dokumentácie návrhu ZaD č.1 ÚPNO Šaľa.
Návrh ZaD č.1 ÚPNO Šaľa boli prerokované v súlade s §22 stavebného zákona, prerokovacie konanie bolo ukončené v 10/2006. Obstarávateľ ZaD č.1 vyhodnotil pripomienky a požiadavky ktoré boli písomne doručené v rámci prerokovacieho konania a požiadal Krajský stavebný úrad o preskúmanie súladu spracovanej dokumentácie a prerokovávacieho procesu so zák. č. 50/1976 Z.z.. Dňa 14.11.2006 KSÚ v Nitre vydal vyjadrenie v ktorom konštatoval súlad dokumentácie ZaD č.1 ÚPNO Šaľa a prerokovacieho procesu s platnou legislatívou v zmysle Stavebného zákona.
Na zasadaní MZ v Šali dňa 16.11.2006 bol návrh ZaD č.1 ÚPNO Šaľa v zmysle vyhodnotenia pripomienkového konania schválený.
Spracovateľ dokumentácie vyhotovil dokumentáciu Zmien a doplnkov č.1 ÚPNO Šaľa na podklade vyhodnotenia pripomienkového konania a v súlade s uznesením zo zasadania MZ v Šali zo dňa 16.11.2006.

Mesto Šaľa po posúdení a prehodnotení požiadaviek na zmenu funkčného využitia niektorých lokalít sa v roku 2007 rozhodlo zabezpečiť zmeny a doplnky č.2 územného plánu mesta.
Obstaraním ZaD č.2 ÚPNO Šaľa bol u obstarávateľa organizačne a odborne gestorsky poverený hlavný architekt mesta Šaľa. Obstarávateľ zabezpečil formou výberového konania spracovateľa dokumentácie zmien a doplnkov. Spracovaním dokumentácie ZaD č.2 ÚPNO Šaľa poveril spoločnosť SAN – HUMA ´90 s.r.o. Nitra. Spôsob plnenia predmetu obstarania bol dohodnutý dodatkom k zmluve o dielo č. 24/2002. Obstarávateľ zabezpečil spracovanie zadania pre ZaD č.2 ÚPNO Šaľa. Zadanie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva. Schválené zadanie bolo pre spracovateľa podkladom pre vypracovanie dokumentácie návrhu ZaD č.2 ÚPNO Šaľa.
Návrh ZaD č.2 ÚPNO Šaľa bol prerokovaný v súlade s §22 stavebného zákona, prerokovacie konanie bolo ukončené v 4/2008. Obstarávateľ ZaD č.2 vyhodnotil pripomienky a požiadavky ktoré boli písomne doručené v rámci prerokovacieho konania a požiadal Krajský stavebný úrad o preskúmanie súladu spracovanej dokumentácie a prerokovávacieho procesu so zák. č. 50/1976 Z.z.. Dňa 15.5.2008 KSÚ v Nitre vydal vyjadrenie v ktorom konštatoval súlad dokumentácie ZaD č.2 ÚPNO Šaľa a prerokovacieho procesu s platnou legislatívou v zmysle Stavebného zákona.
Na zasadaní MZ v Šali dňa 15.5.2008 bol návrh ZaD č.2 ÚPNO Šaľa v zmysle vyhodnotenia pripomienkového konania v rozsahu zmien v lokalitách označených 1až 18 a doplnku pod označením 19 schválený bez navrhovaných zmien v lokalitách:
č.3 – Bilica – sever, nebola schválená zmena pre zvýšenie podlažnosti;
č.5 – Veča, obytná zóna na Hospodárskej ulici, nebola schválená zmena pre zvýšenie podlažnosti;
č.15 – Večianska tabuľa, územie v kontakte s Duslom, nebola schválená zmena pre územnú rezervu na funkciu výroby.
Spracovateľ dokumentácie vyhotovil dokumentáciu Zmien a doplnkov č.2 ÚPNO Šaľa na podklade vyhodnotenia pripomienkového konania a v súlade s uznesením zo zasadania MZ v Šali zo dňa 15.5.2008. Dokumentácia v textovej časti je spracovaná s vyznačením zmien a doplnkov č.1 a č.2, v grafickej časti je podľa požiadavky obstarávateľa dokumentácia spracovaná v plnom znení v zmysle schválených zmien a doplnkov č.1 a č.2.

Mesto Šaľa uznesením Mestského zastupiteľstva č. 6/2010 – IX zo dňa 28.10.2010 schválilo požiadavky na zmenu funkčného využitia v daných lokalíitách a rozhodlo zabezpečiť zmeny a doplnky č. 3 územného plánu mesta.
Obstaraním zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce (ďalej len ZaD č.3 ÚPNO) Šaľa bol u obstarávateľa organizačne a odborne gestorsky poverený Ing. arch. Imrich Pleidel – odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPD.
Obstarávateľ zabezpečil formou výberového konania spracovateľa dokumentácie zmien a doplnkov č.3. Spracovaním dokumentácie ZaD č. 3 ÚPNO Šaľa bola poverená spoločnosť SAN – HUMA ´90 s.r.o. Nitra. Spôsob plnenia predmetu obstarania bol dohodnutý zmluvou o dielo č. 4/2011/RRSaŠF zo dňa 25.1.2011.
Návrh ZaD č. 3 ÚPNO Šaľa bol prerokovaný v súlade s §22 stavebného zákona. Po ukončení prerokovacieho konania obstarávateľ ZaD č.3 vyhodnotil pripomienky a požiadavky ktoré boli písomne doručené v rámci prerokovacieho konania a určil rozsah a spôsob ich zapracovania do dokumentácie. Po upravení návrhu ZaD č.3 požiadal Krajský stavebný úrad o preskúmanie súladu spracovanej dokumentácie a prerokovávacieho procesu so zák. č. 50/1976 Z.z.. KSÚ v Nitre vydal vyjadrenie v ktorom skonštatoval súlad dokumentácie ZaD č.3 ÚPNO Šaľa a prerokovacieho procesu s platnou legislatívou v zmysle Stavebného zákona.
Dokumentácia ZaD č.3 ÚPNO Šaľa upravená v zmysle vyhodnotenia pripomienkového konania bola predložená na schválenie MZ v Šali. MZ v Šali schválilo návrh ZaD č.3 uznesením č. 8/2011-VI. zo dňa 30. júna 2011.
Spracovateľ vyhotoví čistopis dokumentácie Zmien a doplnkov č.3 ÚPNO Šaľa na podklade vyhodnotenia pripomienkového konania a v súlade s uznesením MZ v Šali o schválení Zad č.3 ÚPNO mesta Šaľa.

Mesto Šaľa uznesením Mestského zastupiteľstva č. 7/2012 – VIII. zo dňa 13.12.2012 schválilo požiadavky na zmenu funkčného využitia v určených lokalíitách a rozhodlo zabezpečiť zmeny a doplnky č. 4 územného plánu mesta.
Obstaraním zmien a doplnkov č. 4 územného plánu obce (ďalej len ZaD č.4 ÚPNO) Šaľa bola u obstarávateľa organizačne a odborne gestorsky poverená Ing. arch. Gertrúda Čuboňová – odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPD.
Obstarávateľ zabezpečil formou výberového konania spracovateľa dokumentácie zmien a doplnkov č.4. Spracovaním dokumentácie ZaD č. 4 ÚPNO Šaľa bola poverená spoločnosť SAN – HUMA ´90 s.r.o. Nitra. Spôsob plnenia predmetu obstarania bol dohodnutý zmluvou o dielo č. 91/2013 zo dňa 20.3.2013.
Návrh ZaD č. 4 ÚPNO Šaľa bol prerokovaný v súlade s §22 stavebného zákona. Po ukončení prerokovacieho konania obstarávateľ ZaD č.4 vyhodnotil pripomienky a požiadavky ktoré boli písomne doručené v rámci prerokovacieho konania a určil rozsah a spôsob ich zapracovania do dokumentácie. Po upravení návrhu ZaD č.4 požiadal Obvodný úrad v Nitre o preskúmanie súladu spracovanej dokumentácie a prerokovávacieho procesu so zák. č. 50/1976 Z.z.. OÚ v Nitre vydal vyjadrenie v ktorom skonštatoval súlad dokumentácie ZaD č.4 ÚPNO Šaľa a prerokovacieho procesu s platnou legislatívou v zmysle Stavebného zákona.
Dokumentácia ZaD č.4 ÚPNO Šaľa upravená v zmysle vyhodnotenia pripomienkového konania bola predložená na schválenie MZ v Šali. MZ v Šali schválilo návrh ZaD č.4 uznesením č. 7/2013-XII. zo dňa 26. septembra 2013.
Spracovateľ vyhotovil čistopis dokumentácie Zmien a doplnkov č.4 ÚPNO Šaľa na podklade vyhodnotenia pripomienkového konania a v súlade s uznesením MZ v Šali o schválení Zad č.4 ÚPNO mesta Šaľa.

Mesto Šaľa uznesením Mestského zastupiteľstva č.2/2015-V. z 2. zasadnutia zo dňa 26.3.2015 schválilo obstaranie dokumentácie a rozsah a obsah Zmien a doplnkov č.5 ÚPNO mesta Šaľa. Mestské zastupiteľstvo v Šali uznesením č.4/2015-XV. zo 4. zasadnutia zo dňa 25.6.2015 schválilo doplnenie obstarania dokumentácie a rozsah a obsah Zmien a doplnkov č.5 ÚPNO mesta Šaľa.
Obstaraním zmien a doplnkov č. 5 územného plánu obce (ďalej len ZaD č.5 ÚPNO) Šaľa bola u obstarávateľa organizačne a odborne gestorsky poverená Ing. arch. Gertrúda Čuboňová – odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPD.
Obstarávateľ zabezpečil formou výberového konania spracovateľa dokumentácie zmien a doplnkov č.5. Spracovaním dokumentácie ZaD č. 5 ÚPNO Šaľa bola poverená spoločnosť SAN – HUMA ´90 s.r.o. Nitra. Spôsob plnenia predmetu obstarania bol dohodnutý zmluvou o dielo č. 270/2015 zo dňa 9.6.2015.
Návrh ZaD č. 5 ÚPNO Šaľa bol prerokovaný v súlade s §22 stavebného zákona. Po ukončení prerokovacieho konania obstarávateľ ZaD č.5 vyhodnotil pripomienky a požiadavky ktoré boli písomne doručené v rámci prerokovacieho konania a určil rozsah a spôsob ich zapracovania do dokumentácie. Po upravení návrhu ZaD č.5 požiadal Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky v Nitre o preskúmanie súladu spracovanej dokumentácie a prerokovávacieho procesu so zák. č. 50/1976 Z.z.. OÚ v Nitre vydal vyjadrenie v ktorom skonštatoval súlad dokumentácie ZaD č.5 ÚPNO Šaľa a prerokovacieho procesu s platnou legislatívou v zmysle Stavebného zákona.
Dokumentácia ZaD č.5 ÚPNO Šaľa upravená v zmysle vyhodnotenia pripomienkového konania bola predložená na schválenie MZ v Šali. MZ v Šali schválilo návrh ZaD č.5 uznesením č. 7/2015-V. zo dňa 22. októbra 2015.
Spracovateľ vyhotovil čistopis dokumentácie ÚPNO Šaľa v zmysle jeho Zmien a doplnkov č.1 až č.5 na podklade vyhodnotenia pripomienkového konania a v súlade s uznesením MZ v Šali o schválení Zad č.5 ÚPNO mesta Šaľa.

Mesto Šaľa uznesením Mestského zastupiteľstva č.1/2017-V. z 1. zasadnutia zo dňa 26.1.2017 schválilo obstaranie dokumentácie v rozsahu a obsahu Zmien a doplnkov č.6 ÚPNO mesta Šaľa a uznesením č.3/2017-V. zo 3. zasadnutia zo dňa 4.5.2017 schválilo doplnenie obstarania dokumentácie  a  rozsah a obsah Zmien a doplnkov č.7 ÚPNO mesta Šaľa.
OObstaraním zmien a doplnkov č. 6 územného plánu obce (ďalej len ZaD č.6 ÚPNO) Šaľa bola  obstarávateľom organizačne a odborne gestorsky poverená Ing. Anna Halabrínová – odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPD. Obstarávateľ zabezpečil formou výberového konania spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie zmien a doplnkov č.6. Spracovaním dokumentácie ZaD č. 6 ÚPNO Šaľa bola poverená spoločnosť SAN – HUMA ´90 s.r.o. Nitra. Spôsob plnenia predmetu obstarania bol dohodnutý Objednávkou č. 7/1700481 zo dňa 16.8.2017. Návrh ZaD č. 6 ÚPNO Šaľa bol prerokovaný v súlade s §22 stavebného zákona. Po ukončení prerokovacieho konania, obstarávateľ ZaD č.6 ÚPNO Šaľa, vyhodnotil pripomienky a požiadavky, ktoré boli písomne doručené v rámci prerokovacieho konania a určil rozsah a spôsob ich zapracovania do dokumentácie. Po upravení návrhu ZaD č.6 ÚPNO Šaľa, požiadal obstarávateľ Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky v Nitre, o preskúmanie súladu návrhu spracovanej dokumentácie a prerokovacieho procesu, podľa § 25 Stavebného zákona. OÚ v Nitre vydal súhlasné stanovisko k predloženému návrhu dokumentácie, ZaD č.6 ÚPNO Šaľa a ku prerokovaciemu procesu podľa  platnej legislatívy, v zmysle § 25 Stavebného zákona. Dokumentácia ZaD č.6 ÚPNO Šaľa, upravená v zmysle vyhodnotenia pripomienkového konania, bola predložená na schválenie MZ v Šali. MZ v Šali schválilo návrh ZaD č.6 ÚPNO Šaľa, uznesením č. 4/2018-V. zo 4.zasadnutia MZ, zo dňa 10. mája 2018. Spracovateľ vyhotovil čistopis dokumentácie ÚPNO Šaľa v zmysle jeho Zmien a doplnkov č.1 až č.6, na podklade vyhodnotenia pripomienkového konania a v súlade s uznesením MZ v Šali o schválení ZaD č.6 ÚPNO mesta Šaľa.

Mesto Šaľa uznesením Mestského zastupiteľstva č.5/2019-IX. z 5. zasadnutia zo dňa 27.6.2019 schválilo obstaranie dokumentácie v rozsahu a obsahu Zmien a doplnkov č.7 ÚPNO mesta Šaľa a uznesením č.9/2019-VII. zo 9. zasadnutia zo dňa 27.11.2019 schválilo doplnenie obstarania dokumentácie v rozsahu a obsahu Zmien a doplnkov č.7 ÚPNO mesta Šaľa.

Obstaraním zmien a doplnkov č. 7 územného plánu obce (ďalej len ZaD č.7 ÚPNO) Šaľa, bola  obstarávateľom organizačne a odborne gestorsky, poverená Ing. Anna Halabrínová – odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPD. Obstarávateľ zabezpečil formou výberového konania spracovateľa dokumentácie zmien a doplnkov č.7. Spracovaním dokumentácie ZaD č. 7 ÚPNO Šaľa bola poverená spoločnosť SAN – HUMA ´90 s.r.o. Nitra. Spôsob plnenia predmetu obstarania bol dohodnutý Objednávkou č. 10/2000047 zo dňa 27.1.2020. Návrh ZaD č. 7 ÚPNO Šaľa, bol prerokovaný v súlade s §22 stavebného zákona. Po ukončení prerokovacieho konania obstarávateľ ZaD č.7 vyhodnotil pripomienky a požiadavky, ktoré boli písomne doručené v rámci prerokovacieho konania a určil rozsah a spôsob ich zapracovania do dokumentácie. Po upravení návrhu ZaD č.7, požiadal obstarávateľ Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky v Nitre o preskúmanie súladu návrhu spracovanej dokumentácie a prerokovacieho procesu podľa § 25 Stavebného zákona. OÚ v Nitre vydal súhlasné stanovisko k predloženému návrhu dokumentácie ZaD č.7 ÚPNO Šaľa a ku prerokovaciemu procesu, podľa  platnej legislatívy v zmysle § 25 Stavebného zákona. Dokumentácia ZaD č.7 ÚPNO Šaľa upravená v zmysle vyhodnotenia pripomienkového konania, bola predložená na schválenie MZ v Šali. MZ v Šali schválilo návrh ZaD č.7 uznesením č. 8/2020-VI. z 8.zasadnutia MZ, zo dňa 12. novembra 2020. Spracovateľ vyhotovil čistopis dokumentácie ÚPNO Šaľa v zmysle jeho Zmien a doplnkov č.1 až č.7, na podklade vyhodnotenia pripomienkového konania a v súlade s uznesením MZ v Šali o schválení Zad č.7 ÚPNO mesta Šaľa.

  • Územný plán centrálnej mestskej zóny
  • Územný generel Šaľa

Prílohy