Domov   >  CHCEM SPOZNAŤ   >  Ocenenia mesta
publikované: 29.03.2016 - 14:17  //  aktualizácia: 10.01.2024 - 09:50  //  zobrazené: 22429

Cena mesta

2023

MUDr. Peter Grell, Ph.D. – za významnú lekársku, vedeckú a publikačnú činnosť v oblasti onkológie v Českej republike 

2022

Veronika Kružlicová – za dlhoročnú aktívnu prácu v Červenom kríži, mimoriadny počin mnohonásobného bezpríspevkového darovania krvi a nezištnú, obetavú pomoc pri ochrane a záchrane zdravia ľudí v našom meste a regióne 

Mgr. Monika Budaiová – za aktívnu podporu a pomoc športovým klubom karate a rýchlostnej kanoistiky v našom meste, osobný prínos pri obnove artézskej studne na Hornej ulici v Šali  

2021

Ing. Ľudovít Belovič - za významnú činnosť v oblasti poľnohospodárstva, osobný prínos v rozvoji živočíšnej výroby a šľachtiteľstve v meste Šaľa ako i v rámci republiky

Juraj Gulyás a Rudolf Ritter in memoriam za dlhoročnú rozhodcovskú činnosť v hádzanej v celoštátnych i medzinárodných súťažiach a reprezentáciu mesta Šaľa v rámci republiky i v zahraničí

2020

Mária Putyerová – za dlhoročnú aktívnu spoluprácu s mestom Šaľa v oblasti kultúrneho a spoločenského života a nezištnú pomoc pre obyvateľov mestskej časti Kilič  
Ing. Alžbeta Sedliačiková – za dlhoročné vykonávanie funkcie hlavnej kontrolórky mesta a vysoko profesionálnu kontrolnú činnosť,  pôsobenie v Zbore pre občianske záležitosti v Šali a obohatenie ľudského poznania tvorivými umeleckými výkonmi, ako aj za aktívnu činnosť pri rozvoji mesta Šaľa
František Liptai  - za dlhoročnú úspešnú a aktívnu činnosť športovca, funkcionára a trénera, osobný prínos pre rozvoj športovej streľby v meste Šaľa a v regióne a šírenie dobrého mena mesta Šaľa na Slovensku i v zahraničí 

2019

Ľudovít Kováč
– za dlhoročnú aktívnu činnosť funkcionára, trénera, rozhodcu  a osobný prínos pre rozvoj športovej streľby v našom meste a  na Slovensku

Imrich Šmida – za dlhoročnú aktívnu činnosť a osobný prínos v kultúrnom, spoločenskom a verejnom živote nášho mesta, v publikačnej a výtvarnej činnosti 

2018
 
1.  Karol Šorman in memoriam – za významnú dlhoročnú činnosť v hudobnej oblasti  a pri výchove mladých hudobníkov a za propagáciu a zviditeľňovanie mesta Šaľa na Slovensku a v zahraničí 
2. Doc. PhDr. Alexander Melicher, PhD. – za dlhodobú spoluprácu s Gymnáziom Juraja Fándlyho v Šali, celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky celoštátneho i medzinárodného významu dosiahnuté  vo výchovno-vzdelávacom procese, 
na úseku starostlivosti o deti, mládež a šport a za zviditeľňovanie mesta Šaľa

2017

1. JUDr. Ľudovít Marinčák - za dlhoročnú významnú činnosť funkcionára a celoživotný osobný prínos pre rozvoj športu v meste Šaľa

2. Ladislav Kovács in memoriam – za dlhoročnú významnú  činnosť funkcionára  a osobný prínos v novodobej histórii šalianskej a slovenskej ženskej hádzanej

3. Ing. Pavol Škubla, CSc. – za významnú odbornú, autorskú a publikačnú činnosť v oblasti mykológie, v oblasti propagácie histórie a súčasnosti Slovenska a šírenie dobrého mena mesta Šaľa

2016

1. Ing. Miroslav Spál – za významný prínos v rozvoji vodného hospodárstva a pri ochrane životného prostredia v našom meste a regióne

2. Ing. Viktor Vincze – za dlhoročné aktívne pôsobenie v divadelnej činnosti a za propagáciu a zviditeľňovanie nášho mesta

3. Milan Daniel – za významnú činnosť v sociálnej oblasti v našom meste pri výchove a starostlivosti o nezaopatrené deti

4. Ing. Július Miškovič – za dlhoročnú činnosť a  významný prínos v rozvoji poľnohospodárstva v našom meste


2015

1. Ing. Emil Dufala, PhD. – udelenie ocenenia Cena mesta za významný prínos v rozvoji poľnohospodárstva v našom meste a na Slovensku a pri príležitosti životného jubilea 75 rokov

2. Ing. Erik Varga – udelenie ocenenia Cena mesta za vynikajúce výsledky a úspešnú reprezentáciu nášho mesta a Slovenska v športovej streľbe             

3. M.A. Boris Grell - udelenie ocenenia Cena mesta za šírenie dobrého mena nášho mesta pri dosahovaní vynikajúcich tvorivých výkonov a významných výsledkov v oblasti automobilového dizajnu

4. Ján Kormoši – udelenie ocenenia Cena mesta za dlhoročnú významnú činnosť a prínos pri záchrane archeologického bohatstva nášho mesta a okolia 

5. Jozef Rehák – udelenie ocenenia Cena mesta za aktívny a významný prínos pri rozvoji a udržiavaní kultúrneho a športového života v našom meste - v mestskej časti Veča

6. Mažoretky Kontess – udelenie ocenenia Cena mesta za významný prínos v oblasti tanečnej výchovy detí a mládeže a za úspešnú reprezentáciu nášho mesta

7. Mgr. Magdaléna Máčiková – udelenie ocenenia Cena mesta za dlhoročnú prácu v oblasti školstva a kultúry v našom meste, významný prínos v pedagogicko-výchovnej činnosti a detskej dramatickej tvorivosti

2014

1. Róbert Jančovič, akademický maliar – udelenie ocenenia Cena mesta za vynikajúce a významné výsledky vo vedeckej , pedagogicko-výchovnej činnosti.

2. Darina Braunováudelenie ocenenia Cena mesta za úspešnú reprezentáciu mesta Šaľa na Slovensku aj v zahraničí, propagáciu a zviditeľňovanie mesta v oblasti športových aktivít.

3. art. Miroslav Regitkoudelenie ocenenia Cena mesta za vynikajúce a významné výsledky vo vedeckej , pedagogicko-výchovnej činnosti.

4. Rudolf Kuklovskýudelenie ocenenia Cena mesta za významný prínos v rozvíjaní kultúrneho života v Šali, podporu rozvoja sociálnych služieb pre ľudí odkázaných na pomoc a za obohacovanie pamäte obyvateľov mesta.

5. Tanečný klub JUMPINGudelenie ocenenia Cena mesta za významný prínos v oblasti reprezentácie nášho mesta nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, za prínos v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže a pri príležitosti 20. výročia založenia klubu.

6. MC Mamy mamámudelenie ocenenia Cena mesta za vynikajúce výsledky v oblasti vzdelávania a výchovy detí ale aj rodičov.

7. Andrej Hollý, PhD.udelenie ocenenia Cena mesta za reprezentáciu mesta Šaľa a šírenie dobrého mena šalianskeho športu.

8. Gymnázium Juraja FÁNDLYHO v Šali udelenie ocenenia Cena mesta za vynikajúce výsledky v oblasti vzdelávania a výchovy mládeže a pri príležitosti 60. výročia založenia gymnázia v Šali.

2013

1. prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. – udelenie ocenenia Cena mesta za vynikajúce a významné výsledky vo vedeckej , pedagogicko-výchovnej činnosti a pri príležitosti životného jubilea
2. PhDr. Mgr. Art. Mariana Čengel Solčanská – udelenie ocenenia Cena mesta za vynikajúce tvorivé výkony v umeleckej činnosti a propagáciou, zviditeľňovaním mesta Šaľa doma i v zahraničí
3. Tibor Kováč in memoriam – udelenie ocenenia Cena mesta za celoživotné dielo
4. Ing. Helena Psotová – udelenie ocenenia Cena mesta za dlhoročný prínos v oblasti kultúry, ekonomické úspechy aj v prospech mesta, za celospoločenskú verejno-prospešnú činnosť
5. MUDr. Svetozár Hikkel – udelenie ocenenia Cena mesta za propagáciu a zviditeľňovanie mesta Šaľa doma i v zahraničí, angažovanosť v meste
6. CVČ Šaľa – udelenie ocenenia Cena mesta za vynikajúce výsledky v oblasti vzdelávania a výchovy mládeže a pri príležitosti 45. výročia vzniku CVČ v Šali
7. Mgr. Alena Demková – udelenie ocenenia Cena mesta za dlhoročný prínos v oblasti kultúry

2012

Základnej umeleckej škole v Šali
za dlhoročné pôsobenie v oblasti výchovy a vzdelávania v umeleckej činnosti a pri príležitosti 60. výročia založenia Základnej umeleckej školy v Šali.

2011

1. MUDr. Mária Czelláriková - udelenie ocenenia Cena mesta za aktívny prístup do spoločenského života mesta Šaľa a to založením nadácie PRO VITA, ktorá je iniciátorkou dobročinných akcií.
2. prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc. - udelenie ocenenia Cena mesta za výskum v odbore informatika, umelej inteligencie, expertných systémov a kognitívnej vedy.
3. Mestská polícia Šaľa - udelenie ocenenia Cena mesta za poriadok a bezpečnosť obyvateľov mesta Šaľa a pri príležitosti 20. výročia založenia MsP.

2010

1. Divadelný súbor ŠOK - udelenie ocenenia Cena mesta za dlhoročný prínos v oblasti kultúry
2. Vojtech Jakubec - udelenie ocenenia Cena mesta za vynikajúce výsledky v príprave talentovanej mládeže v atletike a vo futbale
3. Zuzana Kollárová - udelenie ocenenia Cena mesta za obetavosť, starostlivosť a za významný prínos vo Zväze zdravotne postihnutých detí a mládeže v Šali
4. Víťazoslav Kostka - udelenie ocenenia Cena mesta za významné výsledky ako pedagogický pracovník na ZŠ, v oblasti športu
5. MUDr. Štefan Šafár - udelenie ocenenia Cena mesta za odborné výsledky v medicíne v odbore gastroenterológia
6. Karol Šorman - udelenie ocenenia Cena mesta za rozvoj hudobného života v dychovom súbore v Šali

2009

1. Ružena Bóriová - za osobný prínos a záslužnú prácu v oblasti rozvoja bábkového divadla v meste Šaľa a pri príležitosti životného jubilea – 70. narodenín.
2. Ing. Ján Humpl - za významný prínos v pedagogickej a výchovnej činnosti a za vynikajúce výsledky v oblasti chovu koní.
3. JUDr. Eduard Kukan - za propagáciu a zviditeľňovanie mesta Šaľa doma i v zahraničí
4. organizátorom Šalianskeho Maťka J. C. Hronského v zastúpení MUDr. Svetozárom Hikkelom
 

2008

1. Zuzana Krištofová - za dlhoročnú záslužnú činnosť v oblasti školského, ale aj mimoškolského vzdelávania mládeže a vedenia krúžkov a za prínos v pomoci chorým a postihnutým deťom
2. Mgr. František Adam - za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu činnosť v oblasti vzdelávania v meste Šaľa, ako aj za prínos k zdokumentovaniu aktuálnych udalostí pre budúce generácie z pozície kronikára mesta Šaľa
3. Pollák Šaľa s.r.o. - za dobré výsledky spoločnosti, prínos k hospodárskemu rozvoju mesta a šírenie dobrého mena mesta Šaľa v zahraničí
4. Ladislav Belovič - za zviditeľnenie mesta Šaľa a Slovenskej republiky vo svete svojím úspešným pôsobením v oblasti športu
5. PhDr. Milan Aľakša - k 40. výročiu práce novinára a za dlhoročnú vydavateľskú činnosť, ktorými prispieva k rozvoju mesta a informovanosti
 

2007

1. Oldřich František Stanislav Korte za výsledky pedagogicko–výchovnej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti a pri príležitosti životného jubilea – 80. narodenín.
2. Imrich Tanka – in memoriam, za celoživotnú prácu - svojou cukrárskou výrobou prispel k pozitívnemu prezentovaniu nášho mesta, ako aj za prínos k rozvoju tohto remesla v podmienkach malého podnikania v Šali.
3. TJ Slávia SOUP Šaľa - za úspešnú reprezentáciu mesta Šaľa na Slovensku aj v zahraničí, propagáciu a zviditeľňovanie mesta v oblasti športových aktivít.
4. Ing. Imrich Volek, CSc. za celoživotnú záslužnú prácu a aktívny podiel na revolučných zmenách v krajine, za prínos k spoločenskému rozvoju mesta a pri príležitosti životného jubilea – 80. narodenín.
5. Poľovnícke združenie AGAČÁREŇ Veča pri príležitosti významného jubilea - 50. výročia založenia poľovníckeho združenia.
 

2006

1. Csemadok Základná organizácia, Šaľa v oblasti umeleckej za propagáciu a zviditeľňovanie mesta na kultúrnych a spoločenských podujatiach a pri príležitosti 50. výročia založenia Základnej organizácie Csemadok-u v Šali.
2. Archeologický krúžok, Šaľa v oblasti výchovnej za obetavú prácu pre poznanie a ochranu histórie nášho regiónu a jej zachovanie pre budúce generácie a pri príležitosti 25. výročia založenia Archeologického krúžku v Šali.
 

2005

1. Mudr. Karol Bitter za dlhoročné významné výsledky vo verejno-prospešnej práci na úseku Červeného kríža
2. Špeciálna základná škola Šaľa, Krátka ul. 11 za významné výsledky v oblasti špeciálnej pedagogiky pri vzdelávaní a výchove hendikepovaných školopovinných detí
 

2004

1. Zbor pre občianske záležitosti pri MsZ v Šali v oblasti športovej, za propagáciu a zviditeľňovanie mesta Šaľa na kultúrnych a spoločenských podujatiach a pri príležitosti 50. výročia založenia Zborov pre občianske záležitosti.
2. Hádzanársky klub Slovan Duslo v oblasti športovej, za propagáciu a zviditeľňovanie mesta Šaľa doma i v zahraničí a pri príležitosti 60. výročia založenia HK Slovan Duslo Šaľa
3. Miestny odbor Matice Slovenskej, Šaľa v oblasti umeleckej, za vynikajúce výsledky najmä v oblasti umeleckej, výchovnej a pedagogickej pri príležitosti usporadúvania rôznych kultúrnych podujatí, z ktorých už desať rokov organizuje aj celoslovenské súťaže „Šaliansky Maťko“ J. C. Hronského, ktorým celonárodne zviditeľňuje mesto Šaľa.
4. INVEST IN, a. s. Šaľa za spoluprácu s mestom pri realizácii projektu „ Obytný celok na ul. Fraňa Kráľa v Šali – Veči, a komplexné urbanistické riešenie obytného celku“
 

2003

1. Menert s.r.o. za rozvoj podnikateľského prostredia v Šali
 

2002

1. Karol Šmida za celoživotné významné výsledky v pedagogickej a publicistickej činnosti
2. Folklórny súbor Chemik KSO mesta Šaľa za dlhoročné vynikajúce výsledky v umeleckej činnosti a propagácii dobrého mena mesta.
 

2001

1. PhDr. Veronika Nováková za prínos rozvoja a kultúry, zvyšovanie historického povedomia občanov mesta
2. Xaver Chromek za dlhoročné pôsobenie v oblasti kultúry
 

2000

1. Bábkarsky súbor Materinky za dlhoročné pôsobenie v oblasti kultúry a umenia
2. Mudr. Vladimír Krekule za dlhoročnú a obetavú prácu v službách zdravotníctva
3. František Miškovič za oblasť darovania krvi, je držiteľom diamantovej plakety za 80-násobné darcovstvo krvi a darcom krvnej plazmy
4. Markus Gáll za vynikajúce tvorivé výkony v oblasti publicistiky a verejného života
5. Duslo, akciová spoločnosť, Šaľa za významné hospodárske a ekonomické úspechy, ktoré prispeli výrazným spôsobom k ďalšiemu rozvoju mesta
 

1999

1. Umelecká agentúra ŠOK za oblasť rozvoja kultúry v meste
2. Ján Johanides za významné výsledky v oblasti publicistiky a verejného života
3. Ján Hlavatý za vynikajúce úspechy športe a prínos v rozvoji športu
4. ProCS, spol. s.r.o., Šaľa za významné hospodárske a ekonomické úspechy, ktoré prispeli výrazným spôsobom k ďalšiemu rozvoju mesta
 

1998

1. Ľudovít Gremeň za oblasť zdravotníctva
2. Peter Andruška za oblasť publicistiky a verejného života
3. dekan Jozef Blaho za oblasť verejno-prospešnej práce, sociálnej starostlivosti a charity
 

1997

1. Jana a Ladislav Majdlenovci za vynikajúce výsledky vo voltížnom jazdectve
2. Peter Bošňák za dlhoročnú prácu pri ochrane životného prostredia
3. Anna Laczkoóvá za bezplatné mnohonásobné darcovstvo krvi