Domov   >  Územné plány mesta
publikované: 05.03.2021 - 08:57  //  aktualizácia: 05.03.2021 - 09:16  //  zobrazené: 6280

Územný plán centrálnej mestskej zóny - zmeny a doplnky č. 1 - 4

HLAVNÉ CIELE A ÚLOHY RIEŠENIA ÚZEMNÉHO PLÁNU CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY (ÚPN CMZ) ŠAĽA

Územný plán centrálnej mestskej zóny bol schválený v Mestskom zastupiteľstve mesta Šaľa uznesením č. 4/2004-IV zo dňa 9.9.2004. Jeho Zmeny a doplnky č. 1 boli schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Šaľa uznesením č. 6/2008-VIII zo dňa 2.10.2008.

Mesto Šaľa, ako orgán územného plánovania zabezpečil v zmysle § 16-17 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vypracovanie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa.

V zmysle § 28 ods. 3) stavebného zákona, v znení neskorších predpisov, sú schválené Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu centrálnej mestskej zóny  Šaľa uložené na Okresnom úrade v Nitre, odbor výstavby a bytovej politiky, na Mestskom úrade v Šali a na stavebnom úrade mesta Šaľa.

Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaľa v znení Zmien a doplnkov č. 2 bol schválený v mestskom zastupiteľstve dňa 30.10.2014 uznesením MsZ č. 7/2014 - I. a jeho záväzné časti boli vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením mesta Šaľa č. 18/2014 zo dňa 30.10.2014. o vyhlásení záväznej časti územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa,  ktoré  bolo  v súvislosti so spracovanými a schválenými ZaD č. 2 ÚPN CMZ Šaľa prijaté s účinnosťou od 6.12.2014.

 

Mesto Šaľa, ako orgán územného plánovania zabezpečil v zmysle § 16-17 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vypracovanie Zmien a doplnkov č. 3  Územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa.

V zmysle § 28 ods. 3) stavebného zákona, v znení neskorších predpisov, sú schválené Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu centrálnej mestskej zóny  Šaľa uložené na Okresnom úrade v Nitre, odbor výstavby a bytovej politiky, na Mestskom úrade v Šali a na stavebnom úrade mesta Šaľa.

Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaľa v znení Zmien a doplnkov č. 3 bol schválený v mestskom zastupiteľstve dňa 22.03.2018 uznesením MsZ č. 2/2018 -VI. a jeho záväzné časti boli vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením mesta Šaľa č. 1/2018 zo dňa 22.03.2018, prijaté s účinnosťou od 22.04.2018.

Mesto Šaľa, ako orgán územného plánovania zabezpečil v zmysle § 16-17 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vypracovanie Zmien a doplnkov č. 4  Územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa.

V zmysle § 28 ods. 3) stavebného zákona, v znení neskorších predpisov, sú schválené Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu centrálnej mestskej zóny  Šaľa uložené na Okresnom úrade v Nitre, odbor výstavby a bytovej politiky, na Mestskom úrade v Šali a na stavebnom úrade mesta Šaľa.

Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaľa v znení Zmien a doplnkov č. 4 bol schválený v mestskom zastupiteľstve dňa 03.12.2020 uznesením MsZ č. 9/2020 -VII. a jeho záväzné časti boli vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením mesta Šaľa č. 11/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia č.1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa v znení zmien a doplnkov č.3 . Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2020 bolo schválené dňa 03.12.2020, prijaté s účinnosťou od 19.12.2020.
 

 

  • Územný plán mesta
  • Územný generel Šaľa

Prílohy