Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 08.02.2019 - 10:08  //  aktualizácia: 28.03.2019 - 09:59  //  zobrazené: 2355

01/2019 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 07/02/2019

číslo: 01/2019  |  dátum konania: 07.02.2019  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta)

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

 

 

Hlasovanie č. 2

doplniť do programu rokovania:

 • do časti A. Informačné materiály a správy materiál číslo A 7/1/2019 – Informácia o havarijnom stave strechy plavárne a o ponuke na jej odkúpenie do vlastníctva mesta Šaľa,
 • do časti A. Informačné materiály a správy bod číslo A 8/1/2019 – Ústna informácia o možnosti výstavby zimného štadiónu a tento materiál prerokovať za materiálom A 2/1/2019, 
 • do časti E. Personálne záležitosti materiál číslo E 3/1/2019 – Návrh na voľbu predsedu komisie kultúry a cestovného ruchu a tento materiál prerokovať za materiálom E 1/1/2019,   
 • do časti A. Informačné materiály a správy bod číslo A 9/1/2019 – Informácia poslanca NSK zo zasadnutí NSK (ústna informácia)

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

 

 

 

Hlasovanie č. 3

Návrhová komisia

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Tibor Baran,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

 

Hlasovanie č. 4

Volebná komisia

Za hlasovalo: 15

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 2

Ing. Gabriela Lacková, JUDr. Anna Torišková,

Nehlasovalo: 1

Ing. Peter Andráši,

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

 

Hlasovanie č. 5

Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

RSDr. Peter Gomboš,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

 

 

Materiál číslo A 1/1/2019 -

Uznesenie č. 1/2019 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2018,

 1. berie na vedomie

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2018.

 

 

Hlasovanie č. 6

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Tibor Baran,

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 2/1/2019 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 1/2019 – II.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

správu z kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta v oblasti použitia účelových dotácií z rozpočtu mesta Šaľa,

 1. berie na vedomie

správu z kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov  a interných noriem mesta v oblasti použitia účelových dotácií z rozpočtu mesta Šaľa.

 

Hlasovanie č. 7

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Tibor Baran,

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

Materiál číslo A 3/1/2019 -

Uznesenie č. 1/2019 – III.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

        správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,

 1.  

      správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

 

Hlasovanie č. 8

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 4/1/2019 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa
k 31. 12. 2018

Uznesenie č. 1/2019 – IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo   

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 12. 2018,

 1. berie na vedomie

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 12. 2018.

 

Hlasovanie č. 9

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

Materiál číslo A 6/1/2019 -

Uznesenie č. 1/2019 – V.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

legislatívne zmeny v odpadovom hospodárstve a ich dopad na Zmluvu o nakladaní s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami medzi mestom Šaľa a spoločnosťou ENVI GEOS Nitra, s.r.o.,

 1. berie na vedomie

legislatívne zmeny v odpadovom hospodárstve a ich dopad na Zmluvu o nakladaní s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami medzi mestom Šaľa a spoločnosťou ENVI GEOS Nitra, s.r.o.,

 1. odporúča

rokovať so spoločnosťou ENVI GEOS Nitra, s.r.o. v intenciách príslušných zákonov.

 

Hlasovanie č. 10

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 7/1/2019 - Informácia o havarijnom stave strechy plavárne a o ponuke na jej odkúpenie do vlastníctva mesta Šaľa

Uznesenie č. 1/2019 – VI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

informáciu o havarijnom stave strechy plavárne a o ponuke na jej odkúpenie do vlastníctva mesta Šaľa,

 1. berie na vedomie

informáciu o havarijnom stave strechy plavárne a o ponuke na jej odkúpenie do vlastníctva mesta Šaľa,

 1. odporúča

primátorovi mesta Šaľa viesť ďalšie rokovania za účelom získania iných zdrojov financovania odstránenia havarijného stavu strechy budovy krytej plavárne bez súpisného čísla, postavenej na parcele CKN č. 6040/208, zastavané plochy a nádvoria o výmere
3144 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Močenok na liste vlastníctva č. 841 a o výsledku rokovaní informovať Mestské zastupiteľstvo v Šali.

 

Hlasovanie č. 11

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 1/1/2019 - Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia
v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2017
a v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2018

 

 • procedurálny návrh poslankyne Mgr. Márie Farkašovej: stiahnuť materiál z rokovania

 

Hlasovanie č. 12

Za hlasovalo: 10

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Miloš Rehák, Peter Szalay,

Proti hlasovalo: 6

Ing. Peter Andráši, MUDr. Jozef Grell, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 2

Mgr. Mária Farkašová, Ing. Peter Jaroš,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

 

Materiál bol stiahnutý z rokovania.

 

 

Materiál číslo B 2/1/2019 - Návrh Programu odpadového hospodárstva mesta Šaľa na roky 2016 – 2020

Uznesenie č. 1/2019 – VII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh Programu odpadového hospodárstva mesta Šaľa na roky 2016 – 2020,

 1. schvaľuje

Program odpadového hospodárstva mesta Šaľa na roky  2016 – 2020.

 

Hlasovanie č. 13

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 3/1/2019 - Návrh na zmenu Uznesenia č. 5/2018 – XXVII.
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 28. júna 2018

Uznesenie č. 1/2019 – VIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na zmenu Uznesenia č. 5/2018 – XXVII. z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva  v Šali zo dňa 28. júna 2018,

 1. ruší

znenie bodu 1. v časti C. Uznesenia č. 5/2018 – XXVII. z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 28. júna 2018,

 1. schvaľuje

zmenu bodu 1. v časti C. Uznesenia č. 5/2018 – XXVII. z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 28. júna 2018 v znení:

„zmluvný odplatný prevod pozemku vo vlastníctve mesta Šaľa vedeného v registri
„C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 3080/328, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2972 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v kúpnej cene 46,00 EUR/m2, t. j. pri celkovej výmere 2972 m2 v celkovej kúpnej cene 136 712,00 EUR, pre spoločnosť SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081,“

 

Hlasovanie č. 14

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Miloš Rehák,

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

 

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo C 1/1/2019 - Vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2018

Uznesenie č. 1/2019 – IX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2018,

B.berie na vedomie

vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2018.

 

Hlasovanie č. 15

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 2/1/2019 - Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2019

Uznesenie č. 1/2019 – X.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo   

návrh plánu verejného obstarávania na rok 2019,

 1. schvaľuje

plán verejného obstarávania na rok 2019.

 

Hlasovanie č. 16

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

Materiál číslo D 1/1/2019 - Peter Černoch a Helena Černochová, Štúrova 852/37, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č. 1/2019 – XI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení parkovania pre obchodnú prevádzku; zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 23. januára 2019,

 1. schvaľuje

prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 3080/9, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 354,51 m2, v cene 3,983 Eur/m2/rok, t. j. ročný nájom vo výške 1 412,01 Eur/rok, počas výstavby do predloženia právoplatného kolaudačného rozhodnutia je nájomné vo výške 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 58,49 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Petra Černocha a Helenu Černochovú, Štúrova 852/37, Šaľa.

 

Hlasovanie č. 17

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 2/1/2019 - Roman Jurášek, Devětsilová 500, 250 84 Květnice – žiadosť
o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 1/2019 – XII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení vstupu do garáže vo vlastníctve žiadateľa; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 23. januára 2019,

 1. schvaľuje

prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 585/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 3,98 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Romana Jurášeka, Devětsilová 500, 250 84 Květnice, okres Praha – východ, Česká republika.

 

Hlasovanie č. 18

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 3/1/2019 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v záhradkárskej oblasti „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ondreja Mazana, Hlavná 13/55, 927 01 Šaľa

Uznesenie č. 1/2019 – XIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov v záhradkárskej oblasti „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, parcela registra CKN číslo 789/127, ostatná plocha o výmere 232 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v podiele 1/1 k celku, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti v záhradkárskej oblasti „Pri železnici“, parcela registra CKN číslo 789/127, ostatná plocha o výmere 232 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 1, v podiele 1/1 k celku, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade
s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v doterajšom užívaní nehnuteľnosti na záhradkárske účely, v celkovej kúpnej cene 1 640,16 Eur pre Ondreja Mazana, trvale bytom Hlavná 13/55, 927 01 Šaľa.

 

Hlasovanie č. 19

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 4/1/2019 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ota Vinczeho, bytom SNP 956/14, Šaľa - materiál číslo D 4/1/2019

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, parcela registra „C“ katastra nehnuteľností č. 888/11, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere  25 m2, odčlenená a novovytvorená od pôvodnej parcely registra
„C“ katastra nehnuteľností č. 888/10 o výmere 145 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,
podľa návrhu Geometrického plánu č. 50/2018, ktorý vyhotovila spoločnosť
GEOS – Geodetické služby, s.r.o. dňa 19. 11. 2018, autorizačne overil Ing. P. Petro dňa 20. 11. 2018, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným
z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

      zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Budovateľskej ul. v Šali, parcela registra
„C“ katastra nehnuteľností č. 888/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2, odčlenená a novovytvorená od pôvodnej parcely registra „C“ katastra nehnuteľností
č. 888/10 o výmere 145 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa návrhu Geometrického plánu č. 50/2018, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOS – Geodetické služby, s.r.o. dňa
19. 11. 2018, autorizačne overil  Ing. P. Petro dňa 20. 11. 2018, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších zmien, spočívajúceho v zabezpečení a udržiavaní vstupu do nebytového priestoru vo vlastníctve žiadateľa, v cene 43,152 Eur/m2, v celkovej cene
1 078,80 Eur pre Ota Vinczeho, trvale bytom SNP 956/14, 927 01 Šaľa, v celosti, s tým, že je na prevádzanom pozemku povinný strpieť povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Hlasovanie č. 20

Za hlasovalo: 8

Ing. Peter Andráši, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Proti hlasovalo: 6

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay,

Zdržalo sa: 4

Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Krištof, JUDr. Anna Torišková,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

 

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 5/1/2019 - Jozef Szabó, Hlavná 4/11, Šaľa – ponuka na predaj stavby „Stánok – kiosk“ súpisné číslo 2411

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

ponuku na predaj stavby „Stánok – kiosk“, súpisné číslo 2411,

B.schvaľuje

predaj stavby „Stánku – kiosku“, súpisné číslo 2411, na Hlavnej ulici v Šali, v prospech   Mesta Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO: 00 306 185, v cene 2 000,- Eur.

 

Hlasovanie č. 21

Za hlasovalo: 0

Proti hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 1

RSDr. Peter Gomboš,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

 

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo E 1/1/2019 - Návrh na zmeny delegovaných zástupcov zriaďovateľa – mesta Šaľa do rád škôl, školských zariadení a mestskej školskej rady

 

Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Tibora Barana v znení:

 • navrhol hlasovať en bloc a verejne

 

Hlasovanie č. 22

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.

 

Uznesenie č. 1/2019 – XIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh na zmeny delegovaných zástupcov zriaďovateľa – mesta Šaľa do rád škôl, školských zariadení a mestskej školskej rady,

 1. schvaľuje

delegovanie zástupcov zriaďovateľa – mesta Šaľa do rád škôl, školských zariadení
a mestskej školskej rady podľa predloženého návrhu.

 

Hlasovanie č. 23

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo E 3/1/2019 - Návrh na voľbu predsedu komisie kultúry a cestovného ruchu

 

Hlasovanie o prvom procedurálnom návrhu PaedDr. Danici Lehockej, PhD. v znení:

 • navrhla verejné hlasovanie.

Hlasovanie č. 24

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

Prvý procedurálny návrh PaedDr. Danici Lehockej, PhD. bol prijatý.

 

Hlasovanie o druhom procedurálnom návrhu PaedDr. Danici Lehockej, PhD. v znení:

 • navrhla Petra Hlavatého za predsedu komisie kultúry a cestovného ruchu.

Hlasovanie č. 25

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Peter Hlavatý,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

Druhý procedurálny návrh PaedDr. Danici Lehockej, PhD. bol prijatý.

 

Znenie prijatého uznesenia:

Uznesenie č. 1/2019 – XV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na voľbu predsedu komisie kultúry a cestovného ruchu,

 1. berie na vedomie

odstúpenie Mgr. Júliusa Morávka z funkcie predsedu komisie kultúry a cestovného ruchu,

 1. volí

predsedu komisie kultúry a cestovného ruchu: Petra Hlavatého.

 

 

Materiál číslo E 2/1/2019 - Voľba členov komisií mestského zastupiteľstva

 

Hlasovanie o procedurálnom návrhu PaedDr. Danici Lehockej, PhD. v znení:

 • hlasovať o návrhoch verejne  

 

Hlasovanie č. 26

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

Procedurálny návrh PaedDr. Danici Lehockej, PhD. bol prijatý.

 

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Mariána Krištofa v znení:

 • navrhol členov komisie školstva:

členovia – poslanci: Marek Molnár, Miloš Rehák, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ

členovia – neposlanci: Mgr. Jarmila Husáriková, Ing. Michal Malárik, PaedDr. Dagmar Mesárošová, Ing. Helena Psotová, PaedDr. Vladimír Takáč, Mgr. Nora Valentínová

 

Hlasovanie č. 27

Za hlasovalo: 16

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 1

Ing. Peter Andráši,

Zdržalo sa: 1

Ing. Slavomír Kališ,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

Poslanecký návrh Ing. Mariána Krištofa bol prijatý.

 

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Tibora Barana v znení:

 • navrhol členov ekonomickej komisie:

členovia – poslanci: Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, Róbert Tölgyesi

členovia – neposlanci: Ing. Klaudia Antálková, Ing. František Botka, Miroslav Gera,
Ing. Roland Grédi, Bc. Noémi Kubiková, Bc. Elza Melegová

 

Hlasovanie č. 28

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.

 

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Petra Szalaya v znení:

 • navrhol členov komisie mládeže a športu:

členovia – poslanci: Ing. Ivan Kováč, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Tomáš Mészáros

členovia – neposlanci: Igor Bleho, Jozef Holota, Ladislav Jaroš st., Jana Majdlenová,
Ing. Ladislav Mitošinka, Ing. Karol Molnár, Ing. Patrik Ščasný

 

Hlasovanie č. 29

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

JUDr. Anna Torišková,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

Poslanecký návrh Petra Szalaya bol prijatý.

 

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Róberta Andrášiho v znení:

 • navrhol členov komisie územného plánovania, výstavby a dopravy:

členovia – poslanci: Ing. Ivan Kováč, Ing. Tomáš Mészáros, Peter Szalay, Ing. Peter Andráši

členovia – neposlanci: Ing. Marián Antal, Ing. arch. Viktor Becker, Ing. arch. Andrea Belzárová, Ing. Kristián Szekeres PhD., Ing. Vladimír Vicena, Mgr. Simeon Vincze

 

Hlasovanie č. 30

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay,

Proti hlasovalo: 2

Marek Molnár, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

Poslanecký návrh Ing. Róberta Andrášiho bol prijatý.

 

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Petra Hlavatého v znení:

 • navrhol členov komisie kultúry a cestovného ruchu:

členovia – poslanci: Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Mária Farkašová,
Ing. Gabriela Lacková

členovia – neposlanci: Mgr. Peter Buday PhD., Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Alena Demková, Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Mgr. DiS. Art. Anikó Sárkányová, Miroslav Schindler

Hlasovanie č. 31

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

Poslanecký návrh Petra Hlavatého bol prijatý.

 

Hlasovanie o poslaneckom návrhu RSDr. Petra Gomboša v znení:

 • navrhol členov komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti:

členovia – poslanci: Ing. Róbert Andráši, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková, Miloš Rehák

členovia – neposlanci: Ing. Gabriela Braníková, Mgr. Radovan Földvári, Mgr. Ladislav Medveczký, Ing. Peter Sűss, PhDr. Marián Šperka, Ing. Petronela Vižďáková

 

Hlasovanie č. 32

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

Poslanecký návrh RSDr. Petra Gomboša bol prijatý.

 

Hlasovanie o poslaneckom návrhu MUDr. Jozefa Grella v znení:

 • navrhol členov komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky:

členovia – poslanci: RSDr. Peter Gomboš, Bc. Dominika Jarošová, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.

členovia – neposlanci: Silvia Braunová, RSDr. Ľubor Gáll, Mgr. Ildikó Jarošová, Mgr. Irina Kostová, PhDr. Silvia Straňáková, Mgr. Renáta Zelezníková, PhDr. Margaréta Zozuľáková

 

Hlasovanie č. 33

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

Poslanecký návrh MUDr. Jozefa Grella bol prijatý.

 

 

 

 

Uznesenie č. 1/2019 – XVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

voľbu členov komisií mestského zastupiteľstva,

 1. volí

členov komisií:

1.   komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

členovia – poslanci: RSDr. Peter Gomboš, Bc. Dominika Jarošová, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.

členovia – neposlanci: Silvia Braunová, RSDr. Ľubor Gáll, Mgr. Ildikó Jarošová,
Mgr. Irina Kostová, PhDr. Silvia Straňáková, Mgr. Renáta Zelezníková,
PhDr. Margaréta Zozuľáková

2.   komisia kultúry a cestovného ruchu

členovia – poslanci: Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Mária Farkašová,
Ing. Gabriela Lacková

členovia – neposlanci: Mgr. Peter Buday PhD., Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Alena Demková, Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Mgr. DiS. Art. Anikó Sárkányová, Miroslav Schindler

3.   komisia mládeže a športu

členovia – poslanci: Ing. Ivan Kováč, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Tomáš Mészáros

členovia – neposlanci: Igor Bleho, Jozef Holota, Ladislav Jaroš st., Jana Majdlenová, Ing. Ladislav Mitošinka, Ing. Karol Molnár, Ing. Patrik Ščasný

4.   komisia ekonomická

členovia – poslanci: Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, Róbert Tölgyesi

členovia – neposlanci: Ing. Klaudia Antálková, Ing. František Botka, Miroslav Gera, Ing. Roland Grédi, Bc. Noémi Kubiková, Bc. Elza Melegová

5.   komisia územného plánovania, výstavby a dopravy

členovia – poslanci: Ing. Ivan Kováč, Ing. Tomáš Mészáros, Peter Szalay, Ing. Peter Andráši

členovia – neposlanci: Ing. Marián Antal, Ing. arch. Viktor Becker, Ing. arch. Andrea Belzárová, Ing. Kristián Szekeres PhD., Ing. Vladimír Vicena, Mgr. Simeon Vincze

6.   komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

členovia – poslanci: Ing. Róbert Andráši, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková, Miloš Rehák

členovia – neposlanci: Ing. Gabriela Braníková, Mgr. Radovan Földvári,
Mgr. Ladislav Medveczký, Ing. Peter Sűss, PhDr. Marián Šperka, Ing. Petronela Vižďáková

7.   komisia školstva

členovia – poslanci: Marek Molnár, Miloš Rehák, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ

členovia – neposlanci: Mgr. Jarmila Husáriková, Ing. Michal Malárik,
PaedDr. Dagmar Mesárošová, Ing. Helena Psotová, PaedDr. Vladimír Takáč,
Mgr. Nora Valentínová

 

Hlasovanie č. 34

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 1/1/2019 - Kúpna zmluva č. 789/2018 – Nákup výpočtovej techniky
a softvéru – Učebne jazykov a IKT v ZŠ J. Hollého, Šaľa

Uznesenie č. 1/2019 – XVII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

kúpnu zmluvu č. 789/2018 na nákup výpočtovej techniky a softvéru pre Učebne jazykov a IKT v ZŠ J. Hollého, Šaľa, 

 1. berie na vedomie 
 1. výsledok verejného obstarávania – § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s predpokladanou hodnotou pre zákazku s nízkou hodnotou s názvom „Učebne jazykov a IKT ZŠ J. Hollého, Šaľa – vybavenie“,
 2. kúpnu zmluvu na nákup výpočtovej technicky a softvéru pre Učebne jazykov a IKT
  v ZŠ J. Hollého, Šaľa, č. 789/2018 – MIVASOFT, spol. s r. o., M.R. Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa, IČO: 36289906,
 1. schvaľuje

prevod hnuteľného majetku nadobudnutého v rámci projektu s názvom „Učebne jazykov a IKT v ZŠ J. Hollého, Šaľa“ na základe kúpnej zmluvy č. 789/2018 na nákup výpočtovej techniky a softvéru a kúpnej zmluvy č. 788/2018 na nákup interiérového vybavenia
do správy rozpočtovej organizácie mesta Šaľa – Základnej školy Jána Hollého,
ul. Hollého 1950/48, 927 05 Šaľa, IČO: 31872026.

 

Hlasovanie č. 35

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Tomáš Mészáros,

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r.