Domov   >  CHCEM VYBAVIŤ   >  Často kladené otázky občana
publikované: 29.03.2016 - 16:13  //  aktualizácia: 30.01.2018 - 14:38  //  zobrazené: 18762

Problematika chovu a evidencia psov

Mesto Šaľa každoročne vynakladá nemalé finančné prostriedky na riešenie problematiky chovu psov. 
Odchyt túlavých psov je zabezpečený cestou mestskej polície, ktorej vyškolení pracovníci psov po odchytení umiestňujú do mestských kotercov. Ak sa nenájde majiteľ psíkov, sú tieto ďalej umiestňované do útulku OZ Zatúlané psíky Šaľa, na ktorej chod mesto prispieva formou každoročnej dotácie.  Mestská polícia zároveň dbá na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2012, ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov na území mesta Šaľa.
Za účelom zabránenia znečisťovania plôch exkrementami  boli v uplynulých rokoch označené areály materských a základných škôl ako aj vybrané ihriská  výstražnými tabuľami so zákazom vstupu so psom. 

Okrem toho je na území mesta  rozmiestnených  46 ks účelových košov na  psie exkrementy. Sú umiestnené v lokalitách, ktoré boli vyberané v spolupráci s obyvateľmi mesta. Ich rozmiestnenie nájdete v priloženom zozname. Vrecká s exkremetami je okrem týchto košov možné vhadzovať do akéhokoľvek iného koša na zber zmesového odpadu, či už sú to malé odpadkové koše v meste, alebo kontajnery na stanovištiach sídlisk. 

 

KOŠE NA PSIE EXKREMENTY SÚ  NA NASLEDOVNÝCH LOKALITÁCH:

 • vnútroblok ohraničený Ul. Okružná, Partizánska (pri ihrisku) (2005)
 • Čsl. armády- zelená plocha za ob. domom (2005)
 • Bottova- veľká zelená plocha pred ob. domom (2005)
 • Mostová (2005)
 • Za budovou Merus-u Ul. Hurbanova (2005) (vymenené v roku 2015)
 • vnútroblok Ul. 1. mája, Hurbanova, Hodžova (2005)
 • Ul. Hlavná pred predajňou Colins (2005)
 • Ul. Dolná pri Večierke (2005)
 • Ul. Dolná – sad novorodencov (2005)
 • Poľský park (2005)
 • Vlčanská 2,4,6 – pri dvoch vysokých obytných domoch (2005)
 • Vlčanská 21  (2005)
 • Ul. Novomeského - zelená plocha od Kráľovskej ulice (2013)
 • Jazerná x Vlčanská x Letná- zozadu pri chodníku bližšie k činžiakom na Letnej a Vlčanskej – pri brezách (2013) (vymenené v roku 2015)
 • Park medzi  Letná, Jazerná, Vlčanská- pri chodníku (2013)
 • Vlčanská- pred autobusovou zastávkou pri prechode smerom k poľskému parku (2013)
 • Poľský park (2013)
 • V. Šrobára zozadu od Vlčanskej – bližšie k Dolnej ulici pod stromami (2017)
 • Na zelenej ploche pri chodníku vedľa Kauflandu  (2013) (vymenené v roku 2015)    (vymenené v r. 2017)
 • Mostová park oproti kotolni (2013) (vymenené v roku 2015)
 • Zelená plocha medzi Realexpo  a 13 poschodovými činžiakmi na Ulici P. Pázmáňa (2013)
 • Zelená plocha za detským ihriskom smerom k hrádzi vedľa BILLA  (2013)
 • Nešporova – vedľa chodníka za dopravným ihriskom smerom k Hlbokej ulici  (2013)
 • SNP – za činžiakom na Novomeského vedľa chodníka   (2013) (vymenené v roku 2015)
 •  Ulica Feketeházyho – zadný východ Galvan   (2013) (vymenené v roku 2015)
 • Ulica Fr. Kráľa za areál Zberných surovín, a.s. – komunikačná trasa smerom k Váhu  (2013) bolo zničené- nahradené novým v r. 2017 
 • Fr. Kráľa – oproti parkovacieho domu (2017)
 • Ul. Fraňa Kráľa bližšie k novému nákupnému stredisku   (2012)
 • Zelená plocha na Ulici Nitrianskej pri chodníku po pravej strane (2013)  (odcudzené, nahradené novým 2013)
 • Narcisova- vnútroblok   (2005)
 • Nitrianska pri židovskom cintoríne   (2005) (vymenené v roku 2015)
 •  Zelená plocha na rozhraní ulíc Slnečná x  Rímska   (2005)
 • Nitrianska ul. medzi dvoma činžiakmi   (2012) (vymenené v roku 2015)
 • Cintorínska ul. za bývalou pekárňou   (2012) (vymenené v roku 2015)
 • Vnútroblok Hollého – Cintorínskej ul. (2012)
 • Ul.  Nivy   (2012) (vymenené v r. 2017)
 • Ul. Lúčna za činžiakom  (2012)
 • Na rohu Narcisovej a Hollého ulici (2017)
 • Kukučínova (2014)
 • Hlboká (2014)
 • Cintorínska 2,4,6 – zozadu činžiaku (2015)
 • Ulica SNP zozadu činžiaku vedľa chodníka  (oproti Kauflandu) (2015)
 • Novomeského ulica vedľa nového ihriska  (2015)
 • Murgašova x Agátová– pri oplotení bývalej SAD (2017)
 • Bilická ulica- pri chodníku pri potravinách COOP JEDNOTA (2017)
 • Jánošíkova na zelenej ploche pred Karolínkou (2017
 • park pri Večierke na Ul. Dolnej
 • Ul. Partizánska a Okružná, pri pieskovisko pri MŠ
 • Polský park na Ul. Dolnej
 • roh Ul. Kráľovská a SNP - park
 • Ul. SNP a Vajanského - vnútroblok (pri soche)
 • vnútroblok Ul. 1. mája, 8. mája..., zeleň pri MŠ
 • vnútroblok Ul. Bottova, Nešporova - zeleň
 • Ul. Cintorínska, vedľa židovského cintorína
 • Ul. Dolná, zeleň pri sídlisku Kukučínova
 • Ul. Hlavná
 • Ul. Mostová, pri obytnom dome č. 1840/9
 • vnútroblok Ul. Narcisova, L. Svobodu
 • vnútorblok Ul. Narcisova, Nitrianska
 • Ul. Nitrianska - pri kult. stredisku
 • Ul. Pázmańa, zeleň pri Centre voľného času
 • roh Ul. Slnečná, Rímska - pri ihrisku
 • Ul. Vlčanská, pri chodníku pred obytn. domom č. 556
 • plocha pri COV a TESCO
 • za discobarom K2 na Ul. Pázmaňa - zeleň

Prílohy

zoznam psov k 31.12.2018

(xlsx - 40.68 kB)